Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
10 - Protokół nr X z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł   Nr X
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 31 maja 2007r.
 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 20 radnych .
Nieobecny usprawiedliwiony radny Kazimierz Lewandowski
/ Lista obecności stanowi zał. nr. 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych , Z-ca Burmistrza S. Hawron, Skarbnik Gminy B. Stankiewicz, Sekretarz Gminy M. Radom , Naczelnicy Wydziałów, Dyrektor ZWiK Z.Zioła, Dyrektorzy jednostek podległych, sołtysi.
/ Lista obecności stanowi zał. nr. 2/
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański wspólnie z Burmistrzem Franciszkiem Fejdychem podziękował Pani Marzannie Lisowskiej i Panu Stanisławowi Piekarczykowi za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa.
Powitali także nowo wybranych sołtysów Panią Danutę Kraus i  Pana Damiana Szepelawego.
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański otworzył obrady X sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji wg. listy obecności uczestniczy 20 radnych.
 
Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie :
-zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich
 programów inwestycyjnych ( druk nr 85a)   
- skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w spr:
 wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 88)
- zmiany uchwały w spr: inkasa podatków : rolnego , leśnego i od nieruchomości.
Ponadto poinformował, że radni otrzymali zmienioną wersję projektu uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
„za” przyjęciem wniosku Burmistrza głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska wniosek przyjęła. 
 
Porządek obrad X sesji
 
1.Sprawy organizacyjne.
      - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
      - przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji.
2.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na VIII sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacje nt. bezpieczeństwa w Gminie Prudnik :
- Straży Miejskiej,
- Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- Komendy Powiatowej Policji.
6.Informacja nt. czystości w Gminie Prudnik.
7. Informacja nt. przygotowań do obchodów Dni Prudnika.
8.Podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
- zmian w budżecie na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów 
 inwestycyjnych,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- skargi Wojewody polskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w spr: wydzierżawienia 
  nieruchomości,
- zmiany uchwały w spr: inkasa podatków: rolnego ,leśnego i od nieruchomości.
9.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na X sesji.
10. Sprawy różne , komunikaty ,zamknięcie obrad sesji.
 
- „za” przyjęciem protokołu z VIII sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i
   „wstrzymujących się” nie było.
 - „za” przyjęciem protokołu z IX sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i
    „wstrzymujących się” nie było.
 
P k t . 2
Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych – stanowi zał. nr. 3
 
P k t . 3
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na VIII sesji udzielili : Z-ca Burmistrza S. Hawron, Dyrektor GZOiW M. Strońska, Naczelnik Wydz. IK R. Heda, Naczelnik Wydz. Geodezji K. Martyna. Udzielone odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu Nr VIII.
 
Radna J. Stanisz – odnosząc się do udzielonej odpowiedzi poinformowała , że są spadkobiercy budynku nr 113 w Rudziczce.
 
Radny J.Serafin – poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje dotyczącą remontu mieszkań z przeznaczeniem na lokale socjalne.
 
Burmistrz F. Fejdych – gmina musi się odpowiednio przygotować do sięgania po środki na remonty mieszkań socjalnych.
 
P k t . 4
 
Interpelacje zgłosili radni
 
Radny M. Półchłopek
- jaka jest możliwość utworzenia izby pamięci historycznej Garnizonu Prudnickiego na terenie byłych koszar.
/ pełny tekst stanowi zał. nr. 4/
 
Radny E. Mazur
 
- czy UM rozpatrzył możliwość wprowadzenia parkomatów w Rynku.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 5/
 
- jak przedstawia się wzrost cen w gminie Prudnik jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości  
 w latach 2000 – 2007
/ interpelacja stanowi zał. nr. 6/
 
Radny A. Zapała
- czy OSiR jako gminna jednostka organizacyjna jest w stanie włączyć się w organizację Rajdu Malucha.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 7/
 
- dot: budowy parkingu na ul. Kościuszki ( Medikus) . Czy możliwy jest kompromis dotyczący usytuowania parkingu. Część mieszkańców deklaruje ,że bez przeszkód przy pomocy UM  2/3 ogródków można przeznaczyć na parking a pozostałą część zagospodarować na pas zieleni , plac zabaw.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.8/
 
