Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
663 - Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/663/2006 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]


BURMISTRZ PRUDNIKA
 
  
 
 
MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
obejmujący obszar
części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
w gminie Prudnik.
 
 
 
 
TEKST UCHWAŁY PLANU
 
 
 
 

PRUDNIK – wrzesień 2006 r. 

 


 

 
Uchwała nr LIII/ 663/2006
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 września 2006
 
 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) w związku z uchwałą nr XXI/226/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka zmienionej uchwałami: Nr XXXVII/407/2005.z dnia 30 maja 2005 r. i Nr XLI/483/2005 z dnia 30 września 2005 r. po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik, Rada Miejska w Prudniku uchwala co następuje:
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne.
 
§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik, zwany dalej planem, obejmującym obszar o powierzchni 359,4 ha w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI/226/2004 z dnia 31 marca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII/407/2005 z dnia 30 maja 2005 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XLI/483/2005 z dnia 30 września 2005 r.
 
2. Ustalenia planu wyrażone są w postaci : 
1)    niniejszej Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku,
2)    załączników do niniejszej uchwały stanowiących jej integralną część:
a)   załącznika nr 1 – rysunku planu w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik”,
b)   załącznika nr 2 – załącznika graficznego zawierającego ilustrację charakterystycznych parametrów kształtowania zabudowy,
c)   załącznika nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Prudniku o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
d)   załącznika nr 4 - rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Prudniku o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
 
3. Z planu wyłącza się teren, na którym usytuowana jest linia kolejowa relacji Głuchołazy – Jindrichov stanowiący teren zamknięty, zgodnie z ustanowionymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 
4. W rysunku planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2a obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1)    granica obszaru objętego planem,
2)    określenie skali rysunku planu, w formie liczbowej i liniowej,
3)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
4)    symbole literowe i cyfrowe identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone liniami rozgraniczającymi,
5)    oznaczenie obiektów i zasięgu obszarów podlegających ochronie lub mających wpływ na rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, w których mieszczą się:
a)   granica pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody oznaczona na rysunku planu symbolem U,
b)   granice stref ochrony sanitarnej wokół cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami ZC50, ZC150, ZC500,
c)   granica otuliny Parku Krajobrazowego Gór Opawskich,
d)   granica Parku Krajobrazowego Gór Opawskich,
e)   drzewa wskazane do objęcia ochroną,
f)    obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków,
g)   obiekty wskazane do objęcia ochroną konserwatorską,
6)    nieprzekraczalne linie zabudowy,
7)    mosty i kładki piesze
8)    sieci infrastruktury technicznej wraz z ich strefami technicznymi :
a)   sieci wodociągowe,
b)   sieci kanalizacji sanitarnej,
c)   linie energetyczne 15 kV,
d)   strefy bezpieczeństwa dla linii energetycznych średniego napięcia E-SN,
e)   linie energetyczne niskiego napięcia,
f)    stacje transformatorowe,
g)    sieci teletechniczne,
 
5. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2a zawiera oznaczenie elementów informacyjnych nie będących ustaleniami planu:
1)    granice administracyjne miejscowości,
2)    granica gminy
3)    oznaczenia istniejących budynków,
4)    granica terenu zamkniętego,
5)    granica obszaru powodzi z 1997 r.,
6)    kierunki powiązań z sąsiednimi miejscowościami.
7)    kapliczki
8)    szlaki turystyczne.
 
6. Celem ustaleń planu jest realizacja celów strategicznych rozwoju gminy wyznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik, w zakresie stworzenia warunków do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich miejscowości Łąka Prudnicka i Moszczanka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji turystycznych i agroturystyki.   
 
§ 2
1.Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2)planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru objętego granicą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik wg ustaleń § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
3)ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.),
4)rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2a niniejszej uchwały,
5)przepisach odrębnych i szczególnych – należy rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
6)terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem literowym i cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała,
7)usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej oraz związaną z jej obsługą, której uciążliwość nie wykracza poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, w tym usługi handlu, gastronomii, obsługi ruchu turystycznego, rekreacji, administracji, rzemiosła i inne,
8)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i oznaczonym konkretnym symbolem literowym i cyfrowym, a któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia określone jako uzupełniające,
9)przeznaczeniu uzupełniającym– należy przez to rozumieć dopuszczone rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe określone dla danego terenu,
10)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość projektowanych obiektów budowlanych od krawędzi jezdni, nieprzekraczalna linia zabudowy nie obliguje do wznoszenia wzdłuż niej obiektów budowlanych,
11)współczynnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
 
 
§ 3
1.      Przedmiotem ustaleń planu są tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem literowym i cyfrowym.
 
                                                                    § 4
1.      W planie określa się:
1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym określenie:
a) przeznaczenia podstawowego,
b) przeznaczenia uzupełniającego,
c) zasad zagospodarowania terenu określających warunki realizacji przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego,
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7)Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
8) Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
9) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
11)Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
12)Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy.
 
                                                         § 5
1. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci infrastruktury technicznej, miejsc lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów oraz zasad ich obsługi, a także z zachowaniem pozostałych ustaleń planu.
2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów oraz obiektów, w tym treść podkładów mapowych, numery dróg, budynków i działek nie stanowią ustaleń planu, lecz są informacją o tym stanie.
 
 
ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe.
 
§ 6
Ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów.
 
1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami RM1
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1)Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa. 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) budynki rekreacji indywidualnej,
d) usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe lub w odrębnych obiektach usługowych,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń izolacyjna i przydomowa, sady, ogrody,
g) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
h) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i usługowej ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
b)     dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa obiektów istniejących, pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,  
c)      zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d)     zakaz prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt w liczbie wyższej niż 25 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
e)     zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
f)       drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
g)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
h)     nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach własnej działki, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
i)        dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej ustala się nakaz zabezpieczenia miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych w granicach własnej działki,
j)       dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
k)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1, 2 i 3 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 1 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
2. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w strefie ZC150 ochrony sanitarnej cmentarza, oznaczone na rysunku planu symbolami RM2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) budynki rekreacji indywidualnej,
d) usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe lub w odrębnych obiektach usługowych,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń izolacyjna i przydomowa, sady, ogrody,
g) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
h) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     nakaz podłączenia wszystkich obiektów korzystających z wody do sieci wodociągowej,
b)     zakaz lokalizowania studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze,
c)      lokalizację obiektów mieszkalnych i usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem podłączenia obiektów do sieci wodociągowej,
d)      dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i usługowej ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
e)      dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, odbudowa obiektów istniejących, pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,  
f)       zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
g)     zakaz prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt w liczbie wyższej niż 25 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
h)     zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
i)        drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
j)       zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
k)      nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach własnej działki, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
l)        dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej ustala się nakaz zabezpieczenia miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych w granicach własnej działki,
m)   dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
n)     pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 1 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
3. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w obszarach zagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczone na rysunku planu symbolami RM3 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa zagrodowa
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) budynki rekreacji indywidualnej,
d) usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe lub w odrębnych obiektach usługowych,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń izolacyjna i przydomowa, sady, ogrody,
g) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
h) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     lokalizacja zabudowy w granicach terenu może wiązać się z ryzykiem narażenia zrealizowanych obiektów na oddziaływanie wód powodziowych,
b)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa i wykonywanie zabezpieczeń istniejących obiektów budowlanych przed skutkami powodzi pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
c)      zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d)     budowę budynków związanych z zabudową zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej i usługową dopuszcza się pod warunkami:
-         zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
-         ustalenia stosownie do przepisów odrębnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w projekcie budowlanym z uwzględnieniem wpływu wód powodziowych na warunki gruntowe,
e)     ustala się nakaz stosowania rozwiązań konstrukcyjno-techniczych obiektów budowlanych zabezpieczających je przed oddziaływaniem wód powodziowych, w tym uwzględnienia w konstrukcji obiektu zmian warunków posadowienia w wyniku zawilgocenia i rozmycia gruntu oraz parcia wody na ściany obiektu,
f)       nakaz wykonywania izolacji wodoodpornej piwnic,
g)     zakaz lokalizacji budynków wykonywanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego,
h)     nakaz stosowania odpornych na wodę i wilgoć materiałów budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych do budowy najniższych kondygnacji budynków,
i)        nakaz stosowania zabezpieczeń przed oddziaływaniem wód powodziowych w systemach ogrzewania zasilanych paliwami płynnymi i zasilania w energię elektryczną,
j)       zakaz gromadzenia ścieków wytworzonych poza terenem wykorzystywanej działki,
k)      zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
l)        zakaz lokalizacji źródeł zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
m)   drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,  
n)     zakaz prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt w liczbie wyższej niż 25 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
o)     zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
p)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
q)     nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach własnej działki, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
r)       dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej ustala się nakaz zabezpieczenia miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych w granicach własnej działki,
s)      dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
t)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 2 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 2 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
 
