Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
50 - Protokół nr L z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 07:56:13, dokument aktualny]


                                                  P r o t o k ó ł  Nr L
z sesji  Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 czerwca 2006r.

/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Radny nieobecny usprawiedliwiony :
Mariusz Półchłopek

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Z. Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Z. Pikuła, Z-ca Skarbnika Z. Kuc, Naczelnicy Wydz. ,Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Mróz, sołtysi wsi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2 i 3/

P k t . 1

Przewodniczący Rady Jacek Szczepański otworzył obrady L sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał druk nr 573 b w spr: u morzenia wierzytelności, 576 a w spr: udzielenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów  , 582 a w spr: zbycia nieruchomości oraz wycofanie projektu druk nr 582.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu druk nr 576 a głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 573 b głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „nie było

„za” wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 582a głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

„za” wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały druk nr 582 głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Projekt uchwały wycofano z porządku obrad.   
                                           
                                         Porządek obrad L sesji

1.Sprawy organizacyjne.
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęci e protokołu z XLVIII i XLIX sesji.
2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLVIII sesji.
4.Intereplacje i wnioski radnych.
5.Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Prudnik,
- informacja Komendy Powiatowej Policji,
- informacja Straży Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizację  
  wieloletnich programów inwestycyjnych,
- wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
  odprowadzania ścieków,
- wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do budowy zbiornika 
  retencyjnego w Ścinawie Nyskiej,
- uzgodnienia zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin 
  Korfantów i Prudnik,
- udzielenia poparcia dla stanowiska Prezydentów ,Burmistrzów i Wójtów Gmin 
 Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku.
8.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- nabycia nieruchomości nie zabudowanej,
- nabycia nieruchomości nie zabudowanej,
-zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości.
9. Komunikaty zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z XLVIII głosowało 19 radnych , głosów „prze4ciw’ i „wstrzymujących się” nie było.

„za” przyjęciem protokołu z XLIX sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2

Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr. 4

P k t . 3

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XIX sesji udzielili : naczelnik Wydz. GP J. Stępień, Naczelnik Wydz. IK J. Ćwierz, Sekretarz Gminy M. Radom.
Radny J. Roszkowski – aby zbiornik wodny ZWiK zagospodarować rekreacyjnie czy jest potrzebna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

J. Stępień Naczelnik Wydz. GP – poinformował ,że jest potrzebna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiająca rekreacyjne wykorzystanie zbiornika wodnego. Taki wniosek będzie zgłoszony do projektu.

Radny R. Kwiatkowski – za niewłaściwe uważa umiejscowienie przejścia dla pieszych od strony Kauflandu, zabezpieczenie podwórek przy ul. Wiejskiej oraz wyjazdu od stacji paliw na ul. Powstańców. Powinna funkcjonować komisja , która wydawała by opinie w spr; przejść dla pieszych oraz wjazdów z drogi głównej.

Burmistrz Z. Kowalczyk – Kaufland zabezpieczy na własny koszt teren od rzeki. Zadanie nie jest jeszcze zakończone. Na ul. Wiejskiej powinny być przestrzegane przepisy ruchu drogowego . Na tej ulicy jest trudno wykonać przejście podziemne .

Radny S. Hawron – zwrócił uwagę ,że nie udzielono konkretnej informacji dot: rozliczenia komitetów wyborczych z plakatów rozmieszczanych na przystankach autobusowych.

Radny M. Wicherek – zwrócił uwagę ,że przystanek autobusowy w Szybowicach nie jest bezpieczny dla dzieci.
Zdanie to poparł radny J. Serafin.

Radny R. Roszkowski – uważa, że z przedstawionej odpowiedzi wynika ,że nie jest planowanie noszenie przez pracowników identyfikatorów.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – na poprzedniej sesji został przyjęty wniosek dot: przeprowadzenia kontroli 4 lokali zgłoszony przez radnego S. Hawrona. Prosił o zajęcie stanowiska przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny K. Lewandowski – Przewodniczący komisji Rewizyjnej poinformował, że rada nie podjęła uchwały określającej zakres i termin przeprowadzenia kontroli przez komisję Rewizyjną.

Radny F. Fejdych – na poprzedniej sesji rada przyjęta wniosek dot: kontroli, dlaczego  wówczas radca prawny nie poinformował, że jest konieczne podjęcie uchwały.

