Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
5 - Protokół nr V z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr V

z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 12 stycznia 2007r.
 
 
Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz F. Fejdych , Z-ca Burmistrza S. Hawron, Skarbnik Gminy B. Strankiewicz , E. Sąkól Dyrektor GZOiW, A.Gierczycki Dyrektor PPU „Torkonstal”, Naczelnicy Wydziałów, Sołtysi.
/Lista zaproszonych stanowi zał. nr. 2/
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański otworzył obrady V sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczy 21 radnych.
Następnie przedstawił pismo Pani U.Żurakowskiej dot: wycofania wniosku naruszającego interes prawny w związku z podjęciem uchwały Nr LIII/.663/2006 z dnia 28.09.2006 w spr: planu zagospodarowania przestrzennego – pismo stanowi zał. nr. 3.
Wobec powyższego wnioskował o  wycofanie z pkt. 6 porządku obrad tematu dot: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnień.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska wycofała punkt z porządku obrad.
Poinformował także ,że komisje rady na swoich posiedzeniach opiniowały projekt uchwały w spr: uchwalenia strategii prywatyzacji PPU „Torkonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( druk nr 21a) wobec powyższego zaproponował rozpatrzenie projekt uchwały w pkt. 6.
„za” przyjęciem powyższej zmiany głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
 
Porządek obrad V sesji
 1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Gospodarka finansowa – uchwalenie budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO,
- odczytanie opinii i wniosków komisji
- stanowisko Burmistrza wobec opinii i wniosków poszczególnych komisji ,
- dyskusja,
- głosowanie uchwały.
6.Podjęcie uchwał w spr:
- zmiany uchwały w spr: programu współpracy Gminy Prudnik z organami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- zmiany uchwały w spr: uchwalenie GPPIRPA, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałaniu narkomanii,
- nabycia nieruchomości,
- przyjęcie strategii prywatyzacji PPHU „Torkonstal”,
- zmiany uchwały w spr; inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
8.Sprawy rożne, komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
 
P k t. 2
 
Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz F. Fejdych – stanowi zał. nr. 4
 
E. Sąkól Dyrektor GZOiW – poinformował, że idea budowy hali powstała w 2005r. W grudniu 2005r. rada przeznaczyła w budżecie środki na wykonanie dokumentacji. Trwały też rozmowy ze Sp-nią Mieszkaniową nt. przejęcie gruntu pod budowę hali. Burmistrz w składanych informacjach na sesji informował radę o wielkości hali , ilości planowanych miejsc , rozbudowy stołówki , dodatkowych sal lekcyjnych. Radny J. Szczepański zgłosił wniosek dot: budowy hali na 1000 osób . Wniosek ten przyjęto 10 głosami , 5 radnych się wstrzymało . Odbyło się spotkanie z projektantem przy udziale Przewodniczącego Rady. Dokumentacja została wykonana i znajduje się w GZOiW . Wykonana dokumentacja pozwala starć się o wydanie pozwolenia budowlanego . Pełna dokumentacja pozwala starć się o pozyskanie zewnętrznych środków pomocowych. Koszt budowy szacowany jest na ok. 10 mln zł w tym koszt infrastruktury towarzyszącej ok. 1 mln 600 tyś zł.
 
Radny J. Serafin -  wypowiedź Burmistrz w składanej informacji dot: finansowania budowy hali nie jest zadawalająca. Uważa ,że jest możliwość starania się o dofinansowanie w granicach 15- 50%.
 
Radny Cz. Dumkiewicz –   uważa,że budowa hali na ok. 1000 miejsc nie powinna być realizowana. Prudnikowi potrzebna jest profesjonalna hala i dopiero taka  będzie spełniała funkcję. Może wystąpić problem w jej utrzymaniu. . Plany związane z budową hali powinny być zmienione. Uważa także ,że nie powinien nastąpić remont hali na Obuwniku lecz środki te powinny być wykorzystane na budowę nowej profesjonalnej hali.
 
