Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 199/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-09-18 15:24:14, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 199/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 18 września 2003 r.



w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2003 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz § 8 Uchwały Nr VII/ 44 /2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2003 r. Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :


§ 1


Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Prudnik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/121/2003 z dnia 16.09.2003 r. zgodnie z załącznikami :


- Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego - załącznik nr 1
- Układ wykonawczy budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik nr 2


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Prudnika

z dnia 18 września 2003 r.


Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XIII/121/ 2003 z dnia 16.09.2003 r.


Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 35 920,00

Dział 853 Opieka wychowawcza o kwotę 35 920,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 35 920,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35 920,00



Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 12 680,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8 480,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8 480,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 480,00

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 4 200,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 200,00
System bezpieczeństwa zbiorowego – monitoring miasta


Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 12 680,00

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 4 200,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4 200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4 200,00

Dział 853 Opieka wychowawcza o kwotę 5 000,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5 000,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 650,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 1 650,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 650,00


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 830,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1 830,00
§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 1 830,00
Prudnicki Ośrodek Kultury


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Prudnika

z dnia 18 września 2003 r.


Układ wykonawczy budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XIII/121/ 2003 z dnia 16.09.2003 r.



Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 35 920,00

Dział 853 Opieka wychowawcza o kwotę 35 920,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 35 920,00
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 35 920,00





  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 260
wyślij podstronę na e-mail:



Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40