Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
6 - Protokół nr VI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Andrzej Pieprzowski dnia 2007-04-17 14:05:05, dokument aktualny]


Protokół Nr VI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 27 lutego 2007r.
 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi załącznik nr 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F.Fejdych, Z-ca Burmistrza S.Hawron, Skarbnik Gminy B.Stankiewicz , Starosta R.Roszkowski ,W-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Waleria Dąbrowska, Dyrektorzy jednostek podległych, Naczelnicy Wydziałów, Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr.2/
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady Miejskiej J.Szczepański otworzył obrady VI sesji, powitał radnych, zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji wg. listy obecności uczestniczy 21 radnych.
 
B.Stankiewicz Skarbnik Gminy – poinformowała ,że radni otrzymali zmienioną wersję projektu uchwały druk nr 30 i 31.
 
F.Fejdych Burmistrz – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał druk nr 31 a w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych , druk nr 38c uchylającą uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej oraz uchwałę druk nr 38 d zmieniającą uchwałę w spr: nabycia nieruchomości. Wyjaśnił także ,że projekt uchwały ma na celu dostosowanie miejsca położenia nieruchomości do oznaczenia według ewidencji gruntów i budynków . Wieszczyna jest przysiółkiem wsi Dębowiec i stanowi integralną część tej wsi. Ponadto projekt uchwały  przewiduje wyrażenie przez Radę Miejską zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką kaucyjną do kwoty 140.000,00 zł na rzecz Województwa Opolskiego w celu zabezpieczenia zapłaty rozłożonej na raty ceny nieruchomości wraz z odsetkami.
 
Radny E.Mazur – zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały druk nr 31a powinien być poprawiony rok 2006 na 2007r. Wypowiedź radnego potwierdziła Skarbnik Gminy.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał :
- druk nr 31 a – „za” 21 radnych . Rada jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały. 
- druk nr 38 c – „za” 21 radnych. Rada jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
- druk nr 38 d – „za” 21 radnych. Rada jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
 
Porządek obrad
1.Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
- przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miejskiej.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacje z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie :
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Prudnicki Ośrodek Kultury,
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Muzeum Ziemi Prudnickiej.
6.Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
- zmiany uchwały w spr: zmiany uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
- zmiany uchwały w spr: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji...
- zmiany uchwały w spr: zarządzenia poboru opłaty skarbowej....
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
7.Gospodarowanie mieniem komunalnych – podjęcie uchwał w spr:
- zmiany uchwały w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe,
- zmiany uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom,
- zmiany uchwały w spr: wyrażenia zgody na udzielenie sp- niom mieszkaniowym bonifikaty    
 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,
- zbycia nieruchomości,
- wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego do wynajęcia osobie niezbędnej dla Gminy P-k,
- uchylenia uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej,
- zmiany uchwały w spr: nabycia nieruchomości.
8.Podjęcie uchwał w spr:
- ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom,
- podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
- zmiany uchwały w spr: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania,
- skargi na działalność Burmistrza,
- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej,
-  uchwalenia planów pracy komisji rady,
- utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach,szkołach podst. i gimnazjach 
 przez Gminę Prudnik,
- utworzenia rachunku dochodów własnych w OSiR.
9.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na  VI sesji.
10.Sprawy różne, komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
„za” przyjęciem protokołu z IV sesji głosowało 21 radnych. Rada przyjęła protokół jednogłośnie.
„za” przyjęciem protokołu z V sesji głosowało 21 radnych. Rada przyjęła protokół jednogłośnie.
 
Pani Wanda Jakimko reprezentując   Stowarzyszenie Współpracy Polska – Ukraina poinformowała o organizowanej zbiórce darów dla rodzin Polskich mieszkających w Nadwirnej. Apelowała o pomocy w zbiórce darów .
 
P k t . 2
 
Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Franciszek Fejdych – stanowi zał. nr. 3
 
P k t . 3
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji udzielili Z-ca Burmistrza S. Hawron oraz Dyrektor ZBK Z.Pikuła.
 
