Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
1 - Protokół nr I z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2006-2010)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:38:58, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr I

z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 listopada 2006r.
 
Na 21 osobowy skład rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/ Lista obecności radnych stanowi zał. nr. 1 do protokołu/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli Burmistrz Z. Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Z. Pikuła Skarbnik Gminy B. Stankiewicz, Sołtysi wsi.
/ Lista obecności stanowi zał. nr 1a/
 
Porządek sesji :
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Ślubowanie radnych.
3.     Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.     Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
5.     Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej.
 
Radny Senior Grzegorz Trembecki poinformował ,że łącząc się w bólu z rodzinami górników , którzy zginęli w tragicznej katastrofie w kopalni Halemba, poprosił o powstanie i uczenie ich pamięci minutą ciszy. 
 
P k t . 1
 
Radny Senior – Grzegorz Trembecki poinformował ,że w wyniku przeprowadzonych w dniu 12 listopada br. wyborów społeczeństwo Gminy Prudnik wybrało Radę Miejską . otworzył obrady I sesji Rady Miejskiej w Prudniku w kadencji 2006 – 2010 . 
Następnie poprosił o postanie – zostanie odegrany hymn państwowy.
 
P k t . 2
 
Radny Senior poinformował – że zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie  . Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” . Poprosił najmłodszego radnego Pana Mariusza Wicherka , aby po odczytaniu roty wywoływał kolejno radnych do ślubowania.  Odczytał rotę.
Radny M.Półchłopek odczytywał kolejno nazwiska , radni ślubowali.
Radny Senior stwierdził ,że wszyscy radni złożyli ślubowanie , a tym samym przystąpili do wykonywania mandatu radnego.
 
 
P k t. 3
Radny Senior G. Trembecki -przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego Rady , czy ktoś ma uwagi do porządku obrad.
 
Radny J. Szczepański – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt. dot: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Radny E. Mazur – wnioskował aby na dzisiejszej sesji ustalić składy osobowe komisji.
Radny S. Hawron – jest przeciw ustaleni składów osobowych komisji na dzisiejszej sesji.
 
Radny E.Mazur – wycofał wniosek .
 
Na Przewodniczącego Rady zgłoszono kandydatury.
Rady E. Drohomirecki zgłosił kandydaturę radnego J. Szczepańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie . Dokonał także prezentacji swojej osoby.
 
Prowadzący obrady radny Senior G. Trembecki zaproponował powołanie 3 osobowej komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady.
„za” powołaniem 3 osobowej komisji skrutacyjnej głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Do komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:
 
Radnej Elżbiety Kitajgrodzkiej
Radnej Ewy Zabiegała
Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego
Radnego Mariusza Półchłopka
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Z uwagi na ustalenie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej , prowadzący poddał pod głosowanie odrębnie każdą kandydaturę.
 
„za” udziałem w pracach komisji radnej Elżbiety Kiajgrodzkiej głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
„za” udziałem w pracach komisji radnej Ewy Zabiegała głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
„za” udziałem w pracach komisji radnego R. Kwiatkowskiego głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się’ od głosu 1 radny.
 
„za” udziałem w pracach komisji radnego M. Półchłopka głosowało 2 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 11 radnych.
 
Radny senior stwierdził ,że rada powołała komisji Skrutacyjną w następującym składzie osobowym.
Radna Elżbieta Kitajgrodzka
Radna Ewa Zabiegała
Radny Ryszard Kwiatkowski
Następnie poprosił komisji o przystąpienie do prac, ogłosił przerwę w obradach.
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny R. Kwiatkowski przedstawił zasady głosowania.
 
1.Zakreślenie znakiem „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska oznacza 
   oddanie głosu „za” kandydatem
2.Nie zakreślenie kratki przy nazwisku oznacza „wstrzymanie się”
3. Dokonanie więcej niż jednego zakreślenia powoduje nieważność głosu.
Następnie odczytywano wg. listy obecności nazwiska radnych , rozdawano karty do głosowania , radni dokonali wyboru.
Ogłoszono przerwę  w obradach.
Po wznowieniu obrad przewodniczący komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z wyboru przewodniczącego Rady , stwierdzając ,że w głosowaniu tajnym rada dokonała wyboru Radnego j. Szczepańskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr.2
 
Radny Senior – odczytał uchwałę Nr I/1/2006 w spr: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 3
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Szczepański podziękował za wybór. Objął przewodnictwo obrad.
 
P k t . 4
 
Przewodniczący rady zaproponował o przegłosowanie  komisji  Skrutacyjnej w składzie ustalonym przy wyborze Przewodniczącego Rady
„za’ przyjęciem komisji skrutacyjnej w składzie powołanym przy wyborze Przewodniczącego Rady głosowało 21 radnych.
Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 
Radny S. Hawron – zaproponował na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę radnego Edwarda Mazura, który wyraził zgodę.
 
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny R. Kwiatkowski przedstawił zasady głosowania . Odczytywano nazwiska radnych wg. listy obecności , rozdano kary do głosowania   , radni dokonali wyboru.
Ogłoszono przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad radny R. Kwiatkowski przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół komisji stwierdzając ,że na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano radnego J. Szczepańskiego .
 
- Protokół komisji stanowi zał. nr.4
 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/2/2006 stwierdzającą wybór na funkcję Wiceprzewodniczącego radnego  E. Mazura.
- uchwała stanowi zał. nr. 5
 
Wiceprzewodniczący Rady E. Mazur – podziękował za wybór.
 
P k t . 5
 
 Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący rady J. Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12. i zakończyło o godz.15.oo. protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Org. , drugi egz. przekazany został Burmistrzowi. Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad stanowi załącznik.  
 
Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady
Jolanta Wróblewska                                                    Miejskiej w Prudniku
                                                                                          Jacek Szczepański

Załączniki:

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 19.12.2006


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • PRM_I_zal_1.pdf (rozmiar 218,99 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:38:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_I_zal_1a.pdf (rozmiar 133,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:38:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_I_zal_2.pdf (rozmiar 163,85 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:38:58, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_I_zal_4.pdf (rozmiar 166,10 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-12-19 08:38:58, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 714
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40