Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
17 - Protokół nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]


 

Protokół Nr XVII
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
dbytej w dniu 25 października 2007r.
 
 
 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli ; Burmistrz F. Fejdych , Z-ca Burmistrza S. Hawron, Skarbnik Gminy J. Zielińska, Mirosława Olszewska Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii , Naczelnicy Wydziałów , sołtysi .
/ Lista obecności stanowi zał. nr.  2 i 2a/
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański otworzył obrady XVIII sesji , powitał radnych , zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad - na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji wg. listy obecności uczestniczą wszyscy radni.
 
Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały druk nr 149 a w spr: upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy. Obowiązek ten wynika ze standardowego wniosku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, który determinuje uzyskanie dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku – gospodarka drzewostanem”
Ponadto wnioskował o przesunięcie pkt.9 – wybory ławników do pkt. 13 porządku obrad.
 
- „za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 149 a głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
- „za” przeniesieniem pkt. 9 do pkt. 13 porządku obrad głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
- za” przyjęciem protokołu z XV sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
- „za” przyjęciem protokołu z XVI sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  
 
Porządek obrad XVII sesji
 
1.Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XV sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacja nt. stanu technicznego gminnych zasobów lokalowych.
6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7.Podjęcie uchwał w spr:
- zmiany uchwały w spr: Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 – 2010 .
8. Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie gminy Prudnik na 2007r.
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia   budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – w planie przychodów i wydatków GFOŚi GW.
- upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy.
9.Podjęcie uchwał w spr:
- rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- zmiany uchwały w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.
10.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- nabycia nieruchomości ,
- przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
- obciążenia nieruchomości.
11.Podjęcie uchwał   w spr:
- rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego,
- rozpatrzenia wezwania do usunięcie naruszenia interesu prawnego.
12.Odopwiedzi na zapytania zgłoszone na XVII sesji.
13.Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku i Sądu Okręgowego w Opolu.
14.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
P k t . 2
 
Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych – informacja stanowi zał. nr. 3   
  
 
P k t . 3
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XV sesji udzielili : Z-ca Burmistrza S. Hawron oraz Naczelnik Wydz. Inwestycji R. Heda.
 
Pkt. 4
 
Interpelacje zgłosili radni :
 
Radny L. Piątkowski
- kiedy rozpoczną się prace adaptacyjno – remontowe na budynku hotelu w Rynku.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 4/
 
- kiedy miała by nastąpić likwidacja ogródków działkowych przy ul. K. Miarki – pas ogrodów od strony ul. Skowrońskiego .
/ interpelacja stanowi zał. nr. 5/
 
Radna A. Zawiślak
- czy prawdą jest , że za segregację śmieci jest zniżka w opłacie  dla mieszkańców domów jednorodzinnych i czy dotyczy to mieszkańców wsi.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 6/
 
Radny A. Zapała
- dot: zasad wynajmu lokali. Jakie czynności oraz jakie warunki należy spełnić aby otrzymać lokal w celu prowadzenia działalności gospodarczej.   
/ interpelacja stanowi zał. nr. 7/
 
Rada E. Kitajgrodzka
- mieszkańcy budynku przy ul. Nyskiej 8 proszą o określenie terminu realizacji remontu dachu i wymiany ciągów schodowych .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 8/
 
- mieszkańcy ul. Nyskiej proszą o wycięcie topoli , która rośnie na terenie ZPB Frotex naprzeciw wjazdu na ul. Ogrodową .
/pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.9/
 
- dot: zmiany godzin wypuszczania pary przez ZPB Frotex , tak aby nie zakłócać ciszy nocnej okolicznym mieszkańcom.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.10/
 
- dotyczy usunięcie iglaków na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul. Lipową z uwagi na utrudnienia widoczności kierowcom.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 11/
 
- dotyczy wycięci drzew po jednym z lewej i prawej strony od wjazdu z ul. Grottgera na ul. Prążyńską.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 12/
 
 
Wnioski zgłosili radni :
 
Radny R. Kwiatkowski
- dotyczy wywieszania flagi w Święta Narodowe.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 13/
 
Z-ca Burmistrza S. Hawron – zwrócił uwagę ,że radny R. Kwiatkowski jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej powinien zwrócić się w tej sprawie do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej  . Natomiast wywieszanie flag jest wolą mieszkańców.  
 