- jakie będą podejmowane działania w spr: funkcjonowania kina .
/ interpelacja stanowi zał. nr.9/
 
- dot: opłaty stałej w przedszkolach . Czy możliwe jest odliczenie od stałej opłaty kwoty w
   związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu.
 /  interpelacja stanowi zał. nr.10/
 
Radna E. Zabiegała
- dot: wykonania oświetlenia przy ul. Sowińskiego oraz utwardzenia drogi.
/ pełny tekst interpelacji stanowi  zał. nr. 11/
 
- dot: podjęcia rozmów z GDD w spr: działań mających na celu zagospodarowanie terenów 
   zielonych przy drogach krajowych .  
/ interpelacja stanowi zał. nr.12/
 
Radny Ryszard Kwiatkowski
 
- dot: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prudnik za 2006r.
 
1)Radni na sesji omawiali sprawozdanie a nie realizację budżetu,
2) wiele spraw komisja nie opisywała,
3)wypowiedź Skarbnika Gminy była kłamliwa . W związku z tym ostatnim stwierdzeniem stawiam pytanie do Pani Skarbnik i do członków Komisji Rewizyjnej.
- czy komisja otrzymała tekst informacji Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2006r. z błędami.
- czy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11.04.2007 kiedy to mieliśmy już  wersję roboczą opinii były dokonywane poprawki w informacji Burmistrza ( 18 błędów w części opisowej)
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 13/
 
 
Wnioski zgłosili radni :
 
Radny M. Połchłopek
- dot: usunięcia złomowiska z terenu byłych warsztatów szkolnych Szkoły Zawodowej przy ul. Podgórnej , znajdującego się na podwórku  ul. Szkolnej i Traugutta.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.4 /                 
 
Radny A. Gajewski
- dot: umieszczenia w okolicach cmentarzy kontenerów na plastyk i szkło.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.14/
 
Radna A. Zawiślak
- dot: wykaszania poboczy drogi Powiatowej Prudnik – Czyżowice .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 15/
 
Radna E. Kitajgrodzka
- dot: oddzielnego organizowania w 2008r. wystawy Twórców Ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza Polsko – Czeskiego i Dni Prudnika.
/ wniosek stanowi zał. nr. 16/
 
- w imieniu działkowców ogrodu działkowego „Słoneczny” wnioskuje o przecinkę i całkowite wycięcie kilku suchych drzew na ul. Wiejskiej w kierunku Trzebiny .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał.l7/
 
Radny E. Drohomirecki
- dot: dobudowy chodnika do granicy miasta na ul. Wiejskiej w kierunku Trzebiny.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.18/
 
- zamontowania 2 lamp na ul. Kombatantów i Nowej.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.19/
 
Radny R. Czeczel
- dot: ujęcia w programie Rozwoju Turystyki na terenie Gminy Prudnik budowy „Skateparku”
/ wniosek stanowi zał. nr.20/
 
Radna J. Stanisz
- dot: podwyżek płac dla pracowników Miejsko Gminnej Biblioteki w Prudniku i podległych filii.
/ wniosek stanowi zał. nr 21/
 
- dot: wycięcia suchych gałęzi z topoli przy drodze krajowej Piorunkowice – Rudziczka – Niemysłowice.
/ wniosek stanowi zał. nr.22/
 
Radny J. Serafin – uważa,że powinny być podejmowane działania związane z pozyskaniem środków na rewitalizację miasta. Zwrócił także uwagę ,że uzyskał mandat z woli wyborców który upoważnia go do załatwiania spraw . Burmistrz wielokrotnie informował, że jest projekt na budowę parkingu przy ul. Kościuszki na zapleczu Przychodni Lekarskiej „Medikus” . Prosił o przedłożenie projektu. Zwrócił także uwagę na podjęcie działań w celu renowacji zabytkowego muru obok zamkniętego basenu. Zdementował ,że w przeszłości miał układ z poprzednim Burmistrzem jak i wpływ na brukowanie podwórka przy ul. Dąbrowskiego. Inwestycja na ul. Dąbrowskiego była wykonana przez gminę przy udziale 49 mieszkańców. Jeżeli Burmistrz udowodni ,że miał układ z poprzednim Burmistrzem to złoży mandat radnego.
Ponadto nie otrzymał odpowiedzi na wniosek dot: remontu  budynków przy ul. Nyskiej, boiska przy ul Strzeleckiej .Uważe także ,że następuje dewastacja nawierzchni ul. Starej z uwagi zmianę organizacji ruchu. Zwrócił uwagę na zły stan techniczny piaskownicy w okolicy targowiska, braku zabezpieczenia do  dnia dzisiejszego  budynku nr. 16 na byłych koszarach – uważa, że brak staranności przyczynia się do działania na szkodę gminy. Ponadto od wielu lat wymagają rozbiórki budynki przy ul. Chrobrego i budynek dawnego kina Promień.
 
