Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
48 - Protokół nr XLVIII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:29:25, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XLVIII
z sesji Rady Miejskiej w  Prudniku
odbytej w dniu 27 kwietnia 2006r.


Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/ Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Z-ca Burmistrza Z. Pikuła, Skarbnik Gminy B. Stankiewicz, Sekretarz Gminy M. Radom , Naczelnicy Wydz. Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 2 i 3/

P k t . 1

Przewodniczący Rady J. Szczepański – otworzył obrady XLVIII sesji, powitał radnych , zaproszonych gości , stwierdził prawomocności obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji w momencie rozpoczęcia obrad uczestniczyło 20 radnych.
Następnie poinformował, że zostały dostarczone radnym wersje poprawione projektów uchwał druk nr. 565,566 i 567. Zaproponował wprowadzenie pkt. przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

Radny H. Sobczak – wnioskował o wycofanie z porządku obrad wniosku ( druk nr 560) dotyczącego  odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego RM radnego E. Mazura. Wniosek o dowołanie nie jest sprawą polityczną . Radny E. Mazur stracił poparcie radnych, którzy Go wybrali. Powodów odwołania V-ce Przewodniczącego  jest wiele  m.in. zgłoszenie przez radnego E. Mazura wniosku dot: powołania pełnomocnika , niewybredny atak na radnego M. Wicherka i groźby skierowane wobec radnego  na sesji marcowej. Nie chodzi o trudne pytania.  Wycofuje wniosek w imieniu grupy radnych bo stracili poparcie osób, które w lutym do takiego działania namawiały. Uważa, że sposób uprawiania polityki jest niewłaściwy.

E. Mazur V-ce Przewodniczący RM – jest mile zaskoczony wycofaniem wniosku. Nie wykorzystywał mandatu radnego do  celów osobistych . Rani Go ,że radni wykorzystują swoją funkcję do celów osobistych i rodzinnych. Chciał przestrzec radnych.

J. Szczepański Przewodniczący Rady   - zaproponował przegłosowanie porządku obrad warz z wykreśleniem punktu dot: odwołania z funkcji V-ce Przew. RM.

Radny H. Sobczak – powinno się przegłosować wniosek.

Grażyna Begej- Husak  jeżeli są zmiany do porządku obrad to każdą zmianę powinno się przegłosować.

Przewodniczący Rady J.Szczepański – poddał pod głosowanie wnioski :
- wprowadzenie w pkt. 1 pdp. „ przyjęcie protokołu z XLVII sesji”
„za” głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
 - wycofania z porządku obrad pkt. 5 dot: rozpatrzenia wniosku o odwołanie V-ce Przewodniczącego RM.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wycofała punkt z porządku obrad.

„za” przyjęciem porządku obrad wraz  z przyjętymi zmianami głosowało 21 radnych.

                        Porządek obrad XLVIII sesji

1. Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLVII sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Rozaptrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik na 2005r.
- opinia RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2005r.
- opinia Komisji Rewizyjnej w sp0r: wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2005r. wraz z wnioskiem o nieudzielanie absolutorium,
- opinia RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w spr: absolutorium.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gmin y Prudnik na 2006r.,
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych .
7.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
8.Podjęcie uchwały w spr: konkursu na stanowisko dyrektora MiG Biblioteki Publicznej .
9.udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLVIII sesji.
10.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z XLVII sesji głosowało 21 radnych.

P k t. 2

Informację o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Z-ca Burmistrza Z. Pikuła – stanowi zał. nr 4

Radny F. Fejdych – skąd weźmiemy środki na brakujący udział w zadaniu „rewitalizacja miasta”

Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – jest w posiadaniu informacji wstępnej dot: oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów. Są zabezpieczone środki na programie norweskim jest też rezerwa budżetowa. Będzie to inwestycja wieloletnia i udział można zabezpieczyć w przyszłym roku.

Radny F. Fejdych – środki z ul. K. Jadwigi zostały podzielone w lutym w ramach nadwyżki budżetowej.

Radna J. Stanisz – podziękowała Burmistrzowi za starania w celu pozytywnego załatwienia wniosku związanego z zakończeniem budowy WDK w Rudziczce.

