Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
2 - Protokół nr II z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:35:37, dokument aktualny]


Protokołu Nr II
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 4 grudnia 2006r.
 
 
 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli Naczelnicy Wydziałów, Dyrektorzy jednostek podległych , Prezesi Spółek, Sołtysi.
/lista obecności stanowi zał. nr. 2/
 
P k t .1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański powitał radnych , zaproszonych gości.Otworzył obrady II sesji RM ,  stwierdził prawomocność obrad –  na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczą wszyscy radni.
 
Porządek obrad
 1. Sprawy organizacyjne :
 - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 - przyjęcie protokołu z I sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Prudnika.
3.Interpelacje i wnioski radnych.
4.Podjęcie uchwały w spr: składów osobowych stałych komisji RM.
5.Podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
- udzielenia pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji.
6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
„za” przyjęciem protokołu z I sesji głosowało 21 radnych. Protokół przyjęto jednogłośnie.
 
  
P k t . 2
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poinformował, że w wyniku wyborów na Burmistrza Prudnika    został wybrany Pan Franciszek  Fejdych. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków  nowo wybrany Burmistrz zgodnie z art.29 a ustawy o samorządzie gminnym składa ślubowanie przed Radą Miejską. Podziękował także za pracę dotychczasowemu Burmistrzowi Panu Z. Kowalczykowi oraz Zastępcy Panu Z. Pikule.
 
Pan Franciszek Fejdych Burmistrz Prudnika złożył ślubowanie wypowiadając słowa  „Obejmując Urząd Burmistrza Gminy uroczyście ślubuję ,że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Prudnik. „ Tak mi dopomóż Bóg”.
 
Podziękował wyborcom za udzielone zaufanie . Stwierdził ,że miasto i gmina zmieniły się w ostatnich latach na lepsze. Podziękował za pracę poprzednim Burmistrzom Panu Zenonowi Kowalczykowi oraz Janowi Roszkowskiemu 
Przedstawił problemy , które będą wymagały rozwiązania w najbliższym czasie m.in. :
- w oparciu o szerokie konsultacje społeczne , z uwzględnieniem środków unijnych
 opracowanie strategii rozwoju gminy Prudnik, gdyż dotychczasowa uległa już  
  zdezaktualizowaniu,
- stworzenie przejrzystych i czytelnych zasad umarzania podatków dla wszystkich 
   podmiotów,
- analiza terenów inwestycyjnych gminy , z możliwością utworzenia specjalnej strefy,
- współpraca z przedsiębiorcami,
- wprowadzenie jawności i przejrzystości w działaniu administracji wraz z wyłanianiem  
 urzędników w drodze konkursu,
- lepsza współpraca gminy z powiatem i województwem ,
- zmiany w oświacie zmierzające m.in. do zwiększenia samodzielności szkół,
- kontynuowanie Programu Norweskiego,
- opracowanie i realizowanie wieloletniego programu inwestycyjnego , dotyczącego dróg, 
   kanalizacji,
 - zwiększenie pozyskiwania środków zewnętrznych przez jednostki gminne,
- dbałość o sport , wypoczynek, turystykę i kulturę , jako przyszłość gminy ( ścieżki  
   rekreacyjne, ośrodek wodny na terenie ZWiK, hala na osiedlu J.W , kino w POK .
 
 
P k t . 3
 
Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr: udzielenia przez Gminę Prudnik pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji.
„za” wprowadzeniem do porządku obrad powyższego projektu głosowało 21 radnych. Rada jednogłośnie wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.
 
 
Interpelacje zgłosili radny :
 
R. Roszkowski
- czy możliwe jest stworzenie w tym sezonie zimowym lodowiska dla młodzieży na stadionie 
 OSi R przy ul Kolejowej.
 / interpelacja stanowi zał. nr.3/
 
- czy możliwe jest przeprowadzenie analizy oświetlenia miasta zarówno pod kątem 
 infrastruktury jak i czasu włączania oświetlenia
 / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 4/
 
- czy możliwe jest uruchomienie sygnalizacji świetlnej na najbardziej newralgicznych i 
 niebezpiecznych skrzyżowaniach miasta .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 5/
 