 
4. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w strefie ZC150 ochrony sanitarnej cmentarza i w obszarach zagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczone na rysunku planu symbolami RM4 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa zagrodowa
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
c) budynki rekreacji indywidualnej,
d) usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe lub w odrębnych obiektach usługowych,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń izolacyjna i przydomowa, sady, ogrody,
g) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
h) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     lokalizacja zabudowy w granicach terenu może wiązać się z ryzykiem narażenia zrealizowanych obiektów na oddziaływanie wód powodziowych,
b)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa i wykonywanie zabezpieczeń istniejących obiektów budowlanych przed skutkami powodzi pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
c)      zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d)     lokalizację obiektów mieszkalnych i usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność dopuszcza się pod warunkiem podłączenia obiektów do sieci wodociągowej,
e)     budowę budynków związanych z zabudową zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną, rekreacji indywidualnej i usługową dopuszcza się pod warunkami:
-         zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
-         ustalenia stosownie do przepisów odrębnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w projekcie budowlanym z uwzględnieniem wpływu wód powodziowych na warunki gruntowe,
f)       ustala się nakaz stosowania rozwiązań konstrukcyjno-techniczych obiektów budowlanych zabezpieczających je przed oddziaływaniem wód powodziowych, w tym uwzględnienia w konstrukcji obiektu zmian warunków posadowienia w wyniku zawilgocenia i rozmycia gruntu oraz parcia wody na ściany obiektu,
g)     nakaz wykonywania izolacji wodoodpornej piwnic,
h)     zakaz lokalizacji budynków wykonywanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego,
i)        nakaz stosowania odpornych na wodę i wilgoć materiałów budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych do budowy najniższych kondygnacji budynków,
j)       nakaz stosowania zabezpieczeń przed oddziaływaniem wód powodziowych w systemach ogrzewania zasilanych paliwami płynnymi i zasilania w energię elektryczną,
k)      zakaz gromadzenia ścieków wytworzonych poza terenem wykorzystywanej działki,
l)        zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
m)   nakaz podłączenia wszystkich obiektów korzystających z wody do sieci wodociągowej,
n)     zakaz lokalizowania źródeł zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także na cele bytowe i gospodarcze,
o)     zakaz prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt w liczbie wyższej niż 25 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
p)     zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
q)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,  
r)       zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
s)      nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach własnej działki, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
t)       dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej ustala się nakaz zabezpieczenia miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych w granicach własnej działki,
u)     dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
v)     pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 2 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
5. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami MN i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki rekreacji indywidualnej,
b) usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe lub w odrębnych obiektach usługowych,
c) obiekty małej architektury,
d) zieleń izolacyjna i przydomowa, sady, ogrody,
e) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
f) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych, pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     zakaz lokalizacji hurtowni, składów, baz i magazynów,
c)      dla terenu MN bezpośrednio graniczącego z drogą KDG1 ustala się zapewnienie obsługi komunikacyjnej z drogi KDG3,
d)     dla terenu MN bezpośrednio graniczącego z drogą KDG1 ustala się zakaz lokalizacji nowych bezpośrednich włączeń do drogi KDG1,
e)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
f)       zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
g)     nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach własnej działki, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
h)     dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej ustala się nakaz zabezpieczenia miejsca parkingowego i garażowego lub minimum dwóch miejsc parkingowych w granicach własnej działki,
i)        dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
j)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 3 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 1 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
6. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarach zagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczone na rysunku planu symbolami MW1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe,
b)   obiekty małej architektury,
c)   zieleń izolacyjna i przydomowa,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e)   parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa i wykonywanie zabezpieczeń istniejących obiektów budowlanych przed skutkami powodzi pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     budowę budynków dopuszcza się pod warunkami:
-         zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
-         ustalenia stosownie do przepisów odrębnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w projekcie budowlanym z uwzględnieniem wpływu wód powodziowych na warunki gruntowe,
c)      nakaz stosowania zabezpieczeń przed oddziaływaniem wód powodziowych w systemach ogrzewania zasilanych paliwami płynnymi i zasilania w energię elektryczną,
d)     zakaz gromadzenia ścieków wytworzonych poza terenem wykorzystywanej działki,
e)     zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
f)       zakaz lokalizacji źródeł zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
g)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,   
h)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
i)        nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
j)       ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową mieszkaniową wielorodzinną w granicach terenu, w ilości minimum jednego miejsca parkingowego lub garażowego na jedno mieszkanie.
k)      dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
l)         pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 3 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 3 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
 
7. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami MW2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,   
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe,
b)   obiekty małej architektury,
c)   zieleń izolacyjna i przydomowa,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e)   parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych, pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,  
c)      zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
d)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach terenu lub w terenie IK2, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową mieszkaniową wielorodzinną w granicach terenu lub w terenie IK2, w ilości minimum jednego miejsca parkingowego lub garażowego na jedno mieszkanie.
f)       dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 3 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 4 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
8. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MW3 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   usługi nieuciążliwe w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na cele usługowe,
b)   obiekty małej architektury,
c)   zieleń izolacyjna i przydomowa,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e)    parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych, pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
c)      zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
d)     nakaz zabezpieczenia potrzeb parkingowych związanych z usługami w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów usługowych, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu,
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych związanych z zabudową mieszkaniową wielorodzinną w granicach terenu, w ilości minimum jednego miejsca parkingowego lub garażowego na jedno mieszkanie.
f)       dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 3 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 4 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
 
9. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami U1
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa związana z oświatą, kulturą i administracją,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
b) budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
c) obiekty małej architektury,
d) zieleń izolacyjna,
e) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
f) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy. 
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,    
c)      dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
d)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
e)      dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
f)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 3 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 5 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
 
 
10. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami U2
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa związana z kultem religijnym. 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) zieleń urządzona,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy. 
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
c)      dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu,
d)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
e)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 6 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
  
11. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U3
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :        
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa, w tym budynki użyteczności publicznej, nieuciążliwa produkcja i rzemiosło usługowe, składy, magazyny, budynki zamieszkania zbiorowego,  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) zieleń urządzona,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
c)      zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
d)     nakaz zachowania istniejącego starodrzewu,
e)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 6 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
12. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U4
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa, w tym budynki użyteczności publicznej, nieuciążliwa produkcja i rzemiosło usługowe, składy, magazyny, budynki zamieszkania zbiorowego,  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania w ramach obiektów usługowych,
b) obiekty małej architektury,
c) zieleń izolacyjna,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
c)      dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
d)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
e)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
f)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 7 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
 
 
13. Wyznacza się teren zabudowy usługowej w obszarze zagrożonym ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczony na rysunku planu symbolem U5 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa, w tym budynki użyteczności publicznej, nieuciążliwa produkcja i rzemiosło usługowe, składy, magazyny, budynki zamieszkania zbiorowego,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     lokalizacja zabudowy w granicach terenu może wiązać się z ryzykiem narażenia zrealizowanych obiektów na oddziaływanie wód powodziowych,
b)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa i wykonywanie zabezpieczeń istniejących obiektów budowlanych przed skutkami powodzi pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
c)      budowę budynków dopuszcza się pod warunkami:
-         zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
-         ustalenia stosownie do przepisów odrębnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w projekcie budowlanym z uwzględnieniem wpływu wód powodziowych na warunki gruntowe,
d)     ustala się nakaz stosowania rozwiązań konstrukcyjno-techniczych obiektów budowlanych zabezpieczających je przed oddziaływaniem wód powodziowych, w tym uwzględnienia w konstrukcji obiektu zmian warunków posadowienia w wyniku zawilgocenia i rozmycia gruntu oraz parcia wody na ściany obiektu,
e)     nakaz wykonywania izolacji wodoodpornej piwnic,
f)       zakaz lokalizacji budynków wykonywanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego,
g)     nakaz stosowania odpornych na wodę i wilgoć materiałów budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych do budowy najniższych kondygnacji budynków,
h)     nakaz stosowania zabezpieczeń przed oddziaływaniem wód powodziowych w systemach ogrzewania zasilanych paliwami płynnymi i zasilania w energię elektryczną,
i)        zakaz gromadzenia ścieków wytworzonych poza terenem wykorzystywanej działki,
j)       zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
k)      zakaz lokalizacji źródeł zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
l)        drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp, 
m)   dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
n)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
o)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
p)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 8 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
14. Wyznacza się teren zabudowy usługowej w obszarze zagrożonym ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczony na rysunku planu symbolem U6 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa związana z obiektami straży pożarnej i służąca potrzebom obrony cywilnej, w tym niezbędne zaplecza techniczno-administracyjne, magazyny, składy,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki użyteczności publicznej, 
b) obiekty małej architektury,
c) zieleń izolacyjna,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     lokalizacja zabudowy w granicach terenu może wiązać się z ryzykiem narażenia zrealizowanych obiektów na oddziaływanie wód powodziowych,
b)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa i wykonywanie zabezpieczeń istniejących obiektów budowlanych przed skutkami powodzi pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
c)      budowę budynków dopuszcza się pod warunkami:
-         zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
-         ustalenia stosownie do przepisów odrębnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w projekcie budowlanym z uwzględnieniem wpływu wód powodziowych na warunki gruntowe,
d)     ustala się nakaz stosowania rozwiązań konstrukcyjno-techniczych obiektów budowlanych zabezpieczających je przed oddziaływaniem wód powodziowych, w tym uwzględnienia w konstrukcji obiektu zmian warunków posadowienia w wyniku zawilgocenia i rozmycia gruntu oraz parcia wody na ściany obiektu,
e)     nakaz wykonywania izolacji wodoodpornej piwnic,
f)       zakaz lokalizacji budynków wykonywanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego,
g)     nakaz stosowania odpornych na wodę i wilgoć materiałów budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych do budowy najniższych kondygnacji budynków,
h)     nakaz stosowania zabezpieczeń przed oddziaływaniem wód powodziowych w systemach ogrzewania zasilanych paliwami płynnymi i zasilania w energię elektryczną,
i)        zakaz gromadzenia ścieków wytworzonych poza terenem wykorzystywanej działki,
j)       zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
k)      zakaz lokalizacji źródeł zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
l)        drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,      
m)   dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
n)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
o)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
p)     pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 8 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
15. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U7
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa związana z opieką zdrowotną,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania w ramach obiektów usługowych,
b) obiekty małej architektury,
c) zieleń izolacyjna,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa, rozbudowa, odbudowa obiektów istniejących i budowa nowych obiektów pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     zakaz nadbudowy istniejącego budynku zabytkowego,
c)      drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
d)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
f)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 3, 4, 5 i 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 6 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
16. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U8
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa, w tym budynki użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)      obiekty małej architektury,
b)      zieleń urządzona,
c)       drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d)      parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa, rozbudowa, odbudowa istniejącego obiektu zabytkowego oraz budowa nowych obiektów usługowych o niewielkiej kubaturze pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
b)     nakaz ochrony i rewaloryzacji obiektu oraz zespołu przestrzennego,
c)      zakaz nadbudowy istniejącego obiektu zabytkowego,
d)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
e)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
f)       ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu lub w granicach terenu ZP4 i RU1, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
g)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
h)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 2 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 6 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
17. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U9
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa i techniczno-produkcyjna, w tym rzemiosło, obiekty produkcyjne, usługowo-wytwórcze, składy, bazy i magazyny.  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
c) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
d) zieleń izolacyjna,
e) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
f)   parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
d)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
f)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 9 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
18. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U10
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa, w tym usługi związane z obsługą komunikacyjną typu stacje paliw, bazy, składy, magazyny, usługi handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ruchu turystycznego typu motel, zajazd,      
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
c)   zieleń izolacyjna,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
c)      ustala się zapewnienie obsługi komunikacyjnej z drogi KDG3,
d)     zakaz lokalizacji nowych bezpośrednich włączeń do drogi KDG1,
e)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
f)       ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
g)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
h)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 2 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 10 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
19. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami U11
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa, 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania w ramach obiektów usługowych,
b) obiekty małej architektury,
c) zieleń izolacyjna,
d) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
c)      dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
d)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
e)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
f)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 2 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 11 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
20. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U12
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
  