Radny J. Serafin  - zwrócił uwagę ,że Urząd Marszałkowski miał do podziału ok. 6 mln . zł i 30 wniosków.

Z-ca Burmistrza Z. Pukuła – poinformował, że  Urząd Marszałkowski miał do podziału  6 mln. zł i 30 wniosków dobrze się stało ,że Prudnik otrzymał środki na wykonanie ul. K. Jadwigi.

Radny . Roszkowski – czy odnośnie Rudziczki zostały przyznane środki w całości . Z-Ca Burmistrza Z. Pikuła poinformował ,że na WDK w Rudziczce został przyznana kwota w całości.

Radny J. Roszkowski – donosząc się do wypowiedzi radnej J.Stanisz poinformował, że 17 lat wstecz nie byliśmy w Unii Europejskiej  i nie mogliśmy się starać o środki z funduszy.

P k t. 3

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji udzielili : Z-ca Burmistrza Z. Pikuła, E.Sąkól Dyrektor GZOiW.

Radny E. Mazur – czy ZWiK poniesie koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Z-ca Burmistrza Z. Pikuła – ZWiK nie poniesie kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej . Pan S. Waszczykowski Z-ca Dyrektora ZWiK uczestniczy w pracach rady budowy kanalizacji.

Radny J. Roszkowski – prosił o podanie nazwiska osoby , która informuje o poziomie wody na tamie w Jarnątówku. Prosił o informację  do kogo należy się zwracać o informację.

Radny S. Hawron – kto ponosi ze strony gminy odpowiedzialność za rozwieszeni plakatów na przystankach autobusowych. Jakie działania zostały podjęte w celu usunięcia plakatów wyborczych.
M. Radom Sekretarz Gminy – poinformował, że na pisma wysłane z urzędu do komitetów do dnia dzisiejszego nie ma odzewu.

Radny R. Kwiatkowski – na osiedlu J.W ustawiono 2 słupy ogłoszeniowe. Plakaty wyborcze nie powinny być rozwieszane na wystawach sklepowych . Brak jest miejsc na rozwieszanie plakatów. Komitety wyborcze powinny wnosić opłatę  za zajęcie  miejsca.

Radny J. Roszkowski – uważa,że Burmistrz powinien wydać zarządzenie dot; umieszczeniu plakatu wyborczego na danym słupie tylko przez jeden komitet wyborczy.

Radny H. Sobczak – Komitety wyborcze prowadząc kampanie wyborczą zaklejają się wzajemnie.

Radny J. serafin – w jaki sposób gmina zamierza zagospodarować tereny przy ul. Soboty.

Z-ca Burmistrz Z. Pikuła – tereny zostały przekazane gminie, kolejna rada będzie musiała się zastanowić nad ich zagospodarowaniem.  

P k t. 4
Interpelacje zgłosili radni :

Radny R. Kwiatkowski
- jakie działania podjęły władze gminy w zakresie realizacji strategii rozwoju Gminy , jaka pomoc udzielono rolnikom tworzącym gospodarstwa agroturystyczne, kto odpowiada za to w Ośrodku Dworactwa Rolniczego , czy dworactwo rolnicze jest płatne ?
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.5 /

- co wynika z pism urzędu do mieszkańców Szybowic informujących o wymianie czy naprawie sieci energetycznej na ich terenie . Czy zainteresowaniu nie powinni być poinformowani o szczegółach prac. Przy ul. Polnych zakład gazowniczy planuje budowę sieci gazowej . Czy gmina coś na ten temat wie.
/ pełny tekst interpelacji  stanowi zał. nr. 6/

Radny J. Roszkowski
- kiedy Gmina P-k przejmie od ZWiK zbiornik wodny przy ul. Poniatowskiego celem zagospodarowania go dla potrzeb mieszkańców na cele rekreacyjne.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 7/

Radny S. Hwron
- kiedy zostaną zakończone prace budowlane przed głównym wejściem na cmentarz komunalny w Prudniku.
/ interpelacja stanowi zał. nr 8/
- czy jest rozważana budowa na cmentarzu komunalnym w Prudniku „Kolumbarium” jeżeli tak, to kiedy to nastąpi.
/ interpelacja stanowi zał.9/

