Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
46 - Protokół nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-05-22 10:55:36, dokument aktualny]


                                                              Protokołu Nr XLVI

                                                   z  sesji Rady Miejskiej w Prudniku

                                                     odbytej w dniu 28 lutego 2006r.

 

 

 

 

Na 21 osobowy skład Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli  wszyscy radni.

/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/

 

Ponadto w sesji uczestniczyli Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz , Sekretarz Gminy Marek Radom , Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy jednostek podległych, sołtysi.

/Lista obecności stanowi zał. nr 2 i 3/

 

P k t . 1

 

Przewodniczący Rady Jacek Szczepański – otworzył obrady XLVI sesji, powitał radnych, zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji w momencie rozpoczęcia obrad uczestniczyło 18 radnych.

 

Burmistrz Zenon Kolwaczyk wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały druk nr. 556 w spr: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w spr: wyrażenia zgody w zakresie warunków nabycia nieruchomości jej najmu lub dzierżawy ( druk nr 562) oraz projektu uchwały zmieniający uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik( druk nr 563)

 

„za” wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały druk nr 556 głosowało 16 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.

Rada wycofała projekt uchwały z porządku obrad.

 

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 562 głosowało 18 radnych „przeciw’ głosował 1 radny „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

 

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 563 głosowało 17 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymał o się” od głosu 2 radnych.

Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

 

„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 17 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Porządek obrad

 

1.Sprawy organizacyjne:

-         otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

-         przyjęcie protokołu z XLV sesji.

 

 

2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami

- informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLV sesji.

4.Interpelacje i wnioski radnych.

5.Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2005r. jednostek podległych gminie:

-         Ośrodek Sportu i Rekreacji,

-         Ośrodek Pomocy Społecznej,

-         Muzeum Ziemi Prudnickiej,

-         Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania,

-         Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,

-         Prudnicki Ośrodek Kultury.

 

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

-         zmiany uchwały w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki,

-         zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

-         zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – w wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,

-         zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW

7.Gospodarowanie mieniem  

-         zbycia nieruchomości lokalowej,

-         zbycia nieruchomości lokalowej,

-         nabycia nieruchomości,

-         sprzedaży nieruchomości,

-         wydzierżawienia części nieruchomości,

-         wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

-         zbycia nieruchomości nie zabudowanej,

-         obciążenia nieruchomości gruntowej,

-         zbycia części nieruchomości,

8.Podjęcie uchwał w spr:

-         zmiany uchwały w spr: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

-         wyrażenia zgody w zakresie warunków nabycia nieruchomości ui jej najmu lub dzierżawy,

-         zmiany uchwały w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.

 

 

 

 

 

9.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLVI sesji.

10.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji. 

 

„za” przyjęciem protokołu z XLV sesji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

P k t . 2

 

Informację o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr . 4

Ponadto poinformował, że wiele kontrowersji budzi podział nadwyżki budżetowej . Zgadza się z wnioskami radnych dot; wycofania 16 tyś zł na album . Jeżeli członkowie Komisji d/s Wsi nie widzą potrzeby budowy boiska sportowego w Moszczance to zadanie można wycofać.  jest „przeciw” wycofani z projektu uchwał środków przeznaczonych na remonty dróg . Wniosek dot: przekazywania do POK miesięcznie 1/12 środków na potrzeby poszczególnych sołectw za słuszny. Samochód  dla OSP ma przekazać Komenda PSP w Prudniku w związku z otrzymaniem nowego wozy strażackiego. W roku ubiegłym taki samochód Komenda  przekazała do Dytmarowa. OSP maja wiele potrzeb m.in w Wierzbcu potrzebna jest motopompa. Niema przeszkód w przekazaniu 10 tyś zł na potrzeby Biblioteki jak też 16 tyś zł zgodnie z wnioskiem komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej do Muzeum na zadanie „Dom Pracy Twórczej” a nie na album. Należy także się zastanowić nad remontem dachu w budynku Muzeum  . Każdy obiekt wymaga nakładów. Proponuje aby się zastanowić , czy remontować budynek obiektu czy budynek na ul. K. Jadwigi. Uważa ,że w pierwszej kolejności powinien  być remontowany obiekt obecnego Muzeum. W obiektach Biblioteki i OSiR zostanie dokonany przegląd dachów , jeżeli będzie zachodziła konieczność remontu dachów to środki na ten cel muszą się znaleźć. Odnośnie budynku POK to należy opracować projekt przewidujący wymianę  urządzeń w sali widowiskowej także pod katem projekcji filmów. Należy spotkać  się z Nadzorem Budowlanym  jak i Strażą Pożarną w celu zajęcia przez nich stanowiska dot: bezpieczeństwa w obiekcie POK. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo także o wysokości subwencji oświatowej, przepisy w oświacie się zmieniają. Ciągle jest problem nie doszacowana w oświacie. Środków na płace w oświacie nigdy nie zabrakło. Należy się zastanowić ile kosztowała oświata w roku poprzednim i ile środków jest na rok bieżący. tematy poruszane przez radnych są planowane do realizacji.