Radny j. Szczepański – jest nie zadowolony ze strony internetowej UM , informacje są nieaktualne np. odnoście sprzedaży mienia bądź informacje kadrowe. Prosił o ich aktualizację do następnej sesji.
 
P k t . 5
 
Informacja Komendy Powiatowej Policji nt. bezpieczeństwa w Gminie Prudnik – stanowi zał. nr.23
 
Krzysztof Mróz Komendant Powiatowy Policji w Prudniku poinformował, że Prudnicka Komenda zajęła I miejsce w województwie Opolskim w wykrywaniu przestępstw. Mogą się także pochwalić udziałem mieszkańców w wykrywaniu przestępstw.
 
Radny R. Kwiatkowski – zapytał , czy w Prudnickiej Komendzie Policji są wolne etaty, czy Policja prowadzi patrole obok dyskotek , czy jest zatrudniona osoba do obserwacji monitoringu.
 
K. Mróz Komendant Policji – poinformował, na dzień dzisiejszy jest 8 wakatów na stanowiskach w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku , 11 policjantów jest w trakcie szkolenia. Monitoring obsługuje pomocnik dyżurnego . Na bieżąco są patrolowane okolice dyskotek. Środki przeznaczone na monitoring są właściwie wykorzystane. Rozważana jest możliwość montażu kamery obok Lidla i Kauflandu.
 
Radny A. Zapała – jak wygląda współpraca Policji ze Strażą Miejską.
 
Radny E. Drohomirecki – czy Policjanci przebywający na szkoleniu wrócą do pracy w Prudnickiej Policji. Uważa także ,że Policja powinna prowadzić działania prewencyjne w zakresie narkomanii w szkołach.
 
Radny L. Piątkowski – jako członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  związanych z patologią poinformował o dobrej współpracy z Policją w zakresie realizacji programów profilaktycznych w szkołach ponad gimnazjalnych.
 
Radny J. Serafin – czy Policja zareaguje na wypadająca piłkę z boiska przy ul. Staszica.
 
Radny G. Trembecki – uważa,że dzielnicowi powinni być przedstawieni mieszkańcom wsi.
 
Radny E. Mazur – poruszył problem parkowania samochodów dostawczych przy ul.Cybisa w Prudniku.
 
Krzysztof Mazur Komendant Powiatowy Policji – poinformował, współpraca ze Strażą Miejską występuje w przypadku organizowania imprez masowych. Uważa, że ilość etatów w Straży Miejskiej powinna być zwiększona. Policjanci przebywający w chwili obecnej na szkoleniu powrócą do pracy w Prudnickiej Komendzie. Ponadto w prowadzonych naborach są zbyt wysokie wymagania zawarte w testach. Jeżeli jest ustawiony znak zakazu parkowania ciężarowych samochodów to należy go egzekwować. Podziękował Radzie Miejskiej za pozytywnie przychylenie się do prośby odnośnie przydziału mieszkania służbowego.
Radni dalszych pytań nie zadawali.
 
Informację z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku przedstawił Komendanta Mirosław Jelonek   - stanowi zał. nr. 24
Radni uwag nie wnieśli.
 
Informacja z działalności Straży Miejskiej stanowi zał. nr. 25
 
Radny R. Kwiatkowski - czy będzie zwiększona ilość etatów w Straży Miejskiej.
 
Zbigniew Trentkiewicz Komendant Straży Miejskiej – został ogłoszony konkurs na stanowiska do Straży Miejskiej. Termin zgłaszania ofert -  6 czerwca br.
 
P k t . 6
 
Informacja nt. czystości w Gminie Prudnik – stanowi zał. nr. 26
 
Radny R. Kwiatkowski – dlaczego nie została podłączona energia elektryczna na Placu Wolności w pobliżu Pomnika.
 