 
 
 
Radny L. Piątkowski
- w imieniu pracowników prudnickich urzędów i instytucji rozpoczynających pracę o godz. 7.oo wnioskuje o wydłużenie godzin oświetlenia  . Obecne godziny oświetlenia nie są dostosowane do panujących warunków.    
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 14/
 
 
 
 
Radny E. Mazur
- w związku z uszkodzeniem ogrodzenia cmentarza graniczącego z posesją przy ul Dąbrowskiego 8 wnioskował o naprawę tego odcinka ogrodzenia.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 15/
 
 
Radny R. Czeczel
- dot: ustawienia znaku ograniczającego prędkość przy ul. ul. Asnyka w Prudniku.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. 16/
Ponadto zwrócił się z prośba o upamiętnienie tablicą wygasłej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku. Radny wniosku nie zgłosił na piśmie.
 
Radny M. Banaś
- wnioskował o wprowadzenie pod obrady sesji RM w P-ku pkt. o treści „ informacja Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku nt. przebiegu segregacji odpadów wraz z wstępną kalkulacją cen na odbiór i składowanie odpadów .
/ wniosek stanowi zał. nr. 17/
 
Radny J. Serafin – wnioskował o zobowiązanie WZIR lub osoby prywatnej  do kontroli i odpowiedzialności za rzekę .Czy gmina czyni starania o budowę obwodnicy północnej. Uważa ,że należy przekonać o jej niezbędności .
 
Burmistrz F. Fejdych – wyjaśnił , że osoba prywatna nie może karać tych , którzy wybudowali tamę na rzece. Sołtys jest zobowiązany do dbania o mienie na terenie wsi w tym celu jest mu pomocna Straż Miejska. Budowa obwodnicy północnej   z punktu interesu miasta jest potrzebna lecz Generalna Dyrekcja Dróg na podziela tego stanowiska.
 
Radny J. Serafin – osoba nadzorująca stan rzeki powinna otrzymywać wynagrodzenie , nie mogła by ona karać lecz powiadamiać odpowiednie organy. 
 
Radny E. Drohomirecki – uważa, że sprawa dziury w jezdni powinna być załatwiona na komisji. Poinformował, ze za pośrednictwem UM zwrócił się do ZPB Frotex  o zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska lecz do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Podziękował za wykonani chodnika obok kościoła na J.W oraz prosił o ustawienie 3 lamp oświetlenia ulicznego na ul. Sybiraków.
 
Burmistrz F. Fejdych – zanieczyszczeniem środowiska powinien się zająć Sanepid , natomiast oświetlenie na ul. Sybiraków zostanie wykonane kompleksowo przy budowie boisk na osiedlu J.W.
Remonty budynków będą prowadzone wg. planu . Musi być zachowana pewna kolejność. Gmina nie może interweniować w sprawy zakłócania ciszy nocnej. Droga przy ul. Prążyńskiej jest powiatowa i do Powiatu należy się zwrócić w spr: wycięcia drzew przy tej drodze.
Jeżeli mieszkańcy wsi podpisali umowy o segregacji śmieci to warunki umowy powinny być dochowane.
 
Radny J. Serafin – jakie jest współczynnik ilości mieszkańców na 1km na potrzeby Funduszu Spójności.
Burmistrz F. Fejdych – sprawa aglomeracji wystąpił w roku bieżącym. Wskaźnik wynosi  120 mieszkańców na 1 km. W naszej gminie nie jest on spełniony. W Ministerstwie została przedłożona wersja rozszerzonej aglomeracji.
 
            
Pkt.5
 
Informacja nr. stanu technicznego gminnych zasobów komunalnych stanowi zał. nr. 18
 
Radny J. Serafin – ulica Nyska w Prudniku jest słynna ze złego stanu technicznego budynków. Kiedy znikną toalety na zewnątrz budynków przy ul. Nyskiej. Kiedy zostanie zagospodarowana ściana przy ul. Batorego , która swym wyglądem szpeci wizerunek miasta.
 
Burmistrz F. Fejdych – budynki przy ul. Nyskiej do kanalizacji zostaną podłączone wówczas gdy będzie budowana kanalizacja w Niemysłowicach . Z uwagi na duży koszt kanalizacji ulicy Nyskiej wykonanie tego zadania może nastąpić wspólnie z kanalizacją Niemysłowic.
 