Radca Prawny Grażyna Begej Husak – rada przyjęła wniosek i w jego myśl jest potrzebna stosowna uchwała.

Radny S. Hawron – zwrócił uwagę ,że sprawa się przeciąga w czasie.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – poinformował, że pozwolił sobie przygotować stosowny projekt uchwały.  Zostanie on przedłożony pod obrady kolejnej sesji.
 
Radny F. Fejdych –  zna treść projektu uchwały . Prosił o opracowanie projektu zgodnie z przyjętym wnioskiem .

P k t . 4


Interpelacje zgłosili radni.

Radny S. Hawron 
- dlaczego do dnia 1.06.2006r. nie naprawiono nawierzchnio ul. Szkolne   
  w Prudniku.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 5/
- jaka ilość osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich jest zameldowana w zasobach mieszkaniowych ZBK i TBS z uwzględnieniem położenia lokalu mieszkalnego w budynku oraz jak przedstawia się plan likwidacji barier architektonicznych w budynkach i drogach ( powierzchnia) , ciągach dojazdowych z podwórek, jak również w mieście.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 6/  

Radna J. Stanisz
- dot: wycięcia suchych topoli i konarów na drodze krajowej Rudziczka, Piorunkowice, Niemysłowie. Po ostatniej burzy wiele dużych konarów spadało na przejeżdżające auta.
/ interpelacja stanowi zał. nr7/
- kiedy Starostwo będzie wypłacało stypendia dla szkół średnich.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 8/

Radna J. Harasymowicz
- dlaczego w dalszym ciągu mimo obietnic nie wprowadzono w gminie Prudnik stypendiów motywacyjnych dla najwybitniejszych uczniów , którzy reprezentują i promują naszą gminę w województwie i kraju. Dlaczego władze UM zrezygnowały z organizowania spotkań dla uczniów i nauczycieli , którzy w ciągu roku szkolnego brali  udział w olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowych  przynosząc chwałę naszej gminie.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 9/

Radny R.Kwiatkowski
- czy w planie remontów znajduję się odtworzenie nawierzchni ul. Lompy,kiedy nastąpi przełożenie bloków betonowych. Kiedy nastąpi remont części nawierzchni ulicy łączącej   ul. Skowrońskiego z ul. K. Miarki.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 10/

Radny J. Roszkowski
- na jakim etapie realizacji jest uchwała RM z dnia 29.12.2005r. w spr: nabycia od Frotexu hal produkcyjnych zajmowanych przez Coroplast.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 11/

Radny R. Roszkowski
- dlaczego nie zadbano o odpowiednie umiejscowienie latarni na ul. Skowrońskiego . Są one umiejscowione w kilku punktach blisko budynków co utrudnia ruch przechodniom np. wózkom inwalidzkim.
/ interpelacja stanowi zał.nr 12/

- dot: planowanej budowy hali widowiskowo – sportowej na JW. Proponowane 600 miejsc nie załatwia problemu organizacji spotkań np. przez Pogoń Prudnik , gdzie dziś jest więcej widzów. Proszę o wspólne z radą przeanalizowanie tej kwestii by potem nie było za późno.
/ interpelacja stanowi zał. nr .13/

- czy możliwe jest umieszczenie tablic informacyjnych przy obwodnicy Prudnika. Takie tablice umieścił już Kaufland. Może warto byłoby zadbać o dobre wyeksponowanie atrakcji , które oferuje nasze miasto.
/ interpelacja stanowi zał. nr.14/

Radny L. Piasecki
- kiedy zostanie wypracowany i wdrożony Kodeks etyczny pracowników UMiG
/ interpelacja stanowi zał. nr.15/    
  
Wnioski zgłosili radni.