Radny L.Piasecki
- wiele osób uważa, że Prudnik powinien postawić na turystykę i wiązać z tą dziedziną przyszłość .
/ interpelacja stanowi zał. nr 10/

- kiedy zostanie opracowany i wdrożony program współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi .
/ interpelacja stanowi zał. nr 11/

Radny M.Wicherek
- kto jest odpowiedzialny za umiejscowienie przystanku pod szkołą w Szybowicach . Prosił o wykonanie zjazdu dla autobusu przewożącego dzieci do szkoły .
/ interpelacja stanowi zał. nr 12/

Radna J.Harasymowicz
- dot: utwardzenia drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Soboty .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 13/

Radny F. Fejdych – jaki jest finał sprawy z restauracją „Clasic” przy ul. A. Krajowej  jakie koszty poniosła Gmina ?
/ interpelacja stanowi zał. nr. 14/

Radny S. Hajducki
- dot: zakłócania porządku przy kompleksie ogrodów działkowych za szpitalem
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 15/
- kiedy zostaną naprawione po zimie liczne dziury w poszczególnych jezdniach naszego miasta.
/ interpelacja stanowi zał. nr.16/

Radny R. Roszkowski
- dot: wykonania odpływu – studzienki  na ul. Dąbrowskiego( przy wylocie ul. Kraszewskiego)
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 17/
- czy możliwe jest wprowadzenie w Urzędzie Miejskim identyfikatorów dla urzędników. Podobnie czy możliwe jest wprowadzenie na drzwiach poszczególnych wydziałów takich tablic informacyjnych dla petentów o zadaniach , które realizuje wydział  Są to elementy programu „Przejrzysta Polska”
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 18/       
 
Wnioski zgłosili radni :

Radny F. Fejdych

- dot: opracowania jasnych , czytelnych i jawnych zasad zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania na naszym terenie.
/ stanowi zał. nr 19/

- po remoncie Rynku znaczna część jego terenu zamknięta jest dla ruchu kołowego za względu na brak miejsc parkingowych w Centrum miasta zwracam się z wnioskiem o udostępnienie Rynku dla potrzeb kierowców i umożliwienie parkowania na całym obszarze Rynku.
/ stanowi zał. nr 20/

- dot: remontu boiska w Czyżowicach dot; ponownego przeanalizowania zakresu praz i sposobu ich przeprowadzenia , przygotowanie właściwego kosztorysu, zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel i wykonanie rzetelnie inwestycji.
/ stanowi zał. nr 21/

Radny J. Szczepański 
- wnioskuje o rozpisanie konkursu na zagospodarowanie i wyeksponowanie postaci Jana Pawła II na skwerze Placu Zamkowym i nadanie imienia Jana Pawła II . Proponuje powołanie Społecznego Komitetu , który obejmie patronat nad inicjatywą.
 / wniosek stanowi zał. nr 22/


P k t. 5

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2005r. – sprawozdanie stanowi zał. nr. 23
Przewodniczący Rady J.Szczepański poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie w formie odrębnego druku. Następnie przedstawił opinię  RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prudnik za 2005r. – stanowi zał. nr. 24

Radny R. Kwiatkowski członek komisji Rewizyjnej – przedstawił uchwałę komisji wraz z opinią dot: absolutorium – stanowi zał. nr.25

Przewodniczący Rady J. Szczepański – przedstawił opinię RIO nt. wniosku Komisji Rewizyjnej w spr: absolutorium za 2005r. – stanowi zał. nr.26

Z-ca Burmistrz Z. Pikuła poinformował ,że został upoważniony przez Burmistrza do przedstawienia  stanowiska w spr: wykonania budżetu gminy za 2005r. – stanowi zał. nr.27

