Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 017/2002 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-08-08 15:16:18, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 17/2002
Burmistrza Prudnika
z dnia 23 grudnia 2002 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy Pmdnik na 2002 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ oraz § 9 Uchwały Nr XLI / 588 / 2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 lutego 2002 r., Burmistrz zarządza, co następuje:

Dokonuje się następujących zmian w układzie wykonawczym Gminy Prudnik na 2002 r.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 92 370,97

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 600,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 600,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 458.68
Rozdział 75416 Straż Miejska o kwotę 7 485,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2110,12
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 865,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 323,86
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 186,70


Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 197.14
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 12 723,24
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 909,49
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 192,48
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 594,01
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 123,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 1 283,50
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 483,50
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 345,70
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 97,30
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 357,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 566,06
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 84,01
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 482,05

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 632,85
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 518,00
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 0,90
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 43,14
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 36,96
Szkoła Podst. Łąka Pradn. o kwotę 33,85
§ 4260 Zakup energii o kwotę 4601,44


Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 1.634,73
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 2.247,08
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 719,63
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2619,52
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 14,26
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 2.556,50
Szkoła Podst. Łąka Prudn. o kwotę 48.76
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 280.89
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 436,00
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 79,89
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 410,00
Szkoła Podst. Łąka Prudn. o kwotę 42,00
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 313,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 567,90
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 153,00
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 220,90
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 85,40
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 0,50
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 96,50
Szkoła Podst. Łąka Prudn. o kwotę 11,60
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 261,59
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 0,10
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 0,52
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 0,28
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 0,19
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 259,11
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 0,83
Szkoła Podst. Łąka Prudn. o kwotę 0,56

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 2 576,94
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 842,29
Gimnazjum nr 2
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 15,22 Gimnazjum nr 1 o kwotę 14,40
Gimnazjum nr 2 o kwotę 0,82
§ 4260 Zakup energii o kwotę 91,55
Gimnazjum nr 1


§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 130,30
Gimnazjum nr 2
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 335,34
Gimnazjum nr 2
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 459,24
Gimnazjum nr 1
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 703,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2 798,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 581,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 468,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 140,22
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 608,22

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 098,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00
§ 4260 Zakup energii o kwotę 948,74

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 22 950,43
Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 316,70
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 550,64
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 765,72

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia o kwotę 7 365,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 498,26
§ 4260 Zakup energii o kwotę 4 022,54
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 58,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 786,43

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne (zad. zlecone) o kwotę 12 028,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 028,61

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 446,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,60
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27,10
§ 4260 Zakup energii o kwotę 374,03
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 44,87

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej (zad. zlecone) o kwotę 763,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 763,78

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze o kwotę 1 028,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 632,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 54,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 195,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 145.33


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32 964,72
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 273,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 273,00
Świetlica nr 5 przy Gimnazjum nr 1
Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 32 691,72
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń o kwotę 1022,68
Przedszkole nr 1 o kwotę 163,00
Przedszkole nr 6 o kwotę 156,00
Przedszkole nr 7 o kwotę 118,00
Przedszkole Łąka Prudnicka o kwotę 159,30
Przedszkole Rudziczka o kwotę 426,38
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 787,48 Przedszkole nr 1 o kwotę 8.745,53
Przedszkole nr 3 o kwotę 8.218,51
Przedszkole nr 7 o kwotę 1.296,64
Przedszkole Moszczanka o kwotę 457,68
Przedszkole Łąka Prudnicka o kwotę 2.789,46
Przedszkole Rudziczka o kwotę 870,24
Przedszkole Szybowiec o kwotę 409,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 887,64 Przedszkole nr 3 o kwotę 1.269,44
Przedszkole nr 4 o kwotę 519,14
Przedszkole nr 7 o kwotę 377,29
Przedszkole Moszczanka o kwotę 81,23
Przedszkole Łąka Prudnicka o kwotę 258,76
Przedszkole Rudziczka o kwotę 304,01
Przedszkole Szybowiec o kwotę 77,77
§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 223,59
Przedszkole nr 3 o kwotę 83,71
Przedszkole nr 7 o kwotę 51,35
Przedszkole Moszczanka o kwotę 12,14
Przedszkole Łąka Prudnicka o kwotę 34,78
Przedszkole Rudziczka o kwotę 41,61
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 261,62 Przedszkole nr 1 o kwotę 114,47
Przedszkole Moszczanka o kwotę 138,47
Przedszkole Łąka Prudn. o kwotę 8,01
Przedszkole Szybowiec o kwotę 0,67
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 665,70 Przedszkole nr 1 o kwotę 110,00
Przedszkole nr 4 o kwotę 165,00
Przedszkole Moszczanka o kwotę 244,11
Przedszkole Szybowiec o kwotę 138,38
Przedszkole Rudziczka o kwotę 8,21