Radny R. Kwiatkowski
- dot: uzupełnienia przez PKS  brakujących rozkładów jazdy oraz dbania o 
  czystość przystanków autobusowych.
/ wniosek stanowi zał. nr 16/
- dot: nazwania Sali obrad „Aula Jana Pawła II”, wydzielenia z Biblioteki Miejskiej zbiorów o nazwie „Biblioteka Christiana” , powołania komitetu budowy pomnika.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 17/

Radny S. Hawron
- przywrócić ruch ciągników rolniczych na ul. Młyńskiej w Prudniku o tonażu przekraczającym dotychczasowe ograniczenie do 5 t , co wyeliminuje ich udział w ruchu pojazdów ul. A. Krajowej i ul. Kościuszki.
/ wniosek stanowi zał. nr. 18

Radny F. Fejdych
- dot: porządkowania poboczy drogi od skrzyżowania w Niemysłowicach  w kierunku Szybowic na odcinku od kościoła w Niemysłowicach. Zarośla ograniczają widoczność , zmuszają pieszych do poruszania  się środkiem jezdni.
/ wniosek stanowi zał. nr. 19/

Radny j. Romaniuk
- dot: wykonania dokumentacji technicznej i włączenie do planu inwestycji nawierzchni drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Prudniku przy  ul.Lwowskiej.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 20/

Radny Leszek Piasecki
- dot: zmiany czasu pracy UM winien być  czynny w godz. 8.oo – 16.oo codziennie.
/ wniosek stanowi zał. nr 21/ 


P k t. 5
Informacja Komendy Powiatowej Policji nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego – stanowi zał. nr.22

Krzysztof Mróz Komendant Powiatowy Policji- podziękował byłemu Komendantowi jak i władzom miasta za udzielone wsparcie finansowe na rzecz monitoringu. Poinformował, że monitoring w Prudniku jest profesjonalny. Wskazał na potrzebę umieszczenia kamery obok Kauflandu z uwagi na  kradzieże i włamania do samochodów w obrębie stacji paliwowej Statoil i marketów oraz przy wylocie drogi w kierunku Głuchołaz.

Radny F. Fejdych – od kilku lata występuje w naszym mieście problem brawurowej jazdy samochodami przez młodych kierowców.   Czy Komenda Policji będzie czyniła starania o ustawienie fotoradarów.

Krzysztof Mróz Komendant KPP – fotoradar był ustawiony na ul. Dąbrowskiego . Należy jednak poinformować ,że prędkość przekraczali głównie mieszkańcy ul. Dąbrowskiego jak i osiedla a nie jak wcześniej sugerowano kierowcy ciężarówek. Gmina może udzielić pomocy w  zainstalowaniu fotoradatu.

Radny R. Kwiatkowski – niepokoi go sprawa wykrywalności narkotyków w szkołach jak też i przebywanie młodzieży w trakcie zajęć lekcyjny w Parku Miejskim. Jak wygląda sprawa kontynuacji budowy siedziby komendy. Zgłaszał także wcześniej wniosek dot: zaproszenia do udziału w sesji w momencie omawiania tematu związanego z bezpieczeństwem publicznym przedstawiciela Prokuratury, Sądu jak i Agencji Ochrony Mienia.

Krzysztof Mróz Komendat KPP – jest też taka prawidłowość ,że w momencie wzrostu przestępczości wzrasta wykrywalność natomiast w momencie spadku przestępczości wykrywalność spada. Wykrywalność nie jest niska natomiast wolał by aby nie było problemów z wagarowiczami. Policja wstępuje do szkół w sprawie wagarowiczów natomiast  problem związany z narkotykami nie odbiega od innych miast. Dochodzą  wiadomości ,że w szkołach występuje problem z narkotykami lecz  takich informacji jest brak od szkół. 
Do współpracy należy zachęcić nauczycieli, pedagogów. Natomiast psów do szkół nie należy wprowadzać. Do roku 2010 planowane jest zakończenie budowy nowej siedziby Komendy Policji, 22 maja br. został przekazany plac budowy wykonawcy.

Radny S. Hajducki – zwrócił uwagę na operatywność Policji szczególnie w zakresie patroli ogrodów działkowych. Podziękował za działania.

Radny J.Romaniuk – uważa, że powinny być patrole obok Kauflandu zmuszające  pieszych do korzystania z przejść.  Kaufland, Lidl i Statoil powinny partycypować w zakupie kamery.

Radny S. Hawron – czy Policja może podejmować działania w zakresie poprawy stanu technicznego jezdni.

Krzysztof Mróz Komendant KPP – Policja może tylko podejmować działania zmierzające do ustawienia znaków drogowych.

Radna J. Harasymowicz – czy nie można zniwelować braków kadrowych w Policji. Komendant wyjaśnił,że o zatrudnieniu decyduje Komenda Wojewódzka.