 

Informację z realizacji  uchwał Rady Miejskiej przedstawił Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła stanowi zał. nr. 5 

 

P k t . 3

 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji udzielili : Naczelnik Wydz. Ik Józefa Cwierz, Z-ca Burmistrza Z.Pikuła , Naczelnik Wydz. GP Jerzy Stępień – stanowią załączniki do protokołu z XLV sesji.

Radni uwag nie wnieśli.

 

 

 

 

 

 

 

P k t . 4

 

Radny J. Serafin – podziękował w imieniu mieszkańców za udzieloną  pomoc w postaci opału. Poinformował także ,że spaliło się mieszkanie w niedzielę o godz.16oo , pracownicy ZBK dokonali dopiero kontroli w piątek.

Zapytał kiedy nastąpi naprawa balkonów w Rynku . Stwierdził ,że za stan elewacji zewnętrznych wraz z balkonami odpowiada administrator tzn. wymagany jest projekt techniczny , pozwolenie budowlane. W przypadku nieszczęśliwego wypadku odpowiada właściciel , ma na myśli spadające płaty tynków . Nadmienił także ,że balkony w Rynku nie mają w ogóle  obróbki. W imieniu wyborców – przechodniów zapytał Burmistrza , kiedy zniknie ten problem . Łatwiej wydać 2 mln zł z pieniędzy podatników na wymianę kostki brukowej , a niżeli rozstrzygnąć problem modernizacji balkonów. Zaproponował zorganizowanie spotkania właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. Rolą radnego jest wskazanie problemu przechodniów pod balkonami , którzy są narażeni na utratę zdrowia.      Zapytał także ,  kto zapłaci podatek VAT od wieczystego użytkowania .

 

/ interpelacje stanowia zał. nr.5a i 5b/

 

Z-ca Burmistrz Zdzisław Pikuła – problem remontu balkonów w Rynku jest trudny do rozwiązania od kilku lat . Nie wszyscy członkowie wspólnoty  mieszkaniowej chcą pokryć koszty remontów balkonów.

  

Interpelacje zgłosili radni :

 

Radny R. Kwiatkowski

-         czy władze gminy miały wpływ na wybór estetyki kształtu i wyglądu budowanego obiektu Kaufland,

-         czy będziemy mogli i czy Pan Burmistrz podejmie jakieś działanie aby obiekt Kauflandu został pomalowany, dostosowany do otoczenia , aby nie szpecił swoją sylwetką tej części krajobrazu naszego miasta?

/ interpelacja stanowi zał.nr 6/

 

Radny F.Fejdych

dot: stanu realizacji odpowiedzi zawierającej plan działań dotyczących zapobiegania i likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci ( odpowiedź z 23.09.2005r. Ik.VII.0058/28/2005). Czy działania zawarte w tej odpowiedzi zostały zrealizowane- ewidencja umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych. Stworzenie regulaminu utrzymania porządku i czystości.

/ interpelacja stanowi zał. nr. 7/

Poinformował także o braku działań dot: zatoczki autobusowej w Niemysłowicach.

 

Radny R. Roszkowski

-         czy w ramach planów promocyjnych Gminy oraz współpracy partnerskiej z Krnovem nie można by było zrealizować wspólnego dla tych miast albumu promocyjnego (np. Prudnik – Krnov na starej fotografii -  nie pocztówce). Środki na taki cel mogłyby pochodzić np. z Funduszu Mikroprojektów zarządzanego przez Euroregion.

/ interpelacja stanowi zał. nr. 8/

 

Radny S.Hajducki

-         w związku z ptasia grypą , jak w gminie Prudnik są przygotowane poszczególne służby .

/ interpelacja stanowi zał. nr. 9/

 

Radny S.Hawron

-         jak przedstawia się na dzień 28.02.2006r. pod względem merytorycznym i finansowym realizacja Programu ochrony środowiska w połączeniu z planem gospodarki odpadami dla miasta i gminy Prudnik.

/ interpelacja stanowi zał. nr.10/

 

 

Radny E.Mazur

-         na podstawie otrzymanych dokumentów dotyczących umorzeń w podatkach i zbycia nieruchomości za rok 2004 i 2005 w niebagatelnej kwocie 2 mln. zł. Prosił o podanie uzasadnienia umorzeń dla różnych podatników, a w szczególności dla przedsiębiorcy z Prudnika będącego właścicielem dobrze prosperującej firmy na kwotę 46 533,20 zł. Przedsiębiorca nabył w drodze przetargu od Gminy Prudnik nieruchomość nie zabudowanej przy ul. Reja w dniu 17.10.2005r. za kwotę 146 760 zł i w tym samym roku podatkowym umarza Burmistrz temuż przedsiębiorcy kwotę 46 533 zł co stanowi ok. 1/3 wartości wcześniej nabytej nieruchomości. szczególnie negatywnym zjawiskiem jest sytuacja , że w/w okresie różnego rodzaju umorzenia, uzyskały osoby zaufania publicznego jakimi są radni gminy Prudnik, między innymi radny Mariusz W. z Szybowic na kwotę 4260,40 zł.Czy przy wydawaniu decyzji przez Burmistrza nie złamano przepisów dwóch ustaw tj. ustawy Ordynacja Podatkowa i ustawy o Pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 11/

 

Wnioski zgłosili radni:

 

Radna I. Madera

-         dot: naprawy części jezdni na ulicy Chocimskiej w Łące prudnickiej – pobocze grozi obsunięciem się do Potoku . W chwili obecnej droga jest użytkowana przez ciężki sprzet w związku z budową kanalizacji.

