Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
45 - Protokół nr XLV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 11:05:11, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XLV
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej
w dniu 26 stycznia 2006r.


Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z- ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Sekretarz Gminy Marek Radom, Naczelnicy Wydziałów, Zbigniew Zioła Dyr. ZWiK, Edward Sąkól Dyrektor GZOiW, Anna Nowakowska Prezes PCM, Andrzej Marcyniuk V-ca Prezes PCM, Danuta Rybka Przedst. Inżyniera Kontraktu na realizacje zadania – kanalizacja Łąka Prudnicka, Moszczanka, Prudnik, Andrzej Thulie Przedt. Inżyniera Kontraktu, Krzysztof Pietrzak Prezes Zarządu „Ekomel” , sołtysi wsi.

/ Lista obecności stanowi zał. nr. 2 i 3/

P k t . 1

Przewodniczący Rady Jacek Szczepański – otworzył obrady XLV sesji , powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji w momencie jej otwarcia uczestniczyło 19 radnych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały (druk nr 535) w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie z Kontraktu  Województwa .

Radna J. Harasymowicz – czy to oznacza , że gmina nie wystąpi o dofinansowanie bo nie może ale będzie mieć środki na realizację zadania.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w Szkole Podstawowej Nr 4 planowany jest remont, natomiast możemy się starać o dofinansowanie inwestycji. Posadzki w Szkole Podst. Nr 4 zostaną wykonane  ze środków budżetowych.

„za” wycofanie z porządku obrad projektu uchwały druk nr 535 w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Prudnik zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie z Kontraktu Województwa głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wycofała projekt uchwały z porządku obrad.

                                                     Porządek obrad XLV sesji

1.Sprawy organizacyjne.
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLV sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacja nt. realizacji inwestycji – kanalizacja sanitarna Łąka Prudnicka, Moszczanka , Prudnik.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały w spr: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
- uchylenie uchwały w spr: zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Gminy „Torkonstal”
- zmiany uchwały w spr: określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych.
7.Regulacje oświatowe – podjęcie uchwał w spr:
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w Przedszkolu Nr 1,
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w Przedszkolu Nr 3,
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w Przedszkolu Nr 6,
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w Przedszkolu Nr 7,
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w Przedsz.w Łące Prudn,
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w ZSzP w Moszczance,
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w ZSzP w Rudziczce,
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w ZSzP w Szybowicach,
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w Szkole Podst. w Moszczance,
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w Szkole Podst. w Rudziczce,
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w Szkole Podst. w Szybowicach,
- ustalenie najniższego wynagr.oraz wartości I pkt. w PSz. Podst. Nr 1
- ustalenie najniższego wynagr. oraz  wartości I pkt. w PSz Podst. Nr 2
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w PSz Podst. Nr 3
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w PSz Podst. Nr 4
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w Gimnazjum Nr 1
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w Gimnazjum Nr 2
- ustalenie najniższego wynagr. oraz wartości I pkt. w GZOiW

8.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
9.Podjęcie uchwał w spr:
- wyrażenia zgody na uznanie osoby jako niezbędnej dla Gminy Prudnik,
- uchwalenie planu pracy RM,
- uchwalenie planów pracy stałych komisji RM.
10.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLV sesji.
11. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

     
„za” przyjęciem protokołu z XLIV sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2

Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr. 4

Radny J.Serafin – czy na spotkaniu Burmistrza z V-ca Marszałkiem Województwa i Dyrektorem Generalny Dróg omawiana była sprawa rozbudowy drogi Trzebina – Prudnik do 7 m oraz dojazd z autostrad do Dąbrówki. Odnośnie hali sportowej na osiedlu J.W Burmistrz na spotkaniu  w szkole z okazji jej święta poinformował, że budowa zostanie rozpoczęta w 2006r., na jakim etapie jest sprawa. W telewizji kablowej była prezentowana wypowiedź Burmistrza ,że nie będzie to hala lecz kompleks sportowy. Należy zwrócić uwagę ,że gmina nie posiada na ten cel gruntu jak i środków.

Przewodniczący  rady J.Szczepański – Burmistrz udzieli odpowiedzi w pkt. 10 porządku obard.
Następnie poinformował,że na dzisiejszą sesję zostało skierowane zaproszenie do Prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku zgodnie z wnioskiem Komisji d/ s Wsi, Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska.

„za” udzieleniem głosu Pani Prezes PCM głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Pani Anna Nowakowska Prezes PCM – zwróciła się do radnych z prośbą o podjęcie uchwały w spr: uznania  osoby za niezbędnej dla gminy. PCM pozyskało lekarza, specjalistę chirurga  z Wrocławia. Uważa ,że gmina powinna udzielić pomocy w formie przydziału mieszkania. W chwili obecnej trudno jest pozyskać specjalistów . PCM chce podnieść jakość świadczonych usług medycznych.      

Przewodniczący Rady zaproponował przedstawienie przez Panią Prezes PCM problemów oraz zamierzeń na przyszłość w zakresie lecznictwa zamkniętego.

Pani Anna Nowakowska Prezes PCM – spółka za ubiegły rok uzyskała zysk . Dokonano remontu oddziału ginekologicznego , remont budynku szpitala w Głogówku . W 2005r. przyjęto o 15% więcej pacjentów w stosunku do roku poprzedniego. W 2006 planowane jest uzupełnienie sprzętu medycznego. Nie planowane jest zmniejszenie liczby oddziałów.

