Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
19 - Protokół nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]


 

P r o t o k ó ł Nr XIX
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 21 grudnia 2007r.
 
 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi zał. nr 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych , Z-ca Burmistrza S. Hawron , Skarbnik Gminy J. Zielińska , Naczelnicy Wydziałów, Z-ca Dyrektora GZOiW W. Włodowska, sołtysi wsi.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 2/
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – otworzył obrady XIX sesji , powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji wg. list obecności uczestniczy  21 radnych.
 
Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały druk nr 184 w spr: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunku przyznania dodatków za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego.....
 
„za” wprowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku obrad głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański zwrócił się do radnych z zapytaniem , czy należy zwołać w trakcie sesji posiedzenia komisji celem zaopiniowania projektu uchwały wniesionego  pod obrady przez Burmistrza.
„za” zwołaniem komisji radni nie głosowali  „przeciw” głosowało 17 radnych „wstrzymało się od głosu 2 radnych.
Rada odstąpiła od zwołania komisji.
 
 
”za” przyjęciem protokołu z XVIII sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
                                                  Porządek obrad XIX sesji
 
1. Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XVIII sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Gospopdarka finansowa – podjęcie uchwał w sprawie :
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007 r. ,
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik , które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.
6.Uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2008r.
- odczytanie projektu uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2008r.
- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii i wniosków komisji,
- stanowisko Burmistrza wobec opinii i wniosków komisji ,
- dyskusja nad wnioskami i ich głosowanie,
- głosowanie uchwały budżetowej.
7.Podjęcie uchwały w spr:
- wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik,
- regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków....
- nabycia nieruchomości.
8.Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XIX sesji.
9.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
  
  
Burmistrz F. Fejdych – złożył Pani Wiesławie Włodowskiej  w imieniu władz samorządowych podziękowanie za wieloletnią pracę w dziedzinie oświaty ,w związku z przejściem na emeryturę.
Do podziękowania dołączyli się radny E. Drohomirecki i radna J. Stanisz.
 
  
P k t . 2
 
Informację  o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych – stanowi zał. nr. 3
 
P k t . 3
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XVIII sesji udzielili : Z-ca Burmistrza S. Hawron oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji R. Heda. Odpowiedzi stanowią załączniki do protokołu z XVIII sesji.
 
P k t . 4
 
Interpelacje zgłosili radni :
 
Radny L. Piątkowski
- czy możliwe jest podłączenie budynku przylegającego do Ratusza , obecnie ogrzewanie tradycyjne powoduje duże zadymienie Rynku , wydobywający się czarny dym pogarsza stan elewacji Ratusza.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 4/
 
Radny E. Mazur
- dot: rozważania możliwości wraz z wyliczeniem kosztów , czy byłoby lepsze podłączenie ciepła z ciepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej w Prudniku do Publicznego Przedszkola Nr 7 przy ul. Ogrodowej zamiast istniejącego już podłączenia ciepła z ZPB Frotex w Prudniku.
 
/ interpelacja stanowi zał. nr. 5/
 
Wnioski zgłosili radni :
 
Radny Zygmunt Trojniak
- dot: wykonania drogi pomiędzy Dębowcem- Wieszczyną a Jindrichovem.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.6/
 
Radny Leszek Piątkowski
- dot: przeglądu tablic reklamowych przy drogach wjazdowych do miasta .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 7/
 
- dot: wyremontowania lub zdemontowania ogrodzeń przy budynkach na ul. Dąbrowskiego 5- 11 .
/ pełny teskt wniosku stanowi zał. nr. 8/
 
Radny Mirosław Banaś
- dot: zmiany organizacji ruchu w obrębie ul. Rynek – ul. Królowej Jadwigi wg. poniższego projektu :
1. wjazd od strony zachodniej z Rynku – umożliwi wjazd na ul. Damrota,
2.ul.Królowej Jadwigi – dopuścić ruch dwukierunkowy.
/ wniosek stanowi zał. nr. 9/  
 
Radna A.Drożdzyńska
- dot: wykupu przez Gminę nieruchomości zabudowanej – budynek przy ul. A. Krajowej , bezpośrednio graniczącej z nieruchomością planowaną do zakupu . Zakup tego budynku rozwiąże sprawę mieszkań socjalnych.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 10/
 