/ wniosek stanowi zał. nr 12/

 

 

Radny J.Mokrzycki

-         dot: wprowadzenia w Gminie programu „niskiej emisji” dając możliwość zwrotu części kosztów poniesionych przez inwestorów jak stosowane jest to w innych gminach.

   / wniosek stanowi zał. nr.13/

-         dot: ujęcia w planie realizacji ulic na które wydano pozwolenia budowlane tj. 

      Dąbrowskiego oraz ul. Wańkowicza.

  / wniosek stanowi zał. nr. 14/

 

Radny J. Szczepański

-         w celu zapobieżenia całkowitemu zniszczeniu najlepiej zachowanego, oryginalnego herbu Prudnika, który znajduje się na ruinach dawnej wieży ciśnień radny zwraca się z wnioskiem o jego wymontowanie, odrestaurowanie i zamontowanie w bardziej reprezentacyjnym miejscu np. fasada Urzędu Miejskiego,Ratusza lub Muzeum. Natomiast w starym miejscu umieścić replikę.

/ wniosek stanowi zał. nr 15/

Radny R.Kwiatkowski

-         dot: określenia zasad i podjęcia uchwały w spr: udzieleni ulg i zwolnień podatkowych dla nowo tworzonych małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych co zwiększają zatrudnienie. Uwzględnić należy problem nielegalnego zatrudnienia.

-         innym przykładem działań promocyjnych jest rozpoczęcie prac nad określeniem marki naszego miasta – Prudnika. Można to przeprowadzić przez dziesięcioetapowe działanie.

/ wniosek stanowi zał.nr 16/

 

Radny S. Hajducki-

-         dot: przeglądu stanu technicznego budynków POK i Biblioteki.

/ wniosek stanowi zał. nr 16a/

 

Radny E.Mazur

-         w związku ze złożonym w połowie listopada 2005r. przez prokuraturę rejonową w Prudniku aktu oskarżenia przeciwko Burmistrzowi Zenonowi Kowalczykowi o popełnienie przestępstw z art.231 § 1 i 2 kk, art. 296 § 2 i 3 kk. przy zastosowaniu art.11§ 2 kk. tj. działaniem na szkodę Gminy Prudnik i ZPB Frotex S.A w Prudniku – zasadnym jest powołanie przez Radę Miejską jako organu nadzorującego pracę Burmistrza pełnomocnika ,który będzie reprezentował gminę Prudnik jako pokrzywdzoną w charakterze oskarżyciela posiłkowego – podobnie jak to uczyniła inna ze stron pokrzywdzonych tj. ZPB Frotex S.A w Prudniku.

Uzasadnieniem tej decyzji jest spełnienie przez radę jej ustawowego i statutowego obowiązku nadzoru i kontroli nad działalnością Burmistrza , a niedopełnienie tej formalności może w przyszłości skutkować zarzutem ze strony odpowiednich organów brakiem nadzoru Rady nad finansami Gminy.  Powołany pełnomocnik na podst. art. 53 i 54 Kpk. będzie mógł na rozprawie  głównej złożyć w imieniu pokrzywdzonej tl. Gminy Prudnik oświadczenie , iż będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. A chodzi o niebagatelną kwotę  1 mln.600 tyś zł.

 

/ wniosek stanowi zał. nr 17/

 

Radny J. Serafin- zaproponował ogłoszenie przerwy z uwagi na zgłoszenie zarzutów przez radnego E.Mazura.

 

Przewodniczący Rady J. Szczepański – rady E. Mazur nie przedstawił zarzutów lecz wniosek dot: powołania oskarżyciela posiłkowego.

 

Radna Prawny Grażyna Begej- Husak – zaskoczona została przedstawionym wnioskiem. Nie zna treści aktu oskarżenia. Instytucja oskarżyciela przysługuje poszkodowanemu. Z takiej instytucji nie można skorzystać. Oświadczenie woli w imieniu gminy składa Burmistrz.

 

Radny H. Sobczak – nie rozumie o co chodzi w przestawionym wniosku. Powinien być  zapis ,że przedstawiony wniosek ma związek z kampania wyborczą.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady J.Szczepański prosił o powstrzymanie się z uwagami wobec wniosku.

 

Radny E. Mazur – przy precyzowaniu wniosku uczestniczyli prawnicy .

 

Radny J.Serafin – wiele razy wskazywał ,że Burmistrz działa bez zachowania prawa np.w podstawie egzekucji wobec ZPB Frotex powoływane są przepisy art. 66 i 239.

 

Radny F. Fejdych – wnioskiem zostali zaskoczeni wszyscy radni. Uważa, że do podjęcia decyzji jest potrzebna pełna wiedza radnych w zakresie ustanowienia oskarżyciela posiłkowego.   Należy także określić obowiązki pełnomocnika . Wnioskował przesunięcie rozpatrzenia  wniosku na koniec sesji oraz zobowiązanie radcy prawnego do przedstawienia opinii wobec  wniosku. Ponadto w jaki sposób rada może powołać pełnomocnika.

