Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
554 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/554/2006 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 12:49:39, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLVI/554/2006
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i z 2006r. Nr 17 poz.128) art. 4 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U.Nr 175,poz.1459) oraz art. 68 ust.1 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281,poz.2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a , co następuje :


§ 1

1.Wyraża się zgodę na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty    w wysokości  99% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.
2.Koszty związane z wyceną nieruchomości ponosi użytkownik wieczysty.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§  3

Traci moc uchwała Nr XX/211/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielni mieszkaniowej gruntu będącego w jej użytkowaniu
wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków
spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2006r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 15.03.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 658
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 834

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dokonano edycji opisu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40