Radny L. Piątkowski – dlaczego zlikwidowano kosze na śmieci na drogach krajowych i powiatowych. Za czystość miasta odpowiada gospodarz jakim jest gmina.
 
Radna J. Stanisz – uważa ,że na przystankach autobusowych powinny być ustawione kosze na śmieci.             
        
Radny A. Gajewski – uważa, że droga pomiędzy Szybowicami a Piorunkowicami powinna być remontowana.
 
Radny R. Czeczel – zwrócił uwagę ,że inwestycja na ul. Akacjowej stanęła w martwym punkcie.                                
 
Z-ca Burmistrz S. Hawron – sprawę podłączenia Placu Wolności do energii należy rozwiązać na przyszłości . W chwili obecnej został zakupiony przewód elektryczny wraz z odpowiednim wózkiem.   Zarządcy dróg mają obowiązek utrzymywania na nich czystości. Do chwili obecnej kosze na śmieci były oczyszczane na koszt gminy.
 
Radny L. Piątkowski – mieszkańców nie interesuje kto jest zarządcą drogi . Miasto jest brudniejsze niż pół roku wstecz. Nie zgadza się z wypowiedzią Z-cy Burmistrza.
 
P k t . 7
 
Informację nt. przygotowań do obchodów Dni Prudnika przedstawił Ryszard Grajek Dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
Radni uwag nie wnieśli.
 
P k t . 8
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
Radny L. Piątkowski – w momencie uchwalania budżetu zrezygnowaliśmy z realizacji wielu zadań natomiast w chwili obecnej są wprowadzane zadania o których wcześniej nie dyskutowaliśmy np. montaż klimatyzacji w Muzeum. Uważa, że powinna być ustalona hierarchia realizacji zadań. Środki przeznaczone na klimatyzację powinny być przekazane na świetlice środowiskowe .
 
B. Stankiewicz Skarbnik Gminy – kwota 101 582 w dziale administracja jest przeznaczona na roboty publiczne , będzie zatrudnionych 12 osób.
 
Radny E. Mazur- niepokojący jest fakt ,że odstępujemy od realizacji zadań o których dyskutowaliśmy wcześniej.
 
Burmistrz F. Fejdych – z likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 2 świetlica zostanie przeniesiona do Gimnazjum.
 
Radny L. Piątkowski – uważa,że świetlicy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 nie można przenieść do Gimnazjum z uwagi na sprzęt , który w trakcie przeprowadzki może ulec całkowitemu zniszczeniu.
 
Burmistrz F. Fejdych – uważa ,że w budżecie powinny się znaleźć środki na zakup wyposażenia dla świetlic. Jest zobligowany do realizacji decyzji podjętych przez Radę Miejską.
 
Urszula .Rzepiela Dyrektor Muzeum – poinformowała,że dziedziniec Muzeum był budowany że środków Urzędu Marszałkowskiego.
 
Radny J. Serafin – uważa,że klimatyzacja jest luksusem . Nie mają jej pacjenci w szpitalach.
 
Radny E. Drohomirecki – uważa ,że bardzo dobrze funkcjonuje świetlica w Spółdzielni Mieszkaniowej. Poinformował, że pomieszczenie na świetlicę w Gimnazjum będzie remontowane. Natomiast występuje problem doposażenia świetlic.
 
Burmistrz F. Fejdych – została przyjęta strategia związana z turystyką. Muzeum też stanowi atrakcję i należy zadbać aby odbywające się tam imprezy były na odpowiednim poziomie. Muzeum będzie włączone w produkt turystyczny a tym samym w promocję gminy.
 
Radny Z. Trojniak Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja opiniowała inną wersje projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – projekt uchwały powinien być zaopiniowany zgodnie z procedurą. Prosił aby zmieniane wersje projektów uchwał nie przedkładać na sesji. Materiały na sesję powinny być dostarczone radnym na 7 dniu przed sesją.
Zwrócił się z wnioskiem o zwołania komisji w trakcie przerwy w obradach sesji.
 
„za” przyjęciem wniosku radni nie głosowali „przeciw” głosowało 17 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada wniosek oddaliła. 
 
