Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
25 - Protokół nr XXV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2008-09-22 10:14:02, dokument aktualny]


Protokół  Nr XXV
                                     z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
                                     odbytej w dniu 28 kwietnia 2008r.Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/ lista obecności stanowi zał. nr. 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych, Z-ca Burmistrza S. Hawron, Skarbnik Gminy J. Zielińska, Sekretarz Gminy M,. Radom, naczelnicy wydziałów , sołtysi oraz przedstawiciele rady młodzieży.
/ lista obecności stanowi zał. nr. 2/

P k t . 1

Dzieci z Przedszkola Nr 1 w Prudniku zaprosiły Burmistrza , radnych i wszystkich obecnych na sesji na  Rajd Malucha.

Przewodniczący Rady Miejskiej J. Szczepański otworzył obrady XXV sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład wg. list obecności uczestniczy 21 radnych.

Radna A. Drożdzyńska -  wnioskowała o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały druk nr. 282 oraz rozpatrzenie projektu uchwały druk nr 281 wersja poprawiona.
„za” wprowadzeniem zmian w porządku obrad głosowało 21 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Przewodniczący Rady J. Szczepański zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach w celu zaopiniowania  projektu uchwały druk nr 281 wersja poprawiona z uwagi na wniesienie pod obrady projektu uchwały w dniu dzisiejszym.

Radny E. Mazur – poparł propozycję ogłoszenia przerwy w obradach w celu zaopiniowania projekt uchwały druk nr 281 wersja poprawiona z uwagi na skutki finansowe z przypadku podjęcia uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych – radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

                                                 Porządek obrad

1.Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XXIV sesji RM.
2.Infomacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIV sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych za 2007r.
6.Rozaptrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prudnik za 2007r.
- opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 
   2007r.
- uchwała Komisji Rewizyjnej w spr: wykonania budżetu Gminy Prudnik za 
  2007r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
- opinia RIO nt. wniosku komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w spr: absolutorium.
7.Gospodarka finansowa – podjęcie uchwały w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.            
     8.Gospodarowanie mieniem - podjęcie uchwał w spr:
      - zbycia nieruchomości lokalowej      
      - zbycia nieruchomości lokalowej 
      - zbycia nieruchomości lokalowej 
      - sprzedaży nieruchomości
      - zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej
      - nabycia nieruchomości
      - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
     9. Podjęcie uchwał w sprawie :
     - zmiany uchwały w spr: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
       urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
     - podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
       nauczycieli,
     - nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Łące Prudnickiej,
     - rekonstrukcji pomnika.
   10. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XXV sesji.
   11. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z XXIV sesji głosowało 21 radnych – jednogłośnie.

P k t . 2

Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych – stanowi zał. nr.3
Ponadto poinformował, że artykuł  , który ukazał się  w Tygodniku Prudnickim dot: płatnego parkowania zaatakowała w nieuczciwy sposób pracowników urzędu. Urzędnicy prowadzący zamówienia publiczne są uczciwi i nie ulegają korupcji.  

P k t . 3
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXIV sesji udzielił Z-ca Burmistrz S. Hawron.

Radny J. Serafin – udzielona odpowiedz na interpelację w sprawie terminów remontów balkonów w Rynku jest nie zadawalająca. Obecny stan balkonów zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

Burmistrz F. Fejdych – zadania gminy realizują jednostki podległe i spółki. Substancja mieszkaniowa w Rynku jest prywatna , zarządzana przez wspólnoty mieszkaniowe. Tylko wspólnota może podjąć decyzję o remoncie. Gmina może apelować do wspólnot o podjęcie remontów , natomiast nie może remontować prywatnych substancji mieszkaniowych.   

P k t . 4

Interpelacje zgłosili radni :

Radna J. Stanisz
- czy będą czyszczone rowy gminne w Rudziczce, kiedy będą naprawione dziury na drodze gminnej obok posesji  nr 83
 / interpelacja  stanowi zał. nr.4/

Radna E. Zabiegała
- czy ZWiK posiada środki finansowe na oczyszczanie i podnoszenie kanałów ściekowych na ulicach w gminie, kiedy zostaną podjęte w tym kierunku konkretne działania.
/ pełny tekst interpelacji  stanowi zał. nr. 5/

Radny A. Zapała
- czy w planach organizacyjnych przygotowywanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli występują wakaty, gdzie i w jakich ilościach.
/ interpelacja stanowi zał. nr.6/

- dot: stanu elewacji budynków od strony  podwórek przy ul. Klasztornej, Placu  Zamkowego , Jagiellońskiej, występuje tam też wilgoć w mieszkaniach . Mieszkańcy pytają , czy możliwe jest podłączenie indywidualnego ogrzewania do istniejącej instalacji gazowej.
/ interpelacja stanowi zał. nr.7/