Radny. M.Kamiński – uważa, że Policja ma problemy kadrowe ale jest to wina systemu. Pomoc w dalszych monitoringu miasta  powinna nastąpić ze strony władz.

Radny R. Kwiatkowski – stan chodnika do Łąki Prudnickiej jest zły , nie można jeździć rowerem.

Radny E. Mazur – uważa, że kamera przenośna spełnia funkcję i można ja przemieszczać .
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

Informacja Straży Miejskiej – stanowi zał. nr. 23

Radny R. Kwiatkowski – uważa, że zwiększeniem obsady kadrowej o 1 etat można poprawić efektywność pracy Straży Miejskiej. 

Zbigniew Trentkiewicz Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska posiada rowery  . Zwiększenie obsady kadrowej  o 1 etat polepszyło by pracę.

Radny F. Fejdych – czy Straż Miejska będzie miała rozszerzenia uprawnień np. w kierunku posiadania broni.

Z. Trentkiewicz – Straż Miejska posiadała na stanie broń gazową lecz. Nie była używana . Ukazało się rozporządzenie nakazujące jej oddanie.     

Radny M. Kamiński – jakie są bolące punkty w prawidłowym funkcjonowaniu Straży  Miejskiej .

Z.Trentkiewicz – mogło by nastąpić zwiększenie etatów, potrzebny jest też nowy samochód . Zwiększenie obsady o 1 osobę mogło by pozwolić na monitorowanie miejsc handlowych w soboty.

Burmistrz Z. Kowalczyk – nie jest przewidywane zwiększenie obsady etatowej Straży Miejskiej. W projekcie budżetu były zaplanowane środki na zakup samochodu lecz zostały wycofane z uwagi na zadania inwestycyjne. Straż powinna być wyposażona w samochód. Obecna obsada wykonuje więcej zadań niż 7 osobowy skład sprzed kilku lat. Policja ma braki kadrowe z uwagi na brak środków ta sama sytuacja występuje w samorządzie. Należy się zastanowić , czy prowadzić inwestycje, czy też  wypłacać wynagrodzenia dla nauczycieli. Należy się zastanowić nad priorytetami. Aktualnym tematem jest zakup samochodu dla Straży Miejskiej, który poprawi jej efektywność. Myśli ,że radny R. Kwiatkowski poruszając sprawę zatrudnienia w SM dodatkowo jednej osoby ma na myśli znajomego.
Przewodniczący rady J. Szczepański – uważa,że stwierdzenie Burmistrza wobec radnego R. Kwiatkowskiego jest niestosowne . Inni radni też wnioskowali o zwiększenie zatrudnienia w SM.

Radny R. Kwiatkowski – poinformował,że nigdy nie starał się o zatrudnienie w jednostkach gminy członka rodziny.

Radny E. Mazur – Komisja Spraw Obywatelskich skierowała do Burmistrza wniosek o zwiększenie zatrudnienia w SM z uwagi na bezpieczeństwo w godz. popołudniowo – wieczornych.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

P k t . 6

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

Burmistrz Z. Kowalczyk – zaproponował zabezpieczenie kwoty 12 tyś zł na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich. Każda wieś otrzymała by na ten cel po 2 tyś zł. Wnioski o dofinansowanie wpłynęły tylko z Rudziczki i Czyżowic , pozostałe wioski z takimi propozycjami ni wystąpiły. Nie można karać sołtysów na podjęcie inicjatywy.

Radna J. Stanisz – Rudziczka pierwszy raz będzie organizowała półkolonie dla dzieci dlatego też złożyła wniosek do Burmistrza o dofinansowanie. Półkolonia będzie organizowana pod patronatem UM, Kuratorium Oświaty , środki które przeznaczy gmina z budżetu będą przeznaczone na dożywianie dzieci.

A. Zawiślak Sołtys wsi Czyżowice – od stycznia br. ubiegała się o zorganizowanie półkoloni w Czyżowicach.Wszyscy sołtysi mieli taką możliwość tylko należało o sprawę zadbać w właściwy sposób. Inicjatywy sołtysów nie powinny być hamowane . 3 tyś zł. jest to niewiele na zapłatę posiłków dla dzieci. Jak też dzisiaj powiedzieć ,że dzieci nie otrzymają posiłków.           