Radny H. Sobczak – sesja absolutoryjna jest najważniejsza w działalności samorządowej. Udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium podsumowuje pracę Burmistrza jak i Rady Miejskiej. Burmistrz jak i rada decydują o wizerunku gminy. Nie zgadza się z zarzutami przedstawionymi w opinii komisji Rewizyjnej.  W uchwale RIO jest stwierdzenie , że komisja uznała przedstawione sprawozdanie za sporządzone  prawidłowo, a wykonanie budżetu za 2005r,. za niebudzące zastrzeżeń formalno – prawnych. Ponadto RIO stwierdziło, że wykazane  nieprawidłowości nie są związane z wykonaniem budżetu gminy. 20 kwietnia br. ukazał się artykuł stwierdzający ,że władze miasta odpowiedzialność za realizację kanalizacji zrzucają  na wykonawcę. Natomiast radny J. Roszkowski stwierdził,że to gmina jest odpowiedzialna za terminowość prac. Z-ca Burmistrza był w NFOŚ w celu zdjęcia hipoteki z obiektów Frotexu. W sądzie zapadł wyrok uniewinniający Burmistrza to o czymś świadczy. Odnosząc się do dochodów gminy i stwierdzenia komisji ,że zostały wykonane w 86%  należy podkreślić fakt ,że w październiku 2005r. RM podjęła uchwałę która, pozbawiła Burmistrza prawa sprzedaży lokali użytkowych aby w konsekwencji w kwietniu br. zarzucić Burmistrzowi nie wykonanie dochodów. Takich sytuacji jest wiele. Apeluje aby nie wydarzyło się tak jak w wypowiedzi radnego J. Roszkowskiego ,że powodem nieudzielanie absolutorium jest brak współpracy pomiędzy Burmistrzem i radą. Taka sytuacja ma miejsce u nas pierwszy raz od 1999r. Można się spierać , ale nie wybieraliśmy mis  lecz szukaliśmy dla gminy gospodarza. Uważa,że Burmistrz jest dobrym gospodarzem , będzie głosował „przeciw” wnioskowi komisji Rewizyjnej.

Radny S. Hawron – w przedłożonym sprawozdaniu jest stwierdzenie ,że Rada Miejska uchyliła uchwałę w spr; zasad sprzedaży lokali użytkowych co wstrzymało sprzedaż tych lokali. Uważa,że przedstawione stanowisko jest nieprawdziwe , ponieważ zaprzeczają temu fakty. Radni Porozumienia Samorządowego złożyli wniosek o uchylenie zasad sprzedaży lokali na sesji w dniu 30 września. Wówczas Pan Burmistrz oświadczył ,że wstrzyma się od decyzji sprzedaży lokali. Następnie w dniu 27.10.2005r. Rada podjęła stosowną uchwałę, która zaczęła obowiązywać 7.12.2005r. czyli do tego dnia Burmistrz miał prawo decydować sam o sprzedaży lokali. W między czasie zostały przygotowane 4 lokale do sprzedaży , jednemu najemcy został lokal zbyty natomiast trzem nie , dlaczego ? – pełny tekst wystąpienia  radnego stanowi zał. nr.28 

Radny R. Kwiatkowski – komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na brak planu urlopów , wiele osób tych urlopów nie wykorzystało , traktowane to jest jako wykroczenie – skutkuje to grzywną , kto ją będzie płacił. Ponadto z budżetu gminy będą musiały być wypłacone ekwiwalenty. Pan Burmistrz w kampanii wyborczej zapewniał ,że pomnoży każdy grosz czy pomnożenie środków nastąpiło.  Stawki podatkowe chyba są największe na Opolszczyźnie . Zgromadzone przez Niego  w trakcie kampanii wyborczej prowadzonej przez Burmistrz 70 gr. oddaje bo nie chce mieć z Burmistrzem nic wspólnego , w tym są także pieniądze pracowników Prudnickich zakładów Obuwia.

Radny H. Sobczak – z ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy została zrobiona wielka sprawa .Poprzednik  Pan Burmistrz J. Roszkowski gdy kończył II kadencję pobrał ekwiwalent za zaległy urlop , czy ktoś wówczas  z tego robił wielką sprawę , czy pytano kto zapłaci .

