Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
562 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/562/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-05-23 12:38:48, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr  XLVII/562/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 30 marca 2006r


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006


        Na podstawie art. 41  ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r, Nr 147,poz.1231,Nr 167poz. 1372 z 2003r,Nr 80 poz. 719 i Nr 122,poz. 1143, z 2004r, Nr 29,poz.257,Nr 99 poz. 1001,Nr 152,poz. 1597,Nr 273,poz.2703, z 2005r,Nr23,poz.186,Nr 132,poz. 1110,Nr 155,poz.1298,Nr 179,poz.1485) art. 6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,poz. 1493) art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179,poz.1485), Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:


§1W załączniku do uchwały Nr XLIV/528/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006”
Część V Preliminarz wydatków otrzymuje brzmienie:

„V. PRELIMINARZ WYDATKÓW

 

1.

Działalność związana z wnioskami osób podejrza-

nych o nadużywanie alkoholu

Badania biegłych-wydanie opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe

 

 

   18 000,00 zł

 

2.

Współpraca z ośrodkiem  wsparcia

     5 000,00 zł

3.

Działalność profilaktyczna-pozalekcyjne programy

opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci,

prowadzenie zajęć, doposażenie świetlic

 

 155 183,00 zł

4.

Kolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Z terenu miasta i wsi

  25 000,00 zł

5.

Działalność profilaktyczna w placówkach oświato-

Wych

  55 317,00 zł

6.

Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych

programach opiekuńczo-wychowawczych

  10 000,00 zł

7.

Działalność informacyjna (współpraca z mediami)

    5 500,00 zł

8.

Wynagrodzenie członków Komisji

   11 000,00 zł

9.

Działalność profilaktyczna OSiR na bazie istnieją-

cych klubów sportowych w zakresie prowadzenia

pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywna

forma spędzania wolnego czasu poprzez organizację

zajęć treningowych, turniejów, zawodów, konkursów

w zakresie:

- przeciwdziałania alkoholizmowi

- przeciwdziałania nakomanii

 

 

 

 

 

   40 000,00 zł

    25 000,00 zł

 

R a z e m:

 350 000,00 zł

 

§  2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§  3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 344
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40