Radny M. Wicherek – akcja „lato” jest organizowana od kilku lata w WDK w Szybowicach . Uważa,że przeznaczenie 2 tyś zł na każdą wioskę jest adekwatny.

Radny H. Sobczak – należy pochwalić sołtysów za inicjatywę i mobilność. Dlaczego pozostali sołtysi nie organizują w swoich wioskach półkoloni dla dzieci. Kwota 3 tyś zł wynika z kalkulacji.

Radny F. Fejdych – Pani radna poinformowała , że decyzja dot: przydziału środków na półkolonię już zapadła  jak to się stało, przecież rada decyzję podejmuje na sesji.  Dyskusja nie dotyczy 3 tyś zł dla Rudziczki i Czyżowic tylko dlaczego pozostałe wsie nie otrzymują na organizację wypoczynku dla dzieci. Dzisiaj pan Burmistrz zadeklarował 12 tyś zł na wypoczynek dzieci, nie ma problemu aby Czyżowice i Rudziczka otrzymały po 3 tyś zł. a pozostałe wioski po 2 tyś zł.

Radna I. Madera – zwróciła uwagę ,że organizowała połkolonie i nigdy nie otrzymała dofinansowania z budżetu gminy.Sołtysi nie wiedzieli ,że należy składać wnioski o dofinansowanie.

Radny M. Wicherek – zwrócił uwagę ,że z GPPiRPA zostało przeznaczone 10 tyś zł. na dożywanie dzieci.

Radny E. Mazur – gdyby radni znali propozycje Burmistrza nie było by dyskusji na sesji.

Radny H. Sobczak – zaproponował aby Rudziczka i Czyżowice otrzymały po 3 tyś zł na organizacje półkoloni natomiast pozostałe wioski po 2 tyś zł w momencie przedłożenia wniosku.

Burmistrz Z. Kowalczyk – 6 tys.zł jest ujęte w projekcie uchwały 2 tyś zł doda ZWik pozostał środki 4 tyś zł zostaną wygospodarowane w budżecie .

Radny S. Hawron – uważa ,że należy wspierać  sołtysów w organizacji letniego wypoczynku dzieci.

Radny M.Wicherek – akcja lato nie jest inicjatywą tylko 2- ch sołtysów . Pozostali też ją organizuja ale nie zwracali się o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady J. Szczepański ogłosił przerwę w obradach w celu ustalenia zapisu dot: dofinansowania letniego wypoczynku dzieci na wsi.

Po wznowieniu obrad poinformował,że na letni wypoczynek dzieci na wsi jest przeznaczona  kwota 10 tyś zł.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących „ nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/589/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

- Uchwała stanowi zał. nr.24
Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/590/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizacje wieloletnich programów inwestycyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr. 25

Projekt uchwały w spr; wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności.

Burmistrz Z. Kowalczyk – przedstawił   wysokość środków jakie  z tego rocznego  budżetu  zostały przekazane na sport w gminie.

Radny F.Fejdych – zgadza się ze stwierdzeniem Burmistrza ,że sport w naszej gminie pochłania dużo środków .Uważa, że powinien powstać zespół , który przeanalizuje zasady dofinansowania z budżetu gminy dla Klubów Sportowych. Zasady dofinansowania powinny być opracowane.

Radny j. Roszkowski – uważa, że ciągle jest pokazywana zła wola radnych. Ale należy wskazać ,że od kilku lat kluby sportowe korzystają z mienia gminy nie odpłatnie. Kluby powinny poszukiwać sponsorów. Można także rozważyć możliwość dofinansowania w ramach promocji.

Radny S. Hawron – klubom sportowym należy udzielić pomocy. Jeżeli nastąpi umorzenie czynszu to czy z budżetu gminy kwota ta zostanie przekazana do ZBK.

Burmistrz Z.Kowalczyk – poparł stanowisko radnego F. Fejdycha dot: opracowania zasad dofinansowania klubów sportowych. Uważa,że takie działanie powinien podjąć nowy Burmistrz i Rada. ZBK powinien poprawić  ściągalność czynszu.
Zasady dotacji powinny być jednakowa dla wszystkich klubów.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/591/2006 w spr: wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia wierzytelności.    

