Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
52 - Protokół nr LII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]


 

Protokół Nr LII

z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 sierpnia 2006r.

 
Na 21 osobowy skład rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : Z-ca Burmistrza Z.Pikuła, Skarbnik Gminy B. Stankiewicz, Franciszek Olszewski Kier.WZM Oddz.Prudnik, Naczelnicy Wydziałów,  Sołtysi wsi.
/ Lista obecności stanowi zał. nr 2 i 2a/
 
P k t . 1
 
Przewodniczący Rady Jacek Szczepański otworzył obrady LII sesji, powitał radnych, zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczą wszyscy radni.
 
B. Stankiewicz Skarbnik Gminy poinformowała,że radni otrzymają zmienioną wersję projektu uchwały w spr: zmian w budżecie. Zmiana projektu związana jest ze zmianą kursu Euro.
 
„za” przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą zaproponowaną przez Skarbnika Gminy głosowało 20 radnych.
 
                                     Porządek obrad   
 
 
1.  Sprawy   organizacyjne :
-         otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
-    przyjęcie protokołu z LI sesji
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na LI sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacja z działalności Oddziału Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
   Prudniku (zał. nr 618) ( zaproszony P.Franciszek Olszewski Kier.Odziału w P-ku)
6.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prudnik za I pół. 2006r. ( druk 619)
7.Podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. ( druk nr 620)
- zmiany uchwały w spr: GPPiRPA na 2006r. ( druk nr ( 621)
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006 – wydatkach na realizację wieloletnich programów 
 inwestycyjnych ( druk nr 621a )
8.Inicjatywa uchwałodawcza radnych – podjęcie uchwał w spr:
- zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom ( druk nr 622)
- zmiany uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom ( druk nr 623)
9. Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 624)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 625)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 626)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 627)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 628 )
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 629)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 630)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 631)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 632)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 633)
- uchylająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 634 )
- uchylająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 635)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 636)
- zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty ( druk nr 637 )
- zbycia nieruchomości zabudowanej( druk nr 638)
- zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej ( druk nr 639)
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej (druk nr 640)
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej ( druk nr 641)
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 642) 
- zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 643)
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej ( druk nr 644 )
- zbycia części nieruchomości nie zabudowanej ( druk nr 645 )
- propozycji zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych ( druk nr 646 )
- zmiany uchwały w spr: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
   zasobu Gminy Prudnik ( druk nr 646 a)
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika,
- zmiany uchwały w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych,
Zmiany uchwały w spr; zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do działalności gospodarczej.
11.odpowiedzi na zapytania radnych.
12.Komubnikaty, zamknięcie obrad sesji.
 
„za” przyjęciem protokołu z LI sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
P k t . 2
 
Informację Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Z-ca Burmistrza Z. Pikuła – stanowi zał. nr 3
 
P k t . 3
 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na LI sesji udzielili : J. Ćwierz Naczelnik Wydz. IK,
Z-ca Burmistrza Z. Pikuła, M. Radom Sekretarz Gminy.
 
Radny R. Kwiatkowski – prosił o przedstawienie informacji ilu nauczycieli starci pracę w związku w wejściem w życie rozporządzenia w spr: kwalifikacji.
 
E. Sąkól Dyrektor GZOiW – poinformował, że 16 nauczycieli nie posiada wymaganych kwalifikacji do pracy w szkole.
 
Radny S. Hawron – poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi odnośnie drogi na ul. Młyńskiej  jak także na zapytanie komisji skierowane do Burmistrza w maju br. odnośnie sprzedaży lokali użytkowych.
 
Radny J. Serafin – dlaczego na sesje nie został zaproszony Starosta Prudnicki.
 
Przewodniczący rady J. Szczepański – dwu krotnie zapraszany był na sesję Starosta lecz z zaproszenia nie skorzystał.
 
Radny J. Harasymowicz – czy od września br. będą funkcjonowały stypendia motywacyjne dla uczniów i czy będą się odbywać spotkania Burmistrza z młodzieżą osiągającą najlepsze wyniki w nauczaniu.
 