 
Z-ca Burmistrza S. Hawron – budynek przy ul. Batorego jest prywatny , gmina może tylko prosić właściciela o podjęcie działań.
 
Radny M. Banaś wnioskował o zamknięcie dyskusji nad pkt. 5 porządku obrad.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
 
Radny E. Drohomirecki zwrócił uwagę ,że dyskusja powinna dotyczyć informacji.
Radny Z. Kosiński – prosił o ogłoszenie przerwy w obradach.
Przewodniczący Rady J. Szczepański ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad głos zabrał radny A. Gajewski – informując ,że był zdezorientowany dyskusją nad pkt. 5 wnioskował o przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad wnioskiem radnego M. Banasia.
 
Radny M. Banaś – zwrócił uwagę ,że wniosek radnego A. Gajewskiego powinien być poddany pod głosowanie.
 
Radny K. Lewandowski – zwrócił uwagę, że za zakończeniem dyskusji głosowało 17 radnych.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański - poinformował ,że reasumpcja głosowania może nastąpić wówczas gdy radni nie zrozumieli nad czym głosowali . Taka sytuacja miała miejsce.
Poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Gajewskiego dot: reasumpcji glosowania nad wnioskiem radnego m. Banasia.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych „przeciw” głosowało 3 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada przyjęła wniosek radnego A. Gajewskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Banasia dot: zakończenia dyskusji .
„za” przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 13 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Wniosek radnego M. Banasia oddalono.            
 
Radny Z. Kosiński – jest pełen optymizmu nt. remontów. Obecnie prowadzone remonty są wykonywane bardzo dobrze.
 
Z. Pikuła Dyrektor ZBK - poinformował ,że zależało mu aby informacja przedłożona radnym była czytelna. Jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi 5 – letniego planu remontów.
 
Radny E. Drohomirecki – Burmistrz i ZBK idą w stronę uporządkowania substancji gminnej.
Radni dalszych uwag nie wnieśli. 
 
 
 
    
Pkt.6
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi zał. nr. 19
 
Radny E. Mazur – zapytał , czy dane zawarte w sprawozdaniu są aktualne.
 
Mirosława Olszewska pełnomocnik Zarządu Woj. Opolskiego ds. Przeciwdziałania narkomani poinformowała ,że dane ujęte w sprawozdaniu są aktualne ,pochodzą z 2007r.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
 
 
P k t . 7
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na 2007r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/142/2007 zmieniającą  uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony ofiar przemocy w rodzinie i  przeciwdziałania narkomanii na rok 2007.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 20
 
Projekt uchwały w spr: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 – 2010
 
Mirosława Olszewska Pełnomocnik zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania narkomanii - poinformowała, że przedłożony program spełnia wymogi unijne , zyskał uznanie i został wyróżniony . W dalszej części wystąpienia omówiła zapisy programu.
Na zakończenie wystąpienia wręczyła przyznane wyróżnienie.
 
Radny R. Kwiatkowski – zwrócił uwagę ,że gmina Prudnik w latach 90 – tych prowadziła szkolenia dla nauczycieli dotyczące przeciwdziałania narkomanii.
 
Burmistrz F. Fejdych - podziękowała za przyznane wyróżnienie , poinformował ,że jest ono zasługą P. Piskoń oraz zespołu opracowującego program.
 
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/143/2007 w spr: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 – 2010
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 21     
 
Pkt.8
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/144/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 22
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
Radni uwag nie wnieśli .
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/145/2007 zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr 23    
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych .
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały glosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/146/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 24
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
 
Radny J. Serafin – czy rewaloryzacja Parku Miejskiego będzie prowadzona w sposób etapowy.
 
Burmistrz F. Fejdych – rewaloryzacja Parku Miejskiego będzie prowadzona stopniowo w miarę posiadanych środków. Wycinka drzew będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Na przyszły rok planowany jest remont alejek w dalszej kolejności remont altanki oraz montaż monitoringu.
Radni dalszych pytań nie zadawali.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
 nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/147/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 25
 
Projekt uchwały w spr: upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/148/2007 w spr: upoważnienia Burmistrza Prudnika do zawarcia umowy.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 26
      