Radny J. Roszkowski – ekwiwalent nie został wypłacony za urlop zaległy lecz bieżący. Z uwagi na opracowanie projektu budżetu na przyszły rok  urlop wypoczynkowy nie został przez Niego  wykorzystany w terminie.  Rada Miejska nie kierowała sprawy  związanej z Froterem do sądu lecz inne osoby. Stwierdzenie ,że radni wydali wyrok jest nie prawdziwe.   Radni podpowiadają  bo chcą aby sprawy były rozwiązane właściwie.    W sprawie utworzenia spółki Prudnickie Zakłady Obuwia Burmistrz opracował stosowny projekt uchwały natomiast radni uchwałę podjęli – jest to wspólny błąd. Wg. twierdzenia Burmistrza należy przyjąć ,że sukcesy są Jego , natomiast porażki Nasze.

Radny J. Serafin – podziękował sołtysom za angażowanie się w rozwiązywaniu problemów społeczności wiejskiej. Uważa, że nad wieloma sprawami jest brak nadzoru i organizacji ze strony gminy. Przeprowadził sondaże uczestniczył w sprawach sądowych prowadzonych przeciwko Burmistrzowi i wypracował sobie w ten sposób stanowisko. Mieszkańcy Prudnika mimo nie popularnych decyzji zyskali  ponad 400 nowych miejsc pracy. W której gminie udało się pozyskać tyle miejsc pracy. Hala , której proponowane jest przejęcie od Frotexu jest miastu potrzebna. Coroplastowi jest obojętne od kogo będzie ją wynajmował. Po analizie  i konsultacjach „wstrzyma się”  od głosu.

Radny S. Hajducki – poprzedni Burmistrz jak i obecny wysoko podnieśli podwyżkę w swojej działalności.

Radny F. Fejdych – trudno mieć obojętny stosunek  do Pana Burmistrza. Były naciski aby zawiązać spółkę PZO  z udziałem gminy wówczas to dwóch  radnych wskazywało na zagrożenia. Gmina nie była przygotowana na takie działania. Jeżeli by Burmistrz słuchał zdania innych do spółka by funkcjonowała do dnia dzisiejszego , przecież otrzymywał informację ,że źle się tam dzieje.  Nie potrafił w sposób właściwy nadzorować spółki. Zasługą Burmistrza jest ściągnięcie na prudnicki rynek pracy Coroplastu w ten sposób powstało ok. 400 nowych miejsc pracy. Lecz decyzje podjął samodzielnie nie zasięgał opinii rady. Burmistrz odnowił miasto np. Rynek ale z drugiej strony zbył majątek gminy za ok. 28 mln. zł. Gdyby gospodarka była prowadzona planowo za te same środki można by było wykonać więcej zadań. Burmistrz reprezentuje gminę , ośmiesza radnych w mediach. Nie przeprosił radnych bo nie umie tego zrobić. Nie potrafił sprowadzić inwestorów do naszego miasta.

Radny J. Mokrzycki- Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość wykonania  budżetu za 2005r. – RIO stwierdzenie to podtrzymuje. Komisja Rewizyjna zarzuca nie wykonanie kanalizacji sanitarnej natomiast wykonawcy zadania twierdzą ,że zostanie ono wykonane w terminie. Potwierdzenie takie otrzymał od wykonawcy na spotkaniu rady budowy. Powinniśmy dyskutować o wykonaniu budżetu .

Radny R. Kwiatkowski – stwierdził, że budżet po stronie dochodów nie został wykonany.         

Radny J. Mokrzycki – jak się odbiera narzędzia to nie można się domagać wykonania prac.

Radny R. Kwiatkowski – Burmistrz się chwalił wykonaniem przejścia granicznego, wiaduktu , remontem ul. Kościuszki. Twierdził też ,że wyroków może mieć 20 i dalej może być Burmistrzem.

Radny H. Sobczak – nic się nie dzieje bez zabiegań  i interwencji, wyjazdów i stosownych pism. Proszę zapytać poprzednika czy coś się da zrobić bez  starań władzy i urzędników.

Radny M. Kamiński – tematem jest absolutorium natomiast radni przeszli do oceny osoby. Burmistrza się kocha lub nie. Ocenia się  za końcowy efekt ekonomiczny natomiast ocena cech osobowości nie powinna mieć tutaj miejsca. Należy to pozostawić innym.