- dot: stanu podwórek w kwadracie ulic: Klasztorna, Plac Zamkowy, Jagiellońska – są one zaniedbane. Place zabaw , miejsca wypoczynku  wymagają remontów . Czy jest szansa na remont i kiedy.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 8/

Radna A. Drożdzyńska
- dot: problemów mieszkańców ul. Tuwima 6 wynikających z bliskiego sąsiedztwa pabu „Grin Day” i pizzeri „Coco”
/ pełna treść interpelacji stanowi zał. nr. 8a/

- czy i kiedy na wjazd na most przy ul. Kochanowskiego pojawią się znaki drogowe , zakazujące ruchu pojazdom .
/ pełna treść interpelacji stanowi zał. nr. 8b/

- czy zostały podjęte rozwiązania by ulżyć mieszkańcom, którzy przed wprowadzeniem strefy  płatnego parkowania nie mieli problemów z parkowaniem swoich pojazdów w podwórzach bezpośrednio przyległych  do ich posesji.

/  pełna treść interpelacji stanowi zał. nr. 8c/


Wnioski zgłosili radni :

Radny E. Mazur
- dot: zabezpieczenia środków finansowych w 2009r. na dokończenie naprawy elewacji budynku Urzędu Miejskiego ( od strony parku i parkingu)
/ pełna treść wniosku stanowi zał. nr.9/

- dot: zabezpieczenia części terenu przy Szkole Podst. Nr 1 , gdzie została zasiana trawa .
/pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 10/

Radny E. Drohomirecki
- dot: zabezpieczenia cmentarza tj. zamykania od godz. 22.oo do 6.oo rano .
/ wniosek stanowi zał. nr. 11/

Radny R. Kwiatkowski
- dot: sprzątania śmieci przy ul. Wiejskiej na skrzyżowaniu z drogą dojazdową 
  na wysypisko komunalne.
- ustawienia przy sklepie „Biedronka” wiaty przystankowe  lub ławki dla osób oczekujących na przyjazd autobusu.
/ wniosek stanowi zał. nr. 12/

- dot: wykonania nowych parkingów przy I LO, obok parkingu przy sklepie „Biedronka”
/ pełna treść wniosku stanowi zał. nr. 13

Radny L. Piątkowski
- dot: ustawienia zbiorników na segregowane odpady komunalne w następujących miejscach :
- kwadrat bloków ul. Pl. Wolności, Kościuszki, Piastowska , Kopernika,
- lewa strona ul. Skowrońskiego ( przy blokach SM)
/ wniosek stanowi  zał. nr 14/  

- podjęcia natychmiastowych działań w celu eliminacji zagrożenia jakie stanowi „stary komin” przy ul. Królowej Jadwigi.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. nr. 15/ 


P k t . 5

Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych za 2007r. – stanowi zał. nr. 16

Radny J. Serafin – przedstawił wątpliwości do sprawozdania , uważa ,że przedstawione w sprawozdaniu  inwestycje wieloletnie mogą  dezorientować. Zapytał także , ile osób było zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych  i w jakiej wysokości otrzymywali wynagrodzenie.

Burmistrz F. Fejdych – w informacji jest przedstawiona realizacja zadań za 2007r. w tym także zadań realizowanych jako inwestycje wieloletnie, przykładem jest kanalizacja Moszczanka – Łąka Prudnicka , której realizacja została zakończona w 2007r. Zadanie  związane z agroturystyką znalazło się na liście projektów kluczowych, są spełnione przesłanki otrzymania środków , wniosek zostanie złożony na koniec roku. W realizacji zadań musi być ciągłość.

Sekretarz Gminy M. Radom – osoby wykonujące prace społeczno użyteczne otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł za 1 godz.

Radny E. Drohomirecki – czy, gmina będzie posiadała środki na budowę boisk sportowych.

Burmistrz F. Fejdych – gmina skutecznie postarała się o pozyskanie środków w ramach programu „Orlik” przeznaczonych na budowę  boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działania były czynione dwu torowo w celu pozyskania jak największej ilości środków.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

P k t . 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prudnik za 2007r. – stanowi zał. nr 16a

Przewodniczący Rady J. Szczepański – przedstawił opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Prudnik za 2007r. – stanowi zał. nr 17

Radny A. Zapała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił :
-  uchwałę komisji w spr: wykonania budżetu gminy Prudnik za 2007r. wraz z 
   wnioskiem w sprawie absolutorium – stanowi zał. 18
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wniosku Komisji Rewizyjnej –  
  stanowi zał. 19  oraz protokół komisji Rewizyjnej z posiedzeń na
  których dokonywano analizy wykonania budżetu gminy za 2007r.   