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   obiekty obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich, urządzenia wodne wraz z towarzyszącą im zabudową usługową związaną z gastronomią, handlem, sportem i rekreacją oraz obsługą ruchu turystycznego 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     ustala się ochronę istniejącej zieleni nadwodnej stanowiącej otulinę biologiczną,
c)      zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących spowodować degradację zbiorników wodnych lub mogących spowodować powstanie zagrożenia powodziowego,
d)     dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym,
e)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
f)       ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
g)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
h)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 12 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
21. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U13
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa, w tym usługi typu warsztat samochodowy, handel detaliczny, nieuciążliwa produkcja i rzemiosło usługowe, magazyny, składy, 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   obiekty małej architektury,
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d)   parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
c)      zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
d)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
e)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
f)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 13 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
22. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej w obszarach zagrożonych ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczone na rysunku planu symbolami U14 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania w ramach obiektów usługowych,
b)   obiekty małej architektury,
c)   zieleń izolacyjna,
d)   drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
e)   parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     lokalizacja zabudowy w granicach terenu może wiązać się z ryzykiem narażenia zrealizowanych obiektów na oddziaływanie wód powodziowych,
b)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa i wykonywanie zabezpieczeń istniejących obiektów budowlanych przed skutkami powodzi pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
c)      budowę budynków dopuszcza się pod warunkami:
-         zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
-         ustalenia stosownie do przepisów odrębnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w projekcie budowlanym z uwzględnieniem wpływu wód powodziowych na warunki gruntowe,
d)     ustala się nakaz stosowania rozwiązań konstrukcyjno-techniczych obiektów budowlanych zabezpieczających je przed oddziaływaniem wód powodziowych, w tym uwzględnienia w konstrukcji obiektu zmian warunków posadowienia w wyniku zawilgocenia i rozmycia gruntu oraz parcia wody na ściany obiektu,
e)     nakaz wykonywania izolacji wodoodpornej piwnic,
f)       zakaz lokalizacji budynków wykonywanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego,
g)     nakaz stosowania odpornych na wodę i wilgoć materiałów budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych do budowy najniższych kondygnacji budynków,
h)     nakaz stosowania zabezpieczeń przed oddziaływaniem wód powodziowych w systemach ogrzewania zasilanych paliwami płynnymi i zasilania w energię elektryczną,
i)        zakaz gromadzenia ścieków wytworzonych poza terenem wykorzystywanej działki,
j)       zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
k)       zakaz lokalizacji źródeł zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
l)         drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,
m)    dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
n)      ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
o)      ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
p)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 2 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 14 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
23.Wyznacza się teren zabudowy usługowej w granicach Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, oznaczony na rysunku planu symbolem U15 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
  
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   obiekty obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich, urządzenia wodne wraz z towarzyszącą im zabudową usługową związaną z gastronomią, handlem, sportem i rekreacją oraz obsługą ruchu turystycznego
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     ustala się ochronę istniejącej zieleni nadwodnej stanowiącej otulinę biologiczną,
c)      zakaz prowadzenia wszelkich działań mogących spowodować degradację zbiorników wodnych lub mogących spowodować powstanie zagrożenia powodziowego,
d)     dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym,
e)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
f)       ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
g)     ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
h)zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, rybackiej i łowieckiej, 
i)zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
j)zakaz pozyskiwania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
k)zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
l)zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, wodnej lub rybackiej,
m)zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
n)zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
o)zakaz utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.
p)zakazy, o których mowa w pkt. h-o nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej, działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz realizacji inwestycji celu publicznego.
q) pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 15 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
24. Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami US1
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia : 
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   urządzenia sportu i rekreacji, boiska sportowe, place zabaw dla dzieci 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) zieleń izolacyjna i urządzona,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się utrzymanie istniejących urządzeń sportu i rekreacji i możliwość lokalizacji nowych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     zakaz lokalizacji zabudowy,
c)      drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
d)     dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
f)        dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
g)     pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
25. Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami US2
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia : 
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa usługowa, w tym obiekty i urządzenia sportu i rekreacji oraz budynki użyteczności publicznej,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   obiekty małej architektury,
b) zieleń izolacyjna i urządzona,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
c)      dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
d)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
e)     dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 16 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
26. Wyznacza się teren zabudowy techniczno-produkcyjnej w strefie ZC150 ochrony sanitarnej cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem P1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :   
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa techniczno-produkcyjna i usługowa w tym rzemiosło, obiekty produkcyjne, usługowo-wytwórcze, składy, bazy i magazyny
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     nakaz podłączenia wszystkich obiektów korzystających z wody do sieci wodociągowej,
b)     zakaz lokalizowania studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze,
c)      lokalizację obiektów usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem podłączenia obiektów do sieci wodociągowej,
d)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
e)      zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
f)       nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
g)     nakaz tworzenia pasów zieleni izolacyjnej od sąsiednich terenów zabudowy,
h)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
i)        ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
j)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
k)       pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 17 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
27. Wyznacza się teren zabudowy techniczno-produkcyjnej w obszarze zagrożonym ryzykiem wystąpienia powodzi, oznaczony na rysunku planu symbolem P2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :   
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa techniczno-produkcyjna i usługowa, w tym rzemiosło, obiekty produkcyjne, usługowo-wytwórcze, składy, bazy, magazyny oraz budynki administracyjno-biurowe
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń izolacyjna,
b) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
c)   parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     lokalizacja zabudowy w granicach terenu może wiązać się z ryzykiem narażenia zrealizowanych obiektów na oddziaływanie wód powodziowych,
b)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania robót budowlanych takich jak remont, przebudowa i wykonywanie zabezpieczeń istniejących obiektów budowlanych przed skutkami powodzi pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
c)      budowę budynków dopuszcza się pod warunkami:
-         zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
-         ustalenia stosownie do przepisów odrębnych geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w projekcie budowlanym z uwzględnieniem wpływu wód powodziowych na warunki gruntowe,
d)     ustala się nakaz stosowania rozwiązań konstrukcyjno-techniczych obiektów budowlanych zabezpieczających je przed oddziaływaniem wód powodziowych, w tym uwzględnienia w konstrukcji obiektu zmian warunków posadowienia w wyniku zawilgocenia i rozmycia gruntu oraz parcia wody na ściany obiektu,
e)     nakaz wykonywania izolacji wodoodpornej piwnic,
f)       zakaz lokalizacji budynków wykonywanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego,
g)     nakaz stosowania odpornych na wodę i wilgoć materiałów budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych do budowy najniższych kondygnacji budynków,
h)     nakaz stosowania zabezpieczeń przed oddziaływaniem wód powodziowych w systemach ogrzewania zasilanych paliwami płynnymi i zasilania w energię elektryczną,
i)        zakaz gromadzenia ścieków wytworzonych poza terenem wykorzystywanej działki,
j)       zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
k)       zakaz lokalizacji źródeł zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
l)        zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
m)    nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
n)      nakaz tworzenia pasów zieleni izolacyjnej od sąsiednich terenów zabudowy,
o)      drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,  
p)      ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
q)      ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
r)         pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 18 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
28. Wyznacza się teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P3 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :   
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa techniczno-produkcyjna i usługowa w tym rzemiosło, obiekty produkcyjne, usługowo-wytwórcze, składy, bazy i magazyny
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
d)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
f)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 19 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
29. Wyznacza się teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P4 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :   
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa techniczno-produkcyjna i usługowa związana z obiektami i urządzeniami elektrowni wodnej M.E.W. Moszczanka 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń izolacyjna,
b) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
c) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
d)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe,
f)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 20 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
30. Wyznacza się teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem P5 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :   
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   zabudowa techniczno-produkcyjna i usługowa w tym, rzemiosło, obiekty produkcyjne, usługowo-wytwórcze, składy, bazy i magazyny
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej,
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
d)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
f)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 19 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
31. Wyznacza się teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oznaczony na rysunku planu symbolem RU1 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej oraz zabudowa techniczno-produkcyjna i usługowa w tym rzemiosło, obiekty produkcyjne, usługowo-wytwórcze, składy, bazy i magazyny 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń izolacyjna,
b) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
c) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
c)      nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
d)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów, lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
f)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 17 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
32. Wyznacza się teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oznaczony na rysunku planu symbolem RU2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)   obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej oraz towarzysząca im zabudowa usługowa, w tym obiekty stajni i ujeżdżalni koni, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego. 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) zieleń izolacyjna,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne o szerokości minimum 6 m,
d) parkingi, garaże, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy    
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu,
c)      nakaz budowy urządzeń zabezpieczających przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,
d)     drogi dojazdowe wewnętrzne realizowane w formie sięgaczy należy zakończyć placem do zawracania spełniającym potrzeby służb ratownictwa pożarowego, medycznego itp,       
e)     ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
f)       ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 5 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 3 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 21 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
33. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1 
 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona parku przycmentarnego wraz z obiektami związanymi z obsługą cmentarza,  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) parkingi, sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu i zabudowy.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych z funkcją cmentarza,
c) zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych i usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność, zakładów zbiorowego żywienia,
d) zakaz lokalizacji studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze,
e) zieleń realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mieć charakter niskiej i wysokiej zieleni urządzonej, komponowanej w formie parku, skweru lub ogrodu,
f) zakaz lokalizacji pól grzebalnych, 
g) nakaz wyposażenia terenu w sieć wodociągową,
h) ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, ilość miejsc powinna być dostosowana do funkcji i wielkości obiektów,
i) pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 6 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
34. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP2 
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona wraz z istniejącymi pomnikami, kapliczkami i krzyżami przydrożnymi 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury, przystanki autobusowe,
b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
b)     zakaz lokalizacji zabudowy i obiektów usługowych,
c)      zakaz lokalizacji studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze,
d)     zakaz lokalizacji kontenerów na odpady,
e)     zieleń realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mieć charakter niskiej i wysokiej zieleni urządzonej, komponowanej w formie skweru lub ogrodu,
f)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 1, 2 i 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
35. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP3
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona parku objętego ochroną konserwatorską, 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa usługowa o niewielkiej kubaturze związana bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym o funkcji gastronomicznej, handlowej lub obsługi ruchu turystycznego,
b) obiekty małej architektury,
c)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     zakaz prowadzenia działań degradujących zieleń,
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      zieleń realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mieć charakter zieleni urządzonej, komponowanej w formie ogólnodostępnego parku,
d)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 2 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 6 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
36. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP4
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona parku wraz z parkingiem dla obsługi sąsiedniego terenu U8 i ZP3, 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych,
b)     zakaz lokalizacji zabudowy,
c)      zieleń realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mieć charakter niskiej i wysokiej zieleni urządzonej, komponowanej w formie parku, skweru lub ogrodu
d)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
37. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami ZP5 
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona parku wraz obiektami małej architektury, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych,
b)     zakaz lokalizacji zabudowy,
c)      zieleń realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mieć charakter niskiej i wysokiej zieleni urządzonej, komponowanej w formie parku, skweru lub ogrodu
d)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
38. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami ZP6
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona wraz obiektami małej architektury,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     zakaz lokalizacji zabudowy,
b)     zieleń realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego powinna mieć charakter niskiej zieleni urządzonej, komponowanej w formie skweru
c)       pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
39. Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami ZC
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) cmentarz wraz z obiektami związanymi z funkcją cmentarza oraz założeniami zieleni urządzonej,  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego ustala się możliwość wykonywania wszelkich robót budowlanych pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi i szczególnymi, 
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych i usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność, zakładów zbiorowego żywienia, studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze za wyjątkiem punktów czerpania wody z sieci wodociągowej lub lokalnego ujęcia dla celów pielęgnacji grobów i zieleni,
d)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w § 7 ust. 4 uchwały,
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 5 i ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy zawarte są w § 11 ust. 6 i ust. 22 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
 