E. Sąkól – wyjaśnił, placówki szkolne mają w budżetach środki zaplanowane na stypendia motywacyjne.
 
P k t . 4
 
Interpelacje zgłosili radni :
 
Radny M. Półchłopek
- czy w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego Prudnika widzi Burmistrz
 potrzebę zmiany przeznaczenia terenu likwidowanych Prudnickich Zakładów Obuwia.
- dot: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
/ pełny tekst zapytań stanowi zał. nr 4/
 
Radny E. Mazur
- kto jest właścicielem budynku po byłej ciepłowni przy ul. Staszica. Jakie starania dybie
 czynił właściciel budynku aby poprawić jego wygląd.
 ( pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr . 5/
 
Radny J. Roszkowski
 
- dlaczego w m-cu licpu , kiedy była długotrwała susza i bardzo niskie stany wody w rzece nie wykonano przejść pod Złotym Potokiem przy budowie kanalizacji sanitarnej w Łące Prudnickiej i Moszczance.
/ interpelacja stanowi zał. nr 6/
 
- dlaczego nikt nie reaguje na kradzież elementów stalowych barierki przy ul. Dworcowej 
   gdzie rozebrano już kilkadziesiąt mb barierki a następnie są przygotowane do zabrania.
 / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 7/
 
Radny R. Roszkowski
- co dalej z szaletem miejskim w centrum miasta.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 8/
 
- dlaczego praktycznie nie skorzystano z możliwości jakie dawał program „IW 
   INTERREGIIA .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 9/
 
- jakie są losy wniosku rady Miejskiej dot: przejęcia przez gminę obiektu byłego prewentorium w Wieszczynie.
/ interpelacja stanowi zał. nr 10/
 
Radna J.Harasymowicz
- dlaczego do dnia dzisiejszego tj. 24.08.2006. nie została załatwiona sprawa stypendiów 
   motywacyjnych.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.11/
 
Radny S. Hawron
- dot: realizacji obowiązku zapewnienia mieszkańcom mieszkań socjalnych .
/ interpelacja stanowi zał. nr. 12/
 
Radna J. Stanisz
- dot: pogłębienia koparkę rowu gminnego od nr 75 do Remizy Strażackiej. , gdyż w okresie jesiennych roztopów grozi zalaniem posesji.
/ interpelacja stanowi zał. nr 13/
 
- kiedy zostanie naprawiona droga powiatowa Rudziczka – Szybowice i kiedy zostaną
 założone barierki obok piekarni w Rudziczce.
 / interpelacja stanowi zał. nr.14/ 
- kiedy będzie naprawiona droga krajowa Piorunkowice – Rudziczka
/ interpelacja stanowi zał. nr 15/
 
Radny S. Hajducki
- kiedy nastąpi remont alejek w parku przy ul. Poniatowskiego
 / interpelacja stanowi zał. nr 16/
- czy jest możliwość udostępnienia hali sportowej LO dla Gimnazjum Nr 1
/ interpelacja stanowi zał. nr. 17/
 
Radny
R. Kwiatkowski
- dot; zagospodarowania podwórek na ul. Szkolnej i Traugutta , wyremontowania drogi wjazdowej ,wspólnej dla mieszkańców budynków prywatnych i gminnych , wykonanie oświetlenia , podłączenia sieci wodnej . Czy jest możliwe w IV kw. bądź na początku 2007r. podłączenie dwóch budynków.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 18/
 
- czy gmina wykonała prace zapobiegające przesiąkaniu wody do piwnic . Jak władze gminy zamierzają rozwiązać ten problem na posesji nr. 6. Kto nadzorował prace kanalizacyjne .
 / pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 19/
- jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa podręczników szkolnych dla dzieci romskich.
/ pełny tekst stanowi zał. nr. 20/
 
Wnioski zgłosili radni :
 
Radny M. Półchłopek
- dot: wykonania dwóch progów spowalniających na ul. Włoskiej w Prudniku.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 21/
 
Radny J.Roszkowski
- dot: ustawienia w aptekach pojemników na przeterminowane leki. Zwalczania szkodników 
   atakujących kasztanowce na ul. Mieszka I i Kochanowskiego.
 / petny tekst wniosku stanowi zał. nr. 22
 
- dot: konieczności zwiększenia bezpieczeństwa osób pieszych przechodzących pod 
 Wiaduktem kolejowym na ul. Nyskiej . Wnioskuje o wykonanie chodników pod wiaduktem 
   lub budowę przejścia obok.
 / pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 23/
 
- dot: ujęcia w planie remontów na 2007r. remontu elewacji budynków przy ul. Kolejowej 
   37,39,41,43 oraz 44 .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 24/
 
- wniosek skierowany do RM dot: wyrażenia sprzeciwu w formie uchwały dotyczącej  
 ewentualnych planów  likwidacji Szpitala w Białej .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 25
 
P k t . 5
 
Informacja z działalności Oddziału Wojewódzkiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Prudniku – stanowi zał. nr. 26
 
Radny J. Stanisz – zapytała ,czy roboty na Potoku Orzechówka będą wykonywane w roku bieżący. Ponadto poinformowała ,że sołectwa swymi środkami wykaszają rowy.
 