Rdny J. Serafin - udzielane odpowiedzi na interpelacje nie są zadawalające. Zapytał ile jest w Prudniku działek budowlanych.
 
Z-ca Burmistrza S. Hawron – pod budownictwo są przeznaczone tereny przy ul. Lompy i B. Komorowskiego . Jest ok. 30 działek. Nie są to działki uzbrojone.
 
Radny J. Serafin – jeżeli działki nie spełniają warunków to znaczy ,że ich nie ma.
 
Z – ca Burmistrza S.Hawron – na działce na której nie ma kanalizacji także można budować obiekt.
 
Burmistrz F. Fejdych – na dzień dzisiejszy nie ma uzbrojonych działek budowlanych. Są obszary na których działki zostaną wydzielone i uzbrojone .
 
Radny J. Serafin – pytanie brzmiało , kiedy gmina będzie posiadała działki budowlane przeznaczone do zbycia. Udzielona odpowiedź jest wymijająca . Jeżeli w chwili obecnej osoby zainteresowane nabyciem działki zwróciły by się do gminy o kupno to nie zostaną im sprzedane , bo działek nie ma.
 
Burmistrz F. Fejdych – gmina może także zbywać działki nie uzbrojone.
 
Radny C. Dumkiewicz – mieszkańcy chcą znać przybliżony termin sprzedaży działek budowlanych przez gminę.      
 
K.Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – w chwili obecnej wydział posiada 1 podanie dot: nabycia działki. Średnio 1 osoba w tygodniu pyta o możliwość nabycia działki od gminy.
 
Radny R. Kwiatkowski - nadzór nad Stowarzyszeniem działającym w ŚDS ma Powiat. Jak to się dzieje ,że stowarzyszenie jest właścicielem mieszkania.
 
K. Porczak Dyrektor ŚDS – odpowiedz odnośnie mieszkania zostanie przedstawiona na piśmie.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – prosił aby w udzielanych odpowiedziach nie naruszano zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Radny J. Serafin – nie zgadza się z udzielonymi przez Burmistrza  odpowiedziami na wnioski złożone na poprzedniej sesji. Teren ul.Szkolnej i Traugutta podlega rewitalizacji . Uważa,że działania powinny być podjęte w 2008r. . Należy podjęć działania zmierzające do pozyskania źródła finansowania. Tereny te należy uporządkować.
 
Przewodniczący Rady . Szczepański – wyjaśnił,że radny J. Serafin na zgłoszone wnioski otrzymał odpowiedź. Natomiast uważa ,że udzielone odpowiedzi nie są zadawalające.
 
Burmistrz F. Fejdych – radny J. Serafin złożył wnioski dot: ul. Strzeleckiej i ul. Sowińskiego.
Do komisji Gospodarki komunalnej , Mieszkaniowej i Budownictwa zostaną złożone dokumenty w spr: remontów nawierzchni ulic. Komisja ma ustalić kolejność remontów. Radni zdecydują o III etapie Rewitalizacji miasta. Musza być zabezpieczone środki oraz musi być zakończony poprzedni etap.
 
Radny E. Mazur – rozumie ,że komisja Gospodarki komunalnej Mieszkaniowej i Budownictwa ustali priorytety w remontach nawierzchni ulic.
 
Radny Z. Kosiński Przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Budownictwa poinformował, że na kolejnym posiedzeniu komisji będą analizowane wszystkie zgłoszone wnioski dotyczące remontów ulic.             
  
 
 
P k t. 4
 
Interpelacje zgłosili radni :
 
Radna J.Stanisz
- dot: naprawy dróg powiatowych i poboczy w sołectwach .
/ interpelacja stanowi zał. nr 4/
- czy w projekcie „ Prudnickie cuda przyrody” uwzględniono tereny wiejskie a szczególnie Grotę w Rudziczce.
/ interpelacja stanowi zał. nr 5/
 
Radny J. Serafin
- kiedy nastąpi rekultywacja istniejących poletek osadowych – około 1,50 ha o głębokości 1- 1,5 m  , położonych w Prudniku pomiędzy ul. Lipową a rzeką Prudnik.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 6/
Ponadto radny zapytał - jak gmina odzyska VAT wcześniej odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Interpelacja nie została złożona w formie pisemnej.
Zapytał także , dlaczego wystąpienia Burmistrza umieszczane są na stronie internetowej po zakończeniu sesji natomiast protokół z przebiegu sesji znajduje po miesiącu.
Odniósł   się także do powstania stref ekonomicznych, informując , że powstają one na wniosek Ministra . Grunty na obrzeżach Prudnika w stronę Trzebiny są własnością Skarbu Państwa.
    