 
40. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami R1
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny rolnicze, w tym grunty orne, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze.  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne do użytków rolnych, 
d) ciągi piesze.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     zakaz lokalizacji zabudowy,
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      nakaz ochrony zieleni śródpolnej,
d)     ustala się ochronę terenów zmeliorowanych z nakazem przeprowadzenia renowacji i odbudowy urządzeń melioracyjnych w celu regulacji stosunków wodnych na terenach podmokłych,
e)     zaleca się stosowanie przeciwerozyjnych i ekologicznych systemów uprawy gleby,
f)        pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
41.Wyznacza się tereny rolnicze w granicach Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oznaczone na rysunku planu symbolami R2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny rolnicze, w tym grunty orne, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze.  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) drogi dojazdowe wewnętrzne do użytków rolnych, 
d) ciągi piesze
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     zakaz lokalizacji zabudowy,
b)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
c)      nakaz ochrony zieleni śródpolnej,
d)     ustala się ochronę terenów zmeliorowanych z nakazem przeprowadzenia renowacji i odbudowy urządzeń melioracyjnych w celu regulacji stosunków wodnych na terenach podmokłych,
e)     zaleca się stosowanie przeciwerozyjnych i ekologicznych systemów uprawy gleby,
f)zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu z wyjątkiem wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i łowieckiej, 
g)zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
h) zakaz pozyskiwania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
i)zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym,
j) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej,
k)zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
l)zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
m)zakaz utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.
n)zakazy, o których mowa w pkt. f-m nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej, działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz realizacji inwestycji celu publicznego.
o) pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
42. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami ZL1
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny lasów.  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
b)     zakaz lokalizacji zabudowy,
c)      wycięcia drzew, wylesienia i dolesienia powinny być prowadzone zgodnie z gospodarką leśną, prowadzoną w oparciu o zasady określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
d)     ustala się ochronę gleb leśnych przed chemicznymi środkami ochrony roślin i nawożeniem mineralnym
e)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1, 2 i 3 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
43.Wyznacza się tereny lasów w granicach Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL2 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny lasów
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
b)     zakaz lokalizacji zabudowy,
c)      wycięcia drzew, wylesienia i dolesienia powinny być prowadzone zgodnie z gospodarką leśną, prowadzoną w oparciu o zasady określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
d)     ustala się ochronę gleb leśnych przed chemicznymi środkami ochrony roślin i nawożeniem mineralnym,
e)zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu z wyjątkiem wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej, 
f)zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,
g)zakaz pozyskiwania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
h)zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym,
i) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej i leśnej,
j)zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
k)zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,
l)zakaz utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.
m)zakazy, o których mowa w pkt. e-l nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej, działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz realizacji inwestycji celu publicznego.
n) pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
44. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami WS1
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – ciek Złoty Potok i jego dopływy. 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   urządzenia wodne i mosty,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się utrzymanie dotychczasowego przebiegu cieku wraz z jego bezpośrednim otoczeniem,
b) zakaz prowadzenia działań mogących spowodować degradację cieku i terenów nabrzeżnych,
c) zakaz prowadzenia działań mogących spowodować powstanie zagrożenia powodziowego,
d) dopuszcza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i modernizacją istniejących oraz wykonywaniem nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych i mostów w oparciu o warunki określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
e) nakaz usuwania zanieczyszczeń stałych z koryt rzek i potoków,
f) pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
45.Wyznacza się tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolami WS2
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – stawy hodowlane 
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rybackich,
b)zieleń stanowiąca otulinę biologiczną stawów,
c) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
d) obiekty małej architektury,
e) urządzeń wodnych i mostów,
f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     dla stawów o ustanowionych obrębach hodowlanych ustala się ochronę stosownie do przepisów odrębnych,
b)      zakaz prowadzenia działań mogących spowodować degradację stawów i terenów nabrzeżnych,
c)      zakaz prowadzenia działań mogących spowodować powstanie zagrożenia powodziowego,
d)     dopuszcza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i modernizacją istniejących oraz wykonywaniem nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych i mostów w oparciu o warunki określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
e)      pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
46.Wyznacza się tereny wód powierzchniowych w granicach Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, oznaczone na rysunku planu symbolami WS3 i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – stawy hodowlane
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia związane z obsługą produkcji w gospodarstwach rybackich,
b) zieleń stanowiąca otulinę biologiczną stawów,
c) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
d) obiekty małej architektury,
e) urządzeń wodnych i mostów,
f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenu.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)     dla stawów o ustanowionych obrębach hodowlanych ustala się ochronę stosownie do przepisów odrębnych,
b)      zakaz prowadzenia działań mogących spowodować degradację stawów i terenów nabrzeżnych,
c)      zakaz prowadzenia działań mogących spowodować powstanie zagrożenia powodziowego,
d)     dopuszcza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i modernizacją istniejących oraz wykonywaniem nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych i mostów w oparciu o warunki określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
e)zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i rybackiej,   
f)zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
g)zakaz pozyskiwania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
h)zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
i)zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, wodnej lub rybackiej,
j)zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
k)zakaz utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.
l)zakazy, o których mowa w pkt. f-l nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej, działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym oraz realizacji inwestycji celu publicznego.
m) pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
47. Wyznacza się tereny zieleni nadwodnej oznaczone na rysunku planu symbolami ZW
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :    
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zieleni nadwodnej stanowiącej otulinę biologiczną cieków wodnych
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)   urządzenia wodne i mosty,
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się ochronę istniejącej zieleni nadwodnej stanowiącej otulinę biologiczną cieków wodnych oraz jej odbudowę gatunkami zgodnymi z siedliskiem,
b) zakaz dokonywania sztucznych nasadzeń roślinności niezgodnej z siedliskiem, 
c) zakaz prowadzenia działań mogących spowodować degradację cieku i terenów nabrzeżnych,
d) zakaz prowadzenia działań mogących spowodować powstanie zagrożenia powodziowego,
e) dopuszcza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i modernizacją istniejących oraz wykonywaniem nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych i mostów w oparciu o warunki określone w przepisach odrębnych i szczególnych,
f) nakaz usuwania zanieczyszczeń stałych z koryt rzek i potoków,
g) pozostałe ustalenia dotyczące :
-      zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1, 2 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-      regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
48. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDG1
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy głównej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) ścieżki rowerowe,
d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 25,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 3,0 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 6,0 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) dopuszcza się lokalizację przyłączy do istniejących mediów zlokalizowanych w pasie drogowym jedynie prostopadle do jezdni,
g) ustala się utrzymanie istniejących zjazdów indywidualnych dla obsługi komunikacyjnej terenów RM1 i RM3 graniczących z drogą KDG1,
h) ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
i) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
 