 

 

Radny E. Mazur – wyjaśnił,że przyjdzie taki moment ,że radni będą musieli stanąć przed sądem. W imieniu radnych może wystąpić pełnomocnik.

 

Radny H. Sobczak – kogo przed sądem będzie reprezentował pełnomocnik , większość czy mniejszość radnych. jest „przeciw” powoływaniu pełnomocnika. Jeżeli rada powoła pełnomocnika to on nie będzie go reprezentował w sądzie.

 

Przewodniczący Rady J. Szczepański – rada uchwał podejmuje większością głosów.

 

Radny J. Serafin – czy nie wystawienie tytułu wykonawczego narusza dyscyplinę o finansach publicznych.  Prosił o wyjaśnienie zapisu art. 239 ustawy o finansach publicznych.

 

Radca Prawny Grażyna Begej – Husak – nie jest jej znana  sytuacja aby do gminy wpłynął akt oskarżenia. Nie zna tego aktu dlatego trudno jest się wypowiedzieć.

 

Radny F. Fejdych  - czy wniosek dot; powołania pełnomocnika może być głosowany przez radę i jaki ma uzyskać wynik. Czy pełnomocnik uchroni radnych przez  rozprawą  w sądzie.  

 

Przewodniczący Rady J. Szczepański – poddał pod głosowanie wniosek dot: przesunięcia rozpatrzenia wniosku w części końcowej sesji po przedstawieniu opinii radny prawnego.

 

„za” podjęciem wniosku głosowało 13 radnych „przeciw” głosowało 5 radnych „wstrzymało się” od wniosku 3 radnych.

Rada przesunęła rozpatrzenie wniosku w części końcowej sesji.

 

P k t . 5

 

Rozpatrzenie informacji z działalności rzeczowej i finansowej za 2005r. następujących jednostek:

 

-         informacja z działalności Ośrodka  Sportu i Rekreacji – stanowi zał. nr. 18

Radni uwag nie wnieśli.

„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

  Rada przyjęła informację.

 

-         informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – stanowi zał. nr.19

Radni uwag nie wnieśli.

„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada przyjęła informację.

 

-         informacja z działalności Ośrodka pomocy Społecznej – stanowi zał. nr 20

 

Radny R. Kwiatkowski – czy wypłata tzw. „becikowego” będzie dotyczyła także dzieci urodzonych po 9 lutego br. 

 

Kierownik OPS T.Chrobak – rozumie ,że pytanie radnego dotyczy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. ustaw wchodzi w życie z dniem 9 lutego br. Z uwagi na zasadę ,że prawo nie działa wstecz tzn. że zapisami zostaną objęte zdarzenia mające miejsce po 9 lutym br. Ustawodawca mógł sprecyzować ,że np. zapis którego że może funkcjonować od 9 listopada. Ustawy nie można interpretować rozszerzająco.  I zasada praworządności mówi ,że organy państwa działają zgodnie z prawem.

 

Radny R. Kwiatkowski – poinformował,że posiada interpretację ,że rodziny , którym dzieci urodziły się po 9 listopada 2005r. należy się tzw. „becikowe”

 

Kierownik OPS T. Chrobak – zasiłki są przydzielanie na podstawie decyzji administracyjnej od której służy odwołanie . jeżeli przepis ustawy brzmi jednoznacznie to należy go respektować.    Ustawa  wchodzi w życie z dniem 9 lutego br. i od tego momentu w ciągu 3-ch miesięcy rodzina ma prawo zgłosić wniosek o wypłatę dodatku.

 

Przewodniczący Rady J.Szczepański – wiele gmin podejmowało uchwały o wypłatę   z budżetów gmin środków z tytułu urodzenia dziecka. W naszej  gminie się tego nie praktykuje.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

 

„za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada przyjęła informację.

 

 

-         informacja z działalności Muzeum Ziemi Prudnickiej stanowi zał. nr 21

 

Radny F. Fejdych – Pani Rzepiela otrzymała srebrny laur kompetencji. Była to nagroda dla Muzeum na uroczystości brakowała podziękowań ze strony urzędu.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

 

„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.

Rada przyjęła informację.

 

 

 

 

- informacja z działalności Gminnego Zarządu  Oświaty i Wychowania stanowi zał. nr 22

 

Radny E. Mazur – czy gmina może wypłacać stypendia  z tytułu osiągnięć wyników nauczania.

 

E.Sąkól Dyrektor GZOiW – budżet uchwała rada i decyzja i stypendiach leży w gestii  rady.

 

Radna J. Harasymowicz -  poinformowała , że wielokrotnie zwracała się z prośbą w zakresie stypendiów za wyniki  nauczania.

Radni dalszych uwag nie wnieśli. 

„za” przyjęciem informacji głosowało 12 radnych , głosów „przeciw”  nie było „wstrzymało się” 7 radnych.

Rada przyjęła informację.

 

-         informacja z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – informacja stanowi zał. nr 23

 

Radny R. Kwiatkowski – poinformował, że radni przekazali do biblioteki 79 książek , prosił do dalsze wsparcie.

 

„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada informację przyjęła.

 

- informacja z działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury stanowi zał.nr.24

 

Radna I.Madera poinformowała ,że komisji d/s Wsi skierowała do Burmistrza wniosek dot: przekazywania do 1/12 dotacji na potrzeby sołectw.