Radny E. Mazur – przedstawił wniosek , który złożył do Burmistrza w 2005r. dot: opracowania koncepcji a następnie projektu budowy hali sportowej na osiedlu JW. Wniosek znalazł poparcie wielu radnych W mediach pojawiała się informacja ,że inicjatorem był Burmistrz , jest to chyba informacja mijająca się z prawdą.
 
Radna J. Stanisz – są też inne placówki szkolne przy , których nie ma hali np. Szkoła Podstawowa w Rudziczce, Gimnazjum Nr 1.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – niektórzy radni mówią o hali szkolnej natomiast inni o hali wyczynowo – widowiskowej.
 
Radny J. Szczepański – poinformował, że na spotkanie na którym był przedstawiany projekt budowy hali był zaproszony tylko jeden radny, to jak wszyscy radni mogli widzieć projekt. Osobiście zapoznał się z projektem . W hali może jednorazowo pomieścić się ok. 1500 osób . Mamy opracowany projekt i teraz powinniśmy wszystko zrobić aby halę wybudować. Uważa, że budowa hali na 2000 miejsc jest marzeniem.
 
Radny Cz. Dumkiewicz – dlaczego Pan Przewodniczący zmienia zdanie , hala będzie miała ok. 700 miejsc siedzących.
 
Radny E. Drohomirecki – zawsze słyszał ,że hala ma spełniać potrzeby mieszkańców. Należy szukać środków i przystąpić do realizacji projektu. Wiele szkół nie posiada hal sportowych. Jest zaskoczony tokiem dyskusji.
 
Radny M. Półchłopek – rozumie ,że Burmistrz nie wycofuje projektu z realizacji lecz ma wątpliwości , czy stać gminę obecnie na taka inwestycję. Realizacja projektu za ok. 10 mln. stanowi 20% budżetu gminy , a są inne zadania , które musi realizować gmina.
 
Radny L. Piątkowski – inicjatywa budowy hali wypłynęła od radnych i mieszkańców . Uważa,że przy szkole nie ma konieczności budowy dużej hali. Należy się zastanowić czy ma być budowana hala przy szkole czy też duża hala dla potrzeb mieszkańców gminy.
 
Radny J. Serafin – radni mogą składać wnioski , które należy rozważyć. Pojawiają się głosy ,że należy modernizować halę Obuwnika.
 
Radny Z. Kosiński – uważa,że hala jest potrzebna ale należy się zastanowić ,czy w chwili obecnej stać nas na budowę dużej hali.
 
Radny E. Drohomirecki – poinformował ,że walne zgromadzenie członków Sp-ni Mieszkaniowej zdecydowało o przekazaniu gruntu gminie pod budowę hali.
 
E.Sąkól Dyrektor GZOiW – radni wsparli wniosek , są także podpisy rodziców – idea budowy hali ma wsparcie społeczne. Hala wg. projektu jest dostosowana do prowadzenia rozgrywek międzynarodowych, będzie służyła mieszkańcom osiedla jak i wszystkim mieszkańcom gminy. Uważa, także ,że część zajęć prowadzonych na hali Obuwnika będzie mogła być przeniesiona.
 
F. Fejdych Burmistrz – poinformował, że nie upoważnił P. Sąkola do reprezentowania Burmistrza na dzisiejszej sesji. Uważa ,że Dyrektor GZOiW reprezentuje na dzisiejszej sesji poprzedniego Burmistrza P. Kowalczyka. Realizacja dokumentacji była zaplanowana w 2006r. – 7 lipca została podpisana umowa . O czym chciano rozmawiać z Rada Miejską jak firma od 2-ch miesięcy wykonywała już dokumentację projektową. Dotarł do notatki z której wynika zwiększenie ilości miejsc siedzący do 900.Z radnymi czy też z Komisją Budownictwa nie był prowadzone konsultacje dot: budowy hali. Uważa ,że zaprojektowana hala na potrzeby szkoły jest za duża natomiast na potrzeby wszystkich mieszkańców za mała. . Należy się także zastanowić nad kosztami związanym z jej utrzymaniem. Odpowiedź na pytanie czy to ma by ć hala na potrzeby szkoły czy też na potrzeby mieszkańców będzie podstawą do podjęcia decyzji o budowie. Możemy wydać środki na obiekt , który nie wszystkich zadowoli . Gmina na dzień dzisiejszy potrzebuje mieszkań , kanalizacji pozostałych wsi. Należy się zastanowić dlaczego 22 grudnia ubiegłego roku uzyskał dopiero informację ,że dokumentacja została wykonana, dokonano jest odbioru i zapłaty za jej wykonanie. Dlaczego bez powiadomienia Burmistrza zwrócono się do Starosty o wydanie pozwolenia budowlanego.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
 