 
 
49.Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDG2
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy głównej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) ścieżki rowerowe,
d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 15,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 3,0 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 6,0 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) dopuszcza się lokalizację przyłączy do istniejących mediów zlokalizowanych w pasie drogowym jedynie prostopadle do jezdni,
g) ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
h) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
50. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDG3
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) droga klasy głównej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) ścieżki rowerowe,
d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) droga jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 25,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 3,0 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 6,0 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
51.Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDG4
i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy głównej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) ścieżki rowerowe,
d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 15,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 3,0 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 6,0 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
g) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
52. Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ1
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) droga klasy zbiorczej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) ścieżki rowerowe,
d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) droga jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 20,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 2,75 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 5,5 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 i 3 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
53.Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ2
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) droga klasy zbiorczej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) ścieżki rowerowe,
d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) droga jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 2,75 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 5,5 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
       
 
 
 
54.Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ3
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy zbiorczej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) ścieżki rowerowe,
d) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m, z dopuszczeniem lokalnych zwężeń do szerokości min 8 m w obszarach oznaczonych na rysunku planu, gdzie ze względu na trwałe zainwestowanie nie ma możliwości poszerzenia pasa drogowego,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 2,75 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 5,5 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
55.Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD1
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy dojazdowej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 2,25 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 4,5 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
56.Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD2
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy dojazdowej
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) jednostronny chodnik ewentualnie utwardzone pobocza,
c) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 8,0 m,
c) szerokość pasa ruchu wynosi minimum 2,25 m,
d) szerokość jezdni wynosi minimum 4,5 m,
e) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
f) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1, 2 i 3 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
57.Wyznacza się teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD3
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) ulica klasy dojazdowej, w tym ciągi pieszo-jezdne,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a)ulica jednojezdniowa, jednopasowa,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 6,0 m,
c) szerokość jezdni wynosi minimum 3,0 m, pod warunkiem utwardzonej korony minimalnej szerokości 5,0 m. i mijanek umożliwiających wymijanie pojazdów,
d) nakaz cofnięcia bram wjazdowych na głębokość umożliwiającą postój samochodu osobowego, w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym,
e) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
f) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
g) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1, 2 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 1 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
58. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) drogi wewnętrzne, nie zaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych – w tym drogi dojazdowe wewnętrzne do zabudowań i użytków rolnych,   
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej bez budynków,
b) ciągi piesze,
c) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) nakaz cofnięcia bram wjazdowych na głębokość umożliwiającą postój samochodu osobowego, w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym,
b) ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego i rowerowego,
c) dopuszczone utrzymanie i lokalizacja urządzeń i obiektów zgodnych z przeznaczeniem uzupełniającym nie może powodować zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wymaga zachowania zgodności z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
d) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1, 3 i 4 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
59. Wyznacza się tereny parkingów oznaczonych na rysunku planu symbolami IK1
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) parking,       
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) zakaz lokalizacji zabudowy,
b) nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i podziemne przed skutkami awarii i wypadków drogowych,
c) zakaz lokalizowania studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze,
d) ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
e) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
 
60. Wyznacza się tereny parkingów oznaczonych na rysunku planu symbolami IK2
       i wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia :
 
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) parking wraz z garażami,  
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) zieleń izolacyjna i obiekty małej architektury,
3) Zasady zagospodarowania terenów:
a) nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i podziemne przed skutkami awarii i wypadków drogowych,
b) ustala się obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni i oczyszczania ich w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących warunków i norm określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
c) pozostałe ustalenia dotyczące :
-     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 8 ust. 1 uchwały,
-      zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są w § 9 ust. 6 uchwały,
-      wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zawarte są w § 10 ust. 2 i ust. 3 uchwały,
-      granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych zawarte są w § 12 uchwały,
-      szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym zawarte są w § 13 uchwały,
-      szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu terenów w oznaczonych na rysunku planu strefach E-SN, ZC50, ZC150 i ZC500, w tym zakaz zabudowy, zawarte są w § 14 uchwały,
-      zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zawarte są w § 15 uchwały,
-      sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów zawarte są w § 16 uchwały,
-       regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy zawarte są w § 17 uchwały,
 
§ 7
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM1, RM2, RM3, RM4, MN wprowadza się następujące ustalenia w odniesieniu do ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)     Ustala się kolorystykę pokryć dachowych w gamie stonowanych odcieni koloru ceglanego, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości, czerni lub grafitu z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,
2)     Elewacje budynków tynkowane w kolorach stonowanych
3)     Dopuszcza się zastosowanie w elementach elewacji budynków materiałów tradycyjnych takich jak np., kamień naturalny, cegła i drewno lub materiałów zbliżonych wyglądem do tradycyjnych,
4)      Architektura budynków powinna, w miarę możliwości wynikających z warunków przestrzennych, funkcjonalnych lub technicznych, nawiązywać do zasad architektury regionalnej Sudetów, charakteryzującej się poniższymi cechami :
a)cechy funkcjonalno–przestrzenne:
-         połączenie różnych funkcji mieszkalnej, inwentarskiej, gospodarczej, garażowej itp. pod wspólnym dachem,
-         „wieloobiektowe zagrody” typu zamkniętego otoczone murami z wjazdem przez bramę,
-         szerokofrontowość budynków, zlokalizowanie wejścia w ścianie kalenicowej,
b) cechy konstrukcyjno–materiałowe:
-         materiałowe zróżnicowanie ścian zewnętrznych w zależności od funkcji pomieszczeń z zastosowaniem ścian drewnianych, murowanych, ryglowych lub oszalowanych deskami,
c) cechy architektoniczne:
-         opierzenia deskami ścian szczytowych;
-         pionowy układ deskowania (opierzeń, balustrad);
-         opaski okienne i drzwiowe;
-         ganki podcieniowe z izbą (wieńcową) i galeryjką na piętrze;
-         galerie (balkony) wysunięte wspornikowo i podwieszone do konstrukcji dachu za pomocą ozdobnych słupków.
 
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U11 i U14 wprowadza się następujące ustalenia w odniesieniu do ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Zakaz lokalizacji obiektów powodujących zmianę charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki,
2) Nakaz kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem.
3) Ustala się kolorystykę pokryć dachowych w gamie stonowanych odcieni koloru ceglanego, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości, czerni lub grafitu z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,
4) Elewacje budynków tynkowane w kolorach stonowanych
5) Dopuszcza się zastosowanie w elementach elewacji budynków materiałów tradycyjnych takich jak np. kamień naturalny, cegła i drewno lub materiałów zbliżonych wyglądem do tradycyjnych,
6) Wydłużona bryła budynku,
 
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW1, MW2, MW3, U1 wprowadza się następujące ustalenia w odniesieniu do ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1)Wszystkie działania inwestycyjne prowadzone w granicach terenu winny być realizowane według jednorodnej koncepcji dla wszystkich obiektów polegającej na:
a) ujednoliceniu zastosowanych materiałów i kolorystyki w wykończeniach elewacji obiektów,
b) ujednoliceniu koloru stolarki okiennej,
c) zastosowaniu tynków elewacyjnych w kolorach stonowanych
d)   zastosowaniu kolorystyki pokryć dachowych w gamie stonowanych odcieni koloru ceglanego, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości, czerni lub grafitu z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,
 
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U2, U3, U7, U8, US1, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5, ZP6, ZC wprowadza się następujące ustalenia w odniesieniu do ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) Nakaz kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem.
2)Zakaz lokalizacji obiektów powodujących zmianę charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki,
3) Zakaz lokalizacji obiektów stanowiących nowe dominanty przestrzenne i wysokościowe. 
 
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P1, P2, P3, P4, P5, RU1, RU2, U4, U5, U6, U9, U10, U12, U13, U15, US2 wprowadza się następujące ustalenia w odniesieniu do ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)   Zakaz lokalizacji obiektów powodujących zmianę charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki,
2)   Nakaz kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem.
3)   Nakaz stosowania na głównych płaszczyznach elewacji budynków materiałów wykończeniowych w kolorach stonowanych
4)   Ustala się kolorystykę pokryć dachowych w gamie stonowanych odcieni koloru ceglanego, czerwieni, brązu, ciemnej zieleni, szarości, czerni lub grafitu z wykluczeniem stosowania w pokryciach dachów materiałów pokrytych powłokami silnie odbijającymi światło,
 