Radny S. Hajducki – dlaczego zlikwidowano Gminna Spółkę Wodną.
 
Radna I. Madera – uważa, że w informacji obrażono mieszkańców wsi Łąka Prudnicka. Ponadto uważa,że brzeg rzeki nie jest wykaszany.
 
Radny J. Serafin – jakie roboty będą prowadzone na rzece w Prudniku.
 
Radny R. Kwiatkowski – jaki jest koszt utrzymania oddziału w Prudniku. Jaki jest fundusz płac i jakie zostały wykonane inwestycje.
 
Franciszek Olszewski Kierownik Oddz . w Prudniku – na wykaszanie wałów przeznaczono 50 tyś.zł.  Oddział obsługuje 6 gmin .Rzeka w łące Prudnickiej jest wykaszana co roku . Mieszkańcy bardzo często budują tamy – jest to fakt. Spółka wodna jest domeną gminy . Oddział nie będzie wykaszał wałów , których nie jest właścicielem. WZIR nie może się zajmować urządzeniami , których nie jest właścicielem. O kosztach utrzymania pracowników  może poinformować Dyrekcja w Opolu.
 
Radny F. Fejdych – uważa ,że spółki wodne powinny funkcjonować.
 
Radny J. Roszkowski – środki jakie otrzymuje oddział są bardzo małe, roboty wykonano za ok. 270 tyś zł. W instytucjach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu nie szuka się oszczędności. Połowa zatrudnionych w oddziale była by wystarczająca. Nie ma tam gospodarności. Uważa ,że  zatrudnia się tam pracowników po znajomości. Rzeka przy ul. Kolejowej jest zamulona , brak jest środków na jej konserwację. Uważa, że rada powinna stwierdzić, że nie jest zadowolona ze stanu utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.
Radny S. Hawron – uważa, że rolnicy nie są zadowolenie z braku funkcjonowania spółki wodnej.
 
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
 
P k t . 6
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półr. 2006tr.- stanowi zał. nr. 27
 
Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 21 radnych.
Radni informacje przyjęli jednogłośnie.
 
P k t. 7
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
 
- opinie komisji stanowią zał. nr.28
 
V-ca Przewodniczący Rady E. Mazur – poinformował, że komisja Spraw Obywatelskich wnioskuje o zabezpieczenie kwoty 4 tyś zł na zakończenie remontu WDK w Łące Prudnickiej. 
 
Z-ca Burmistrza Z. Pikuła – dlaczego o barku środków na zakończenie remontu WDK w Łące Prudnickiej wiadomo jest dopiero dzisiaj.
 
Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – poinformowała, że wniosek taki powinien być skierowany do Burmistrza.
 
Radny J. Serafin – za wykonanie budżetu odpowiada Burmistrz i powinien przedstawić swoje stanowisko.
 
Radca Prawny G. Begej – Husak – rada musi określić skąd wziąć środki i dokąd przenieść. Wniosek powinien być pozostawiony do realizacji na przyszłą sesję.
 
Radny H. Sobczak – wniosek powinien być przekazany do Burmistrza . Zadanie na pewno zostanie zapłacone do końca roku.
 
Radny F. Fejdych – można przegłosować uwzględnienie w projekcie uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik przedłożonej na kolejną sesję kwoty 4 tyś zł na WDK w Łące Prudnickiej.
 
Radny E. Mazur – wnioskował o zabezpieczenie kwoty 4 tyś zł z przeznaczeniem na remont WDK w Łące Prudnickiej w projekcie uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik przedłożonym na sesję w miesiącu wrześniu br.
 
„za” przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
 
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LII/625/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.29
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006.
 
Radni uwag nie wnieśli
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LII/626/2006 zmieniającą uchwałę w spr: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.30
 
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r- wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
 
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LII/627/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.31
 
P k t . 8
 
Projekt uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom.
 