 

Radny S.Hawron – komisja Gospodarki Komunalnej ,Mieszkaniowej i Budownictwa skierowała wniosek do Burmistrza do dokonanie kontroli stanu obiektu POK i Biblioteki.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

 

„za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada przyjęła informację.  

 

 

 

P k t . 6

 

Projekt uchwały  zmieniający  uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006r.

 

Radny S.Hawron – poinformował, że Komisja Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa nie opiniowała projektów uchwał budżetowych z uwagi na brak opinii radcy prawnego. Prosił o ogłoszenie przerwy w obradach w celu zaopiniowania projektów uchwał.

 

Przewodniczący rady J. Szczepański ogłosił przerwę w obradach.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisja Gospodarki komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał dot: finansów gminy.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ nie było „wstrzymało się od głosu 2 radnych.

 

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/546/2006 zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006r.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 25

 

 

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.

 

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLVI/547/2006 zmieniającą  uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.

 

-         Uchwała stanowi załącznik nr 26

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

 

Radny M.Półchłopek – w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej wnioskował o przekazanie 10 tyś zł na potrzeby MiG Biblioteki.

 

Radny F. Fejdych -  jak to się dzieje ,że Burmistrz wprowadza nowe zadania znajdując na nie środki. Dzisiaj też są wprowadzane 3 nowe zadania . Do wykonania  nawierzchni ul. B. Komorowskiego nie ma zastrzeżeń. odnosząc się do wykonania boiska w Moszczance stwierdził,że nie koniecznie w tym roku należy wykonać wszystkie boiska. Zgadza się ,ze stwierdzeniem ,że nawierzchnie ulic są zniszczone . Ustalanie w chwili obecnej , które z nich będą remontowane uważa za przedwczesne. Po zimie może się okazać ,że wiele innych nawierzchni ulic jest w złym stanie. Może remontu  będzie wymagać dach hali , co będzie z budynkiem POK , jak będą wyglądały finanse oświaty. Na dzień dzisiejszy jest dużo niewiadomych. Podział nadwyżki budżetowej jest przedwczesny. Może Burmistrz ma zdolność zdobywania środków albo w budżecie na 2006r. zawyżono ceny zadań , które pozwalają inwestować. Mimo ,że się narazi mieszkańcom uważa ,że środki na wykonanie boiska w Moszczance należy wykreślić z projektu uchwały. Wnioskował o wykreślenie z projektu uchwały następujących kwot :

-         336 000,00 zł przeznaczonych na drogi publiczne gminne,

-         16 000,00 zł przeznaczonych na promocję ,

-         199 800,00 zł przeznaczonych na wykonanie boiska sportowego w Moszczance.

 

Radny J. Serafin – uważa,że do programu rewitalizacji powinno być ujęte zadanie  - remont Bramy Dolnej.

Radny E. Mazur- poinformował,że komisja Spraw Obywatelskich wystąpiła do Burmistrza z wnioskiem  o zwiększenie obsady kadrowej Straży Miejskiej od stycznia 2006r. o dwa etaty.W projekcie uchwały jest przeznaczona kwota 50 tyś zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej, która starczył by na opłatę 2-ch etatów. Straż Miejska powinna funkcjonować także w godzinach popołudniowych lecz w chwili obecnej jest za mało pracowników. jest „przeciw” wydatkowaniu 50 tyś zł na zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.

 

Radny J. Mokrzycki – dlaczego część radnych jest przeciw wykonaniu boiska w Moszczance, nikt nie kwestionował wykonanie boisk w Szkole Podst. Nr 3 i 4 .  Dlaczego dzieci w Moszczance mogą łamać nogi.

 

Radny M.Półchłopek – wnioskował o przeniesienie kwoty 16 tyś zł z promocji na zadanie utworzenie Domu Pracy Twórczej w Muzeum.

 

Radny J. Serafin – uważa ,że budynek na ul. K. Jadwigi obok Muzeum powinien być wyremontowany , mieszkańcy powinni być wysiedleni.

 

Stanisław Piekarczyk sołtys wsi Moszczanka – radni z terenów wsi nie powinni być przeciw realizacji zadań na innej wsi. Wieś Moszczanka współpracuje z przygranicznymi miejscowaościami Czeskimi, Ukraina , w Szkole organizowany jest letni wypoczynek dzieci dlatego boiska jest niezbędne.

 

Przewodniczacy Rady J.Szczepański – decyzja należy do radnych.

 

Radny S. Hajducki – uważa, że boiska w Moszczance powinno być wykonane.

 

Radny M. Wicherek – Straż Miejska powinna być mobilna, zakup samochodu dla SM uważa, za niezbędny.

 

Radny E. Mazur- zgadza się z wypowiedzią Sołtysa z Moszczanki , ale w latach poprzednich wioska ta otrzymała wiele środków, nie jest ona ze swymi potrzebami na końcu.

 

Radny S. Hawron – jeżeli prze konstrukcji projektu jest popełniony błąd  to później są jego konsekwencje. Czy rządzący nie wiedzą ,że dzieci na boisku w Moszczance są zagrożone. Radny jest trudno nadzorować realizacje budżetu. Dlaczego jest brak czystej gry. jest za wykonaniem boiska w Moszczance , tylko należy zadać sobie pytanie czy tego  roczny budżet              

się zbilansuje. Nie ma pewności ,że w przyszłym miesiącu będą wprowadzane do realizacji nowe zadania. Skąd pochodzą środki na nowo wprowadzane zadania do realizacji.