Radny A. Zapała
- czy jest możliwość wydłużenia czasu pracy latarni miejskich w Prudniku o ok. 12 h rano i
   wieczorem . Do tej pory latarnie włączały się o godz. 18.00 .
 / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 7/  
 
Radny G. Trembecki
- w jakim czasie zostanie wyznaczony odcinek drogi gminnej .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 8/
 
Radny R. Kwiatkowski
- jak gmina zamierza uporządkować podwórka w mieście np. na zapleczu „Rogalika” na kompleksie przy ul. Traugutta , Armii Krajowej i Młyńskiej.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.9/
 
Wnioski zgłosili radni :
 
Radny R. Kwiatkowski
- do: opracowania broszur „ Obywatelska karta antykorupcyjna” oraz „Moje prawa  
   urzędzie”
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 10/
 
Radny L. Piątkowski
- dot: nadania alejce biegnącej wzdłuż ul. Dąbrowskiego honorowej nazwy „Alejka Rajdu
Maluchów”
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.11/
Ponadto wnioskował o odzyskanie na cele rekreacyjne terenów byłego Klasztorku. Burmistrz poinformował, że teren ten stanowi prywatną własność.
 
Radna E. Kitajgrodzka
- dot: przeniesienia tablicy informacyjnej o rozkładzie jazdy autobusów komunikacji  
 miejskiej z ul. Morcinka na ul. Batorego,
 / pełny tekst wniosku stanowi zał.nr 12/
- dot: wykonania placu zabaw i placu sportowego na dwóch skwerkach na terenie ul. 
   K.Miarki oraz ogrodzenie tych placów i zamontowanie ławek.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał.nr. 13/
 
Radny E. Drohomirecki
- dot: uzupełnienia oświetlenia na ul.Sybiraków , który łączy osiedle z ul. Kombatantów.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 14/
- dot: analizy budżetów placówek oświatowych .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 15/ 
 
Radna J. Stanisz
- dot: zamontowania barierki przy potoku „Orzechówka” obok piekarni „ Dawid” w 
 Rudziczce.
 / pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 16/       
 
Radny G. Trembecki
- dot: zbadania ,czy elektrownia wodna w Moszczance pobiera w okresie od października do kwietnia ilość wody zgodnie z pozwoleniem.
/ pełny teks wniosku stanowi zał. nr. 17/
 
- dot: spowodowania aby istniejące oświetlenie zewnętrzne w WDK w Moszczance funkcjonowało prawidłowo.
/ pełny tekst stanowi zał. nr. 18/  
 
Radny J. Szczepański
- w ramach konkursu „ Najładniejsza zagroda wiejska” poszerzyć konkurs na domki jednorodzinne z ogródkami przydomowymi oraz najładniejsze balkony , środki na nagrody wygospodarować z ( Promocji Gminy) ok. 4 tyś zł .
/ wniosek stanowi zał. nr 19/
 
Radny E. Mazur
- dot: dokonanie kompleksowego zagospodarowania podwórek i placów zabaw oraz garaży przy ul. Traugutta i Szkolnej .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.20/
- w związku z licznymi prośbami i uwagami mieszkańców osiedla J.W wnioskuje aby przy chodniku na ul. Podgórnej od ul. Sybiraków do Szkoły Podstawowej nr 1 wykonać oświetlenie ze względu na bezpieczeństwo.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 21/
 
                 
P k t . 5
 
Informacje z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie :
 
- Ośrodek Pomocy Społecznej – informacja stanowi zał. nr.22
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
- Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania – informacja stanowi zał. nr.23
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – informacja stanowi zał. nr.24
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
- Prudnicki Ośrodek Kultury – informacja stanowi zał. nr.25
 
Radny E. Mazur – poinformował ,że do Burmistrza został skierowany wniosek o zabezpieczenie środków na zakup rejestratora dla   POK.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – uważa, ze wniosek powinien być przedstawiony w punkcie wnioski.
 