Z.Pikuła Z-ca Burmistrza – ocena pracy Burmistrza powinna być oparta o działania gospodarcze i ekonomiczne. Jest mnóstwo spraw , które są  w trakcie realizacji . Odnośnie realizacji inwestycji kanalizacja sanitarna należy być optymistą , wykonawca zapewnia ,że termin oddania inwestycji do realizacji zostanie dotrzymany , ponadto jest jeszcze wiele czasu. Dzisiejsza decyzja radnych jest ważna dla Burmistrza jak i dla gminy.

Radny S. Hawron – dlaczego obciąża się radnych za nie wykonanie sprzedaży mienia skoro Burmistrz mógł podjąć decyzję o sprzedaży . Do momentu wejścia w życie uchwały uchylającej zasady zbywania lokali były przygotowane 4 lokale do zbycia natomiast zbyty został 1.

Z.Pikuła Z-ca Burmistrza – jest to kolejna sesja na której dyskutujemy o sprzedaży lokali. Burmistrz podejmując  decyzje  o sprzedaży lokali kierował się argumentami.

K. Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – w wrześniu 2005r. do sprzedaży przygotowywano 4 lokale , wymagały one jeszcze zakończenia procedury szacunkowej, sprzedaż była planowana na grudzień. W miedzy czasie radni uchylili zasady na mocy których, Burmistrz zbywał lokale i za każdym razem decydują w formie uchwały o zbyciu danego lokalu.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – odczytał projekt uchwały w spr: nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Prudnika za 2005r.
 Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
„za” podjęciem uchwały w spr: nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Prudnika za 2005r. głosowało  10 radnych „przeciw „ głosowało 9 radnych „wstrzymało się’ od głosu 2 radnych.
Rada Miejska nie podjęła uchwały. Nie uzyskano wymaganej ilości głosów.


P k t. 6

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

Opinie komisji stanowią zał. nr.29

Radny E. Mazur – w imieniu komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego wnioskował o przekazanie kwoty 29 630,00 zł na remont toalet w WDK w Łące Prudnickiej.

B. Stankiewicz Skarbnik Gminy – jeżeli radni przyjmą wniosek o przekazanie dodatkowych  środków na   remont toalet w WDK to proponuje aby była to kwota 30 tyś zł. Pochodząca z wynagrodzeń i pochodnych szkół.

„za” przyjęciem wniosku dot: przekazania 30 tyś zł na remont toalet w WDK w Łące  Prudnickiej głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska wniosek przyjęła.

Radny F. Fejdych – skąd się wzięło zadanie „budowa oświetlenia na ul. Konopnickiej” 

Z. Pikuła Z-ca Burmistrza – problem oświetlenia przy ul. Konopnickiej jest powszechnie znany, poruszają go mieszkańcy przechodzący obok dawnych zakładów Obuwia. W momencie gdy zakład prowadził produkcję krótki odcinek ul. Konopnickiej był oświetlany , obecnie nie.
 
Radny S. Hawron – czy przy planowaniu prac inwestycyjnych brano pod uwagę roboty oświetleniowe.

Z. Pikuła Z-ca Burmistrza – sprawa oświetlenia przy ul. Konopnickiej powstała w chwili obecnej. Sprawę należy rozwiązać dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Sekretarz Gminy M. Radom – ulicę Konopnicka oświetlały Zakłady Obuwia . Obecnie należy oświetlenie wykonać z uwagi na bezpieczne przejście mieszkańców osiedla J.W.

Radny S. Hawron – wskazał, że mieszkańcy z końca ul. Dąbrowskiego także nie mają oświetlonej drogi. 

Z. Pikuła Z-ca Burmistrza – na ul. Konopnickiej należy ustawić tylko 2 lampy i sprawa oświetlenie będzie rozwiązana.

Radny J.Roszkowski – proponuje przegłosować uchwałę i przyjąć wniosek   o rozwiązanie sprawy oświetlenia na ul. Dąbrowskiego.
 
Radny H. Sobczak – uważa,że należy załatwić sprawę oświetlenia na ul. Konopnickiej.

Radny E. Mazur – sprawa oświetlenia na ul. Dąbrowskiego była już poruszana. Należy się zastanowić nad opracowaniem dokumentacji.