Wnioskował o przeznaczenie kwoty 30 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP w Szybowicach.

 

 

Radny H. Sobczak – nadwyżka budżetowa wynosi ok. 732 tyś zł stąd też pochodzą środki na nowo wprowadzane zadania. Może się zdarzyć sytuacja ,że trudno będzie wydatkować środki na sensowne zadanie jeżeli dzisiaj wycofamy środki na drogi i boisko.

 

Radny J. Serafin – za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

 

Radny J.Roszkowski – radni na dzisiejszej sesji zostali zaskoczeni wprowadzeniem nowych zadań do realizacji. W przedstawionej informacji Burmistrz poinformował  o wykonaniu nawierzchni  na ul. B. Komorowskiego oraz o remoncie Bramy Dolnej. Wątpliwości budzą remonty  nawierzchni ulic . Po zakończeniu zimy może się okazać ,że w gorszym stanie są nawierzchnie na innych ulicach.  Uważa, że kwota 336 000,00 zł przeznaczona na remont nawierzchni dróg nie  powinna być rozdysponowana na dzisiejszej sesji.

 

Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – poinformowała ,że na zaspokojenie wydatków oświaty może brakować 600 000,00 zł.

 

Burmistrz Z. Kowalczyk – żadnych pieniędzy nie przetrzymuje . Może kiedyś tak bywało. Nadwyżka budżetowa w decydującej całości nie powinna być przeznaczona na konsumpcję. Gmina powinna się rozwijać. Jutro upływa ostateczny termin złożenia wniosku w Urzędzie

Marszałkowskim o wsparcie z funduszy unijnym zadania – wykonanie boiska sportowego w szkole Podstawowej w Moszczance. Dofinansowanie zadania wyniosło by 100 000,00 zł. Środki na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej powinny pozostać z uwagi na bardzo zły stan techniczny obecnie używanego samochodu. Ważny jest remont dach u w POK i OSiR jak i potrzeby oświaty.

 

Radna I.Madera – poinformowała ,że komisja d/s Wsi wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały kwot : 336 000,00 zł na drogi, 16 000,00 na promocję oraz 199 800, 00 na boisko w Moszczance.

 

Radny E. Mazur – gdyby komisja Spraw Obywatelskich posiadała pełną wiedzę to nie było by uwag do planowanego zakupu samochodu. Jednak uważa,że Straż Miejska powinna pracować w godzinach popołudniowych.

 

Radny F.Fejdych przedstawił opinie komisji – stanowi zał.nr. 27

 

-         opinie pozostałych komisji stanowią zał. nr 27

 

Przewodniczący Rady J. Szczepański – poddał pod głosowanie wniosek dot: przekazania

10 000,00 zł na potrzeby MiG Biblioteki.

 

„za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.  

Rada Miejska wniosek przyjęła.

 

Radny K. Lewandowski – z których działów należy przenieść kwotę 10 000,00 zł

 

Przewodniczacy Rady J.Sczepański – dalsze głosowania pokażą, które zadania zostaną wykreślone z projektu uchwały.             

 

Przewodniczący Rady J. Szczepański poddał pod głosowanie następujące wnioski :

-         kto jest za wycofanie z projektu uchwały zadania „wykonanie boiska sportowego w Moszczance – kwota 199 800,00 zł”

„za” wycofaniem głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” nie było.

Rada nie wycofała z projektu uchwała zadania „wykonanie boiska sportowego w Moszczance – kwota 199 800,00 zł”

 

-         kto jest za wycofanie z działu 600 kwoty 336 000,00 zł przeznaczonej na remonty drog.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych „przeciw” głosowalo 8 radnych. ”wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

Przewodniczący Rady J.Szczepański poinformował,że w projekcie uchwały pozostają środki na remont dróg.

 

-         kto jest „za” wykreśleniem  kwoty 16 000,00 zł przeznaczonej na promocję gminy..

„za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 5 radnych „wstrzymujących się” nie było.

Rada wniosek przyjęła

 

-         kto jest za przeznaczeniem kwoty 16 000,00 wykreślonej z promocji gminy  na utworzenie „Domu Pracy Twórczej w Muzeum”

„za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych „przeciw” głosowało 4 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada wniosek przyjęła.

 

Radny H.Sobczak – zwrócił uwagrę ,że uchwała powinna się bilansować bo w przeciwnym wypadku zostanie uchylona przez nadzór.

 

Radny S. Hawron – powrócił do wniosku dot: zakupu samochodu dla OSP w Szybowicach . Jednostka ta jest w systemie ratownictwa. Jeżeli nie będzie posiadała samochodu to może z niego wypaść. Jeżeli samochód przekaże PKSP to środki będzie można zagospodarować inaczej.

 

Radny M.Wicherek – popiera zadnie radnego S. Hawrona. OSP w Szybowicach powinna posiadać 2 samochody  w przeciwnym wypadku może wypaść z systemu.

 

Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – prze sesja nie liczyła ostatecznej wielkości nadwyżki budżetowej. W przypadku jej zwiększenia można przeznaczyć 30 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP w Szybowicach. 