Radny H. Sobczak – uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji. Zasięgał opinii w redakcji Dziennika Urzędowego – wg. uzyskanej informacji wynika ,że publikacja może nastąpić pod koniec września br. tj. uchwała wejdzie w życie na 2 tyg. przed zakończeniem kadencji. Uważa ,że taka uchwała powinna być podjęta przez przyszłą radę.
    
Radny F. Fejdych – uważa, że dużo wcześniej powinny być opracowane zasady sprzedaży lokali użytkowych jak i zasady finansowej pomocy przedsiębiorcom. Następna rada zasady może zmienić . Zasady sprzedaży lokali użytkowych powinny być jasne , czytelne i znane.
 
Radny M. Półchłopek - poparł zdanie F. Fejdycha uważa, także ,że gmina powinna prowadzić przejrzystą politykę.  . Przedstawił stanowisko Klubu Radnych „Forum Samorządowe „ w sprawia zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom wnioskując o wykreślenie z § 1 pkt. 1 wyrazów „ jeżeli powierzchnia lokalu przeznaczonego do sprzedaży łącznie z powierzchnią lokali już sprzedawanych wynosi ponad 50% powierzchni wszystkich lokalu w budynku „    
Poparł też projekty uchwał dot: zbycia lokali użytkowych przy ul. Kwiatowej i Ratuszowej.
 
Radny J. Roszkowski – zwrócił uwagę ,że powinien być przegłosowany wniosek zgłoszony przez radnego M. Półchłopka.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – w interesie gminy jest w pierwszej kolejności sprzedaż mieszkań , natomiast w dalszej sprzedaż lokali użytkowych.
 
Radny M. Kamiński – zasady sprzedaży powinny być proste, kto ma pieniądze niech kupuje.
 
Radny S. Hajducki – w chwili obecnej nie powinna być podjęta uchwała o zasadach zbywania lokali użytkowych.
 
Radny S. Hawron – popiera projekt uchwały.
 
Radny M. Półchłopek – wycofał wcześniej zgłoszony wniosek i ponownie wnioskował aby   w § 1 pkt. stawkę 50% zastąpić  30%.
 
Radny J. Serafin – kadencja rady dobiega końca , ustalenie zasad należy pozostawić przyszłej radzie. Będzie głosował „przeciw” uchwale.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Półchłopka dot: zastąpienia stawki 50% stawką 30%
„za” przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych „przeciw” głosowało 11 radnych
Rada wniosek oddaliła.
"za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 11 „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
Rada uchwały nie podjęła.
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
 
- opinie komisji stanowią zał. nr.28
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych „przeciw’ głosowało 11 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 
Rada uchwały nie podjęła.
 
P k t . 9
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej .
 
- opinie stanowi a zał. nr.28
 
Radna I. Madera – przedstawiła wniosek komisji ds. Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska dot: wprowadzenia w uchwałach o zbyciu lokali użytkowych zapisu „za cenę równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej „
 
Radny F. Fejdych – rozumie,że wniosek komisji dot: zbywania lokali o 30% drożej od wyceny rzeczoznawcy.
 
Radny J.Serafin – mieszkania na wolnym rynku osiągają wyższe ceny. Zwiększenie ceny o 30% nie powinno być ze szkodą dla kupujących .
 
Radny R. Kwiatkowski – lokale też są sprzedawane w drodze negocjacji. Czy podwyżka o 30% będzie dotyczyła także negocjacji.
 
Radny J. Serafin – uważa, że lokale użytkowe nie powinny być sprzedawane w drodze negocjacji. Najlepszą formą sprzedaży jest przetarg. Uważa,że każda uchwała powinna być poddana pod głosowanie wraz z wnioskiem  komisji ds. wsi.
 
Radny H. Sobczak – uważa,że nie powinna być wprowadzona zmiana podwyższająca cenę lokalu o 30% w stosunku do wyceny.
Na komisjach dyskutuje się o podwyżce czynszu dla lokali użytkowych , w chwili obecnej o sprzedaży lokali podwyższając ich cenę. W tym momencie należy się zastanowić nad rozwojem miasta.   Wniosek komisji ds. wsi nie był analizowany na pozostałych komisjach . Większość radnych jest zaskoczona. Niech zasady uchwali przyszła rada po zasięgnięciu opinii kupców.
 
Radny E. Mazur – zwrócił uwagę ,że jest to wniosek radnego J. Serafina a nie całej rady.
 
Radny S. Hawron – prosił o przegłosowanie wniosku radnego J. Serafina.
 