Z. Pikuła Z-ca Burmistrza – radny S. Hawron ma rację , ale nie można zrealizować wszystkich zadań.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr Nr XLVIII/584/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

- Uchwała stanowi zał. nr.30


Projekt uchwały w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVIII/585/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
- uchwała stanowi zał. nr 31

P k t. 7

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej w drodze bezprzetargowej ( druk nr 564)

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – stanowią zał. nr.29

Radny F. Fejdych – zwrócił się z prośbą o opracowanie szczegółowego wykazu dróg polnych , które mają pozostać.
Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosów nie było „przeciw” głosowało 18 radnych „wstrzymujących się nie było.
Rada Miejska uchwały nie podjęła.

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej (druk nr 565)
Przewodniczący Rady poinformował,że radni otrzymali projekt uchwały w wersji poprawionej w § 1.

Radny J. Serafin – uważa, że nieruchomości gminne powinny być zbywane w drodze  przetargu.
- opinie komisji stanowią zał. nr.29
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada Miejska uchwały nie podjęła.

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 566)
- opinie komisji stanowią zał. nr.29
Radni  dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych „przeciw’ głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada Miejska uchwały nie podjęła.


Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 567)
- opinie komisji stanowią zał. nr.29
Radni dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada Miejska uchwały nie podjęła.

P k t . 8

Projekt uchwały w spr: konkursu na stanowisko dyrektora MiG  Biblioteki Publicznej ( druk nr 568)
  
Radny S. Hawron – wnioskował o zwiększenie składu osobowego komisji o 1 osobę.

Radny J.Romaniuk – w imieniu Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej zaproponował do składu komisji radnego M. Wicherka. Ponadto zwrócił uwagę ,że jeżeli radny S. Hawon wnioskuje o zwiększenie składu komisji o 1 osobę to może rozważyć możliwość powołania 7 osobowego składu  komisji.

Radna I. Madera – w imieniu komisji ds. Wsi zaproponowała do składu komisji radnego S. Hajduckiego

- Opinie komisji stanowią zał. nr. 29
 
Radny . Fejdych – prosił o przedstawienie warunków konkursu.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował,że wpłynęło pismo z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej delegujące do składu komisji Pana Piotra Polusa.

Sekretarz Gminy M. Raom przedstawił treść ogłoszenia o konkursie zawiera ono m. in. Wymaganie kwalifikacje – tj. ukończone studia z zakresu bibliotekarstwa , straż pracy min. 2 lata np. w bibliotece.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – skierował zapytanie do radnego S. Hawrona czy podtrzymuje wniosek dot: zwiększenia składu osobowego komisji o 1 osobę. Radny wniosek podtrzymał.

Sekretarz Gminy M. Radom – zwrócił uwagę, że komisji w dużym składzie osobowym jest trudno pracować .

Radny H. Sobczak – zaproponował przegłosowanie propozycji radnego J. Romaniuka.

Radny F. Fejdych – wnioskował o powołanie komisji konkursowej w 7 osobowym składzie.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych ”przeciw” głosowało 4 radnych „wstrzymało się od głosu 3 radnych.
Rada wniosek przyjęła.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – w związku z przyjętym wnioskiem w składzie komisji konkursowej będzie pracowało 4 przedstawicieli RM. Prosił o zgłoszenie  kandydatów.

Radny S. Hawron – zgłosił kandydaturę radnego R. Roszkowskiego. Radny R. Roszkowski wyraził zgodę na udział w pracach komisji konkursowej.

Radny R. Roszkowski – zgłosił kandydaturę radnego R. Kwiatkowskiego.
Radny R. Kwiatkowski wyraził zgodę na udział w pracach komisji konkursowej.

Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie kandydatury następujących radnych delegowanych do składu komisji konkursowej
Radny M.Wicherek,
Radny S.Haducki,
Radny R.Roszkowski,
Radny R.Kwiatkowski
„za” delegowaniem powyższych radnych do prac komisji konkursowej głosowało 13 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.

Sekretarz Gminy M. Radom – poinformował,że przepis stanowi ,że należy dokonać wyboru Przewodniczącego komisji.

Radny F. Fejdych – zaproponował na przewodniczącego komisji konkursowej Sekretarza Gminy M. Radoma , który wyraził zgodę na udział w pracach komisji .
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVIII/586/2006 w spr: konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.  