 
§ 8
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 
1. Na wszystkich terenów objętych planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1)Uciążliwość prowadzonej działalności istniejącej i projektowanej nie może przekraczać granic terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
2)Zakaz prowadzenia działalności szkodliwie oddziałującej na środowisko i zdrowie ludzi albo powodującej przekroczenie standardów emisyjnych określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.
3) Dla wszystkich terenów w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym określonym w § 6 ustala się:
a) możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie przepisów odrębnych i szczególnych,
b) możliwość lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowiących realizację niezbędnej infrastruktury technicznej, komunikacji oraz urządzeń wodnych,
c) zakaz lokalizacji pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane bezpośrednio na podstawie przepisów odrębnych i szczególnych,
4) Zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.
5) Zakaz odprowadzania ścieków do wód i ziemi bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego z wyjątkiem zwykłego korzystania z wód.
6) Przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi należy spełnić warunki określone w przepisach odrębnych i szczególnych.
7)Zakaz stosowania dołów chłonnych i osadników gnilnych mających odpływ do gruntu i rowów melioracyjnych.
8)Ustala się obowiązek stosowania szczelnych zbiorników nawozów naturalnych i zabezpieczenie przed przedostawaniem się wycieków do gruntu. 
9)Ustala się obowiązek uszczelnienia istniejących szamb i zbiorników nawozów naturalnych, z których ścieki spływają do rowów i cieków, a także infiltrują do ziemi, powodując zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.
10)W zakresie gospodarki odpadami na całym terenie objętym planem wprowadza się następujące ustalenia :
a)ustala się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy Prudnik, według zasad określonych w przepisach odrębnych i szczególnych,
b)zakaz składowania odpadów,
c)zakaz gromadzenia i magazynowania odpadów za wyjątkiem odpadów wytworzonych na własnej działce lub przeznaczonych do wykorzystania na niej, z zastrzeżeniem, że ilość i czas ich magazynowania muszą być uzasadnione stosowaną technologią wywozu i przerobu odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
d)ustala się nakaz wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ich segregacji i systematycznego ich wywozu przez uprawnione jednostki na istniejące komunalne urządzone składowisko odpadów,
e)dla prowadzących działalność gospodarczą ustala się nakaz posiadania uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami,
 
2. Na terenie objętym planem nie ma obiektów uznanych za pomniki przyrody, podlegających ochronie prawnej. Ustala się zachowanie i ochronę drzew oznaczonych na rysunku planu symbolem wg poniższej listy:
 
 
Nr na rys. planu
Nazwa gatunkowa
Obwód pnia [cm]
Uwagi
Nr działki
1
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
288
Pojedynczy okaz o znacznych walorach krajobrazowych, przy polnej drodze.
510
2
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
318
Przy bocznej drodze pomiędzy zabudowaniami
963/1
3
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
216
Przy bocznej drodze pomiędzy zabudowaniami
963/1
4
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
345
Na granicy opracowania
945
5
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
300
Pojedynczy osobnik w pobliżu koryta rzeki
928
6
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
350
J.w. Pień przy szyi korzeniowej obsypany stożkiem miału węglowego
940
7
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
320
Pojedynczy okaz przy zabudowaniach
415
8
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
303
Pojedynczy okaz przy zabudowaniach
508
9
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
340
Pojedynczy okaz przy zabudowaniach
503
10
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
345
Pojedynczy okaz przy zabudowaniach
783
11
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
376
Pojedynczy okaz na granicy parku
13
12
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
270
Pojedynczy okaz przy zabudowaniach zamkowych
13
13
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
300
Zadrzewienie parkowe
13
14
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
295
Zadrzewienie parkowe
13
15
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
310
Zadrzewienie parkowe
13
16
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
262
Zadrzewienie parkowe
13
17
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
274
Zadrzewienie parkowe
13
18
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
390
Zadrzewienie parkowe
13
19
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
337
Zadrzewienie parkowe
13
20
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
321
Zadrzewienie parkowe
13
21
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
350
Zadrzewienie parkowe
13
22
Wierzba krucha
(Salix fragilis)
456
W dolince cieku w sąsiedztwie stadniny
8/22
23
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
 
Pojedynczy okaz przy zabudowaniach
1043/1
 
3.      Dla obszarów znajdujących się w granicach ustanowionej pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody, oznaczonej na rysunku planu symbolem U, obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenów zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi oraz odpowiednimi decyzjami o ustanowieniu stref ochronnych.
4.     Dla obszarów znajdujących się w granicach Parku Krajobrazowego Gór Opawskich obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenów zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi. 
 
§ 9
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 
1.Na obszarze objętym planem występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków:
1) Kapliczka przydrożna przy domu nr 116 w Łące Prudnickiej, nr rej. 318/58– na działce nr 398 ,
2) Zamek w Łące Prudnickiej, nr rej. 201/56 - na działce nr 13,
3) Park krajobrazowy w zespole zamkowym w Łące Prudnickiej, nr rej. 80/83 - na działce nr 13 ,
4) Kapliczka przy ruinie domu nr 13 (w pobliżu domu nr 15) w Moszczance, nr rej. 320/58 – na działce nr 961,
5) Dom nr 65 w Moszczance, nr rej. 366/58 – na działce nr 838,
 
2. Dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków ustala się:
1)pełną ochronę na podstawie przepisów odrębnych,
2)wszelkie roboty budowlane podejmowane przy zabytku a także w otoczeniu zabytku wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
3.Obejmuje się ochroną następujące obiekty i obszary, ze względu na ich wartość kulturową :
1) Ruina baszty w zespole zamkowym w Łące Prudnickiej - na działce nr 13,
2) Mur ogrodzeniowy w zespole zamkowym w Łące Prudnickiej - na działce nr 13,
3) Dom nr 92 w Moszczance - na działce nr 702,
4) Dom nr 252 (obecnie zespół opieki zdrowotnej) w Moszczance - na działce nr 781/2,
 
4.Dla obiektów wymienionych w ust. 3 ustala się:
1)wszelkie działania projektowe, remontowe i inwestycyjne związane z tymi obiektami wymagają uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2)nakaz zachowania bryły obiektu i dachu co do kształtu i rodzaju materiału, podziałów w elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego,
 
5. W celu ochrony układu przestrzennego i krajobrazu kulturowego dla terenów, w których ustalono realizację zabudowy ustala się nakaz przedstawienia w dokumentacji projektowej budynku zasad jego wkomponowania w otoczenie i krajobraz, z uwzględnieniem charakterystycznych elementów środowiska przyrodniczego oraz zabudowy i ogrodzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji.
 
6. W celu ochrony nieujawnionych stanowisk archeologicznych w obszarze objętym
    planem nakazuje się:
1) powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na obiekty o cechach zabytkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
2) uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków inwestycji związanych z prowadzeniem większych prac ziemnych (związanych np. z realizacją sieci kanalizacyjnej, budową dróg, wykopami pod fundamenty budynków o powierzchni zabudowy powyżej 200m2) w celu wykonania rozpoznania archeologicznego.
 
§ 10
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 
1. Dla przestrzeni publicznych, obejmujących wszystkie drogi publiczne, które znajdują się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG1, KDG2, KDG3, KDG4, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDD1, KDD2, KDD3 wprowadza się następujące ustalenia:
1)Lokalizacja nośników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg i ulic jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu ulicznego oraz uzyskania zgody zarządcy drogi.
2)Dopuszcza się rozbudowę i modernizację oświetlenia elektrycznego.
3)Dopuszcza się budowę obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, poza obszarem przeznaczonym dla ruchu pojazdów pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi.
4)Realizacja obiektów małej architektury, nośników reklamowych, obiektów tymczasowych, urządzeń technicznych nie może powodować zmiany charakteru otoczenia i obniżenia jego estetyki, a także ma być realizowana według jednorodnej koncepcji kolorystycznej i materiałowej, podporządkowanej charakterowi zabudowy lokalizowanej na obszarze objętym planem.
5)Zakaz stosowania jaskrawych barw we wszystkich elementach zagospodarowania terenu znajdujących się w obszarze przestrzeni publicznych.
 
2. Dla wszystkich terenów graniczących z drogami i ulicami publicznymi wprowadza się następujące ustalenia:
1)Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych związanych z podstawowym przeznaczeniem lub użytkowaniem terenu pod warunkiem ograniczenia ich wielkości do 2,0 m2 powierzchni.
2)Ogrodzenia od strony dróg i ulic publicznych należy projektować zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających te drogi.
3)Ustala się wykonywanie ogrodzeń działek budowlanych z materiałów takich jak kamień, drewno, cegła i metal.
4)Od strony dróg i ulic publicznych ustala się nakaz ujednolicenia ogrodzeń pod względem rodzaju użytych materiałów, kolorystyki, wysokości i proporcji podziałów.
5)Od strony dróg i ulic publicznych, placów i innych miejsc publicznych wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń betonowych - prefabrykowanych w formie ażurowych płotów.
 
3. Terenami przeznaczonymi do realizacji inwestycji celu publicznego w obszarze objętym planem są tereny KDG1, KDG2, KDG3, KDG4, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDD1, KDD2, KDD3, U1. 
Realizację inwestycji celu publicznego dopuszcza się w całym obszarze objętym planem, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów.
 
§ 11
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 
1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM1, RM2, MN wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu :
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 40% powierzchni działki,
2)zakaz lokalizacji budynków usługowych o powierzchni zabudowy większej niż 500 m2,
3)minimum 20% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,  
4)powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1000 m2,
5)szerokość działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 16 m,
6)charakter zabudowy wolnostojący lub bliźniaczy,
7)ustala się ograniczenie wyniesienia podłóg parterów do wysokości nie większej niż 1 m ponad poziom terenu,
8)główna bryła budynku wydłużona, o preferowanych proporcjach długości do szerokości około 2:1 lub większej,
9)maksymalna wysokość zabudowy nowych obiektów:
a)    usługowych związanych z turystyką nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy czym wysokość od poziomu terenu do okapu dachu nie może być wyższa niż 8 m,
b)    pozostałych nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy czym wysokość od poziomu terenu do okapu dachu nie może być wyższa niż 5 m,
10)dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji nad istniejącymi budynkami posiadającymi dach płaski pod warunkiem zastosowania dachu symetrycznego dwu- lub czterospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych 30-47°,
11)dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych
     37-47°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla obiektów
     garażowych,
12)dopuszcza się możliwość realizacji naczółków,
13)dopuszcza się doświetlenie poddasza:
a)    lukarnami o łącznej szerokości nie większej niż 1/2 długości danej elewacji,
b)    oknami połaciowymi,
14)ilustrację charakterystycznych parametrów kształtowania zabudowy zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
 