Radny C. Dumkiewicz – uważa, że sprawę należy w pierwszej kolejności przedstawić Burmistrzowi  , który jest organem wykonawczym.
 
Radny L. Piatkowski – jaki będzie koszt zakupu rejestratora.
Radny E. Mazur – uważa ,że jest koszt ok. 3 600 zł
Burmistrz F. Fejdych – rozumie ,że jest to wniosek komisji Spraw Obywatelskich i był przegłosowany na posiedzeniu komisji.
 
Radny E. Mazur – wnioskował o przeznaczenie z nadwyżki budżetowej kwoty 3 600 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora.
 
Radny E. Drohomirecki – nie rozumie dlaczego w kwocie 50 tyś zł przeznaczonej na „Biały Dom” nie znalazła się kwota 3 600 zł na zabezpieczenie budynku.
 Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie   wniosek zgłoszony przez radnego E. Mazura dot: przeznaczenia z nadwyżki budżetowej kwoty 3 600 zł z przeznaczeniem na zakup rejestratora.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – informacja stanowi zał. nr.26
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było.
 
- Środowiskowy Dom Samopomocy – informacja stanowi zał. nr.27
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było.
  
- Muzeum Ziemi Prudnickiej – informacja stanowi zał. nr.28
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było.
 
P k t . 6
 
Projekt uchwały w spr zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
Projekt uchwały wyjaśniła Skarbnik Gminy B. Stankiewicz . Uzasadnienie jest wpisane na projekcie uchwały dostarczonym radnym.
 Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/ 32/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.29
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
 
Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – poinformowała ,że zmiana uchwały wynika z nabycia  nieruchomości zabudowanej w Dębowcu – przysiółku Wieszczyna.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/33/2007 zmieniającą uchwałę w spr : uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.30
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „ przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/34/2007 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2007r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.31
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Prudnik , podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Radni uwag nie wnieśli
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/35/2007 zmieniającą uchwałę w spr określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Prudnik , podmiotom nezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku , na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.    
 
- Uchwała stanowi zał. nr.32
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował,że do Rady Miejskiej wpłynęła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu informujące, że podjęta przez RM uchwała dot: wyznaczenia inkasentów jest wadliwa z uwag na  wpisanie w uchwale Starostwa Powiatowego . Natomiast wyznaczenie inkasenta powinno nastąpić z podaniem nazwiska i imienia osoby, którą proponuje się na inkasenta.
Radni uwag nie wnieśli.
„za ” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/36/2007 zmieniającą uchwałę w spr zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.33    
 
P k t . 7
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik
 
Radny L. Piątkowski – ile będzie wynosił czynsz za „Biały Dom’
Burmistrz F.Fejdych – powierzchnia wynosi ok. 1600 m2  x 1 zł bez podatku VAT .
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„ za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/37/2007 zmieniającą uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.34
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
 
Radny J. Serafin – baza stawki czynszu wynosi 4,40 zł , są osoby , które nie wnoszą opłat z tytułu czynszu. W ostatnim czasie podwyższony został czynsz o 20 % . Czy nie można rozważyć możliwości obniżenia niektórym mieszkańcom czynszu z uwagi na ich sytuację materialną tym bardziej że możliwość obniżenia czynszu stwarzaja przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.
 
