Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 020/2002 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-08 15:20:58, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE nr 20/2002
Burmistrza Prudnika
z dnia 23 gruduia 2002 r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Prudnik na rok 2002 r.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ oraz § 9 Uchwały Nr XLI/ 588 /2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2002 r. Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje :

§1


Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Prudnik do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/2002 z dnia 20.12.2002 r. zgodnie z załącznikami:

- Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego - załącznik nr 1
- Układ wykonawczy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania - załącznik nr 2

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Prudnika
z dnia 23 grudnia 2002 r.


Układ wykonawczy budżetu Urzędu Miejskiego do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr IV/24/2002 z dnia 20.12.2002 r.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 153 367,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 58 600,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 33 600,00
§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 33 600,00


Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 25 000,00
§ 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 25 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 64 000,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 64 000,00
§ 092 Pozostałe odsetki o kwotę 64 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i oclirona środowiska o kwotę 30 767,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego
Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 767,00

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 31 266,40

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 30 767,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 30 767,00
§ 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 30 767,00

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 499,40

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 499,40
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 499,40

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 208 167,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 116 580,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 116 580,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 48 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68 580,00
Wykonanie prawa odkupu nieruchomości przy Placu Szary cli Szeregów

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 60 820,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60 820,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę 60 820,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 767,00 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 767,00 Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalny cli wraz z modernizacją i budową niezbędnej infi-astruktiny tedmicznej związanej z wprowadzeniem systemu na terenie gminy Prudnik - roboty dodatkowe.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 330 767,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300 000,00
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300 000,00
§ 2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego o kwotę 300 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30 767.00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 30 767,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 767,00
Dotacja z Gminy Biała
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z modernizacją
i budową niezbędnej infrastruktury technicznej zwdązanej z wprowadzeniem
systemu na terenie gminy Prudnik - roboty dodatkowe.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Prudnika
z dnia 23 grudnia 2002 r.


Układ wykonawczy budżetu Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku Nr IV/24/2002 z dnia 20.12.2002 r.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 499,40

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 499.40
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 499,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 499,40
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 125,60
Szkoła Podst. Łąka Prudnicka o kwotę 373,80  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 572

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1091

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.

Rejestr zmian podstrony:
 • Zarządzenie nr 20/2002 Burmistrza Prudnika (AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-21 10:05:20 do 2003-08-08 15:20:58]    
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 20/2002 Burmistrza Prudnika (AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
  [Marek Radom dnia 2003-07-01 11:59:33 do 2003-07-21 10:05:20]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40