Radna E. Zabiegała
- dot: wykonania mapy miasta z aktualnymi nazwami ulic i umieszczenie jej na sali narad komisji UM.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 11/
 
- dot: wykonania oświetlenie uzupełniającego przy zbiegu ulic Wróblewskiego, Sowińskiego i Czartoryskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się tymi drogami w kierunku miasta przez wewnętrzną drogę komunikacyjna .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 12/
 
Radna E. Kitajgrodzka
 
- proszę o umieszczenie w TP I Telewizji kablowej apelu do mieszkańców posiadających psy aby wypuszczali psy na skwery w kagańcach , oraz aby tak zabezpieczać posesje aby pise nie mógł jej opuszczać.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 13/
        
Radna A. Zawiślak – przedstawiła w imieniu komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska wniosek dot: obniżenia stawki wzrostu podatku rolnego z 64% na 50% z 1q żyta.
      
 
Burmistrz F. Fejdych – przypomniał ,że wysokość podatków rada ustaliła w ubiegłym miesiącu. Jeżeli zostanie podjęta uchwała o obniżeniu cent 1 q żyta to w celu równowagi budżetu należy wykreślić zadania , które sa planowane do realizacji na terenie wiejskim.
 
 
P k t . 5
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik na 2007r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/179/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 14
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw”
 i „ wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX./180/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. -   wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 15
 
Projekt uchwały w spr: wykazu wydatków budżetu gminy , które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymują0cych się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/181/2007 w spr: wykazu wydatków budżetu gminy , które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 16
 
 
P k t . 6
 
Przewodniczący   Rady J. Szczepański przedstawił :
- projekt uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
- opinię RIO  nt. prawidłowości przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na  
   2008r. prognozy kwoty długu Gminy Prudnik - stanowi zał. nr. 17
- opinię RIO nt sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z projektu uchwały
   budżetowej Gminy Prudnik na 2008r. – stanowi zał. nr. 18
- opinia K NSZZ „Solidarność” do projektu budżetu na 2008r. – stanowi zał. nr. 19
- opinia związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu budżetu na 2008r. – stanowi zał. nr. 20
 
Burmistrz F. Fejdych – odnosząc się do opinii NSZZ „Solidarność” wyjaśnił , planowana jest sprzedaż ok. 29 działek budowlanych w mieście   na kwotę ok.1 mln. 300 tyś zł. oraz    sprzedaż działek na terenach wiejskich. Środki na dokumentację drogi ul. Zwycięstwa nie zostały zabezpieczone , gdyż droga ta nie została jeszcze przejęta od powiatu . Ponadto funkcjonują zasady kwalifikacji dróg do remontu , uwzględniane są media tj. kanalizacja , instalacja gazowa itp . Na drogi przejęte od powiatu zostanie opracowany harmonogram ich remontów , który następnie zostanie przedstawiony Komisji Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Budownictwa   celem zaopiniowania i ustalenia  kolejność ich remontu. Zaplanowana w budżecie na 2008r. kwota 360 tyś zł może być nie wystarczająca na opracowanie projektu regionalnej bazy turystyczno – noclegowej , gdyż projekt będzie obejmował także organizację ok. 28 km. ścieżek turystycznych, hotel, wieżę widokową itp. Zaplanowana kwota w budżecie jest szacunkowa może ulec zmianie. Odnosząc się do wydatków na administrację , stwierdził płace w urzędzie nie są atrakcyjne, powoduje to sytuację zwalniania się pracowników . Płace powinny być porównywalne do gmin ościennych , muszą być urealnione. W środkach na utrzymanie administracji zawarte są także środki na prace społeczno użyteczne , roboty interwencyjne , zatrudnienie 2 – ch osób do strefy płatnego parkingu , pod koniec roku zatrudniono także 2-ch strażników Straży Miejskiej. W oświacie nie występuje spadek płac dla nauczycieli, zmniejszenie wydatków jest  związane min. z likwidacją Szkoły Podst. Nr 2 . Sprawa wynagrodzeń dla nauczycieli nie jest na dzień dzisiejszy stabilna , w trakcie roku będą dokonywane korekty. Nie następuje spadek płac nauczycieli jak też nie   są planowane zwolnienia . W 2008r. planowany jest remont zasobów komunalnych będących w zarządzie ZBK na kwotę ok. 3 mln z ł.
 