Pkt.13
 
Wybór ławników.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański zaproponował radnym zgłaszanie  kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania z przeprowadzonych wyborów ławników .
Do składu komisji Skrutacyjnej podano kandydatury radnych :
Ewy Zabiegały
Elżbiety Kitajgrodzkiej
Artura Zapały
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji .
„za” przyjęciem w/w składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się „ od głosu 2 radnych.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac.
Przewodniczący Rady J. Szczepański ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady dokonania wyboru. Radni dokonują  wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska. Następnie rozdano karty do głosowania .
Po przeprowadzonych wyborach Przewodniczący komisji przedstawił protokół z wyboru ławników :
- do Sądu Okręgowego w Opolu stwierdzającego wybór Pana Stanisława Faber - protokół 
 stanowi zał. nr. 27 
- do Sądu Pracy działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu – protokół stanowi zał. nr. 28
Ponadto poinformował ,że wobec równej ilości głosów komisja zarządziła ponowne dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku oraz 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku.
Komisja ponownie przystąpiła do rozdania kart do głosowania.
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący komisji Skrutacyjnej przedstawił:
-  protokół z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku – protokół  
   stanowi zał. nr. 29
- protokół z wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku    
   - protokół stanowi zał. nr. 30
 
Przewodniczący Rady Miejskiej J. Szczepański odczytał następujące uchwały w spr :
- wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Okręgowym w Opolu na kadencję 
 2008 – 2011 – Uchwała Nr XVII/ 160/2007 stanowi zał. nr. 31
- wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2008 – 2011 – Uchwała Nr 
   XVII/159/2007 stanowi zał. nr. 32
- wyboru ławników do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Prudniku na 
   kadencję 2008 – 2011 – Uchwała Nr XVII/158/2007 stanowi zał. nr. 33
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008 – 2011 – Uchwała Nr 
 XVII/157/2007 stanowi zał. nr. 34 
        
   
  
     
Pkt.9
 
Projekt uchwały w spr: rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 
Radny E. Drohomirecki – w imieniu komisji Oświaty, Kultury , Zdrowia i Sportu wnioskował o wykreślenie z § 2 pkt. 3 wyrazu „pełnopłatnych”
 
Radny Em Mazur- w imieniu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego wnioskował o wykreślenie z § 2 pkt. 3 wyrazu „pełnopłatnych” oraz wprowadzenie w § 8 zapisu „ uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r”
 
Burmistrz F. Fejdych - czy zapisy proponowane przez radnych zostały zaakceptowane przez związki zawodowe. Jeżeli w chwili obecnej proponowane są zmiany to projekt uchwały zawierający zmiany powinien być także zaopiniowany przez Związki zawodowe.
 
Radny M. Banaś – podziela obawy Burmistrza. Ponadto zapytał ,czy szkoły posiadają na ten cel środki z uwagi na rodzenie skutków finansowych przez uchwałę.
 
Burmistrz F. Fejdych – jeżeli nie będzie środków to świadczenie nie będzie przyznane.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – w roku bieżącym są środki w budżetach szkół na świadczenia zdrowotne. dlatego wprowadzania uchwały wżycie z dniem 1 stycznia 200r. nie jest zasadne.
 
Burmistrz f. Fejdych – zwrócił uwagę, że może wystąpić sytuacja dofinansowania zakupu lekarstw z kilku źródeł. Część lekarstw jest dofinansowana z budżetu państwa. Uważa, że zapis odnośnie zwrotu kosztów zakupu lekarstw pełnopłatnych powinien pozostać w uchwale.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – karta nauczyciela określa pomoc gminy w zakresie leczenia nauczycieli.  
    
Radny E. Mazur – w imieniu komisji wycofał wniosek odnośnie wejścia uchwały w życie z dniem 1 stycznia 2008r.
 
M.Strońska Dyrektor GZOiW – poinformowała ,że środki na leczenie nauczycieli zawsze były lecz nie były określone zasady i warunki ich przyznawania.
 
Radny L. Piątkowski – poparł wniosek komisji Oświaty , stwierdzając jednocześnie ,że świadczenie zostanie przyznane jednokrotnie.
 
Radny R. Kwiatkowski – zwrócił uwagę, że związki zawodowe zaopiniowały projekt uchwały.
 
Radny E. Drohomirecki – ideą uchwały jest pomoc chorującym nauczycielom.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji Oświaty.
- „za” wykreśleniem z § 2 pkt. 3 wyrazu „pełnopłatnych „ głosowało 12 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.
 
