Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 188/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-09-04 10:48:01, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 188/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 2 września 2003 r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2003 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271. Nr 214 poz. 1806/ oraz § 8 Uchwały Nr VII/ 44 /2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2003 r. Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :


§ 1


Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Prudnik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/97/2003 z dnia 28.08.2003 r. zgodnie z załącznikami :


- Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego - załącznik nr 1
- Układ wykonawczy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania
- załącznik nr 2

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Prudnika

z dnia 2 września 2003 r.


Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XII/97/ 2003 z dnia 28.08.2003 r.


Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 36 877,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej o kwotę 6 517,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych o kwotę 6 517,00
§ 092 Pozostałe odsetki o kwotę 6 517,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12 193,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 12 193,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12 193,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18 167,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 18 167,00
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 18 167,00Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 32 600,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20 000,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12 600,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 246,00
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 246,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 101,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 101,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3 817,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 817,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 436,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 436,00
Budowa wiaty przystankowej w Szybowicach


Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 32 600,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 32 600,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 32 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 32 600,00


Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 181,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 181,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 181,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 181,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Prudnika

z dnia 2 września 2003 r.


Układ wykonawczy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr XII/97/ 2003 z dnia 28.08.2003 r.


Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 500,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00
Świetlica nr 4
§ 4260 Zakup energii o kwotę 500,00
Świetlica nr 4

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 38 377,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13 693,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 500,00
Szkoła Podst. nr 4
Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 12 193,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12 193,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24 684,00
Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 6 517,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6 517,00
Przedszkole nr 6
Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 18 167,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 18 167,00


Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 181,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 181,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 181,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 181,00
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 489,00
Szkoła podst. Rudziczka o kwotę 599,00
Szkoła podst. Szybowice o kwotę 93,00


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 265
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40