Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
26 - Protokół nr XXVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2008-09-22 10:15:56, dokument aktualny]
                                                       Protokół Nr XXVI
                                     z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
                                     odbytej w dniu 29 maja 2008r.Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli  wszyscy radni.


/ Lista obecności stanowi zał. nr. 1/Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych, Z-ca Burmistrza S. Hawron, Skarbnik Gminy J.  Zielińska, Sekretarz Gminy M. Radom, Naczelnicy Wydziałów, Prezes Przychodni Lekarskiej Optima A.Szlęzak,   p.o obowiązki Dyrektora PCM  A. Kapłoński, Prezes Sp- ni Mieszkaniowej R. Bijowski , Dyrektorzy jednostek podległych , sołtysi wsi.


/ Lista obecności stanowi zał. nr. 2/


 


P k t . 1Przewodniczący Rady J. Szczepański otworzył obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Prudniku , powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady wg. listy obecności uczestniczą wszyscy radni.Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały druk nr 289 w spr: zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


„za” wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.Radni dalszych wniosków do porządku obrad nie wnieśli.                                                          Porządek obrad


1.Sprawy organizacyjne :


       - otwarcie  sesji i stwierdzenie quorum,


       - przyjęcie protokołu z  XXV sesji RM.


2.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.


3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone  na XXV sesji.


4.Interpelacje i wnioski radnych.


5.Informacja nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Prudnik.


6.Informacja nt. działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku.


7.Informacja nt. przygotowań do obchodów „Dni Prudnika”


8.Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał we spr:


- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.


- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r. – wydatkach na realizację wieloletnich


  programów inwestycyjnych.


9.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:


 - zbycia nieruchomości nie zabudowanej,


- zbycia nieruchomości nie zabudowanej.


10.Podjęcie uchwał w spr:


- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ,


- uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,


- zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcie „Programu pomocy 


  de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik


   na lata 2008 – 2012.


11. Stanowisko RM dot: przystąpienie Gminy Prudnik do Regionalnego Centrum 


     Gospodarowania odpadami.


12.Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XXVI sesji.


13.Komunikaty , zamknięcie obrad sesji.„za” przyjęciem protokołu z XXV sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.P k t . 2Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych – stanowi zał. nr. 3

P k t . 3Odpowiedzi na interpelacje  zgłoszone na  XXV sesji udzielili : Z- ca Burmistrza S. Hawron, Naczelnik Wydziału R. Heda, Prezes PTBS  M. Czupkiewicz.Radny R. Kwiatkowski – wniósł uwagi do udzielonej  odpowiedzi dot:. parkingu przy sklepie „Biedronka” oraz przystanku autobusowego przy Poczcie ( brak ławeczki dla oczekujących na autobus).Przewodniczący Rady J. Szczepański zaproponował wysłuchanie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Prudnik w pkt. 4 porządku obrad . Radni uwag nie wnieśli. 


P k t. 4A. Kapłoński p.o Dyrektora PCM przedstawił stan zatrudnienia w PCM, rodzaj wykonywanych usług medycznych, stan obiektów oraz sprzętu. Ponadto poinformował ,że podejmowane są działania w celu pozyskiwania inwestora zapewniającego  poprawę warunków pracy oraz przebywających na leczeniu pacjentów.A. Szlęzak Prezes Przychodni lekarskiej „Optima” przedstawił zakres podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez przychodnię oraz ambulatoryjną opiekę zdrowotną – przedstawiona informacja stanowi zał. nr.4 do protokołu.


Ponadto poinformował, że przychodnia swoimi usługami obejmuje 15% mieszkańców Opolszczyzny. W ubiegłym roku zakupiono nowoczesny sprzęt do badań na kwotę 500 tyś zł w tym najwyższej jakości aparat USG do badań ginekologicznych.  Planowane jest także poszerzenie  zakresu usług medycznych o  usługi urologiczne.Radny J. Serafin – czy na terenie prudnickiego szpitala jest stosowane żywienie pozajelitowe.A. Kapłoński p.o Dyrektora PCM – żywienie pozajelitowe jest stosowane u tych pacjentów , którzy tego wymagają. Jest to jeden z elementów leczenie w zakresie intensywnej opieki medycznej.Radny R. Kwiatkowski – czy pielęgniarki pracujące na sali operacyjnej mogą pracować w gabinetach  lekarskich. Dyrektor PCM wyjaśnił, że po zastosowaniu odpowiednich  procedur nie ma przeszkód aby pielęgniarka wykonywała pracę  poza sala operacyjną.Radna A. Zawiślak – czy firmy ubezpieczeniowe mają prawo  wgląd do kartotek pacjentów.