- Uchwała stanowi zał. nr 26

P k t . 7

Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/592/2006 w spr: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Uchwała stanowi zał. nr.27

Projekt uchwały w spr: wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego do Budowu zbiornika retencyjnego w Ścinawie Nyskiej.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr L/593/2006 w spr: wniosku o przystąpienie Województwa Opolskiego bo budowy zbiornika retencyjnego w Ścinawie Nyskiej.

Uchwała stanowi zał. nr.28

Projekt uchwały w spr: uzgodnienia zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/594/2006 w spr: uzgodnienia zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr 29

Projekt uchwały w spr: udzielenia oparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/595/2006 w spr: udzielenia poparcia dla stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r.
- Uchwała stanowi zał. nr. 30

P k t . 8

Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

Radny E. Mazur – czy plan zagospodarowania przewiduje poszerzenie drogi.

K. Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – poinformowała, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje poszerzenie drogi. Właściciele działek mają zamiar rozpoczęć budowy dlatego jest planowane poszerzenie drogi.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za’ podjęciem uchwały głosowało  18 radnych , głosów „przeciw’ i ‘wstrzymujących się” nie było.
   
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/596/2006 w spr: nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 31

Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/597/2006 we spr: nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr 32

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/598/2006 w spr: zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 33

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/599/2006 w spr: zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 34

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

Radny F. Fejdych – poinformował, że komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała negatywnie projekt uchwały.
 Radni dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych „przeciw” głosowało 8 radnych „wstrzymał się” 1 radny.

Rada  Miejska podjęła uchwałę nr L/600/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 35

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr L/601/2006 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 36

P k t . 9

Burmistrz Z. Kowalczyk – poinformował, że zbliżamy się do zakończenia kadencji i należy się wstrzymać przed rozpoczynaniem nowych inwestycji. Oświetlenie na ul. Sobieskiego było by lepsze w przypadku umieszczenia lamp na budynkach lecz ulica ta w chwili obecnej jest deptakiem. Frotex jest w posiadaniu zgody wszystkich wierzycieli na przekazanie hali , w chwili obecnej załatwiane są sprawy w księgach wieczystych. W przyszłym tygodniu może być spisany akt notarialny. Zaprosił radnych na wystawę Twórców Ludowych oraz Dni Prudnika.

Radny J. Roszkowski – jak będzie wyglądała organizacja ruchu na ul. K. Jadwigi.

Burmistrz Z. Kowalczyk – pod koniec sierpnia rozpocznie się zadanie  na ul. K. Jadwigi . Nastąpi otwarcie Rynku do ruchu. Mogą  wystąpić problemy w komunikacji z uwagi na remont Bramy Dolnej.

Przewodniczący Rady J. Szczepański prosił o wyjaśnienie przez Radcę Prawnego   sytuacji związanej z absolutorium.

Radca Prawny Grażyna Begej – Husak  - wyjaśniła , na sesji absolutoryjnej nie została podjęta uchwała na wskutek braku wymagającej ilości głosów . Nie jest to równoznaczne z podjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – w Telewizji Kablowej podano informację ,że Przewodniczący Rady nie przedstawił pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego wykonania budżetu za rok poprzedni. Wiadomość ta nie jest prawdziwa, gdyż w pkt. 10 sesji absolutoryjnej pismo ZNP zostało przedstawione i stanowi załącznik do protokołu z sesji kwietniowej.
Następnie poinformował, że wpłynęło pismo z Nadzoru Prawnego dot: uchylenia uchwały w spr: nadania Statutu ZSzP w Moszczance.

Radny J. Serafin – z związku z zbliżającą się kampania wyborczą poinformował, że będzie ją prowadził za własne środki.   

P k t . 9

       Wobec wyczerpania porządku przewodniczący rady zakomunikował zamknięcie obrad L sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 16.oo . Protokół sporządzono w 2-ch egz. Oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. Przekazany został Burmistrzowi Prudnika. Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi zał. do protokołu.

Protokołowała                                                      Przewodniczący
Jolanta Wróblewska                                      Rady Miejskiej w Prudniku
                                                                              Jacek Szczepański    
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 12.07.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu nr 50_2006.part4.rar (rozmiar 644,58 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 08:23:40, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr 50_2006.part3.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 08:23:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr 50_2006.part2.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 08:22:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr 50_2006.part1.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-07-12 08:21:41, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1502
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40