2.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM3, RM4 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 40% powierzchni działki,
2)zakaz lokalizacji budynków usługowych o powierzchni zabudowy większej niż 200 m2,
3)minimum 20% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,  
4)powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1000 m2,
5)szerokość działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 16 m,
6)charakter zabudowy wolnostojący lub bliźniaczy,
7)dla nowych obiektów mieszkalnych i usługowych ustala się nakaz wyniesienia podłóg parterów na wysokość nie mniejszą niż 0,7 m i nie większą niż 1 m ponad poziom terenu,
8)główna bryła budynku wydłużona, o preferowanych proporcjach długości do szerokości około 2:1 lub większej,
9) maksymalna wysokość zabudowy nowych obiektów:
a)    usługowych związanych z turystyką nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy czym wysokość od poziomu terenu do okapu dachu nie może być wyższa niż 8 m,
b)    pozostałych nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy czym wysokość od poziomu terenu do okapu dachu nie może być wyższa niż 5 m,
10)dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji nad istniejącymi budynkami posiadającymi dach płaski pod warunkiem zastosowania dachu symetrycznego dwu- lub czterospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych 30-47°,
11) dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych
     37-47°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich wyłącznie dla obiektów
     garażowych,
12)dopuszcza się możliwość realizacji naczółków,
13)dopuszcza się doświetlenie poddasza:
a)    lukarnami o łącznej szerokości nie większej niż 1/2 długości danej elewacji,
b)  oknami połaciowymi,
14)ilustrację charakterystycznych parametrów kształtowania zabudowy zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
 
3.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW1 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 60% powierzchni terenu,
2)minimum 10% powierzchni terenu musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną, 
3)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
4) dla nowych obiektów mieszkalnych i usługowych ustala się nakaz wyniesienia podłóg parterów na wysokość nie mniejszą niż 0,7 m i nie większą niż 1 m ponad poziom terenu,
5) maksymalna wysokość zabudowy nowych obiektów nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
6) dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30-47°, z dopuszczeniem zastosowania dachów płaskich wyłącznie dla obiektów garażowych,
7) dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji nad istniejącymi budynkami posiadającymi dach płaski pod warunkiem zastosowania dachu symetrycznego dwu- lub czterospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych 30-47°,
 
4.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW2, MW3 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 60% powierzchni terenu,
2)minimum 10% powierzchni terenu musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną, 
3)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
4) maksymalna wysokość zabudowy nowych obiektów nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
5) dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30-47°, z dopuszczeniem zastosowania dachów płaskich wyłącznie dla obiektów garażowych,
6) dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji nad istniejącymi budynkami posiadającymi dach płaski pod warunkiem zastosowania dachu symetrycznego dwu- lub czterospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych 30-47°,
 
5.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U1 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 40% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji nad istniejącym budynkiem szkoły pod warunkiem zastosowania dachu symetrycznego dwu- lub czterospadowego,
4)dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami i oknami połaciowymi, 
5)zakaz stosowania dachów pogrążonych,
6)minimum 30 % powierzchni terenu musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,  
 
6.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U2, U3, U7, U8, ZC, ZP1, ZP3 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)minimum 10 % powierzchni terenu U2, U3, U7, U8 musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,
2) powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)wysokość zabudowy nowych obiektów musi być dostosowana do wysokości obiektów istniejących, zlokalizowanych w granicach terenu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 
7.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U4 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 70% powierzchni działki,
2)minimum 10% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,  
3)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
4)maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
5)dla nowych obiektów ustala się dachy symetryczne dwu – lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych 20-47°,
6) dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi,
 
8.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U5, U6 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 60% powierzchni terenu,
2) minimum 10% powierzchni terenu musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną, 
3)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
4) dla nowych obiektów usługowych ustala się nakaz wyniesienia podłóg parterów na wysokość nie mniejszą niż 0,7 m i nie większą niż 1 m ponad poziom terenu,
5)maksymalna wysokość zabudowy nowych obiektów nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
6) dla nowych obiektów ustala się dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-47°, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich,
7) dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi,
 
9.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U9 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 40% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
4)dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich dla obiektów związanych ze sportem i rekreacją, garaży i obiektów magazynowych,
5)ustala się urządzenie minimum 40% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną,  
 
10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U10 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 40% powierzchni działki,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
4)ustala się urządzenie minimum 30% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną,   
 
11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U11 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 70% powierzchni terenu,
2) minimum 10% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,  
3) powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
4) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
5) dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-47°,
6) dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi,
 
12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U12 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 40% powierzchni działki,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
4) ustala się urządzenie minimum 40% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną, 
5) dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-47°,
6) dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi,
 
13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U13 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 30% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 1 kondygnacji nadziemnej,
4) ustala się urządzenie minimum 30% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną, 
5) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich
 
14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U14 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 70% powierzchni terenu,
2) minimum 10% powierzchni działki musi stanowić powierzchnię biologicznie czynną,  
3) powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
4) dla nowych obiektów usługowych ustala się nakaz wyniesienia podłóg parterów na wysokość nie mniejszą niż 0,7 m i nie większą niż 1 m ponad poziom terenu,
5) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
6)dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-47°,
7)dopuszcza się doświetlenie poddasza oknami połaciowymi,
 
15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U15 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 30% powierzchni terenu,
2) powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
4) ustala się urządzenie minimum 40% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną, 
5) dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji nad istniejącymi budynkami posiadającymi dach płaski pod warunkiem zastosowania dachu symetrycznego dwu- lub czterospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych 20-47°,
 
16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US2 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 40% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)wysokość zabudowy nie może powodować dysharmonii w krajobrazie,
4)ustala się urządzenie minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną, 
5) zakaz stosowania dachu pogrążonego,
 
17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P1, RU1 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 50% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m,
4)dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich,
5)ustala się urządzenie minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną,   
 
18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P2 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 50% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3) dla nowych obiektów usługowych i przemysłowych ustala się nakaz wyniesienia podłóg parterów na wysokość nie mniejszą niż 0,5 m i nie większą niż 1 m ponad poziom terenu,
4)maksymalna wysokość zabudowy nowych obiektów nie może przekraczać wysokości obiektów istniejących,
5)dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich,
6)ustala się urządzenie minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną,   
 
19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P3, P5 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 70% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m,
4)dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich,
5)ustala się urządzenie minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną,   
 
20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P4 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 50% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)ustala się urządzenie minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną,  
 
21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RU2 wprowadza się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1)maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 50% powierzchni terenu,
2)powierzchnia i szerokość działki powstałej w wyniku nowych podziałów geodezyjnych wynikająca z potrzeb funkcji,
3)dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe z dopuszczeniem stosowania innych rozwiązań za wyjątkiem dachu pogrążonego,
4)ustala się urządzenie minimum 30% powierzchni terenu jako powierzchnię terenu biologicznie czynną, 
 
22. Dla zabudowy realizowanej na obszarze objętym planem jako budowa nowych obiektów i rozbudowa obiektów istniejących obowiązują następujące ustalenia dotyczące linii zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla działek graniczących z terenami dróg KDG1 - w odległości 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
2)nieprzekraczalna linia zabudowy dla działek graniczących z terenami dróg KDG2 - w odległości 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
3)nieprzekraczalna linia zabudowy dla działek graniczących z terenami dróg KDG3, KDZ1, - w odległości 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla działek graniczących z terenami dróg KDG4, KDZ2, KDZ3 - w odległości 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla działek graniczących z terenami dróg KDD1, KDD2 i KDD3 - w odległości 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
6)przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się zbliżenie do zewnętrznej krawędzi jezdni dróg KDG3, KDG4, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDD1, KDD2 i KDD3 pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi,
 
§ 12
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.
 
1. Na obszarze objętym planem nie występują obszary i tereny górnicze czynnych kopalń. 
2. Na obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu przepisów odrębnych i szczególnych. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zostały zawarte w ustaleniach dotyczących przeznaczenia poszczególnych terenów.  
3. Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
 
 
§ 13
Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.
 
1. Ustala się możliwość podziału nieruchomości w następujących przypadkach:
1)na granicy terenów, zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających te tereny,
2)w celu wydzielenia nieruchomości pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
3)w celu wydzielenia dróg,
4)jeżeli podział spowoduje powstanie działek o parametrach określonych w ustaleniach zawartych w § 11,
5)jeżeli działki powstałe w wyniku podziału po scaleniu z działkami sąsiednimi utworzą działki o parametrach określonych w ustaleniach zawartych w § 11.
2.Każdy planowany i dopuszczony w ustaleniach planu podział istniejących nieruchomości winien uwzględniać zasadę dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych i szczególnych.
3.Dopuszcza się możliwość scalania działek, gdy istniejąca powierzchnia działki wg granic własności, jej kształt lub dostęp do drogi publicznej i infrastruktury uniemożliwia jej wykorzystanie dla określonych w planie celów i zadań.
 