§ 4260 Zakup energii o kwotę 2 912,49
Przedszkole nr 1 o kwotę 505,30
Przedszkole nr 3 o kwotę 0,84
Przedszkole nr 6 o kwotę 732,88
Przedszkole Łąka. Prudnicka o kwotę 30,62
Przedszkole Rudziczka o kwotę 1.135,06
Przedszkole Szybowiec o kwotę 507,79
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1368,42
Przedszkole nr 1 o kwotę 314,72
Przedszkole nr 3 o kwotę 149,69
Przedszkole nr 6 o kwotę 362,34
Przedszkole nr 7 o kwotę 150,42
Przedszkole Moszczanka o kwotę 67,33
Przedszkole Łąka Prudnicka o kwotę 223,98
Przedszkole Rudziczka o kwotę 96,07
Przedszkole Szybowiec o kwotę 3,87

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 257,00
Przedszkole Rudziczka
§4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 305,10
Przedszkole Rudziczka o kwotę 277,90
Przedszkole Szybowiec o kwotę 27,20

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 9 200.00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6 000,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń o kwotę 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 800,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1 700,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 3 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 200,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 92 370,97
Dział 750 Administracia publiczna o kwotę 600.00
Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 600,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 7 485,68

Rozdział 75416 Straż Miejska o kwotę 7 485,68
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 323,86

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 057,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 917,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 186,70


Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 197,14
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 12 723,24
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń o kwotę 881,02
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 679,60
Szkoła Podst. Łąka Prudnicka o kwotę 201,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 128,05
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 274,75
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 8,00
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 463,60
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 2.689,14
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 134,29
Szkoła Podst. Łąka Prudn. o kwotę 2.038,27
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 2.520,00
§ 4260 Zakup energii o kwotę 2 811,30
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 2.367,71
Szkoła Podst. Rudziczka o kwotę 54,43
Szkoła Podst. Łąka Prudn. o kwotę 389,16
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 221,65
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 94,35
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 42,50
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 30,33
Szkoła Podst. Szybowice o kwotę 54,47
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 185,00
Szkoła Podst. nr 1 o kwotę 149,00
Szkoła Podst. Szybowiec o kwotę 36,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 328,82
Szkoła Podst. nr 3 o kwotę 200,00
Szkoła Podst. nr 4 o kwotę 128,82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 167,40
Szkoła Podst. nr 2 o kwotę 83,20
Szkoła Podst. Moszczanka o kwotę 84,20

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 2 576,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 997,48
Gimnazjum nr 1 o kwotę 690,48
Gimnazjum nr 2 o kwotę 307,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 17,00
Gimnazjum nr 1
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 403,00
Gimnazjum nr 1
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 159,46
Gimnazjum nr 2


Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2 798,22
§ 3250 Stypendia różne o kwotę 2 190,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 608,22

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 098,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 098,74

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 22 950,43
Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej o kwotę 1316,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1l 148,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 168,07

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia o kwotę 7 365,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 81,01
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 510,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 773,65

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne (zad. zlecone) o kwotę 12 028,61
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 12 028,61

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 446,60
§ 4210 Zakup mateńałów i wyposażenia o kwotę 419,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27,10

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej (zad. zlecone) o kwotę 763,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 192,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 540,38

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze o kwotę 1 028,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 028,73


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32 964,72
Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 273,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 273,00
Świetlica nr 5 przy Gimnazjum nr 1

Rozdział 85404 Przedszkola o kwotę 32 691,72
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń o kwotę 93,91
Przedszkole Moszczanka o kwotę 93,18
Przedszkole Szybowiec o kwotę 0,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 487,48
Przedszkole nr 4 o kwotę 13.756,59
Przedszkole nr 6 o kwotę 5.730,89

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2187,64 Przedszkole nr 1 o kwotę 2.155,69
Przedszkole nr 6 o kwotę 31,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 223,59
Przedszkole nr l o kwotę 41,93
Przedszkole nr 4 o kwotę 154,69
Przedszkole nr 6 o kwotę 22,02
Przedszkole Szybowiec o kwotę 4,95
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 441,10
Przedszkole nr 3 o kwotę 39,37
Przedszkole nr 4 o kwotę 5.515,51
Przedszkole nr 6 o kwotę 678,14
Przedszkole Rudziczka o kwotę 1.208,08
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 275,00
Przedszkole nr 6
§ 4260 Zakup energii o kwotę 2 286,83
Przedszkole nr 4 o kwotę 2,15
Przedszkole nr 7 o kwotę 1.282,70
Przedszkole Moszczanka o kwotę 1.001,98
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 79,01
Przedszkole nr 4
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 143,00
Przedszkole nr l o kwotę 28,00
Przedszkole nr 3 o kwotę 112,00
Przedszkole nr 4 o kwotę 3,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 469,66
Przedszkole Rudziczka
§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 4,50
Przedszkole Łąka Prudnicka

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 9 200,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800,00
§ 4260 Zakup energii o kwotę 5 200,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 3 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 200,00

§ 2


Zarządzenie realizować będzie w dziale 754 Straż Miejska, w działach 801 i 854 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w dziale 853 rozdziale 85302, 85319 i 85328 Ośrodek Pomocy Społecznej, w rozdziale 85303 Środowiskowy Dom Samopomocy, w dziale 926 Ośrodek Sportu i Rekreacji natomiast w pozostałych działach Urząd Miejski w Prudniku.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 628
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1046

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40