 

Radny S.Hawron – poinformował,że wniosku nie wycofa.

 

Radny J. Roszkowski – zaproponował przeniesienie brakującej kwoty do zbilansowania się uchwał z pozycji „remont dróg” .

 

Burmistrz Z. Kowalczyk – poinformował,że ogłoszone przetargi mogą zwolnić kwotę

 30 000,00 zł , które mogą być przeznaczone na inne wydatki w OSP. Z zakupem  samochodu dla Straży Miejskiej można się wstrzymać do kolejnej sesji wówczas będziemy posiadali wiedzę o dokładnej wysokości nadwyżki budżetowej.

 

Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – w uchwale musi być zapisane ,że kwotę 30 000,00 zł należy przeznaczyć na zakup samochodu dla OSP.

 

Radny S. Hawron – czy na sesji w marcu będziemy mogli rozważyć planowana podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami.

 

Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – na dzień dzisiejszy trudno jest określić wysokość subwencji oświatowej, trudno jest tez określić ,czy środki na 6% podwyżkę się znajdą.

 

Burmistrz Z. Kowalczyk –  należy z projektu uchwały wycofać kwotę 50 000,00 zł przeznaczona na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

 

Radny S. Hawron – czy pod uwagę brane jest przeznaczenie dodatkowej kwoty ok. 80 000,00 zł na podwyżki płac dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami. Dlaczego wprowadzono nowe zadanie nie mając zapewnienia pokrycia środków na wynagrodzenia w oświacie.

 

E.Sąkól Dyrektor GZOiW – poinformował, w budżecie mamy zaplanowane środki na podwyżkę wynagrodzeń w wys. 3% . na dzień dzisiejszy nie wiadomo o wysokości subwencji oświatowej i wysokości podwyżek dla nauczycieli. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami w poprzednich latach były.

 

Radny S.Hawron – przypomniał ,że na poprzedniej sesji była rozważana 6% podwyżka wynagrodzeń.         

 

Radna J. Harasymowicz – uważa,że nie były to podwyżki plac lecz ich waloryzacja.

 

Burmistrz Z.Kowalczyk – wnioskował o wycofanie kwoty 50 000,00 zł przeznaczonej na zakup samochodu dla Straży Miejskiej i przeznaczenie jest na OSP.

 

Przewodniczący rady J. Szczepański poddał pod głosowanie: wykreślenie kwoty 50 000,00 zł przeznaczonej na zakup samochodu dla SM.

 

„za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

 

„za” przeznaczeniem kwoty 30 000,00 zł na potrzeby OSP głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

 

„za” podjęciem uchwały wraz z przyjętymi wnioskami głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 3 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

 

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/548/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 28

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r- wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

-         opinie komisji stanowią zał. nr 27

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/549/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

- Uchwała stanowi zał.nr 29   

 

 

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/550/2006 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2006r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 30

 

P k t .7

 

Projekt  uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.( druk nr 551)

 

Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 4 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było  

Rada Miejska uchwały nie podjęła.

 

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 552)

Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 3 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.

Rada Miejska uchwały nie podjęła.

 

Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/551/2006 w spr: nabycia nieruchomości.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 31

 

Projekt uchwały w spr: sprzedaży nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się od głosu nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/552/2006 w spr: sprzedaży nieruchomości.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 32

 

Projekt uchwały w spr: wydzierżawienia części nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/553/2006 w spr: wydzierżawienia części nieruchomości.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.33

 

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Radny S. Hawron – poinformował, że jest członkiem Radzy Nadzorczej spółdzielni , czy  wobec tego ma się wyłączyć  z głosowania nad projektem uchwały. Prosił o opinie radcy prawnego. Zapytał także ,czy uchwała wejdzie w życie z dniem 26 czerwca br.

 

Przewodniczący Rady J.Szczepański – poinformował, że radny nie powinien uczestniczyć w głosowaniach  jeżeli zasiada w Radzie Nadzorczej spółdzielni której uchwała dotyczy.     

 

Burmistrz Z. Kowalczyk – poinformował,że uchwała wejdzie w życie z dniem 26 czerwca br. z uwagi na termin walnego zebrania w Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

R. Bijowski Prezes Sp-ni Mieszkaniowej – gminie zostanie przekazane ok. 1.68 ha . Działanie związane z ustaleniem bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  jest dla dobra mieszkańców. Poinformował także o wydzielenie pasa drogi od ul.Kombatanów do szkoły.

 

Radny S. Hawron – poinformował ,że wyłącza się z głosowania nad projektem uchwały.

 

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

 

„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę XLVI/554/2006 w spr: wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr 34

 

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

Radni uwag nie wnieśli.   

„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/555/2006 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 35

 

Projekt uchwały w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/556/2006 w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.

 

-         Uchwała stanowi zał.nr. 36

 

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XLVI/557/2006 w spr: zbycia części nieruchomości.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 37

 

P k t . 8

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody w zakresie warunków nabycia nieruchomości jej najmu i dzierżawy.