Przewodniczący stałych komisji rady przedstawili i opinie – stanowią zał. nr. 21
         
Radny M. Banaś – czy prawdą jest ,że zadłużenie gminy wynosi 2,3% w stosunku do dochodów.
 
Skarbnik Gminy J. Zielińska – spłata rat kredytów i pożyczek wynosi 2,65 w stosunki do dochodów.
 
Radny M. Banaś – rozumie ,że zadłużenie gminy jest niskie , czy planowana jest realizacja  inwestycji w ramach środków pochodzących z kredytu.
 
Burmistrz F. Fejdych – planowane do wykonania zadania znajdują się w budżecie m.in. remont budynku Białego Domu , Wieży Woka , . remont nawierzchni ulic, realizacja dużego projektu turystycznego , remont budynku na koszarach . Na dzień dzisiejszy nie planujemy zaciągnięcia kredytu. W ramach rozszerzenia zadań może nastąpić konieczność zaciągnięcia kredytu , wówczas takie działanie zostanie podjęte za zgodą rady.
 
Radny J. Serafin – rozumie ,że jeżeli będą wykonywane dodatkowe zadania to będzie zaciągnięty kredyt.
 
Burmistrz F. Fejdych – będą czynione starania realizacji zaplanowanych zadań ze środków własnych .
 
Radny Z. Kosiński – czy,  w dalszym ciągu z budżetu gminy będzie  finansowana działalność świetlic środowiskowych . Do końca 2007r. wydatek na każdą świetlicę nie został zrealizowany.
 
Burmistrz F. Fejdych – zaplanowane wydatki na świetlice w 2007r. zostały  niemal w pełni wykonane. W przyszłym roku świetlice zostaną dofinansowane dodatkowo.
 
Radna E. Zabiegała – czy planowane jest w 2008r. dofinansowanie z budżetu gminy  monitoringu .
 
Burmistrz F. Fejdych – w przypadku pozyskania do budżetu dodatkowych środków   monitoring może zostać dofinansowany.  W roku 2008 gmina będzie się dzieliła zyskiem ze spółkami .
 
Radny J. Serafin – kiedy, nastąpi zagospodarowanie kwadratu ulic A. Krajowej, Szkolnej , Traugutta.
 
Burmistrz F. Fejdych – w pierwszej kolejności należy uporządkować sprawę garaży, następnie z udziałem wspólnot mieszkaniowych można planować remonty budynków.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – budżet na 2008r. w sferze realnej jest dobry. Gmina realizuje zadania z dochodów pochodzących m.in z podatków. Pojawiające się głosy korekty podatków są niezrozumiałe. Podatki kreowane przez gminę są rozsądne i nadmiernie nie obciążają mieszkańców , pozwalają realizować zadania.
 
Radny L. Piątkowski – uważam, że w ramach nadwyżki budżetowej należy zaplanować środki na remonty obiektów zabytkowych.
 
Radny E. Drohomirecki – uważa, że budżet na 2008r. jest dobrze zaplanowany szczególnie w oświacie.
 
Radny J. Serafin – uważa ,że stawka podatku rolnego w naszej gminie jest zbyt wysoka. Podatki winne   być sprawiedliwe społecznie . Wniosek komisji d/s Wsi odnośnie obniżenia podatku rolnego uważa za słuszny, powinien być uwzględniony.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – podatki były ustalanie w listopadzie , natomiast na dzisiejszej sesji jest ustalany budżet.
 
Burmistrz . Fejdych – przez kilka lat następował wzrost podatków z wyłączeniem podatku rolnego. Stawka podatku rolnego ustalana jest przez Ministra, rada mogła wnioskować o jego obniżenie . Działanie takie należało podjąć w listopadzie.
 
Radny L. Piątkowski – uważa , że zbyt mało środków jest planowanych na pomoc materialną 
dla uczniów.
M.Strońska Dyrektor GZOiW – poinformowała, że budżet w oświacie nie jest zaniżany. Następuje odejście nauczycieli na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku oraz    spadek ilości dzieci.    Środki na wypłat stypendiów pochodzą z Ministerstwa .
 