Burmistrz F. Fejdych – rodziny czy też osoby mające trudną sytuacje materialną mogą korzystać z pomocy udzielanej przez OPS w tym z dodatku mieszkaniowego . Są jasne zasady wspierania osób mających trudną sytuację materialną.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” od głosu nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/38/2007 zmieniającą uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.35
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/39/2007 zmieniającą uchwałę w spr: wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 
 - Uchwała stanowi zał. nr.36
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/40/2007 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.37
 
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  
Rada Miejska podęła Uchwałę Nr VI/41/2007 w spr : nabycia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.38
 
Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego do wynajęcia osobie niezbędnej dla gminy Prudnik.
 
Burmistrz F.Fejdych – radni otrzymali ponownie projekt uchwały ze zmienionym zapisem w § 1 zgodnie z uwagami komisji. Mieszkanie będzie przeznaczone do wynajęcia na czas zajmowanego stanowiska.
 
Radny J. Serafin – jest przeciwny przydzielaniu mieszkania , nawet tylko na czas służby  nowemu Komendantowi Policji w Prudniku , ma świadomość ,że Komendant Policji aczkolwiek potrzebny dla miasta nie powinien mieć uprzywilejowanej pozycji .Przypomniał uchwałę RM poprzedniej kadencji , kiedy odmówiono przyznania mieszkania asesorowi Prudnickiego Sądu. Tworzenie tego rodzaju przywilejów może stać się niebezpiecznym procederem.
 
Radny C. Dumkiewicz – nowy projekt uchwały stwierdza ,że mieszkanie będzie przeznaczone do wynajęcia osobie niezbędnej dla gminy na czas zajmowanego stanowiska . W przypadku rezygnacji ze stanowiska mieszkanie będzie wolne.
 
Burmistrz F.Fejdych – na dzień dzisiejszy są 3 mieszkania przydzielone osobom niezbędnym gminie. Jednym z zadań gminy jest m.in dbanie o bezpieczeństwo publiczne . Wszystkim zależy aby w Prudniku siedzibę miały instytucje Powiatowe i aby z nimi współpraca układała się dobrze.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych „przeciw” głosował 1 radny ” wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/42/2007 w spr: wyrażenia zgody na przeznaczenie lokalu mieszkalnego do wynajęcia osobie niezbędnej dla gminy Prudnik.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.39
 
 
Projekt uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom.
 
Radny R. Kwiatkowski Przewodniczący klubu radnych „Porozumienie Samorządowe „  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały – stanowi zał. nr.39a
 
Radny C.Dumkiewicz – stwierdził ,że pewne zapisy projektu uchwały są nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia jest zapis dot: powierzchni. Jeżeli mamy prywatyzować to bez ograniczeń.
 
Radny R.Kwiatkowski – zwrócił uwagę ,że inne miasta mają plany sprzedaży.
 
Radny J.Szczepański – w § 1 pkt. 1 jest zapis dot: 50% powierzchni , lokal użytkowy może być sprzedany a mieszkania nie. Wówczas gmina ponosiła by koszty utrzymywania mieszkań.
 
Radny C.Dumkiewicz – zapis dot: 50% powierzchni blokuje sprzedaż. Mamy stworzyć reguły umożliwiające sprzedaż.
 
Radny E.Drohomirecki – niepokojący jest zapis § 5 ,że zasady określone w uchwale będą obowiązywać do 2010r. Sprzedaż powinna następować w formie przetargów , kto zapłaci więcej ten wygrywa. .
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański - § 5 dotyczy bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych.                
                       
 
Radny C.Dumkiewicz – powinny być stanowione uchwały z korzyścią dla mieszkańców.
Radny L. Piątkowski – uchwała ogranicza sprzedaż, nie ma sprzedaży lokali na raty.
 
Burmistrz F. Fejdych – lokale można sprzedawać na raty lecz później następują trudności w wyegzekwowaniu należności.
Radny C. Dumkiewicz – wnioskował o wykreślenie z § 1 pkt. 1.
 
Burmistrz F. Fejdych - apelował o utrzymani zapisu dot: 50% wszystkich lokali , bo może powstać taka sytuacja że będzie wykupiony jeden lokal i powstanie wspólnota. W takiej sytuacji trudno będzie gospodarować właściwie zasobami gminy.
 