      
P k t . 3
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji udzielił Z-ca Burmistrza S. Hawron . Stanowią załączniki do poprzedniej sesji.
 
Radny . Serafin – kiedy nastąpi adaptacja budynku na koszarach na potrzeby mieszkaniowe.
 
Burmistrz F.Fejdych – prosił o składanie interpelacji w formie pisemnej. Budynek nr 15 na koszarach jest na etapie realizacji dokumentacji projektowej , będzie on przystosowany na mieszkania. 
 
 
P k t . 4
 
Interpelacje zgłosili radni :
 
Radny R. Kwiatkowski
- jak to się stało ,że ŚDS otrzymał od gminy mieszkanie, na jakie cele jest ono użytkowane. Czy ZBK ma plany przekazania , sprzedaży lub wynajmu tego mieszkania osobie prywatnej. Czy w naszej gminie istnieje i wykonuje swoje obowiązki społeczna czy też inna komisja mieszkaniowa.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 5/
 
Radny J. Serafin
- kiedy zostną opracowane projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego np. pod budownictwo jednorodzinne .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 6/
 
Wnioski zgłosili radni :
 
Radna A. Drożdźyńska
dot: przedłożenia pod obrady rady projektu uchwały w spr: udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 7/
 
Radny Z. Trojniak
- dot: opracowania zasad i kryteriów dotyczących podejmowanych decyzji administracyjnych o umorzeniach w podatkach na rzecz Gminy Prudnik , od osób fizycznych i prawnych przez Burmistrza
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 8./  
 
Radny Z. Kosiński
- dot: przeprowadzenia analizy prawno – budowlanej w sprawie nabycia przez gminę działki na 198 położonej z Niemysłowicach z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego cmentarza.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 9/
Radna E.Kitajgrodzka
- dot: dokończenia remontu ul. Grunwaldzkiej ( jeszcze jedna warstwa nawierzchni )
/ wniosek stanowi zał. nr. 10/
 
Radny M.Półchłopek
- czy Urząd Miejski opracowuje projekt zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom. Jeśli tak, to w jakim terminie zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Miejskiej .
/ wniosek stanowi zał.nr 11/
 
Radny E.Drohomirecki
- dot: ujęcia w planach remontu chodników przy od ul. Lwowskiej do Podgórnej .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.12/
 
Radny J. Serafin
- dot: wdrożenia rewitalizacji kwadratu ulic : Armii Krajowej, Traugutta, Szkolnej i Młyńskiej.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 13/
 
- dot: kompleksowego zagospodarowania terenu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Prudnik.
/   pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.14/
      -   dot: kompleksowej przebudowy pasa drogi położonej wzdłuż budynku ul. Sowińskiego 
          6- 16 w Prudniku.
     / pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 15/
 
     Radny R. Kwiatkowski
     - przedstawił wnioski nie zrealizowane , które zostały złożone w poprzedniej kadencji.
    / stanowią zał. nr 16/ 
 
 
P k t . 5
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański odczytał :
-  projekt uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. przedłożonego projektu budżetu Gminy 
   Prudnik na 2007r . – stanowi zał. nr.17
 
Przewodniczący Stałych komisji Rady Miejskiej przedstawili opinie wobec projektu budżetu – stanowią zał. nr.18
 
Radny R. Kwiatkowski Przewodniczący Klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” przestawił opinię wobec projektu budżetu Gminy Prudnik na 2007r. – stanowi zał. nr.19n Zapytał tez ile gmina posiada długu.
 