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
 
„za” uchwaleniem budżetu Gminy Prudnik na 2008r. głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było , „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/182/2007 w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 22
 
P k t . 7
 
Projekt uchwały w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/ 183/2007 w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.23
 
Projekt uchwały w spr: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego......
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/184/2007 w spr: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2008r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.24
 
Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu
uchwały druk nr 185 w spr: nabycia nieruchomości. Działka zostanie nabyta od powiatu , w tym celu zostały  zabezpieczone środki w budżecie gminy.
„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poddał pod głosowanie propozycje odbycia posiedzeń komisji w trakcie sesji, celem  zaopiniowania projektu uchwały w spr: nabycia nieruchomości.
„za” głosów nie było „przeciw” głosowało 19 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada odstąpiła od odbycia posiedzeń komisji w trakcie sesji.
 
Projekt uchwały w spr: nabycie nieruchomości .
 
Radny m. Banaś – czy nabycie działki od powiatu poprawi system komunikacyjny z ul. A. Krajowej.
 
Burmistrz F. Fejdych – działka ta ma połączenie z ul. Traugutta.
 
Z- ca Burmistrza S. Hawron – uważa ,że istnieje także możliwość połączenia działki z ul. Młyńską.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIX/185/2007 w spr: nabycia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 25
 
 
P k t . 8
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na dzisiejszej sesji udzielił Burmistrz F. Fejdych.
Odpowiedzi zostaną potwierdzone w formie pisemnej.
Poinformował, że sprawa ruchu drogowego na ul. K. Jadwigi i Rynku zostanie przeanalizowana. Przeanalizowana zostanie także  propozycja podłączenia przedszkola na ul Ogrodowej do ZEC , nic nie stoi na przeszkodzie o umieszczeni w prasie informacji nt. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Odnośnie strefy ekonomicznej stwierdził, że  w pierwszej kolejności należy poszukiwać inwestorów. W przypadku pojawienia się oszczędności można wykonać oświetlenie na ul. Wróblewskiego i Zwycięstwa.
Ścieżki rowerowe planowane są do realizacji.
 
P k t . 9
 
Radny R. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do radnych z prośbą o przygotowanie pisemnych informacji na temat składanych wniosków i zapytań od początku kadencji. – stanowi zał. nr. 26
 
Radny L. Piątkowski – zapytał ,czy rada może ingerować w handel materiałami pirotechnicznymi.
 
Przewodniczący Rady j. Szczepański – wyjaśnił, że wnioski radnych są rejestrowane.
 
          Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad  XIX sesji . Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 14.50.
Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.
Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad stanowi załącznik do protokołu.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański
 
Załączniki:
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku

Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:

Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 21.12.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 1 - Lista obecności radnych.pdf (rozmiar 140,40 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10 - Wniosek.pdf (rozmiar 218,78 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11 - Wniosek.pdf (rozmiar 98,28 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12 - Wniosek.pdf (rozmiar 206,08 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13 - Wniosek.pdf (rozmiar 280,88 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwała nr 478_2007.pdf (rozmiar 301,52 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Uchwała nr 477_2007.pdf (rozmiar 334,68 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19 - Opinia K NSZZ ?Solidarność? do projektu budżetu na 2008r.pdf (rozmiar 140,03 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2 - Lista zaproszonych sołtysów.pdf (rozmiar 77,34 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20 - Opinia związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu budżetu na 2008r.pdf (rozmiar 74,12 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21 - Opinie Przewodniczący stałych komisji rady.pdf (rozmiar 695,03 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26 - Prośba Radnego R. Kwiatkowskiego o przygotowanie pisemnych informacji na temat składanych wniosków i zapytań od początku kadencji.pdf (rozmiar 184,71 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 29 listopada do 20 grudnia 2007 roku.pdf (rozmiar 51,88 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 4 - Interpelacja.pdf (rozmiar 344,30 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 5 - Interpelacja.pdf (rozmiar 553,79 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 6 - Wniosek.pdf (rozmiar 269,30 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 7 - Wniosek.pdf (rozmiar 140,76 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 8 - Wniosek.pdf (rozmiar 171,56 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 9 - Wniosek.pdf (rozmiar 214,64 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2008-02-04 15:48:00, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 711
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40