Radny C. Dumkiewicz – bariery powinny być likwidowane. Ma prawo artykułować swoje poglądy.
 
Radny J. Serafin – wnioskował o przesunięcie rozpatrzenia projektu uchwały w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na kolejną sesję.
 
Radny L. Piątkowski -  uważa, że z § 1 pkt. 1 powinien być wykreślony zapis dot:  50 % .
 
Burmistrz F. Fejdych – z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła grupa radnych . Zwrócił uwagę ,że od kilku miesięcy występuje małe zainteresowanie nabywaniem lokali.
 
Radny E.Drohomirecki – uważa ,że barierą jest wprowadzenie w § 1 ograniczenia do 50% powierzchni jak też niepokój wzbudza obowiązywanie uchwały do 2010r.
K.Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – aby dostosować uchwałę o zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych do użytkowych należy wprowadzić zapis ,że co najmniej 50% najemców wystąpi o kupno.
 
Radny C. Dumkiewicz – uważa,że uchwała o zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych jest zła. . Zła jest także uchwała o zasadach sprzedaży lokali użytkowych. Zwrócił uwagę ,że radni zgłosili wnioski do projektu uchwały .
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Serafina dot: przeniesienia rozpatrywania projektu uchwały na kolejną sesję.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych „przeciw” głosowało 15 radnych „ wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek oddaliła.        
 
- „za” wykreśleniem z § 1 pkt. 1 głosowało 3 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych
„wstrzymało się” od głosu 6 radnych.
Rada wniosek oddaliła.
 
- „za „ podjęciem uchwały głosowało 14 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/43/2007 w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom.
 
- Uchwała stanowi zał. nr..40
 
Projekt uchwały uchylający uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/44/2007 uchylającą uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.41
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: nabycia nieruchomości.
 
Burmistrz F. Fejdych – projekt uchwały dotyczy zmiany nazwy miejscowości , w której położona jest nieruchomość , w celu dostosowania oznaczenia miejsca jej położenia do oznaczenia według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej. Wieszczyna jest przysiółkiem wsi Dębowiec i stanowi integralną część tej wsi. Ponadto projekt uchwały przewiduje wyrażenie przez Radę Miejską zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką kaucyjną do kwoty 140 000,00 zł     na rzecz Województwa Opolskiego w celu zabezpieczenia zapłaty rozłożonej na raty ceny nieruchomości wraz z odsetkami.
 
Sekretarz Gminy M. Radom – z rozporządzenia RM wynika ,że Wieszczyna jest przysiółkiem Dębowca.
Radny J. Serafin – jaki będzie koszt adaptacji i eksploatacji  budynku w Wieszczynie.
 
Burmistrz F. Fejdych - należy się zastanowić ile kosztuje gminę brak właściwego funkcjonowania turystyki, potencjał turystyczny gminy jest nie wykorzystany. Istnieją środki na rozwój pogranicza po które należy sięgać  Opracowywany jest projekt finansowania ścieżek rowerowych.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/45/2007 zmieniającą uchwałę w spr: nabycia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.42
          
 
P k t . 8
 
Projekt uchwały w spr: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2007.
 
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/46/2007 w spr: ustalenia Regulaminu określającego oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2007.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.43
 
Projekt uchwały w spr: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/47.2007 w spr: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.44
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie liczby sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/48/2007 zmieniającą uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.45
 
Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
Rani uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwalę Nr VI/49/2007 w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.46
 
Projekt uchwały w spr: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/50/2007 w spr: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.47
 
Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/51/2007 w spr: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
- Uchwała stanowi zał. nr.48
 
Projekt uchwały w spr: utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach , szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/ 52/2007 w spr: utworzenia rachunku dochodów własnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Prudnik.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.49
 
Projekt uchwały w spr: utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr VI/ 53/2007 w spr: utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.50
      