 
Burmistrz F. Fejdych – poinformował, że komisje w celu zaopiniowania projektu uchwały można zwołać w trakcie sesji i procedura będzie zachowana.
 
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się „ nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X/86/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 27
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy B. Stankiewicz.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X/87/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.-   wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 28
 
 
 
Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
Burmistrz F.Fejdych – propozycja podwyżek wody i odprowadzanych ścieków została bardzo dokładnie przeanalizowana . W wyniku negocjacji z zarządem spółki stwierdzono ,że oddanie do użytku kanalizacji Łąka Prudnicka – Moszczanka miało wpływ na ceny. ZWiK opracował plan restrukturyzacji . Na spółkę zostało scedowane zadanie wykonania kanalizacji pozostałych wiosek. Zmianie powinny ulec przepisy odnośnie amortyzacji.
 
Radny R. Kwiatkowski – przy ustalaniu podwyżek należy brać pod uwagę dochody mieszkańców , które niestety wzrastają wolno. Cena wody w Prudniku jest jedną z najtańszych na Opolszczyźnie. Niedawna podwyżka czynszu o 20% i obecna wody łącznie ze ściekami – 30 % jest dużym obciążeniem dla mieszkańców. 
 
Radny L. Piątkowski – jeżeli zostanie wykonana kanalizacja pozostałych wiosek to wzrośnie amortyzacja a za tym cena wody. Gmina powoli powinna przygotowywać się do dopłaty do ceny wody.                                  
 
Radny E. Drohomirecki – uważa, że głównym powodem podwyżek cen wody i ścieków jest amortyzacja.
Radni dalszych uwag nie wnieśli
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X/88/2007 w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.29
 
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X/89/2007 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 30
     
 
Projekt uchwały w spr: skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X/90/2007 w spr: skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 31
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości.  
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X/91/2007 zmieniająca uchwałę w spr: inkasa podatków , leśnego i od nieruchomości. 
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 32
 
P k t . 9
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański przedstawił  pismo Spółki Y0Y- Pol odnośnie wydania opinii w spr: salonu gier na ul. Ogrodowej w Prudniku ,
- pismo Prezesa Sądu dot: wyboru Ławników na kadencje 2008- 2011,
- pismo Banku PKO odnośnie Prudnickiego oddziału.
Burmistrz F. Fejdych – poinformował, że na interpelacje na które udzieli odpowiedzi ustnej nie będzie udzielana odpowiedź pisemna.
Udzielając odpowiedzi na interpelacje radnych poinformował :
- zarządcy piaskownic , ogródków Jordanowskich otrzymali stosowne pismo dot: 
 przeprowadzenia wymiany piasku jak i konserwacji urządzeń, takie też pismo zostało 
 skierowane do ZBK w celu zabezpieczenie obiektów stanowiących własność gminy Prudnik.
- projekt techniczny budowy parkingu przy ul. Kościuszki zostanie zlecony , po 
 wcześniejszym wprowadzenia zadania do budżetu gminy,
- gmina dofinansowała organizowany „Rajd Malucha” w kwocie 5 tyś zł , ponadto ZUK jak i 
   POK wykonywały zadania na rzecz rajdu. Twierdzenie ,że gmina nie udzieliła pomocy jest 
 krzywdzące.
- 22 maja br. odbyło się spotkanie z Dyrekcją Generalną Dróg w celu ustalenia robót 
 prowadzonych przez tą jednostkę na terenie Gminy Prudnik.
 
Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. które złożyła Radzie Miejskiej było sporządzone prawidłowo. Z uwagi za środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nastąpiła korekta sprawozdania . Korektę przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jednocześnie przedłożyła ją także do Rady Miejskiej. Twierdzenie radnego R. Kwiatkowskiego ,że dokonała „drobnych kłamstw” jest dla Niej krzywdzące  nie zgodne z prawdą i obraźliwe. Uważa ,że wypowiedź radnego jest kłamliwa.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa ,że radny ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Jest zbulwersowany stwierdzeniem P. Skarbnik wobec radnego . Wspólnie z radnym R. Kwiatkowski sprawdzał przedłożone sprawozdanie.
 
B.Stankiewicz Skarbnik Gminy – Pan radny w swojej wypowiedzi stwierdził ,że kłamałam.
 
