Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
582 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/582/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-05-22 12:17:14, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XLVII/582/2006
R a d y  M i e j s k i e j   w  P r u d n i k u
z dnia 30 marca 2006 r

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego

         Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach
(Dz.U. Nr 97,poz. 1050, z 2002r, Nr 144,poz. 1204, z 2003r,Nr 137,poz.1302,  2004r, Nr 96,poz. 959 i Nr 210,poz. 2135) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§  1


W uchwale Nr XLV/644/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002r w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego, zmienionej uchwałą Nr XIV/154/2003r z dnia 23 października 2003r po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a Korzystanie z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami
Komunikacji miejskiej na terenie miasta Prudnika przez osoby, o których
mowa w § 3 i § 4 będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej następuje na podstawie odpowiednich dokumentów wystawionych przez uprawnione organy tych państw.”

§  2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§  3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 22.05.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 604Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40