Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
27 - Protokół nr XXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2008-09-22 10:18:48, dokument aktualny]


Protokół Nr XXVII
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 30 czerwca 2008 r.Na  21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni
/ Lista obecności stanowi zał. Nr 1 /

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz F. Fejdych, Zastępca Burmistrza St. Hawron, Zastępca Skarbnika Gminy J. Zapała , Sekretarz Gminy M. Radom, Naczelnicy Wydziałów,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mirosław Jelonek, Naczelnik Sekcji Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku  Piotr Kulczyk,  Komendant Straży Miejskiej w Prudniku Zbigniew Trentkiewicz, dyrektorzy jednostek podległych, sołtysi wsi.
/Lista obecności stanowi zał. Nr 2 /
Pkt 1.
Przewodniczący Rady J. Szczepański otworzył obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Prudniku, powitał radnych, zaproszonych gości stwierdził prawomocność obrad  - na 21 osobowy skład rady wg listy obecności uczestniczą wszyscy radni.

Burmistrz F. Fejdych zawnioskował o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały druk Nr 372 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008 – 2012,
„za” przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Przewodniczący Rady J. Szczepański zawnioskował o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały druk Nr 371 w sprawie wynagrodzenia  Burmistrza Prudnika
  „za” przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Radni dalszych wniosków do porządku obrad nie wnieśli.
Porządek obrad
1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXVI sesji.
5. Interpelacje i wnioski radnych .
6. Informacja na temat bezpieczeństwa w gminie Prudnik
- Komendy Powiatowej Policji w Prudniku
- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku
- Straży Miejskiej w Prudniku
7. Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik  na 2008 r.
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
8. Regulacje oświatowe – podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania,
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 1
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 3
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 4
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 6
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 7
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Moszczance
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Rudziczce
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Szybowicach
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 1
- zmiany uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 2.
9. Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w sprawach:
- zbycia nieruchomości
- zbycia nieruchomości lokalowej
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- wydzierżawienia nieruchomości
- zamiany nieruchomości
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały w spr. ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
- zmiany uchwały w spr. uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Prudniku
- wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
- zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008 – 2012”
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXVII sesji.
12. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
  „za” przyjęciem protokołu z XXVI sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Pkt 2
Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych.  /Informacja stanowi zał. Nr 3/. 
W związku ze zmianą dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Burmistrz F. Fejdych złożył podziękowania  dotychczasowemu dyrektorowi Panu Zbigniewowi Ziole za długoletnie kierowanie Zakładem oraz wkład pracy na rzecz naszego miasta w rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej.  Burmistrz przedstawił radnym nowego dyrektora ZWiK Pana Stanisława Waszczykowskiego, życząc mu trafnych i dobrych decyzji dla Spółki.
Pkt 3.
Informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił Zastępca Burmistrza St. Hawron.
/ Informacja stanowi zał. Nr 4/ .

Pkt 4
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXVI sesji udzielili: Zastępca Burmistrza St. Hawron, Naczelnik Wydziału Inwestycji R. Heda.

Pkt 5
Interpelacje zgłosili radni:

Radna Janina  Stanisz
- zwróciła się o wycięcie i usunięcie suchych gałęzi na drodze krajowej Niemysłowice, Rudziczka, Piorunkowice podczas silnych wiatrów gałęzie spadają wprost na przejeżdżające auta.
/ pełna treść interpelacji stanowi zał. Nr 5/
 
Radny Artur Zapała
- dot. umieszczenia znaku  „Uwaga dzieci” lub progów ograniczających prędkość na ul. Piastowskiej na wysokości Przedszkola Nr 3 i na ul. Szpitalnej.    
/ pełna treść interpelacji stanowi zał. Nr 6/

Radny Eugeniusz  Drohomirecki
- dot. dokończenia budowy chodnika na ul. Lwowskiej  na odcinku do ul. Podgórnej.
/ pełna treść interpelacji stanowi zał. Nr 7/

Radny Eugeniusz Drohomirecki
- w sprawie budowy ul. Lompy w całości a nie tylko części.
/ pełna treść interpelacji stanowi zał. Nr 8/

Radny Eugeniusz Drohomirecki
- dot. założenia energooszczędnego systemu oświetlenia
/ pełna treść interpelacji stanowi zał. Nr 9/

Wnioski  zgłosili radni:

Radny Edward Mazur
- wnioskuje o zamontowanie na ul. Jesionowej od strony Stadniny Koni znaku zakazu wjazdu samochodów o tonażu powyżej 7,5 tony.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 10/

Radna Alicja Zawiślak
- zwróciła się o pojemniki przy kontenerach na śmieci na zużyte baterie.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 11/