Wnioski zgłosili radni
 
Radny Leszek Piątkowski
- dot: wykonanie oświetlenia ulicy Konopnickiej z uwagi na panujące tam ciemności 
 stwarzające zagrożenia .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 6/
 
Radny Stanisław Hawron
- dot: rozpatrzenia problemu utylizacji zużytych opakowań po lekach przeterminowanych 
 oraz uszkodzonych termometrów.
/ wniosek stanowi zał. nr. 7/
 
Radny Ryszard Czeczel
- dot: wykonanie brakującego oświetlenia na ul. Dąbrowskiego ( w stronę Klasztorku – Chocimia)
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.7a/
 
Radna Janina Stanisz
- dot; oznakowania pionowego lub poziomego „Uwaga dzieci” obok szkoły Podstawowej w Rudziczce .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.8 /
 
  
 P k t . 4
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański przedstawił składy osobowe poszczególnych komisji rady:
- komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – 8 osobowa
„za” przyjęciem 8 osobowego składu Komisji głosowało jednogłośnie –21 radnych.
„za” wyborem na Przewodniczącego komisji radnego Radosława Roszkowskiego głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny.
 
- komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 11 osobowa
„za” przyjęciem 11 osobowego składu komisji głosowało jednogłośnie -  21 radnych .
„za” wyborem na Przewodniczącego Komisji radnego Eugeniusza Drohomireckiego głosowało 20 radnych , głosów „przeciw’ nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
- komisja ds.Wsi , Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska – 7 osobowa
„za” przyjęciem 7 osobowego składu komisji głosowało jednogłośnie - 21 radnych.
„za” wyborem na przewodniczącego komisji radnej Alicji Zawiślak głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 6 radnych.
 
- komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa – 9 osobowa
„za” przyjęciem 9 osobowego składu komisji głosowało jednogłośnie - 21 radnych.
„za” wyborem na przewodniczącego Komisji radnego Zbigniewa Kosińskiego głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
- komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego – 5 osobowa
„za” przyjęciem 5 osobowego składu komisji głosowało jednogłośnie – 21 radnych.
„za” wyborem na przewodniczącego komisji radnego Edwarda Mazura głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
- komisja rewizyjna – 7 osobowa
„ za’ przyjęciem 7 osobowego składu komisji głosowało jednogłośnie – 21 radnych.
„za” wyborem na przewodniczącego komisji radnego Ryszarda Kwiatkowskiego głosowało 19 radnych , głosów „przeciw’ nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/3/2006 w spr: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 9
 
 
P k t . 5
 
Projekt uchwały w spr; zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
 
Przewodniczący stałych komisji przedstawili ustnie  pozytywne opinie wobec projektu uchwały.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr II/4/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr . 10
 
Projekt uchwały w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 
Radny R. Roszkowski Przewodniczący komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pozytywna opinię wobec projektu uchwały.
 
Radny E. Drohomirecki Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił pozytywna opinie wobec projektu uchwały.
 
Radna A. Zawiślak Przewodnicząca Komisji ds. Wsi,Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawiła pozytywna opinię wobec projektu uchwały.
 
Radny Z.Kosiński Przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa przedstawił pozytywna opinie wobec projektu uchwały.
 
Radny E. Mazur Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego przedstawił pozytywna opinię wobec projektu uchwały.
 
Radny R. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywna opinie wobec projektu uchwały.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się’ od głosu 3 radnych.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr II/5/2006 w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.11
 
Projekt uchwały w spr: udzielenia przez Gminę Prudnik pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji.
 
Radny E. Mazur – z skąd będą pochodziły środki na wypłatę ulgi.
Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – gmina nie będzie pobierała podatku od danego podmiotu , to jest forma zwolnienia.
 
Radny R. Kwiatkowski – uważa ,że przedstawiony projekt jest dobrym krokiem  pomocy firmom .
Burmistrz F. Fejdych - szybkie tempo  pracy nad uchwałą związane jest z czasem , chodzi o to by dana firma nie odeszła z prudnickiego rynku.
 