Radny E. Drohomirecki – czy w PCM będzie zatrudniony lekarz – urolog.


Radny Z. Trojniak –problemem PCM jest sprzęt , czy został zakupiony tomograf na potrzeby świadczonych usług medycznych w PCM. 


A.Kapłoński – ubezpieczyciel ma prawo wglądu do kartoteki zdrowia swojego klienta. Natomiast z pozyskaniem lekarza – urologa jest problem. Porady w tym zakresie są udzielane w Nysie i Głuchołazach.  Zakup sprzętu medycznego jest planowany w ramach pozyskanych środków z  funduszy unijnych.Radna E. Zabiegała – czy w przychodni lekarskiej „Optima” będą świadczone zabiegi rehabilitacyjne.Radny L.Piątkowski – jakie działania profilaktyczne są prowadzone w „Optimie”


Radny E. Mazur – czy przychodnia lekarska „Optima” będzie świadczyła usługi okulistyczne.


Radny M. Półchłopek – czy 8 pielęgniarek środowiskowych zapewnia właściwy poziom usług.


A.Szlęzak – w najbliższym czasie nie będzie tworzona poradnia rehabilitacyjna z uwagi na uwarunkowania stawiane przez NFZ. 


„Optima” prowadzi szeroki zakres działań profilaktycznych np. szczepienia na grypę, profilaktyka nowotworowa w zakresie raka szyjki macicy. Przychodnia nie będzie świadczyła usług okulistycznych .Świadczone usługi medyczne w zakresie pomocy środowiskowej są na wysokim  poziomie , ilość pielęgniarek jest wystarczająca.


Radni dalszych pytań nie zadawali. 


P k t . 5


Interpelacje zgłosili  radni :Radna  E. Zabiegała


- czy będzie rozwiązana sprawa „zakorkowanego „ miasta w godz. 15.oo – 19.oo poprzez


   montaż świateł na przejściach dla pieszych ( przy Gimnazjum nr 1)


 Radna interpelacji nie złożyła na piśmie.Radny E. Mazur


- czy Urząd Miejski ma w planie powołać „ wydział” zajmujący się spółkami wodnymi.


/ pełna treść interpelacji stanowi zał. nr.5/


- czy Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej w Prudniku w związku z obchodami 60 - lecia działalności tej szkoły złożyła pismo do tut. urzędu w postaci zaproszenia , czy też pismo dot: wsparcia finansowego organizowanej uroczystości.


/ pełna treść interpelacji stanowi zał. nr 6/Radny R. Kwiatkowski


- jakie działania podjęto w gminie w ramach usuwania azbestu . Czy posiadamy w gminie dane dotyczące azbestu w poszczególnych miejscowościach  i zakładach pracy .Czy dokonano kontroli placówek oświatowych pod względem występowania wyrobów azbestowych na budynkach. Czy były rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki dot: zagrożenia chorobami  wynikającymi z azbestu.


/ pełna treść interpelacji  stanowi zał. nr. 7/- czy występujące na terenie naszej gminy przydrożne kapliczki zostały skatalogowane, kto z 


  urzędu się nimi opiekuje, kiedy gmina dokona ich przeglądu i remontu.


/ pełna treść interpelacji stanowi zał. nr. 8/Radna E. Kitajgrodzka


- dot: promocji Prudnika w mediach ogólnopolskich ny. TVN .


/ pełna treśc interpelacji stanowi zał. nr. 9/Radny A. Zapała


- dot: zamieszczenia na parkomatach informacji w formie tablicy określającej obszar płatnego    


  parkowania ( mapka)


/ interpelacja stanowi zał. nr.10/Radny L. Piątkowski


- w związku ze zbliżającym się terminem oddania KP Policji w Prudniku , należy rozpocząć prace z wypracowaniem koncepcji dalszego funkcjonowania monitoringu. Z chwilą opuszczenia starej siedziby przestanie funkcjonować centrum. Nowy obiekt nie ma połączenia z systemem kamer.


/ interpelacja stanowi zał. nr. 11/- dot: dokończenia remontu pomnika Św. Nepomucena na Rynku . Pomnik został pozbawiony kilka elementów m.in. pióra.  Istnieje potrzeba wyremontowania cokołów.