Radny Andrzej Gajewski
- wnioskuje o montaż barierek ochronnych na moście nad potokiem w Szybowicach na wysokości posesji Nr 121.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 12/

Radny Leszek Piątkowski
- wniosek o umieszczenie pojemników na sortowane odpady  przy ul. Skowrońskiego /numery nieparzyste/  oraz w kwadracie ul. Plac Wolności, Kościuszki, Kopernika.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 13/

Radny Zbigniew Kosiński
- zawnioskował o wykonanie remontu drogi transportu rolnego Nr 644 w Niemysłowicach.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 14/

Radny Grzegorz Trembecki
- w sprawie dokończenia remontu rowu melioracyjnego we wsi Moszczanka.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 15/

Radny Ryszard Kwiatkowski
- wniosek w sprawie wykonania ogrodzenia terenu przy ul. Chrobrego naprzeciw Muzeum
na którym znajduje się ogródek do zabaw dla dzieci.
 / pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 16/

Radny Mariusz Półchłopek
- wnioskuje o utwardzenie nawierzchni ulicy Jaśminowej w Prudniku.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 17/
Radny Julian Serafin
- wniosek w sprawie gminnej ewidencji zabytków dla miasta i gminy
 / pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 18/

Radny Julian Serafin
- w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Prudnika lata 2008 – 2012.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 19/

Radny Ryszard Kwiatkowski
- w sprawie odnowienia i dalszej konserwacji   pomników w Parku Miejskim.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 20/

Radny Edward Mazur
- wnioskuje o wykoszenie trawy na terenie byłych ogródków działkowych za ogrodzeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Podgórnej.
/ pełna treść wniosku stanowi zał. Nr 21/

Radna Ewa Zabiegała
- zawnioskowała o zabezpieczenie boiska przy Szkole Nr 4 od strony cmentarza w postaci zawieszenia siatki ochronnej.
Wniosek nie został złożony na piśmie.

Ponadto Radny Julian Serafin wystąpił z wnioskiem aby w przyszłości Dni Prudnika
 odbywały się na stadionie przy ul. Kolejowej a nie w Rynku . Radny zwrócił również uwagę na sprawę zalewania podczas opadów budynku przy ul. Sobieskiego 6 – 16.
W w/w sprawach wniosków nie złożono na piśmie.

Pkt 6
W związku z zapoznaniem  się radnych  na komisjach Rady z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Prudnik złożonymi przez Powiatową Komendę Policji  , Powiatową Komendę Straży Pożarnej i Straż Miejską na  sesji ustosunkowali się do poszczególnych informacji następująco:
 
Do informacji Powiatowej Komendy Policji /zał. Nr 22/ odpowiedzi na pytania radnych udzielał Piotr Kulczyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.
Radna J. Stanisz – w Rudziczce na drodze został rozlany olej – co było powodem zniszczenia przez samochody wpadające w poślizg ogrodzenia posesji.  Kto powinien zająć się tą sprawą i dokonać napraw.
 - P. Kulczyk – poszkodowany powinien zwrócić się z oficjalnym  pismem do Policji w sprawie ustalenia sprawcy.
- Radny L. Piątkowski – podziękował za przeprowadzenie w szkołach akcji  „bezpieczna szkoła” .Wynikają  z niej kierunki bezpieczeństwa, które powinny być wprowadzone w placówkach oświatowych.
Radny Zb. Kosiński – podziękował za spotkanie z mieszkańcami Niemysłowic i zawnioskował aby takie spotkania były organizowane częściej, co pozwoli na bliższy, bezpośredni kontakt   z dzielnicowym.
- P. Kulczyk – takie spotkania będą nadal organizowane.
Radny E. Mazur – pozytywnie posumował spotkanie z przedstawicielem Policji na komisji  Rady.  Wyrażono jedynie obawy dot. funkcjonowania monitoringu po przeniesieniu Komendy Policji do nowej siedziby.
Radny J. Serafin – zapytał o warunki bezpieczeństwa na Rynku przy organizacji Dni Prudnika. Jego zdaniem impreza ta powinna odbywać się na stadionie.
- P. Kulczyk – plan zabezpieczenia imprezy w Rynku jest bardzo dobry, a  decyzje co do miejsca imprezy zależą od organizatora.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej J. Szczepański podziękował na ręce Pana P. Kulczyka wszystkim policjantom za ich trud i duże zaangażowanie w bezpieczeństwo miasta i gminy.
Do informacji Powiatowej Komendy Straży Pożarnej /zał. Nr 23/ odpowiedzi na pytania radnych udzielał Komendant Mirosław Jelonek.
 Radny E.Mazur – członkowie komisji wiodącej w temacie bezpieczeństwa zadawali szczegółowe pytania na komisji dot. materiałów niebezpiecznych, transportu takich materiałów itp.  Informacja Straży Pożarnej została przyjęta przez komisję pozytywnie.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady J. Szczepański złożył podziękowania wszystkim pracownikom straży pożarnej za ich poświęcenie, szybkość i sprawność działania.
Do podziękowań przyłączył się również Burmistrz F. Fejdych podkreślając bardzo dobrą współpracę Policji i Straży Pożarnej ze Strażą Miejską i  gminą, która służy bezpieczeństwu mieszkańców.
  Do informacji Straży Miejskiej w Prudniku /zał. Nr 24/ odpowiedzi na pytania radnych udzielał Komendant Zbigniew Trentkiewicz.
Radny E Mazur – sprawozdanie Straży Miejskiej zostało ocenione dobrze. Zdaniem komisji wiodącej należałoby zwiększyć obsadę w straży o jeden etat.
Radny E. Drohomirecki – Straż Miejska dba o bezpieczeństwo dzieci, nastawiona jest bardziej na  profilaktykę i pouczanie wśród mieszkańców  niż karanie. Jego zdaniem wzmocnienie etatowe Straży jest wskazane.
Przewodniczący Rady J. Szczepański – w przeszłości było wiele uwag do pracy Straży Miejskiej. Obecnie uwag jest co raz mniej . Pracownicy Straży będą m. innymi egzekwować wprowadzone uchwałą znakowanie psów. Aby robić to dobrze potrzebne jest zwiększenie etatowe w Straży. Przewodniczący życzył strażnikom miejskim dobrej współpracy z Policją Strażą  Pożarną i Radą.