W dyskusji głos zabrali :
Radny E. Mazur – dlaczego 2 – ch członów komisji nie podpisało protokołu.

Radny A. Zapała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił  ,że na ostatnim posiedzeniu komisji  udziału nie wzięło dwóch radnych, stąd brak ich podpisu.

Radny R. Czeczel – przedstawił  stanowi klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” wobec sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r. Poinformował, że klub radnych będzie głosował za udzieleniem  absolutorium Burmistrzowi.

Radny E. Mazur – w imieniu klubu radnych „Forum Samorządowe” podziękował Burmistrzowi oraz pracownikom urzędu realizujących zadania rzeczowe . Poinformował także ,że rok obecny powinien być bardziej owocny w realizacji zadań. Klub radnych będzie głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.

Radny Cz. Dumkiewicz – kluczowymi dokumentami jest wniosek  komisji Rewizyjnej  w spr: udzielenia absolutorium jak też pozytywne opinie RIO wobec sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosku komisji.

Radny L. Piątkowski – radni znają szczegóły, natomiast mieszkańcy gminy nie posiada dostatecznych wiadomości nt. realizacji zadań. Polityka medialna gminy jest słaba , uważa, że  raz na kwartał powinna być zamieszczona informacja we wkładce samorządowej nt. realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto radny zasugerował aby gmina promowała profilaktykę zdrowotną, zwrócił uwagę na mała ofertę kulturalną Prudnickiego Ośrodka Kultury kierowaną do młodzieży. Uważa także ,że źle się dzieje w organizacji kulturalnych imprez masowych , brak wyznaczonego miejsca rekreacyjnego np. dla młodzieży na rolkach, rowerach. POk nie lansuje młodzieżowych zespołów muzycznych, nie udostępnia im pomieszczeń na próby.

Radny J. Serafin – mądrość planu powinna się przekładać na realizację. Na dzień dzisiejszy nie zostały przejęte od ZWiK tereny na urządzenie akwenu wodnego przy ul. Poniatowskiego . Brak jest inwestycji , które przekładają się na powstanie nowych miejsc pracy.

Burmistrz F. Fejdycj – podziękował za pozytywnie jak i negatywne uwagi. Zgadza się  z uwagami nt.  braków  w polityce medialnej gminy. Będzie rozważona możliwość poszerzenia wkładki samorządowej. Gmina Prudnik w ramach profilaktyki zdrowotnej dofinansowała szczepienia  dzieci i młodzieży przeciw sepsie .W głównej mierze badania profilaktyczne powinne prowadzić  przychodnie lekarskie, gmina może udzielić pomocy. Są głosy ,że Prudnicki Ośrodek Kultury winien kierować ofertą kulturalną, obecnie nacisk jest kładziony na młodzież szkół podstawowych i gimnazjów. Rozważana jest możliwość budowy toru  dla rowerów , jest szansa na jego powstanie na terenie parku. Temat związany z budową hali sportowej na Jasionowym Wzgórzu powróci do rozpatrzenie przez radę, które zdecyduje ,czy będziemy budować halę , czy halę z basenem. Gmina tereny  od ZWiK powinna przejąć wówczas gdy będzie przygotowana na ich zagospodarowanie w sposób rekreacyjny. Rok 2007 był czasem na przygotowanie strategii gminy i dokumentacji na zadania , które będą realizowane w latach 2008 – 2011 . Gmina ma tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy a nie tworzyć miejsc pracy. W latach kolejnych będzie następowała zwiększona realizacja zadań rzeczowych.      
 
Radny G. Trembecki – uważa, że powinna nastąpić zwiększona współpraca z wioskami po stronie czeskiej, podał przykład wieloletniej współpracy Moszczanki z miejscowością za czeskiej granicy.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli, uwag nie wnieśli.
 
Przewodniczący  Rady J. Szczepański przedstawił projekt uchwały w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”  nie było.

Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/262/2008 w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika.

- Uchwała stanowi załącznik nr 20

Burmistrz F. Fejdych – podziękował w imieniu własnym i pracowników za zaufanie. Trudnym zadaniem jest spełnienie wszystkich próśb, lecz czynione są starania w celu rozwiązania problemów mieszkańców jak i gminy.

 
P k t . 7

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik za 2008r.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/263/2008 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.

- Uchwała stanowi zał. nr.21

P k t . 8

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej. 
    
 Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/264/2008 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 22
    
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/ 265/2008 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.23
    
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/266/2008 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.24

Projekt uchwały w spr: sprzedaży nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/267/2008 w spr: sprzedaży nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.25

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej. 
    
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/268/2008 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr .26

Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości .
    
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/269/2008 w spr:  nabycia nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.27

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
W trakcie przerwy komisje rady odbyły posiedzenia.
Przewodniczący stałych komisji RM przedstawili pozytywne, ustne  opinie wobec projektu.
 
Radni dyskusji nie podjęli.
    

„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/ 270/2008 w spr: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.28

P k t . 9

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
     Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/271/2008 zmieniającą uchwałę w spr: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr.29

Projekt uchwały w spr: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/272/ 2008 w spr: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

- Uchwała stanowi zał. nr.30

Projekt uchwały w spr: nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Łące Prudnickiej .
Przewodniczący Rady J. Szczepański – przedstawił pismo Publicznego Przedszkola w Łące Prudnickiej o nadanie przedszkolu imienia „Pod kasztanem” – pismo stanowi zał. nr.31

Radny L. Piątkowski – uważa, że należy na przyszłość opracować regulamin nadawania imienia.

Radny Z. Trojniak – Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego wstrzymała się od wydania opinii z wagi na wyjaśnienie ,czy  „Pod kasztanem „ ma być imieniem , czy nazwą.

Radny R. Kwiatkowski – poparł nadanie przedszkolu w Łące Prudnickiej” imienia „Pod kasztanem”

Przewodniczący Rady J. Szczepański – Rada rodziców zwrócił się o nadanie  imienia „Pod kasztanem „  mimo to będzie głosował przeciw . Uważa, że placówki powinny mieć imiona osób zasłużonych.

Radny E. Drohomirecki – z wnioskiem o nadanie imienia wystąpiła Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Dyrektor Przedszkola i ich opinie należy uszanować.       

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych  „przeciw” głosowało 5 radnych  „wstrzymało  się”  od głosu 2 radnych.                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/273/2008 w spr:  nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Łące Prudnickiej.

- Uchwała stanowi zał. nr.32

Projekt uchwały w spr: rekonstrukcji pomnika. 

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się ” od głosu 6 radnych .                
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/274/2008 w spr: rekonstrukcji pomnika.
    
- Uchwała stanowi zał. nr.33

 
    
P k t . 10

Odpowiedzi na interpelacje  udzielił Burmistrz F. Fejdych informując, że głównie  odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Ponadto poinformował, że na ul. Parkowej i Kościuszki planowana jest budowa parkingu . Obecnie są opracowywane regulaminy korzystania z podwórek w celu wyeliminowania tworzenia na nich parkingów. Sposób zagospodarowania podwórek będzie uzgadniany z mieszkańcami.
Wycinka drzew w parku jest wykonywana zgodnie z dokumentacja projektową.
Aby wprowadzić zamykanie cmentarza w godzinach nocnych Rada Miejska musi wprowadzić zmianę do regulaminu .

P k t . 11

Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. Apelował także do radnych o powołanie stowarzyszenia zajmującego się budową Pomnika Jana Pawła II.

Radny Cz. Dumkiewicz – spór nie dotyczy idei budowy pomnika , lecz sposobu realizacji. Ponadto należy  odpowiedzieć na pytanie , czy środki na jego budowę maja pochodzić z budżetu gminy , czy też ze składek mieszkańców.

Radny E. Drohomirecki –  uważa ,że  powinien być powołany społeczny komitet, który będzie się zajmował budową pomnika.

Burmistrz F. Fejdych – zgłosił akces swojej osoby do udziału w społecznym komitecie budowy Pomnika Jana Pawła II. Poinformował, że dofinansowanie  budowy ze środków gminy może nastąpić za zgodą rady.

Radny  Z. Trojniak – popiera powołanie społecznego komitetu budowy pomnika, uważa także , że komitet powinien się zając zbiórką środków finansowych. Każdy mieszkaniec  gminy powinien mieć prawo wniesienia wkładu na budowę pomnika.

M.Radom – przedstawił statuetkę towarzyszącą nadaniu odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” Będzie to odlew w brązie , oprawiony  w bordowe  etui. Koszt ok. 500 zł. Na sesji majowej zostanie przedłożony stosowny projekt uchwały.         

Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa, że na sesji w maju br. powinien być także przedłożony  projekt uchwały w spr: pomnika.


     Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XXIV sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 14.30 . Protokół sporządzono w 2-ch egz. Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała                                                        Przewodniczący
Jolanta Wróblewska                                            Rady Miejskiej w Prudniku


                                                                                Jacek Szczepański
 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku

Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:

Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 28.04.2008

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 626
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40