/ interpelacja stanowi zał. nr. 12/


Ponadto radny poinformował, że pojawiła się informacja o opieszałości pracowników Starostwa  Powiatowego w zakresie wydawania decyzji  administracyjnych dot:  pozwoleń budowlanych. Przedstawił wykaz spraw oczekujących na wydanie pozwoleń budowlanych z którymi gmina zwrócił się do Starostwa ( termin wpłynięcia ,tematyka).Burmistrz F. Fejdych  - wyjaśnił, na posiedzeniach komisji RM  informował ogólnie o długotrwałych procedurach dot: wydania pozwoleń budowlanych , co związane jest ze spełnieniem wielu wymogów formalno – prawnych. Natomiast  słowa o opieszałości urzędników Starostwa Powiatowego nie zostały powiedziane .


Z wypowiedzi radego wynika ,że kontaktował się z pracownikami Starostwa zajmującymi się wydawaniem pozwoleń budowlanych.


 


Radny L. Piątkowski – stwierdził, że nie zasięgał informacji u pracowników Starostwa nt. wydawania decyzji.Burmistrz F. Fejdych – ponownie stwierdził, że nie obarcza winą pracowników Starostwa , lecz  wydanie decyzji jest długotrwałe wynikające z przepisów prawa oraz wielu uzgodnień.R. Heda Naczelnik  Wydziału – poinformowała ,że procedura związana z wydaniem pozwoleń budowlanych jest długotrwała lecz wynika to z przepisów prawa . Ponadto wydanie pozwoleń  wymaga wielu uzgodnień. Współpraca ze Starostwem układa się bardzo dobrze. Radny M. Półchłopek


- czy znana jest sprawa modernizacji drogi krajowej na odcinku – Smolarni. Mieszkańcy naszej gminy proszą aby zasugerować inwestorowi  , aby przy przebudowie przewidział bezpieczne przejście dla zwierzyny leśnej, która w chwili obecnej stanowi duże zagrożenie dla ruchu kołowego.


/ interpelacja stanowi zał. nr. 13/- na jakim etapie znajduje się sprawa porządkowania podwórek przy budynkach komunalnych. Czy mieszkańcy tych podwórek uczestniczą  w rozmowach. Prosił także o zainteresowanie się sprawą konfliktu mieszkańców kamienicy przy ul. Młyńskiej 49 i 51.


/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 14/Radny R. Czeczel


- dot: podania terminu rozpoczęcia budowy oświetlenia przy ul. Dąbrowskiego .


/ pełna treść interpelacji stanowi  zał. nr. 15/
Wnioski zgłosili radni :Radna J. Stanisz


- wnioskuje o dofinansowanie obchodów 60 – lecia Orkiestry Dętej z Rudziczki.


/ wniosek stanowi zał. nr. 16/Radny R. Kwiatkowski


- wnioskował o zakup dla szkół, Biblioteki Miejskiej i jej filii „Atlasu ziem Polski – wysiedlenia , wypędzenia i ucieczki 1939 – 59”  - cena 50 zł. Atlas opisuje przesiedlenia 8 narodów , w tym 8, 2 mln Polaków.


/ wniosek stanowi zał. nr. 17/   


 


Radny E. Mazur


- wnioskował o zwiększenie ilości parkomatów, wykonanie bezpłatnych  miejsc parkingowych obok Ratusza  , przeniesienia firmy pobierającej opłaty parkingowe na parter budynku „Domu Towarowego „


Radni wniosku nie zgłosił w formie pisemnej.Radna E. Zabiegała


- wnioskowała o wycinkę  żywopłotu ul. Włoskiej i Legionów,


- remont dróg na terenie wsi.


Rada wniosków nie złożyła w formie pisemnej. 