Pkt 7
Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 r.
Wyjaśnień do uchwały udzielali:  Zastępca Skarbnika Gminy J. Zapała i Naczelnik Wydziału Inwestycji R. Heda . Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/282/2008 w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok.
- Uchwała stanowi zał. Nr 25

Projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gmin y Prudnik na 2008 rok – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/283/2008 w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2008 rok - wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Uchwała stanowi zał. Nr 26

Pkt 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/284/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
- Uchwała stanowi zał. Nr 27

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jana Brzechwy  w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/285/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jana Brzechwy  w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 28

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 3  w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/286/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 3   w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 29

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 4  w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/287/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 4   w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 30

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 6  w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/288/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 6   w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 31

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 7  w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/289/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu Nr 7  w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 32

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu   w Łące Prudnickiej.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/290/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Przedszkolu   w Łące Prudnickiej.
- Uchwała stanowi zał. Nr 33

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/291/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance.
- Uchwała stanowi zał. Nr 34.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/292/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce.
- Uchwała stanowi zał. Nr 35.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szybowicach.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/293/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szybowicach.
- Uchwała stanowi zał. Nr 36.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/294/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 37.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Śląskich  w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/295/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 38.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej   w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/296/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej  w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 39.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego    w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/297/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 40.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II   w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/298/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II   w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 41.
Pkt  9
Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości
Wyjaśnień do uchwały udzielił  Prezes Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Prudniku M. Cupkiewicz.
Poinformował, że projekt dot. zbycia nieruchomości na rzecz PTBS poprzez wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na realizację budownictwa jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej . Taką zabudową są zainteresowani mieszkańcy.  Na tym terenie przewiduje się wybudować 24 domy – I etap 12 domów.
TBS wydał zainteresowanym 10 kompletów dokumentów. Dwie umowy przedwstępne zostały już zawarte a kolejne podpisane zostaną w najbliższym czasie.
Radny Leszek Piątkowski zapytał o koszty budowy.
M. Czupkiewicz – stan surowy z gruntem 270.000 zł.  Wartość gruntu 70 zł. brutto za 1 m2.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/299/2008 w spr. zbycia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 42.

Projekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości lokalowej
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/300/2008 w spr. zbycia nieruchomości lokalowej.
- Uchwała stanowi zał. Nr 43.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/301/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 44.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/302/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 45.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/303/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 46.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/304/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 47.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/305/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 48.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/306/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 49.


Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/307/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 50.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/308/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 51.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/309/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 52.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/310/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 53.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/311/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 54.
Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/312/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 55.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/313/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 56.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/314/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 57.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/315/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 58.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/316/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 59.
Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/317/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 60.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/318/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 61.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/319/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 62.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/320/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 63.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/321/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 64.
Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/322/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 65.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/323/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 66.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/324/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 67.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/325/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 68.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/326/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 69.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/327/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 70.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/328/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 71.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/329/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 72.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/330/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 73.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/331/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 74.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/332/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 75.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/333/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 76.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/334/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 77.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/335/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 78.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/336/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 79.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/337/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 80.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/338/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 81.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/339/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 82.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/340/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 83.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/341/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 84.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/342/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 85.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/343/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 86.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/344/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 87.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/345/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 88.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/346/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 89.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/347/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 90.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/348/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 91.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/349/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 92.

Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/350/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 93.
Projekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/351/2008 w spr. wydzierżawienia nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 94.

Projekt uchwały w spr. zamiany nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/352/2008 w spr. zamiany nieruchomości.
- Uchwała stanowi zał. Nr 95.

Pkt 10
Projekt uchwały w spr. ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/353/2008 w ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
- Uchwała stanowi zał. Nr 96.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Zb. Kosiński poinformował, że komisja wnioskuje o  dokonanie zmiany w projekcie uchwały poprzez wprowadzenie następującego zapisu w 3a pkt 1 i 2,
1/ w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godziny 6.00 do godziny 22.00,
2/ w okresie od 3 listopada do 31 marca od godziny 7.00 do godziny 20.00.
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał wniosek komisji pod głosowanie,
„za” przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnionymi poprawkami
 „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 0.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/354/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Prudniku.
- Uchwała stanowi zał. Nr 97.

Przewodniczący Rady J. Szczepański przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.  Przedłożona propozycja zmiany wynagrodzenia  wynika z konieczności dostosowania jego wysokości do zmienionych przepisów płacowych obowiązujących dla pracowników samorządowych.
Poinformował, że projekt uchwały był konsultowany z członkami Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Radny J Serafin zapytał dlaczego projekt nie był przedłożony na wszystkich komisjach.
Radny E. Drohomirecki – zapytał o podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego.
Sekretarz Gminy M. Radom poinformował, że pracownicy Urzędu otrzymali podwyżki od 1 stycznia 2008 r. średnio 5 % . Doszło do wyrównania płac dla najniżej zarabiających. 
Po krótkiej dyskusji nad projektem
 „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych,  „przeciw” – 1 głos   „wstrzymujących się” 0.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/355/2008 w spr. wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
- Uchwała stanowi zał. Nr 98.

Projekt uchwały w spr. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008 – 2012.
Sekretarz Gminy M. Radom przedstawił radnym sprawę w/w projektu uchwały.
W maju br. Radni podjęli uchwałę w sprawie  programu pomocy. Regionalna Izba Obrachunkowa badając uchwałę orzekła jej nieważność z powodu naruszeń proceduralnych tj. nie zgłoszenia projektu uchwały do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po niezwłocznym dopełnieniu tego obowiązku przedłożony na dzisiejszej sesji projekt uwzględnia wszystkie uwagi wniesione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
Wobec braku uwag do projektu przystąpiono do głosowania.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/356/2008 w spr. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008 – 2012.
- Uchwała stanowi zał. Nr 99.

Pkt 11
Burmistrz F. Fejdych udzielając odpowiedzi na interpelacje poinformował:
 - odnośnie zamontowania znaków na ul. Jesionkowej sprawa zostanie skierowana do komisji organizacji ruchu,
- w sprawie pojemników na śmieci ustalone zostało, że Zakład Usług Komunalnych zakupi nowe pojemniki z e swojego zysku,
- wycinka suchych konarów na drodze krajowej w Rudziczce zostanie zgłoszona do Generalnej Dyrekcji Dróg,
-  odnośnie barierek ochronnych na moście w Szybowicach sprawa zostanie zbadana na miejscu przez pracownika Urzędu,
- sprawa remontu drogi transportu rolnego w Niemysłowicach i rowu w Moszczance  będzie skierowana do Wydziału Inwestycji,
-  Dni Prudnika będą w przyszłości organizowane nadal w Rynku,
- pomniki w Parku Miejskim są ujęte w ramach jego rewitalizacji,
- program ochrony zabytków będzie przygotowany przez Pana J. Stępnia,
- sprawa zabezpieczenia siatką boiska przy Gimnazjum Nr 2 będzie przekazana do załatwienia przez Wydział Inwestycji,

Pkt 12
Radna Alicja Zawiślak zaprosiła radnych na uroczystości związane z 755 – leciem Czyżowic  które odbędą się w dniu 24 sierpnia 2008 r.
Burmistrz F. Fejdych poinformował ,że poprosi o wyznaczenie terminu kolejnej sesji na początku sierpnia  br.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XXVII sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10,00 i zakończyło o godz. 14,00  Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach, oryginał pozostaje w aktach Wydziału Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.


Protokołowała:                                                                  Przewodniczący
Barbara Muszyńska                                                         Rady Miejskiej w Prudniku
                                                                                            Jacek Szczepański


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku

Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:

Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 30.06.2008


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 686
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40