 
 
 
§ 14
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
 
1.W celu umożliwienia realizacji, eksploatacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa wyznacza się strefy:
1)E-SN - która stanowi strefę techniczną linii energetycznych średniego napięcia 15 KV i stacji transformatorowych. Strefa obejmuje obszar leżący w odległości 7,5 m po każdej stronie od osi linii. Dla terenów położonych w zasięgu stref E-SN ustala się:
a)zakaz budowy obiektów kubaturowych,
b)dopuszcza się rolnicze użytkowanie gruntów,
c)dopuszcza się możliwość zbliżenia zabudowy do linii i urządzeń elektroenergetycznych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów branżowych, zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
 
2.W celu zapewnienia wymogów sanitarnych wokół istniejącego cmentarza wyznacza się strefy:
1)ZC50 - która stanowi strefę ochrony sanitarnej obejmującą obszar leżący w odległości 0-50 m od granic terenu cmentarza. Dla terenów położonych w zasięgu strefy ZC50 ustala się:
a)zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych i usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność, studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze,
 
2)ZC150 - która stanowi strefę ochrony sanitarnej obejmującą obszar leżący w odległości 50-150 m od granic terenu cmentarza. Dla terenów położonych w zasięgu strefy ZC150 ustala się:
a)w przypadku terenów nie wyposażonych w sieć wodociągową ustala się zakaz lokalizowania obiektów mieszkalnych i usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność, studni i ujęć wody na cele bytowe i gospodarcze,
b)dla terenów zabudowy położonych w zasięgu strefy ZC150 dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkalnych i usługowych, zakładów produkujących lub magazynujących żywność, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym albo uzupełniającym określonym dla danego terenu, pod warunkiem podłączenia obiektów do sieci wodociągowej,
 
3)ZC500 - która stanowi strefę ochrony sanitarnej obejmującą obszar leżący w odległości 0-500 m od granic terenu cmentarza. Dla terenów położonych w zasięgu strefy ZC500 ustala się:
a)zakaz korzystania z wód i cieków otwartych dla celów spożywczych i gospodarczych.
 
§ 15
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
 
1.Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów komunikacji drogowej:
1)Ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem z istniejących i projektowanych dróg i ulic publicznych oraz dróg wewnętrznych.
2)W liniach rozgraniczających tereny dróg i ulic ustala się nakaz działań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy standardów technicznych ruchu pojazdów i pieszych oraz ochrony środowiska.
3)W liniach rozgraniczających tereny dróg i ulic dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji publicznej.
4)Ustala się pozostawienie w liniach rozgraniczających dróg i ulic obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej takie jak kapliczki i krzyże przydrożne.
5) Dla budynków, obiektów inżynierskich i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg i ulic, ustala się możliwość prowadzenia działań inwestycyjnych takich jak remont i przebudowa pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi oraz przestrzegania pozostałych ustaleń planu.
 
2.Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:
1)Ustalenia ogólne:
a)Przebiegi przyłączy do projektowanych obiektów, lokalizacja nowych obiektów inżynierskich oraz inwestycji, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w planie, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu oraz wymogów określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.
b)Wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń dla poszczególnych terenów, jeśli wymagają tego aktualnie obowiązujące przepisy odrębne i szczególne oraz nie naruszone są pozostałe ustalenia planu.
c)Utrzymuje się trasy i parametry istniejących sieci i urządzeń, z dopuszczeniem możliwości ich remontu i budowy na warunkach uzgodnionych z zarządcą danej sieci – o ile nie narusza to interesu osób trzecich.
d)Dopuszcza się prowadzenie sieci w liniach rozgraniczających tereny dróg i ulic.
e)Ustala się zasadę zdjęcia i zabezpieczenia gleb żyznych przed rozpoczęciem prac i pełnej rekultywacji terenu po ich zakończeniu.
 
2)Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w wodę:
a)Ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców z sieci wodociągowej wodociągu Szybowice zasilanego z istniejącego gminnego ujęcia głębinowego Szybowice. 
b)Zatwierdzone zasoby wody pokrywają obecnie w całości potrzeby gminy i posiadają zagwarantowane rezerwy dla założonego w planie rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych,
c)Ustala się utrzymanie istniejącej sieci wodociągowej wraz z sieciową pompownią wody zlokalizowaną w granicach terenu U6 oraz jej rozbudowę w celu objęcia zbiorowymi systemami wodociągowymi wszystkich obszarów zabudowy.
d)Sieci wodociągowe należy prowadzić przy maksymalnym wykorzystywaniu dróg w liniach rozgraniczających, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, uwzględniając zasadę najkrótszego włączenia.
e)W bilansach zapotrzebowania na wodę oraz przy realizacji sieci należy uwzględnić potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową.
f)Zasady prowadzenia sieci wodociągowych pokazano na rysunku planu.
 
3)Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do odprowadzania ścieków sanitarnych:
a)Ustala się uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy poprzez realizację kanalizacji sanitarnej,
b)Ustala się zasadę docelowego przesyłania ścieków z terenu objętego planem poprzez system rurociągów grawitacyjnych i tłocznych prowadzonych do kolektora głównego, który kieruje ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Prudniku.
c)Zasady prowadzenia kolektorów ściekowych pokazano na rysunku planu.
d)Do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowe odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem opróżniania i wywożenia ścieków taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych,
e)Na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną ustala się zakaz użytkowania szamb a także ustala się nakaz włączenia kanalizacji obiektowych do zrealizowanych kolektorów sieci kanalizacyjnej.
 
4)Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:
a)Ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego układu sieci średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV, działających w oparciu o istniejący GPZ Prudnik.
b)W celu przyłączenia nowych odbiorców ustala się budowę sieci rozdzielczej niskiego napięcia z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV.
c)Ustala się lokalizację nowych stacji transformatorowych 15/04 kV na działkach wydzielonych dla stacji wnętrzowych lub bez konieczności rozgraniczania terenu dla stacji słupowych.
d)Przy lokalizacji nowych stacji transformatorowych należy uwzględnić możliwość zapewnienia dojazdu.
e)Istniejące oraz projektowane stacje transformatorowe 15/04 kV oznaczono na rysunku planu. 
f)Lokalizacja projektowanych stacji transformatorowych w granicach poszczególnych terenów 15/04 kV może być zmieniona, z zachowaniem zasad obsługi terenów i po uzgodnieniu lokalizacji z zarządcą sieci.
g)W przypadku kolizji nowych obiektów zagospodarowania z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych odbywać się będzie kosztem i staraniem inwestora. 
h)Przebiegi istniejących i projektowanych linii energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia wraz ze strefami bezpieczeństwa E-SN oznaczono na rysunku planu.
 
5)Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do sieci teletechnicznych:
a)Ustala się utrzymanie i rozbudowę istniejącego układu sieci oraz urządzeń telekomunikacyjnych,
b)W celu przyłączenia nowych abonentów ustala się budowę urządzeń i sieci teletechnicznych.
c)Zasady prowadzenia sieci przedstawiono na rysunku planu.
d)Nowe urządzenia na sieci należy lokalizować w przestrzeni publicznej przy maksymalnym wykorzystywaniu dróg w liniach rozgraniczających, uwzględniając zasadę najkrótszego włączenia, centrale na działkach wydzielonych oraz w terenach nowoprojektowanych kompleksów zabudowy (bez konieczności rozgraniczania terenu).
 
6)Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do sieci gazowych.
a)Dopuszcza się budowę sieci gazowych dla docelowego zasilania terenów zabudowy objętych planem, na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz z zachowaniem stref kontrolowanych wynikających z przepisów odrębnych.
b)Gazyfikacja obszaru objętego planem wymaga spełnienia techniczno-ekonomicznych warunków przyłączenia.
c) Sieci gazowe średnioprężne należy lokalizować przy maksymalnym wykorzystywaniu dróg w liniach rozgraniczających, uwzględniając zasadę najkrótszego włączenia (z wyjątkiem tych przebiegów, które wynikają z konkretnych działań inwestycyjnych związanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym poszczególnych terenów),
d)Realizacja inwestycji nie może naruszać ustaleń o kierunkach rozwoju pozostałych zdefiniowanych w ramach planu mediów,
 
7)Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
a)Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych nie wymienionych w pkt 1-6 sieci np. telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników antenowych itp. pod rygorem spełnienia następujących warunków:
-          realizacja inwestycji nie narusza ustaleń o kierunkach rozwoju pozostałych zdefiniowanych w ramach planu mediów,
-          sieci i urządzenia technologiczne będą zlokalizowane w całości w obrębie przestrzeni publicznych (z wyjątkiem tych przebiegów, które wynikają z konkretnych działań inwestycyjnych związanych z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym poszczególnych terenów),
-          realizacja planowanej inwestycji nie może powodować dodatkowych negatywnych skutków i oddziaływania na środowisko naturalne i kulturowe,
 
8)Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do zaopatrzenia w energię cieplną:
a)zakaz wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej, jeżeli będą one korzystać ze spalania nieuszlachetnionego węgla, zakaz nie dotyczy powszechnego korzystania ze środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych,
b)ustala się pokrycie potrzeb cieplnych projektowanych obiektów kubaturowych przez stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych i technologicznych, preferowane jest wykorzystywanie oleju opałowego ekologicznego, energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz odnawialnych źródeł energii.
 
 
§ 16
Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
 Do czasu realizacji zagospodarowania poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się wykorzystanie ich w sposób dotychczasowy, bez możliwości podejmowania działań utrudniających wprowadzenie zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.
 
§ 17
Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy .
 
Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu) w wysokości 15% .                
 
 
ROZDZIAŁ 3
 Przepisy końcowe.
 
 § 18
Ustalenia planu nie naruszają przepisów odrębnych zawierających inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.
 
§ 19
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
 
§ 20
Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc ustalenia:
1. Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik,
 zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVI/664/2002 z dnia 5 lipca 2002 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 91 poz. 1243 z 2002 r.,
2. Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku nr XL/577/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 12 poz. 224 z 2002 r.
dla terenów objętych niniejszym planem.
 
 
§ 21
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku
 informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 11.10.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał graf do planu A4.part01.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part02.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part03.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part04.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part05.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part06.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part07.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part08.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part09.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part10.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part11.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part12.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part13.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Zał graf do planu A4.part14.rar (rozmiar 1 080,61 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • ZAŁĄCZNIK_NR_2.pdf (rozmiar 80,45 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part01.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part02.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part03.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part04.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part05.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part06.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part07.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part08.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part09.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part10.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part11.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part12.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part13.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part14.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part15.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part16.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_1.part17.rar (rozmiar 19,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_3.doc (rozmiar 24,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • zał_nr_4.doc (rozmiar 32,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-10-11 14:44:52, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2650
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40