Burmistrz F. Fejdych przestawił stanowisko wobec opinii i wniosków komisji – stanowi zał. nr.19 a
 
Radna A. Zawiślak – poparła wniosek klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” dot: przeznaczenie z budżetu gminy środków finansowych na badania profilaktyczne dla starszych osób.
 
Radny J. Serafin – budżet jest ustalony na jeden rok kalendarzowy, dlatego aby dobrze służył perspektywie gospodarczej gminy , pieniądze mają być wydatkowane zgodnie z odrębnie uchwalonymi programami gospodarczymi lub strategią rozwoju gospodarczego gminy. Dlatego zaproponowany przez Pana Burmistrza budżet jest zachowawczy  daje możliwość w późniejszym okresie kształtowania wydatków w dowolny sposób, co jest sprzeczne z art. 53 ustawy o samorządzie gminnym.
Podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy. Oznacza to, że podstawą tą może być tylko projekt w wersji przedłożonej Radzie, a nie projekt z ewentualnymi późniejszymi poprawkami i to niezależnie od tego , czy poprawki te zostały wprowadzone przez np. Burmistrza czy też Radę .
 
B. Stankiewicz Skarbnik Gminy poinformowała ,że kwota długu zostanie przestawiona w sprawozdaniu z wykonania budżetu.   
 
Burmistrz F. Fejdych – w prowadzonej kampanii wyborczej nie informowano ile potrzeba środków na realizację projektów. Jeżeli będą zwiększone dochody to zadania do realizacji będą wprowadzane sukcesywnie. Zostanie opracowana lista ulic przewidzianych do realizacji i Komisja Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Budownictwa ustali kolejność ich remontów  wg. kryteriów potrzeb. Do remontów nawierzchni planowanych jest ok. 30 ulic . Nie będzie wybiórczych remontów pomimo, że są wykonane dokumentacje projektowe.
 
Radny M. Półchłopek – uważa, że jest to budżet odpowiedzialny . Zadań nie należy wprowadzać pochopnie . Podziękował P. Skarbnik za przejrzystą konstrukcje projektu budżetu.
 
Radna J. Stanisz – uważa,że powinny zostać zwiększone środki na kulturę.
 
Burmistrz F. Fejdych – odbędzie się spotkanie Dyrektora POK wspólnie z Kierownikami WDK nt . wysokości jak i podziału środków na kulturę .
 
Radny E. Mazur – grupa radnych Forum Samorządowego popiera przedłożony projekt budżetu na 2007r.
 
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” od głosu nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr V/26/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał nr. 19 b
 
 
 
P k t . 6
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: programu współpracy Gminy Prudnik z organami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .
Radni uwag nie wnieśli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr V/27/2007 zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 20
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2007
 
Burmistrz F. Fejdych – przedstawił zmienioną wersję preliminarza wydatków. Zmiana wynika z przeznaczenia środków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dając w ten sposób możliwość starania się o pozyskanie środków zewnętrznych.
Radni otrzymali zmienioną wersję preliminarza wydatków.
 
E. Sąkól Dyrektor GZOiW – będą czynione starania na pozyskanie środków zewnętrznych na pozalekcyjne zajęcia sportowe.
 
Burmistrz F. Fejdych – należy określić jaki będziemy promowali kierunek profilaktyki.
 
J. Szczepański Przewodniczący Rady – czy należy rozumieć ,że Kluby sportowe będą miały mniej o 20 tyś zł. , czy środki te zostaną przekazane do GZOiW na zajęcia z koszykówki i piłki nożnej. Uważa ,że ograniczenie środków dla klubów sportowych   wpłynie na ograniczenie ich działalności .
  