 

A.Dudziński V-ce Prezes ZPB Frotex – poinformował,że w dniu 21 lutego br. odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie na którym uzgodniono warunki nabycia hali. Ustalono średnią cenę 2-ch wycen. Do rozwiązania pozostaje sprawa hipoteki w kwocie 14 tyś zł. W styczniu br. wystosowano do wierzycieli wnioski o zwolnienie hali z hipoteki , na dzień dzisiejszy 3 wierzycieli wyraziło pozytywne stanowisko. Zobowiązanie 14 tyś zł ZPB Frotex może spłacić do 2008r. bo w innym przypadku rozwiązał by się zawarty układ. Na prośbę Coroplastu zostanie wycofane wypowiedzenie najmu hali. Rozwiązaniem problemu będzie podpisanie aktu notarialnego na koniec marca bądź w pierwszej połowie kwietnia.

   

Radny J. Serafin – warunkiem przejęcia hali jest jej zwolnienie z hipoteki. W dniu dzisiejszym będzie głosował „przeciw” uchwale.

 

Sekretarz Gminy M.Radom – poinformował,że w miarę prowadzonych uzgodnień może zaistnieć sytuacja , że podjętą uchwałę należy zmienić.

 

Radny H. Sobczak – wiele zostało powiedziane i nie powinniśmy szkodzić. Z impasu należy wyjść z honorem.

 

Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – zwróciła uwagę ,że z hipoteką może by c problem.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za’ podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

 

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/558/2006 w spr: wyrażenia zgody w zakresie warunków nabycia nieruchomości jej najmu lub dzierżawy. 

 

 - Uchwała stanowi zał. nr. 38

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Radny R. Kwiatkowski – zapytał, kogo dotyczy zwiększenie ilości punktów.

Radny E. Mazur – komu zostanie wydane zezwolenie .

Burmistrz Z. Kowalczyk – poinformował,że na dzień dzisiejszy stacji paliw „Orlen”

 

„za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych „przeciw” głosowało 4 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.

 

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/559/2006 zmieniającą uchwałę w spr: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 39

 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” od głosu nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLVI/560/2006 zmieniającą uchwałę w spr: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 40

 

P k t. 9

 

Burmistrza Z. Kowalczyk poinformował ,że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

 

Z-ca Burmistrze Z. Pikuła – mieszkaniec spalonego mieszkania zostanie przekwaterowany. Zniszczenia  powstały  z winy najemcy. Odnosząc się do balkonów w Rynku , poinformował ,że wymagana jest tam zgoda właścicieli stanowiących wspólnotę mieszkaniową.

 

Radny J. Mokrzycki – jeżeli stan balkonów w Rynku zagraża bezpieczeństwu to należy to zgłosić do Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

 

Radca Prawny Grażyna Begej – Husak – przedstawiła opinię wobec wniosku zgłoszonego przez radnego E. Mazura .  Poinformowała,że głosowanie wniosków i uchwał następuje jawnie zwykłą większością głosów Instytucja oskarżyciela posiłkowego nie zwalnia z obowiązku świadka.   W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może  działać jako strona w charakterze  oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Zgodnie z art.54 Kpk jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny , pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie ,że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.   Do gminy nie wpłynął akt oskarżenia. Oświadczenie woli w imieniu gminy składa Burmistrz jako organ.

 

Radni dyskusji nie podjęli.

„za” przyjęciem wniosku radnego E. Mazura dot:  powołania oskarżyciela posiłkowego głosowało 8 radnych „przeciw’ głosowało 6 radnych „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.

 

Rada przyjęła wniosek.

 

P k t . 10

 

Radny M. Wicherek odnosząc się do interpelacji radnego E. Mazura dot: m.in umorzenia podatkowego , stwierdził ,że  nie życzy nikomu aby wpadł w kłopoty finansowe. Radny E. Mazur doskonale wiedział o kłopotach . Podziękował Burmistrzowi za udzieloną pomoc.

 

Radny E. Mazur – radny M.Wicherek jest osobą zaufania publicznego , Burmistrz umorzył Jemu podatek w wysokości 4 260,40 zł . Jeżeli się posiada samochód to proszę go sprzedać a nie wyciągać ręki.

 

 

Radny R. Kwiatkowski – czy rozpoczęto roboty ziemna związane a budową kanalizacji sanitarnej.

 

Z-ca Burmistrza Z. Pikuła – potwierdził że roboty na zadaniu „kanalizacja sanitarna” zostały rozpoczęte lecz gmina nie jest zadowolona do końca.

 

Przewodniczący Rady J. Szczepański przedstwił pismo RIO dot: badania uchwały oraz pismo Rodzin Wojskowych dot: wsparcia  finansowego ze strony radnych budowy tablicy pamiątkowej na byłych koszarach wojskowych.

 

   Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Jacek Szczepański zakomunikował zamknięcie obrad XLVI sesji rady Miejskiej.

Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.

Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.oo i zakończyło o 17.15.     

 

 

Protokołowała:                                                                  Przewodniczący

Jolanta Wróblewska                                            Rady  Miejskiej w Prudniku

                                                                                          Jacek Szczepański

 

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 22.05.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part11.rar (rozmiar 583,56 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:11:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part10.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:11:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part09.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:10:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part08.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:09:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part07.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:07:59, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part06.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:07:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part05.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:05:38, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part04.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:05:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part03.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:04:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part02.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:03:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 46_2006.part01.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-05-25 14:03:10, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1316
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40