Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
615 - Uchwała Rady Miejskiej nr LI/615/2006 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 10:41:58, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr  LI/615/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 29 czerwca 2006r

w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r,Nr 142,poz. 1591, z 2002r,Nr 23, poz.220,Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003r,Nr 80,poz. 717,Nr 162,poz. 1568, z 2004r,Nr 102,poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz. 1759; z 2005r,Nr 172,poz. 1441; z 2006r,Nr 17,poz. 128) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r,Nr 261,poz. 2603,Nr 281,poz. 2782, z 2005r. Dz.U.Nr 130,poz. 1087,Nr 169,poz. 1420,Nr 175,poz. 1459)  i § 1 Uchwały Nr XLIII/355/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali, Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego obejmującego swoją powierzchnią cały budynek położony na działce nr 2542/48 mapa 2, obręb Prudnik oraz na działce nr 2759/3, mapa 5, obręb Prudnik , o łącznej powierzchni 0,0666 ha. 


                                                     
§ 2.


Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2751/3 i 2752/3, na mapie nr 2- obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2539/48 i 2540/48 , służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2542/48 mapa nr 2 , obręb Prudnik i nr 2759/3 , mapa nr 5 , obręb Prudnik , celem umożliwienia właścicielowi tej nieruchomości przejazdu i przechodu do ulicy Włoskiej.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 473
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40