Radny J. Serafin – poruszył szereg problemów miasta m.in sprawę rozbiórki budynku przy ul. Chrobrego – czy nastąpi zabezpieczenie budynku sąsiedniego (części szczytowej). Poinformował także -  Burmistrz na sesji grudniowej 2006r. wymienił jako zadania do realizacji  m.in budowę ścieżek rowerowych , budowę ośrodka wodnego na terenie ZWiK, budowę hali sportowej na osiedlu J.W , uruchomienie kina w POK – kiedy nastąpi realizacja tych zadań . W szczególności kiedy będzie rozpoczęta budowa hali sportowej na osiedli J.W i ośrodka wodnego na terenie ZWiK. Czy za słowami będą decyzje.    Zapytał  także , kiedy nastąpi budowa drogi łączącej ul. K. Miarki i Skowrońskiego ( obecnie droga jest wysypana żwirem). Radny interpelacji nie przedstawił w formie pisemnej.   Burmistrz F. Fejdych – zwrócił się z prośbą do radnego J. Serafina aby wystąpienie w spr: problemów w mieście przedłożył w formie pisemnej. Poinformował ,że wielokrotnie składał na sesji RM informację o sprawach poruszanych przez  radnego  J. Serafina. Informował nt . budowy hali na J.W , kompleksu sportowego w Parku Miejskim w ramach programu „Orlik 2012” - rada podjęła uchwałę przeznaczając z budżetu gminy 500 tyś zł na ten cel. Na dzień dzisiejszy jest podpisana umowa na wykonanie adaptacji projekt – termin realizacji ustalono na dzień 30.06.2008r. Rozbiórka budynku przy ul. Chrobrego jest wykonywana zgodnie z sztuką budowlaną i wydanym pozwoleniem. Budowa hali będzie kontynuowana ale wg. innego projekt. Została podpisana umowa na wykonanie projektu nadbudowy hali sportowej „Obuwnik”  - termin wykonania dokumentacji 30.06.2008r. Dach w obecnym stanie na hali w trakcie opadów przecieka. Ogłoszony został także przetarg na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych na ul. Podgórnej. Zagospodarowanie akwenu wodnego przy ul. Poniatowskiego powinno nastąpić w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, jeżeli znajdzie się chętny przedsiębiorca wówczas gmina przejmie teren od ZWiK. 


Uważa także ,że na sesjach nie powinny być promowane wydawnictwa, szkoły posiadają budżety w ramach których mogą dokonywać  zakupu wydawnictw książkowych.


Aby uporządkować podwórka musi być wola mieszkańców . Na dzień dzisiejszy są dokonane uzgodnienia dot: 0 uporządkowania podwórka przy ul. Strzeleckiej i Grunwaldzkiej.Przewodniczący Rady J. Szczepański – stwierdził, że nie będzie dyscyplinował radnych nt. zabierania głosu na sesji.Radny J. Serafin - kierowane zapytania i udzielone odpowiedzi mają na celu przedstawienie mieszkańcom informacji nt. działań podejmowanych przez gminę.  P k t. 6Informację nt. działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku  przedstawił Prezes R. Bijowski.


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku działa 50 lat. W zarządzie  spółdzielni  jest 72 budynki , ok. 3 tysiące mieszkań o pow. ok. 122 tyś m2. W zasobach mieszkaniowych spółdzielni  zamieszkuje 7 tysięcy mieszkańców. Poinformował o dobrej współpracy władz gminy z zarządem spółdzielni.Radny E. Drohomirecki – wyraził aprobatę wobec współpracy władz miasta z spółdzielnią.


Radni dyskusji nie podjęli.  P k t . 7Informację nt. przygotowań do obchodów „Dni Prudnika „ przedstawił Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury R. Grajek. Wykaz organizowanych  imprez jest rozplakatowany  w miejscach publicznych miasta .


Radni uwag nie wnieśli. P k t . 8Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.


Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych głosów „


 przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/275/2008 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.- Uchwała stanowi zał. nr.18


 Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.


Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych głosów „


 przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/276/2008 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008r.- wydatkach  na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.- Uchwała stanowi zał. nr.19


 P k t . 9Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.


Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XZXVI/277/2008 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.- Uchwała stanowi zał. nr .20Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.


Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XZXVI/278/2008 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.- Uchwała stanowi zał. nr .21
P k t . 10Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.


Rada Miejska podjęła Uchwałę  Nr XXVI/279/2008 w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.- Uchwała stanowi zał. nr.22Projekt  uchwały w spr: uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.


Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.    


Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXV/280/2008 w spr: uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.- Uchwała stanowi zał. nr.23Projekt uchwały w spr: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcie „programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008 - 2012Radni uwag nie wnieśli.


„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


 


Rada Miejska podjęła  Uchwałę Nr XXVI/281/2008  w spr: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcie „programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008 - 2012- Uchwała stanowi zał. nr.24

P k t . 11Stanowisko Rady Miejskiej dot: przystąpienia Gminy Prudnik do Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami.