  
P k t .9
 
Burmistrz F. Fejdych – udzielając odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na dzisiejszej sesji poinformował :
- na dzień dzisiejszy nie są uporządkowane sprawy korzystania z podwórek przez mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych. Budynki zostały sprzedane po obrysie powoduje to obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania podwórek przez gminę natomiast Wspólnoty Mieszkaniowe są z tego obowiązku zwolnione. Sprawy te należy uregulować a następnie można wykonywać urządzenia na podwórkach.    
- jest za    nadaniem nazwy alejce biegnącej wzdłuż ul. Dąbrowskiego „Alei Rajdu Maluchów” .Odzyskanie Góry Kaplicznej jest sprawa trudną bo teren ten jest własnością prywatną.
- planuje spotkanie  z mieszkańcami ul. K. Miarki , prosił o inicjatywę ze strony mieszkańców,
- odnosząc się do sprawy przystanku autobusowego   przy ul. Batorego poinformował,że zostało skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg pismo o przywrócenie dawnego przystanku,
- rekultywacja osadów jest ujęta w planach ZWiK ,
- podatek VAT jest w sferze wyroku , na dzień dzisiejszy nie ma aktów wykonawczych. Od 1 marca urząd podejmie stosowne działania,
- sprawa oświetlenia ulic zostanie przeanalizowana. Włączanie oświetlenia następuje czujnikami , które są przestarzałe , reagują one na wschód i zachód słońca. Do Zakładu Energetycznego zostało skierowane pismo dotyczące wcześniejszego włączania oświetlenia ulic.    ZE podejmuje działania monopolistyczne , poprzez wyłączania oświetlenia w różnych częściach miasta. Wygląda to tak jakby gmina nie dbała o oświetlenie.
- wobec wyjaśnienia sprawy oświetlenia WDK w Moszczance stosowne kroki podejmie   dyrektor POK,
-  jest także za rozszerzeniem konkursu na „ Najładniejszą zagrodę” nie tylko o balkony ale też o podwórka,
- utworzenie podstrefy ekonomicznej nie wymaga zgody Ministra . Musimy natomiast przekonać strefę ekonomiczna do utworzenia podstrefy. Jest opracowany projekt dot: funkcjonowania targowiska Miejskiego , będzie on przedstawiony w momencie przystąpienia do kolejnego etapu rewitalizacji miasta.
- odnośnie kanalizacji to nasza aglomeracja nie spełnia warunków . Kanalizacja pozostałych wsi nastąpi w ramach programu regionalnego.   Studium wykonalności jest opracowane bez Czyżowic. Na kanalizację Czyżowic należy poszukiwać środków.
 
Sekretarz Gminy M. Radom – przedstawił art. 18 , informując ,że w protokole z przebiegu obrad sesji  powinno znajdować się stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Po przyjęciu protokołu na sesji przez radnych kolejnym działaniem jest jego umieszczenie w BIP .Protokół z dzisiejszej sesji będzie przyjęty na sesji marcowej .
       
P k t . 10
 
Radna A. Zawiślak – prosiła o podjęcie interwencji w spr: zwiększenia częstotliwości wywozu śmieci w Moszczance.
 
Radny J. Serafin – poinformował, że wielokrotnie reprezentuje gminę w Urzędzie Marszałkowskim jak i na różnych spotkaniach.
 
Burmistrz F. Fejdych – zwrócił uwagę ,że nie przypisuje sobie działań podejmowanych przez inne osoby . Wykonując obowiązki Burmistrza zobowiązany jest do wielu spotkań w celu załatwiania spraw gminy. Poinformował także o działaniach podjętych w celu utworzenia w Prudniku Zielonej Doliny.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował o zaproszeniu radnych RM przez miasto partnerskie Northeim do wizyty . Termin wizyty planowany jest na lipiec.
 
      Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad VI sesji. Posiedzenie rozpoczęła się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 15.00 .Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi przekazany został Burmistrzowi . Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik do protokołu.
 