 
     Burmistrz F. Fejdych – kluby posiadają środki na opłatę instruktorów . 20 tyś zł z OSiR 
     zostanie przekazane do GZOiW w celu aktywizacji zajęć  sportowych w szkołach. Daje to 
     też możliwość występowania do ministerstwa o wsparcie finansowe rozwoju sportu   
     młodzieży w środowisku szkolnym. 
 
E.Sąkól – można przekazać środki na pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach . Będą to masowe zajęcia sportowe .Zostanie wyliczony miesięczny koszt zajęć.
 
Burmistrz F. Fejdych – Kluby Sportowe otrzymują dofinansowanie  w ramach pożytku publicznego , poprzez GZOiW oraz OSiR. Łącznie kluby Sportowe otrzymują ok. 229 tyś zł. Zaktywizujmy nie tylko kluby ale także szkoły.
 
Radny L. Piątkowski – ok. 250 tyś zł jest kierowanych do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów natomiast dla młodzieży szkół średnich nie jest przekazana ani 1 zł. Dlaczego nie są przekazywane środki na profilaktykę młodzieży. Nie jest zadowolony z takiego podziału środków. Ponadto istnieje też inna organizacja , która wychowuje młodzież.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował, że kluby sportowe także zrzeszają młodzież szkół średnich.
 
Radny Z. Kosiński – zwrócił uwagę, że nt. sportu dzieci z terenów wiejskich mówi się niewiele. Nie wszystkie LZS zrzeszają dzieci szkół podstawowych . Uważa ,że Dyrektorzy Szkół powinni mieć środki finansowe do dyspozycji z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe  w szkołach wiejskich.
 
Radna J. Stanisz – z jakich środków będą dofinansowane półkolonie organizowane dla dzieci z terenów wiejskich.
 
Radny M. Półchłopek – uważa,że półkolonie można dofinansować z środków GZOiW . Uważa także ,że kluby sportowe powinny otrzymywać dofinansowanie i tendencja do ich zmniejszania nie powinna występować corocznie.
 
Burmistrz F. Fejdych – zwrócił uwagę ,że finansowanie sportu w Prudniku następuje bez jakichkolwiek zasad. Odbędzie się spotkanie z działaczami sportowymi w celu wypracowania jednolitych zasad finansowania. Ponadto zwrócił uwagę ,że KS powinny starać się o pozyskiwanie środków spoza gminy. Po całkowitych wyliczeniach środków jakie gmina przekazuje na sport okazuje się ,że jest to kwota ok. 500 tyś zł rocznie . W środkach tych ujęty jest też czynsz , który jest zazwyczaj umarzany. Jest kilka ścieżek finansowania sportu i winne one być wykorzystane przez kluby. Na dzień dzisiejszy najważniejszą sprawą jest opracowanie jednolitych zasad finansowania sportu.
 
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr V/28/2007 zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2007.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.21
 
Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości
 
Radny Z. Kosiński – w imieniu komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa wnioskował o przesunięcie rozpatrywania projektu uchwały na luty br. z uwagi na brak określenia na dzień dzisiejszy sposobu użytkowania obiektu jak i kosztów jego utrzymania.
Poinformował także ,że jest przeciwny wnioskowi ale jest zobligowany przez komisję do jego przedstawienia.
 
Burmistrz F. Fejdych – obiekt może być włączony w produkt turystyczny naszej gminy. Urząd Marszałkowski przedstawił propozycje sprzedaży obiektu w rozbiciu kosztów na 10 lat. Koszt zakupu wynosi 150 tyś zł. Obiekt może zarabiać na swoje utrzymanie spełniając funkcję obiektu turystyczno – sportowego.  
 
Radny J. Serafin – jako autor wniosku o oddalenie uchwały zwrócił uwagę ,że brak jest informacji nt. kosztów remontu obiektu. Ponadto gmina posiada już kilka obiektów , które nie są zagospodarowane.
 
Radny R. Kwiatkowski – wnioskował o przeprowadzenie głosowania.
 
„za” przyjęciem wniosku dot: przesunięcia rozpatrywania projektu uchwały na sesje lutową glosował 1 radny „przeciw” głosowało 18 radnych.
Rada  wniosek oddaliła.
 