- Uchwała stanowi zał. nr. 32

P k t . 9

Z. Pikuła Z-ca Burmistrza – poinformował,że dokonana została kontrola realizacji inwestycji „kanalizacja sanitarna Łąka Prudnicka- Moszczanka Prudnikę przez podmiot wdrażający , nie stwierdzono uwag.
Odpowiedzi na zapytania zostaną udzielone w formie pisemnej.


P k t . 10

Przewodniczący Rady J. Szczepański przestawił pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego dot: udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2005r – stanowi zał. nr.33

Radny H. Sobczak – uważa,że pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego powinno być przedstawione w pkt. dot: sprawozdania z wykonania  za 2005r. oraz udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował,że w momencie uchwalania budżetu Gminy wymagane są opinie związków zawodowych do przedłożonego projektu.

Sekretarz Gminy M. Radom – poinformował,że została uchylona 
uchwała w spr: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Koszt jakie poniosła gmina wyniosła 590 zł.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – w związku ze zbliżającym się terminem przypomniał  o złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych.

Radny S. Hawron – wnioskował o  rozpatrzenie pisma P. Lebickich dot: sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej. 30 września rada przyjęła wniosek dot: uchylenia zasad sprzedaży lokali użytkowych. Natomiast 27 października została podjęta w tej materii  uchwała, która weszła w  życie 7 grudnia 2005r. W tym czasie Burmistrz mógł dokonywać sprzedaży lokali.

Radny F. Fejdych – sprawą 4 lokali powinna się zając komisji Rewizyjna. Co spowodowało ,że został zbyty 1 lokali natomiast pozostałe 3 nie. Ponadto uważa ,że na kolejną sesje powinien być zaproszony Prezes Pioniera – firma nie ma wjazdu , Burmistrz w tej sprawie nie dotrzymał słowa.

„za” przyjęciem wniosku radnego S. Hawrona  uzupełnionego przez radnego F. Fejdycha głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.
 
Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował, że czynił starania aby zaprosić na dzisiejszą sesją Pana Starostę lecz dzisiaj także jest sesja w Powiecie.  Ma zapewnienie ,że Starosta będzie uczestniczył w kolejnej sesji.

Radny  F.Fejdych – rolnicy zwrócili się do gminy o oszacowanie strat w zasiewach . Prosił o informację na kolejną sesję.  

Radny M.Wicherek – RS i Sołtys wsi Szybowice czynią starania o boisko sportowe . Natomiast jeden z mieszkańców protestuje.
Przewodniczący Rady. Szczepański – poinformował ,że pismo wpłynęło w dniu dzisiejszym.

Radny J. Mokrzycki – przedstawiciel Zakładu Gazowniczego poinformował, że każdy mieszkaniec , który dostosuje ogrzewanie na gazowe otrzyma   tysiąc złotych .

      Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XLVIII sesji posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz.17.oo .Protokół sporządzono w 2-ch egz. , oryginał pozostaje w katach Wydz. Organizacyjnego , drugi egz. Przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała                                                   Przewodniczący
Jolanta Wróblewska                                   Rady Miejskiej w Prudniku
                                                                    Jacek Szczepański   

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 17.07.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part33.rar (rozmiar 580,37 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:27:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part32.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:26:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part31.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:24:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part30.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:23:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part29.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:23:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part28.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:22:43, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part27.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:22:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part26.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:21:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part25.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:20:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part24.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 15:20:02, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part23.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 14:16:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part22.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 14:15:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part21.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 14:15:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part20.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 14:14:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part19.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 14:13:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part18.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 14:12:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part17.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 13:57:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part16.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:24:04, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part15.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:19:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part14.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:18:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part13.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:18:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part12.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:15:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part11.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:14:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part10.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:13:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part09.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:12:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part08.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:11:30, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part07.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:07:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part06.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:06:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part05.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:05:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part04.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:04:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part03.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:03:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part02.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:01:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part01.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:00:39, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu Nr 48_2006.part12.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-17 12:16:59 do 2006-07-17 12:17:21]
  [załącznik usunął Barbara Muszyńska]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1064
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1288

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dokonano edycji opisu
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40