Radny H. Sobczak – dlaczego dzisiaj najemcy lokali maja się dowiedzieć ,że lokal będzie sprzedany o 30 % drożej od wyceny. Może dojść do takiej sytuacji ,że jeden lokal będzie miał cenę podwyższoną natomiast inny nie.
 
Radny F. Fejdych – wniosek komisji ds. wsi powinien być przegłosowany przy każdej uchwale dotyczącej zbycia lokalu użytkowego.
 
 „za” przyjęciem wniosku komisji ds. Wsi głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 5 radnych „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
 
„za” podjęciem uchwały wraz z przyjętym wnioskiem głosowało 13 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/628/2006 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.32
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Radny H. Sobczak – jest przeciw uchwałom o sprzedaży lokali użytkowych o cenę wyższą o 30%    od wyceny rzeczoznawcy.
 
Radna J. Harasymowicz – nie może być tak ,że w chwili obecnej najemcy będą poinformowani ,że lokal będzie droższy o 30% od wyceny.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji ds.Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „ za ceną równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
 
„za” przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych „przeciw” głodowało 7 radnych „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada wniosek nie przyjęła.
 
„za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
 Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/629/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.33
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji ds.Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „ za ceną równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem
dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
 
„za” przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
 
Rada nie przyjęła wniosku.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/630/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Uchwała stanowi zał. nr.34
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Radny H. Sobczak nie brał udział w głosowaniu.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji ds.Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „ za ceną równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
„za” przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 12 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
„za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 8 radnych.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/631/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.35
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji ds.Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „ za ceną równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
 
„za” przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych „przeciw’ głosowało 3 radnych „wstrzymało się’ od głosu 10 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
 
„za” przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 9 radnych.
 
Radny H. Sobczak – nie brał udziału w głosowaniu . Ponadto poinformował, że na 5 podjętych uchwał 3 lokale sprzedano drożej natomiast 2 po wycenie rzeczoznawcy.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/632/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.36  
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
 
Przewodniczący  Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji ds.Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „ za ceną równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
 
„za” przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 10 radnych.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.
 
Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/633/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 37
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji ds.Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „ za ceną równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
 
„za” podjęciem wniosku głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „ wstrzymało się” od głosu 9 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
„za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.
 
Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/634/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
 
- Uchwała stanowi zał. nr.38
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji d.s Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „ za cenę równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związanie z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
 
„za” przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych
Rada wniosku nie przyjęła.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
 
Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/635/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.39
 
Projekt uchwał y w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji d.s Wsi dot: wprowadzenia w § 1 zapisu „za cenę równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu „
„za” przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada wniosku nie przyjęła.
Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak.
 
„za” przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/636/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
 
- Uchwała stanowi zał. nr.40
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie wniosek komisji d.s Wsi
dot: wprowadzenia z § 1 zapisu „za cenę równą 130% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego , powiększoną o wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i oszacowaniem lokalu”
 
„za” przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych „przeciw” głosowało 10 radnych „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Rada wniosku nie przyjęła.
 
Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak
 
„za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się „ nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/637/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.41
 
Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli. 
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LII/638/2006 uchylającą uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.42
 
Projekt uchwały uchylający uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII./639/2006 uchylającą uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.43
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
Z głosowania wyłączył się radny H. Sobczak.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/640/2006 w spr; zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.44
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/641/2006 w spr: zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.45
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych.
 Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/642/2006 w spr: zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości gruntowych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 46
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/643/2006 zmieniającą uchwałę w spr; zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.47
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/644/2006 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.48
                                                                                                             
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowych.
 
Radni uwag nie wnieśli.
 
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/645/2006 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.49
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/646/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
- Uchwała stanowi zał.nr.50
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/647/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.51
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
                       
„za”  podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/648/2006 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.52
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/649/2006 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.53
 
Projekt uchwały w spr: propozycji zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/650/2006 w spr: propozycji zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.54
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik.
 
Radny F. Fejdych – wnioskował o wykreślenia z § 3 pkt. 2 wyrazów „ a w szczególności dotyczące ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz edukacji publicznej. „
„za” przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/651/2006 zmieniającą uchwałę w spr: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik.  
 
- Uchwała stanowi zał. nr.55
 
 P k t . 10
 
Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
 
Radna J. Stanisz – zwróciła uwagę ,że poprzedni Burmistrz też nie udzielał odpowiedzi na pisma . Zwróciła się z pismem dot; wykupu mieszkania i odpowiedź otrzymała po 5 latach , skarg nie pisała.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych „przeciw’ głosowało 6 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/652/2006 w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.56
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.
 
