Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
310 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/310/2004 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2007-03-20 13:05:59, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXIX/310/2004
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 28 października 2004r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art.68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2000, Nr 46, poz. 543, z 2001, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003r, Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004r, Nr 6, poz. 39, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXI/222/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2004r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom zmienionej uchwałą Nr XXIII/248/2004 z dnia 17 maja 2004r w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Cenę lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 67 ust. 1 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami stanowi wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego „.
                         

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
                                        

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 654
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 896

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawiono błąd w tytule strony
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40