Poszczególni Przewodniczący stałych komisji przedstawili pozytywne opinie wobec projektu uchwały.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/6/2006 w spr: udzielenia przez Gminę Prudnik pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 12  
 
 
 
P k t . 6
 
Burmistrz F. Fejdych - zaproponował na zastępcę Burmistrza Pana Stanisława Gawrona.
 
Radny S. Hawron – podziękował za wyróżnienie i przyjął propozycję Burmistrza jednocześnie złożył rezygnacje z pełnienia mandatu radnego Rady Miejskiej w Prudniku .
Pisemne zrzeczenie się mandatu stanowi zał. nr.13
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr: wygaśnięcia mandatu radnego.
„za” wprowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się „ od głosu 1 radny.
Następnie odczytał projekt uchwały.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr II/7/ 2006 w spr; wygaśnięcia mandatu radnego.
 
- Uchwała stanowi zał. nr 14
 
Burmistrz F. Fejdych – prosił aby radni ponowili wnioski zgłoszone na ostatniej sesji poprzedniej kadencji. Odpowiedzi zostaną dostarczone. Na temat  budżetu dyskusja odbędzie się na kolejnych sesjach . Nad programem oszczędnościowym tez się zastanowimy , odnośnie  godzin oświetlania miasta zostaną przeprowadzone rozmowy. Lodowisko jest w trakcie przygotowywania miejsca. Utylizacja leków musi być zgodna z prawem gmina w tej materii jest ograniczona.
 
P k t . 7
Ludmiła Lisowska Dyrektorka Gimnazjum Nr 1 poinformowała o pozyskaniu ok. 25 tyś zł w ramach projektu „przyjazna szkoła „ na wymianę młodzieży. Podpisana została umowa o współpracy z szkołą Nr 1 z Nadwornej.
 
Przewodniczącym Rady J. Szczepański przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od dnia objęcia mandatu.
 
Radny E. Drohomirecki – prosił o przedstawienie Naczelników Wydziałów.
 
Burmistrz F. Fejdych – poinformował, że naczelnicy zostaną przedstawieni na kolejnej sesji. Radni także otrzymają wykaz wydziałów urzędu wraz z numerami telefonów.
 
              
     Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad II sesji RM posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 14.oo . Protokół sporządzono w 2-ch egz. Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi egz. przekazany został Burmistrzowi Prudnika . Płyta CD  nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik do protokołu.
 
Protokołowała                                                           Przewodniczący
Jolanta Wróblewska                                              Rady Miejskiej w Prudniku
                                                                                   Jacek Szczepański

Załączniki
PRM_II_zal_2.pdf
PRM_II_zal_3.pdf
PRM_II_zal_4.pdf
PRM_II_zal_5.pdf
PRM_II_zal_6.pdf
PRM_II_zal_7.pdf
PRM_II_zal_7a.pdf
PRM_II_zal_8.pdf
PRM_II_zal_13.pdf

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 19.12.2006


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • PRM_II_zal_13.pdf (rozmiar 118,42 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:33:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_8.pdf (rozmiar 326,03 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:33:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_7a.pdf (rozmiar 159,67 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:32:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_7.pdf (rozmiar 142,46 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:32:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_6.pdf (rozmiar 154,69 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:32:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_5.pdf (rozmiar 320,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:32:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_4.pdf (rozmiar 159,56 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:31:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_3.pdf (rozmiar 148,80 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:31:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_II_zal_2.pdf (rozmiar 217,54 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2007-01-05 10:30:11, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • PRM_I_zal_1.pdf (rozmiar 218,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:52:34 do 2007-01-05 10:27:07]
  [załącznik usunął Barbara Muszyńska]
     więcej >>
 • PRM_I_zal_1a.pdf (rozmiar 133,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:52:34 do 2007-01-05 10:27:04]
  [załącznik usunął Barbara Muszyńska]
     więcej >>
 • PRM_I_zal_2.pdf (rozmiar 163,85 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:52:34 do 2007-01-05 10:27:01]
  [załącznik usunął Barbara Muszyńska]
     więcej >>
 • PRM_I_zal_4.pdf (rozmiar 166,10 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:52:34 do 2007-01-05 10:26:57]
  [załącznik usunął Barbara Muszyńska]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 751
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 914

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono załączniki
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40