Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
14 - Protokół nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2007-10-12 12:09:13, dokument aktualny]


  

P r o t o k ó ł Nr XIV
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 12 września 2007r.

 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 18 radnych.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
Ryszard Kwiatkowski
Leszek Piątkowski
/ Występuje nie obsadzony 1 mandat radnego /
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych, Z-ca Burmistrza S. Hawron, Skarbnik Gminy J. Zielińska, Sekretarz Gminy M. Radom.
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański powitał radnych , zaproszonych gości . Otworzył obrady XIV sesji – stwierdził prawomocność obrad na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczy 18 radnych. Ponadto poinformował ,że sesja Rady Miejskiej została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 . Porządek obrad jest zgodny wnioskiem Burmistrza.
 
                                                        Porządek obrad
1.Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
2.Podjęcie uchwał w spr: utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do 
   Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.
3.Podjęcie uchwał w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik.
4. Zamknięcie obrad.
 
 
P k t. 2
 
Projekt uchwały w spr: utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia  wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIV/128/2007 w spr: utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.2
 
P k t . 3
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska .
W związku z wpływem dochodów ponad planowane wielkości zwiększa się dochody w dziale:         
  - 700 w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł,
- 756 w § 0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 19.500,00 zł
- 758 w § 0920 z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 4 000,00 zł
- 758 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.500,00 zł
Jednocześnie środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 na zadania pn. „zakup materiałów na zabezpieczenie terenów gminnych przed powodzią” o kwotę 20 000,00 zl oraz „Transport materiałów na zabezpieczenie terenów gminnych przed powodzią „ o kwotę 10 000,00 zł
 
Radny E. Drohomirecki – uważa, że w budżecie powinna być rezerwa środków na usuwanie klęsk żywiołowych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przepisy prawa nie pozwalają na planowanie środków z przeznaczeniem na klęski żywiołowe.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XIV/129/2007 w spr: zmian w budżecie gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał.nr . 3
 
P k t . 4
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XIV sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.oo i zakończyło o godz. 15.15. Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański  
 
 
 Załączniki:
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 12.09.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf (rozmiar 232,33 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-10-12 12:09:13, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 665
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40