„za” podjęciem  uchwały głosowało 18 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się „ od głosu nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr V/ 29/2007 w spr: nabycia nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.22
 
Projekt uchwały w spr: uchwalenia strategii prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Torkonstal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Burmistrz F. Fejdych – poinformował, że firma która nabędzie „Torkonstal” zabezpieczy jego dalsze funkcjonowanie. Poprosił przedstawiciela firmy konsultingowej „Defin” o przedstawienie ścieżki prywatyzacji   „Torkonstalu”
 
Pani Wioleta Lisik Przedst..Firmy Konsultingowej – poinformowała,że firma wykonała analizę przedsiębiorstwa i zaproponowała następujący haromonogram prywatyzacji :
1.akceptacja przez Radę Miejską strategii prywatyzacji oraz ścieżki,
2. powołanie zespołu do przeprowadzenia prywatyzacji ,
3.ogłoszenie zaproszenia do rokowań,
4.wybór oferenta/oferentów dopuszczonych do rokowań,
5.dopuszczenie wybranych oferentów do zbadania dokumentów Spółki oraz przedstawienie przez nich wiążących warunków umowy,
6.przprowadzenie rokowań,
7.przedstwienie przez zainteresowanych wiążących warunków zawarcia umowy,
8.sporządzenie przez zespół do przeprowadzenia prywatyzacji pisemnej rekomendacji podmiotu wskazanego jako nabywcę spółki,
9.akceptacja w drodze uchwały przez RM podstawowych uzgodnień dokonanych przez gminę i inwestora,
10. zawarcie umowy sprzedaży.
Ponadto poinformowała, że wynik finansowy firmy od 2-ch lat jest ustabilizowany, dochody głównie pochodzą ze stacji obsługi samochodów. Firma zatrudnia ok. 34 pracowników. Zagrożona natomiast jest sprzedaż .Ponad 50% produkcji dostarczana jest  jednemu odbiorcy, występuje także brak środków na nowe inwestycje ( ok. 1mln. zł) . Ponadto należy także wskazać ,że działalność prowadzona przed przedsiębiorstwo nie jest zadaniem gminy .  85% udziałów zostanie zbytych w całości jednemu oferentowi.
      
 
Radny E. Mazur – dlaczego nie wskazano możliwości sprzedaży spółki w przetargu publicznym, jakie były koszty opracowania , jaka jest wartość majątku „Torkonstalu”.
 
 Sekretarz Gminy M. Radom – firma konsultingowa „Defin” otrzyma 3% środków od przeprowadzonej transakcji. Natomiast za wycenę gmina poniosła koszty w wys. 23 tyś zł. Wartość spółki nie może być podana do publicznej wiadomości.
 
Radny E. Mazur – zgodnie z rozporządzeniem mogą być 2 formy prywatyzacji.
 
Burmistrz F. Fejdych – czym innym jest sprzedaż terenu a czym innym sprzedaż przedsiębiorstwa wraz z pracownikami. W drodze rokowań można zbyć temu , kto będzie prowadził produkcję. Ponadto w rokowaniach możemy sprawdzić kupujących , zabezpieczyć interesy pracowników.
 
Radny R. Kwiatkowski – należy podziękować Dyrektorowi, że przedsiębiorstwo jest w dobrej kondycji finansowej i można go zbyć. Poparł przedstawioną formę prywatyzacji.
 
Radny J. Serafin – także poparł przedstawioną  formę prywatyzacji.
 
Przedstawiciel Zw. Zawodowych „Torkonstalu” – poinformował, że bez inwestora zewnętrznego firma nie ma możliwości dalszego funkcjonowania.
 
M. Radom Sekretarz Gminy – uważa,że w chwili obecnej jest najlepszy moment do prywatyzacji firmy.
 
Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.   
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
 Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr V/30/2007 w spr: uchwalenia strategii prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Torkonstal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.23
 
Burmistrz F. Fejdych – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr:inkasa podatków :rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 
„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały  głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. 
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr V/ 31/2007 zmieniającej uchwałę w spr: inkasa podatków
 rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.24
 
 
P k t . 7
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poinformował, że odpowiedzi na interpelacje radnych zostaną udzielone na kolejnej sesji.
 