Radni uwag nie wnieśli.”za” przyjęciem stanowiska głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


Przyjęte stanowisko stanowi zał. nr.25

 


P k t . 12Z-ca Burmistrza S. Hawron odnosząc się do interpelacji radnego E. Mazura dot: obchodów 60 – lecia Szkoły Muzycznej w Prudniku  wyjaśnił, gmina nie uczestniczyła w pomocy finansowej organizowanego święta  , gdyż nie było stosownej prośby ze strony Dyrektora Szkoły. Władze gminy otrzymały zaproszenie do udziału w  uroczystościach . Problem polegał na niewłaściwej temperaturze w hali szkoły. Pretensje kierowane do władz gminy były nieuzasadnione, bo nie zwracano się o udzielenie pomocy finansowej.  Szkole Muzycznej grozi likwidacja ze względu na problemy , które powinny być rozwiązane na szczeblu Ministerstwa Kultury. 
Burmistrz F. Fejdych udzielając odpowiedzi na interpelacje radnych poinformował :


- brak jest woli rolników w utworzeniu spółki wodnej , urząd może współpracować  ale inicjatywa utworzenia  spółki leży po stronie rolników.  Gmina w ubiegłym roku w ramach robót publicznych wyczyściła ok. 40 km rowów , które stanowią własność  gminy,


- regulamin strefy płatnego parkowania określa obowiązki . Przy Ratuszu zostaną wyznaczone miejsca do bezpłatnego parkowania przeznaczone dla orszaku ślubnego.Przewodniczący Rady J. Szczepański – apelował o zwiększenie ilości parkomatów na ul. Piastowskiej.Burmistrz F. Fejdych   wyjaśnił :


- ilość parkomatów została zaakceptowana ze strony gminy,


- rozbiórka budynku przy ul. Chrobrego odbywa się zgodnie z projektem budowlanym , rozszerzenie rozbiórki jest nieuzasadnione,


- na adaptację budynku w byłych koszarach na hotel gmina przeznaczyła obiekt , który wcześniej był planowany na siedzibę starostwa ,


- z budżetu gminy zostały przeznaczone środki na nadbudowę   dachu hali sportowej . Gmina nie wycofuje się z modernizacji,


- przycinka drzew w parku jest dokonywana zgodnie z projektem. Obecnie kładzione są nowe alejki ,


- droga łącząca  ul. K. Miarki z ul Skowrońskiego będzie wykonana wówczas , gdy zostanie zakończone podłączanie  mediów,


- w ubiegłym roku wpłynął  1 wniosek  do urzędu o dofinansowanie usuwania azbestu , natomiast w roku bieżącym 3,


- w kompetencji  gminy nie leży  utrzymanie „przydrożnych kapliczek”, w budżecie nie ma takiego zadania ,


- promocja gminy w telewizji ogólnopolskiej jest płatna , 1 min. ok. 1 mln zł. . Gmina na dzień dzisiejszy jest promowana m.in poprzez internet,


- Orkiestra Dęta w Rudziczce funkcjonuje przy POK, który powinien podjąć działania w uczeniu 60 – lecia działalności,


- jeżeli rada uzna ,że należy dokonać remontu figury Nepomucena , to urząd zleci stosowny wniosek do Konserwatora Zabytków oraz podejmie działania związane z wykonaniem dokumentacji,


- sprawa zagospodarowania podwórek jest trudna do rozwiązania. Na dzień dzisiejszy takie zagospodarowanie za zgodą wspólnoty  mieszkaniowej  jest dokonywane na ul. Strzeleckiej,


- trudno jest stwierdzić ,czy w trakcie modernizacji drogi na odcinku od Dzikowa do Dębiny będą  budowane przejścia dla zwierząt.Ponadto poinformował, o otrzymaniu przez Sp-nię „Pionier” w Prudniku wyróżnienia w zakresie jakości produktu „Laur jakości”  oraz otwarciu obwodnicy  Białej w dniu 2 czerwca br.   

     P k t . 13    Przewodniczący  Rady J. Szczepański przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego , stwierdzające nieważność uchwały nr XXV/270/08 RM z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z powodu istotnego naruszenia prawa. W myśl art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym prawo stanowienia aktów prawa miejscowego musi mieć umocowanie w upoważnieniach ustawowych. takiego upoważnienia nie zawiera ani ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ani ustawa o samorządzie gminnym , ani żaden inny akt. Rada gminy nie posiadała kompetencji do wyrażenia w formie uchwały o charakterze generalnym zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odnoszącej się do ogólnie określonego kręgu podmiotów i niesprecyzowanych nieruchomości .Burmistrz. F. Fejdych – zaprosił radnych na organizowaną wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego,  ponadto zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wyznaczenie terminu kolejnej sesji na dzień 20 czerwca br.     Wobec wyczerpania  porządku obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XXVI sesji. . Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 15.15  Protokół sporządzono w 2-ch egz. , oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.Protokołowała                                                                            Przewodniczący


Jolanta Wróblewska                                                               Rady Miejskiej w Prudniku


                                                                                                    Jacek Szczepański 
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku

Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:

Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 29.05.2008


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 548
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40