Protokołowała
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański

Załączniki:

Zał nr 1 - Lista obecności.pdf
Zał nr 2 - Lista zaproszonych.pdf
Zał nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 12 stycznia do 26 lutego 2007 roku.pdf
Zał nr 4 - Interpelacja.pdf
Zał nr 5 - Interpelacja.pdf
Zał nr 6 - Pytanie.pdf
Zał nr 7 - Interprlacja.pdf
Zał nr 8 - Interprlacja.pdf
Zał nr 9 - Interprlacja.pdf
Zał nr 10 - Wniosek.pdf
Zał nr 11 - Wniosek.pdf
Zał nr 12 - Wniosek.pdf
Zał nr 13 - Wniosek.pdf
Zał nr 14 - Wniosek.pdf
Zał nr 15 - Wniosek.pdf
Zał nr 16 - Wniosek.pdf
Zał nr 17 - Wniosek.pdf
Zał nr 18 - Wniosek.pdf
Zał nr 19 - Wniosek.pdf
Zał nr 20 - Wniosek.pdf
Zał nr 21 - Wniosek.pdf
Zał nr 22 - Informacja OPS z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 23 cz. 1 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 23 cz. 2 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 23 cz. 3 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 23 cz. 4 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 23 cz. 5 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 24 cz. 1 - Informacja OSiR z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 24 cz. 2 - Informacja OSiR z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 24 cz. 3 - Informacja OSiR z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 25 cz. 1 - Informacja POK z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 25 cz. 2 - Informacja POK z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 26 - Informacja MiG Biblioteki Publicznej z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 27 - Informacja Środowiskowy Dom Samopomocy z działalności w 2006r.pdf
Zał nr 28 - Informacja Muzeum Ziemi Prudnickiej z działalności w 2006r.pdf

 

informację wytworzył(a): Biuro Rady Miejskiej
za treść odpowiada: Biuro Rady Miejskiej
data wytworzenia: 17.04.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał nr 1 - Lista obecności.pdf (rozmiar 269,10 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 10 - Wniosek.pdf (rozmiar 841,48 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 11 - Wniosek.pdf (rozmiar 248,22 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 12 - Wniosek.pdf (rozmiar 251,21 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 13 - Wniosek.pdf (rozmiar 495,87 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 14 - Wniosek.pdf (rozmiar 220,22 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 15 - Wniosek.pdf (rozmiar 219,29 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 16 - Wniosek.pdf (rozmiar 426,42 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 17 - Wniosek.pdf (rozmiar 221,31 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 18 - Wniosek.pdf (rozmiar 198,65 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 19 - Wniosek.pdf (rozmiar 449,02 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 2 - Lista zaproszonych.pdf (rozmiar 409,83 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 20 - Wniosek.pdf (rozmiar 225,58 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 21 - Wniosek.pdf (rozmiar 243,14 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 22 - Informacja OPS z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 2 414,93 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 23 cz. 1 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 2 404,60 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 23 cz. 2 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 3 753,93 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 23 cz. 3 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 3 834,70 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 23 cz. 4 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 4 076,15 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 23 cz. 5 - Informacja GZOiW z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 3 519,14 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 24 cz. 1 - Informacja OSiR z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 3 473,96 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 24 cz. 2 - Informacja OSiR z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 3 279,55 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 24 cz. 3 - Informacja OSiR z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 1 028,16 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 25 cz. 1 - Informacja POK z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 4 604,36 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 25 cz. 2 - Informacja POK z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 1 485,56 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 26 - Informacja MiG Biblioteki Publicznej z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 1 853,48 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 27 - Informacja Środowiskowy Dom Samopomocy z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 2 180,83 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 28 - Informacja Muzeum Ziemi Prudnickiej z działalności w 2006r.pdf (rozmiar 1 830,95 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 3 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika za okres od 12 stycznia do 26 lutego 2007 roku.pdf (rozmiar 92,97 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 4 - Interpelacja.pdf (rozmiar 211,04 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 5 - Interpelacja.pdf (rozmiar 406,20 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 6 - Pytanie.pdf (rozmiar 502,50 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 7 - Interprlacja.pdf (rozmiar 460,40 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 8 - Interprlacja.pdf (rozmiar 689,32 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 9 - Interprlacja.pdf (rozmiar 638,96 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-04-03 15:45:33, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1217
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1363

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Dokonano poprawek błędów w protokole.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40