P k t . 8
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański przedstawił pismo RIO dot: rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie zgodności z prawem uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku . RIO stwierdziło nieważność § 3 uchwały . – pismo stanowi zał. nr. 25
    
E. Sąkól Dyrektor GZOiW – poinformował, że pełniąc funkcję Dyrektora    wykonywał polecenia Burmistrza i Rady Miejskiej. Czuje się odpowiedzialny za decyzje wydawane zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 
Radny Z. Kosiński – prosił o składanie propozycji do harmonogramu remontu dróg do BRM.
 
     Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad V sesji . Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 14.oo . Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi . Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik do protokołu.
 
Protokołowała                                                                      
Jolanta Wróblewska
Przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku
Jacek Szczepański
 
 
 Załączniki:
 
Zał nr 1 - Lista obecności.pdf
Zał nr 2 - Lista zaproszonych na sesję.pdf
Zał nr 3 - Informacja.pdf
Zał nr 4 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika.pdf
Zał nr 5 - Interpelacja.pdf
Zał nr 6 - Interpelacja.pdf
Zał nr 7 - Wniosek.pdf
Zał nr 8 - Wniosek.pdf
Zał nr 9 - Wniosek.pdf
Zał nr 10 - Wniosek.pdf
Zał nr 11 - Wniosek.pdf
Zał nr 12 - Wniosek.pdf
Zał nr 13 - Wniosek.pdf
Zał nr 14 - Wniosek.pdf
Zał nr 15 - Wniosek.pdf
Zał nr 16 - Wnioski niezrealizowane w kadencji 2002-06.pdf
Zał nr 17 - Uchwała Nr 467 2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf
Zał nr 18 dok 1 - Opinia.pdf
Zał nr 18 dok 2 - Opinia.pdf
Zał nr 18 dok 3 - Opinia.pdf
Zał nr 18 dok 4 - Opinia.pdf
Zał nr 18 dok 5 - Opinia.pdf
Zał nr 25 - Uchwała nr 21 74 2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf
 

 

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 05.03.2007


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał nr 1 - Lista obecności.pdf (rozmiar 333,11 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 10 - Wniosek.pdf (rozmiar 257,12 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 11 - Wniosek.pdf (rozmiar 544,33 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 12 - Wniosek.pdf (rozmiar 497,54 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 13 - Wniosek.pdf (rozmiar 615,55 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 14 - Wniosek.pdf (rozmiar 881,72 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 15 - Wniosek.pdf (rozmiar 855,93 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 16 - Wnioski niezrealizowane w kadencji 2002-06.pdf (rozmiar 1 608,37 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 17 - Uchwała Nr 467 2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (rozmiar 647,63 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 18 dok 1 - Opinia.pdf (rozmiar 329,48 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 18 dok 2 - Opinia.pdf (rozmiar 335,75 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 18 dok 3 - Opinia.pdf (rozmiar 330,62 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 18 dok 4 - Opinia.pdf (rozmiar 331,29 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 18 dok 5 - Opinia.pdf (rozmiar 340,24 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 2 - Lista zaproszonych na sesję.pdf (rozmiar 491,66 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 25 - Uchwała nr 21 74 2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (rozmiar 1 172,65 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 3 - Informacja.pdf (rozmiar 196,25 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 4 - Informacja z działalności Burmistrza Prudnika.pdf (rozmiar 87,41 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 5 - Interpelacja.pdf (rozmiar 846,60 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 6 - Interpelacja.pdf (rozmiar 577,74 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 7 - Wniosek.pdf (rozmiar 908,27 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 8 - Wniosek.pdf (rozmiar 1 041,93 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał nr 9 - Wniosek.pdf (rozmiar 514,22 KB)
  [Marek Radom dnia 2007-03-05 16:18:28, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 653
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40