Radny Z. Trojniak – rada zawsze może wprowadzić zmiany w uchwale.
Radni  dalszych uwag nie wnieśli.
 
- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było” „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/149/2007 w spr: rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 35
 
Projekt uchwały w spr: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
Przewodniczący Rady j. Szczepański – jaka będzie wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje.
 
Radny L. Piątkowski – w jakiej formie nastąpi dofinansowanie.
 
Burmistrz F. Fejdych – intencją uchwały jest stworzenie ścieżki , mechanizmu , który pozwoli na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie na dotację zostanie ustalone.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
 
- „za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/150/2007 w spr: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 36
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
 
- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XVII/151/2007 zmieniającą uchwałę w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 37
 
Pkt.10
 
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/152/2007 w spr: nabycia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 38
 
Projekt uchwały w spr: przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/153/2007 w spr: przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 39
 
Projekt uchwały w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/ 154/2007 w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 40
   
 
Pkt.11
 
Przedstawiciel Estrady Polskiej zabierając głos poinformował, do salonu gier wstęp mają osoby pełnoletnie, 45% podatku z działalności salonu odprowadzana jest do urzędu skarbowego , w którym salon istnieje. Udziałowcem Estrady Polskiej jest Samorząd Województwa do którego na koniec roku jest odprowadzanych od 100 do 200 tyś. zł. Bark pozytywnej opinii rady sankcjonuje istnienie „czarnej strefy” . Estrada Polska 50% dochodów przeznacza na promowanie kultury. Legalizacja salonu gier prowadzi do marginalizacji „czarnej strefy”.
 
Radny J. Serafin – uważa, że rozwój gospodarczy bez inwestycji nie jest możliwy.
 
M. Radom Sekretarz Gminy – Rada Miejska wydała opinię. Nie ma znaczenia czy ona jest pozytywna czy negatywna.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/155/2007 w spr: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 
- Uchwała stanowi zał nr. 41
 
Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych   „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/156/2007 w spr: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 42 
 
 
Pkt.12
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XVII sesji zostaną udzielone w formie pisemnej.
 
Pkt.14
 
      Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady j. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XVII sesji RM. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 16.oo.
Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański

 Załączniki:

Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf
Zał. nr 2 - Lista zaproszonych.pdf
Zał. nr 2a - Lista zaproszonych Sołtysów.pdf
Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 28 września do 25 października 2007 roku.pdf
Zał. nr 4 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 5 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 6 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 7 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 8 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf
Zał. nr 13 - Wniosek.pdf
Zał. nr 14 - Wniosek.pdf
Zał. nr 15 - Wniosek.pdf
Zał. nr 16 - Wniosek.pdf
Zał. nr 18 - Informacja o stanie technicznym gminnych zasobów.pdf
Zał. nr 19 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf
Zał. nr 27 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf
Zał. nr 28 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf
Zał. nr 29 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf
Zał. nr 30 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku

Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:

Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 25.10.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf (rozmiar 240,77 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf (rozmiar 359,00 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf (rozmiar 490,20 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf (rozmiar 173,94 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13 - Wniosek.pdf (rozmiar 386,43 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14 - Wniosek.pdf (rozmiar 329,06 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15 - Wniosek.pdf (rozmiar 360,72 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16 - Wniosek.pdf (rozmiar 359,75 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18 - Informacja o stanie technicznym gminnych zasobów.pdf (rozmiar 3 468,65 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (rozmiar 1 002,07 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2 - Lista zaproszonych.pdf (rozmiar 196,35 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 27 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf (rozmiar 170,75 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 28 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf (rozmiar 181,25 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 29 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf (rozmiar 358,19 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2a - Lista zaproszonych Sołtysów.pdf (rozmiar 142,37 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 28 września do 25 października 2007 roku.pdf (rozmiar 54,33 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 30 - Protokół Komisji Skrutacyjnej.pdf (rozmiar 235,14 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 4 - Interpelacja.pdf (rozmiar 319,63 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 5 - Interpelacja.pdf (rozmiar 251,58 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 6 - Interpelacja.pdf (rozmiar 351,00 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 7 - Interpelacja.pdf (rozmiar 351,33 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 8 - Interpelacja.pdf (rozmiar 453,02 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf (rozmiar 470,79 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-12-11 15:57:04, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 891
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40