Burmistrz F. Fejdych – uważa, że należy się wzajemnie szanować. Problem uwypuklił się z uwagi na osobowość osób.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa ,że radny R. Kwiatkowski jaki i Pani Skarbnik poddali się emocjom i wypowiedzieli o jedno słowo za dużo.
 
Radny L. Piątkowski – w opiniach mieszkańców pojawiło się stwierdzenie ,że co rocznie na Rajdzie Maluch była za darmo grochówka a tego roku nie.
 
Z-ca Burmistrz S. Hawron – ruch kołowy na ul. Jagiellońskiej – Starej jest bezpieczny ale bardzo wolny.
 
P k t . 10
 
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad X sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 16.00. Protokół sporządzono w 2-ch egz., oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi. Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik do protokołu.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański

 

 Załączniki:

Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf

Zał. nr 2 - Lista zaproszonych.pdf

Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 27 kwietnia do dnia 30 maja 2007 roku.pdf

Zał. nr 4 - Wniosek, zapytanie.pdf

Zał. nr 5 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 6 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 7 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 8 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 13 - Interpelacja.pdf

Zał. nr 14 - Wniosek.pdf

Zał. nr 15 - Wniosek.pdf

Zał. nr 16 - Wniosek.pdf

Zał. nr 17 - Wniosek.pdf

Zał. nr 18 - Wniosek.pdf

Zał. nr 19 - Wniosek.pdf

Zał. nr 20 - Wniosek.pdf

Zał. nr 21 - Wniosek.pdf

Zał. nr 22 - Wniosek.pdf

Zał. nr 23 - Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych w okresie 01.01.2007 do 30.04.2007 przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku.pdf

Zał. nr 24 -Informacja na temat bezpieczeństwa w gminie Prudnik - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Prudniku.pdf

Zał. nr 25 - Informacja z działalności Straży Miejskiej w Prudniku w okresie od 01.01-31.12.2006r.pdf

Zał. nr 26 - Informacja nt. czystości w Gminie Prudnik.pdf

 

informację wytworzył(a): Jolanta Wróblewska
za treść odpowiada: Jolanta Wróblewska
data wytworzenia: 31.05.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. nr 1 - Lista obecności.pdf (rozmiar 280,15 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 10 - Interpelacja.pdf (rozmiar 1 216,64 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 11 - Interpelacja.pdf (rozmiar 417,49 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 12 - Interpelacja.pdf (rozmiar 429,92 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 13 - Interpelacja.pdf (rozmiar 567,77 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 14 - Wniosek.pdf (rozmiar 489,22 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 15 - Wniosek.pdf (rozmiar 378,08 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 16 - Wniosek.pdf (rozmiar 383,15 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 17 - Wniosek.pdf (rozmiar 415,64 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 18 - Wniosek.pdf (rozmiar 456,91 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 19 - Wniosek.pdf (rozmiar 369,40 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 2 - Lista zaproszonych.pdf (rozmiar 411,72 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 20 - Wniosek.pdf (rozmiar 333,34 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 21 - Wniosek.pdf (rozmiar 164,98 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 22 - Wniosek.pdf (rozmiar 340,72 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 23 - Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych w okresie 01.01.2007 do 30.04.2007 przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku.pdf (rozmiar 1 268,28 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 24 -Informacja na temat bezpieczeństwa w gminie Prudnik - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Prudniku.pdf (rozmiar 1 208,91 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 25 - Informacja z działalności Straży Miejskiej w Prudniku w okresie od 01.01-31.12.2006r.pdf (rozmiar 593,00 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 26 - Informacja nt. czystości w Gminie Prudnik.pdf (rozmiar 2 531,90 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 27 kwietnia do dnia 30 maja 2007 roku.pdf (rozmiar 46,22 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 4 - Wniosek, zapytanie.pdf (rozmiar 483,95 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 5 - Interpelacja.pdf (rozmiar 361,21 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 6 - Interpelacja.pdf (rozmiar 598,90 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 7 - Interpelacja.pdf (rozmiar 219,51 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 8 - Interpelacja.pdf (rozmiar 377,95 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał. nr 9 - Interpelacja.pdf (rozmiar 171,36 KB)
  [Andrzej Pieprzowski dnia 2007-07-02 13:39:32, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1791
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40