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/653/2006 zmieniającą uchwałę w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006r.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.57
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do działalności gospodarczej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LII/654/2006 zmieniającą uchwałę w spr: zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do działalności gospodarczej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.58
 
P k t . 11
 
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Z. Pikuła informując, zagospodarowania podwórek na ul. Szkolnej – Traugutta należy dokonać wzorem zagospodarowania podwórek na ul. Młyńskiej. Na ul. K. Miarki został przerwany dren , który w chwili obecnej jest naprawiany. Hala Coroplastu jest w trakcie przejęcia przez gminę. Budynek przy ul. Klasztornej 12 należy do osoby prywatnej , która musi sama dokonać remontu , ZBK może ustawić rusztowanie. Odnośnie budynku w Wieszczynie trawa procedura przetargowa , temat nie zostanie załatwiony. Nowa Rada i Burmistrz powinni pomyśleć o budowie budynku socjalnego. Kotłownia przy Szkole Podst. Nr 3 będzie remontowana.
 
M. Radom Sekretarz Gminy – poinformował, że hipoteka z hali będącej w użytkowaniu Coroplastu została zdjęta lecz nie jest ustalona służebność. Musi być uchwała zgromadzenia wspólników , zgromadzenie odbędzie się 9 września br. Jeżeli te formalności zostaną załatwione to wówczas zostanie spisana umowa.
 
P k t . 12
 
Rada J. Harasymowicz – przedstawiła protokół komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli w zakresie zleconym przez radę. – protokół stanowi zał. nr.59
 
Radny S. Hawron - w maju br. komisja Budownictwa skierowała pismo do Burmistrza na które do dnia dzisiejszego nie została udzielona odpowiedź odnośnie sprzedaży lokali. W protokole Komisji Rewizyjnej też brak jest stwierdzenia ,że złamano prawo. Dlaczego Burmistrz dokonał sprzedaży 1 lokalu natomiast pozostałych nie.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański przedstawił pismo Kombatantów ze Stalowej Woli.
 
   Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad LII sesji. Posiedzenia rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 16.15. Protokół sporządzono w 2-ch egz. Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi Prudnika. Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi zał. do protokołu.
 
Protokołowała                                                              Przewodniczący
Jolanta Wróblewska                                               R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
                                                                                     Jacek Szczepański `      
 

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 02.11.2006
 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • PRM_LII_zal1.pdf (rozmiar 251,06 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal10.pdf (rozmiar 247,39 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal11.pdf (rozmiar 279,11 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal12.pdf (rozmiar 206,36 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal13.pdf (rozmiar 434,79 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal14.pdf (rozmiar 434,89 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal15.pdf (rozmiar 447,84 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal16.pdf (rozmiar 495,72 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal17.pdf (rozmiar 315,88 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal18.pdf (rozmiar 2 305,04 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal19.pdf (rozmiar 729,31 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal2.pdf (rozmiar 159,80 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal20.pdf (rozmiar 640,36 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal21.pdf (rozmiar 442,24 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal22.pdf (rozmiar 532,40 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal23.pdf (rozmiar 426,44 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal24.pdf (rozmiar 409,60 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal25.pdf (rozmiar 222,72 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal26.pdf (rozmiar 1 177,38 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27.pdf (rozmiar 3 304,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal1.pdf (rozmiar 426,62 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal10.pdf (rozmiar 142,19 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal11.pdf (rozmiar 360,28 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal12.pdf (rozmiar 1 670,74 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal2.pdf (rozmiar 465,71 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal3.pdf (rozmiar 2 401,19 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal4.pdf (rozmiar 725,93 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal5.pdf (rozmiar 4 714,24 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal6.pdf (rozmiar 850,61 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal7.pdf (rozmiar 1 524,44 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal8.pdf (rozmiar 174,12 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal27_zal9.pdf (rozmiar 290,71 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal2a.pdf (rozmiar 162,14 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal3.pdf (rozmiar 1 866,03 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal4.pdf (rozmiar 302,13 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal5.pdf (rozmiar 227,77 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal6.pdf (rozmiar 1 256,94 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal7.pdf (rozmiar 494,57 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal8.pdf (rozmiar 217,46 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • PRM_LII_zal9.pdf (rozmiar 258,62 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-11-06 14:31:18, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1044
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40