Radny R. Kwiatkowski – zapytał ile razy w krótkim okresie może być wykonane zdjęcie rentgenowskie.

Radny E. Mazur – jakie kroki zostały podjęte przez kierownictwo PCM w celu uniknięcia w przyszłości podobnych wypadków jaki miał miejsce pod koniec 2005r. na oddziale ginekologicznym.

Radna J. Harasymowicz – kiedy nastąpi wymiana sprzętu w pracowni radiologicznej.

Radny M.Wicherek – dlaczego PCM nie wykupi mieszkania w PTBS , które stanowiłoby mieszkanie służbowe.

Radny S. Hawron – dlaczego spółka poszukuje lekarzy specjalistów innych narodowości, czy oferowane przez spółkę warunki płacowe nie były do przyjęcie przez lekarzy wcześniej zatrudnionych .

Radny F. Fejdych – ile pielęgniarek ze starej obsady odeszło z PCM z uwagi na płace. Dlaczego pacjenci ze złamaniami są odsyłani z Prudnika. Spółka , która uzyskała dodatni wynik finansowy powinna zakupić mieszkanie , bo po chirurgu będzie potrzeba zatrudnienia innych specjalistów.

Radny J. Romaniuk – zwrócił uwagę ,że w niedługim czasie wystąpi problem braku lekarzy specjalistów oraz średniego personelu medycznego. W chwili obecnej PCM lekarz – chirurg jest niezbędny.

Andrzej Marcyniuk V- ce Prezes PCM – w chwili powstania spółki sprzęt  radiologiczny  był dopuszczony do pracy warunkowo. Dzisiaj sytuacja się zmieniła , pracownia posiada sprzęt do automatycznego wywoływania zdjęć. Zakup podstawowego sprzętu jest to wydatek kilkuset tysięcy złotych. PCM już na zakup sprzętu wydatkowało ok. 150 tyś. zł m. in. został zakupiony aparat pełno cyfrowy. Spodziewane jest dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ze środków pomocowych funduszy unijnych w wysokości ok. 350 tyś. zł. W chwili obecnej są dokonywane zabiegi pod stałym nadzorem sprzętu radiologicznego bez uszczerbku dla zdrowia pacjenta. Sprzęt jest bezpieczny , emisja może trwać kilka lub kilkanaście minut. np. nastawianie kości u małych dzieci trwa pod nadzorem radiologicznym. W chwili obecnej każdy ma prawo wyboru pracy . Chirurgia rozwija się dynamicznie , wszyscy lekarze zatrudnienie w PCM będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu laparoskopii. Pacjentka na oddziale ginekologicznym nie została zakażona wirusem. Media w sposób niewłaściwy przedstawiły sprawę. W chwili obecnej stosowane są ograniczenia dot: odwiedzin w szpitalu z uwagi na zagrożenia grypowe jak też jest obowiązek stosowania odpowiedniego ubrania dla odwiedzających. Gronkowca na oddziale ginekologicznym nie ma i nie było. NFZ wprowadził programy tj. sposób postępowania dot: ortopedii – pacjenci odwożeni są na oddział ortopedii w Nysie. Kolejny program dot: szybkiego zawału – pacjenci odwożeni są do szpitala w Opolu , kolejny program dot: udarów mózgu i w tym przypadku pacjenci są także dowożeni do szpitala w Opolu.

Anna Nowakowska Prezes PCM – poinformowała ,że podstawową działalnością spółki jest prowadzenie usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu prudnickiego i zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej . Największa redukcja zatrudnienia została dokonana w administracji – było zatrudnionych 80 osób, PCM zatrudnia natomiast 17. Natomiast ze średniego personelu medycznego odeszło tylko 5 pielęgniarek.
W 2005r. przeznaczono na remont budynku szpitala w Prudniku 110 tyś zł natomiast inwestycja w Głogówku  pochłonęła 1. 235 tyś zł.
 
Andrzej Marcyniku V-ce Prezes PCM – wygenerowany zysk przez spółkę został przeznaczony ne remont i zakup sprzętu medycznego . Spółka nie posiada wolnych środków finansowych , które można przeznaczyć na zakup mieszkania.                     

Radny. R.Kwiatkowski – w jaki sposób działa pogotowie, pacjenci  są nie doinformowani.
Gdzie maja się zwracać w nagłych przypadkach.
A. Marcyniuk V-ce Prezes PCM – pogotowie służy do ostrych przypadków. Do dnia dzisiejszego nie obciążono nikogo na nieuzasadnione wezwanie. Przychodnia lekarska „Opitma” prowadzi punkt całodobowej pomocy lekarskiej. Wspólnie z Dyrektorem „Opitmy „ przygotuje stosowną informację dla mieszkańców. 

Radny F. Fejdych – prosił o podanie liczby zatrudnionych pielęgniarek w PCM oraz jaka była liczba zatrudnionych pielęgniarek w ZOZ .

Anna Nowakowska Prezes PCM – spółka zatrudniła 97 % poprzedniego średniego personelu medycznego – część znalazło zatrudnienie w ZOL , w pogotowiu – razem stanowi to 148 osób.

Radny M. Wicherek – dlaczego pacjentki ginekologii  zmuszane są do pozostawiania jednorazowych pieluch na oddziale.

A. Marcyniuk – każda pacjentka otrzymuje wyprawkę dla noworodka, nic mu nie wiadomo o sprawie poruszonej przez radnego M. Wicherka. W spółce zostali zatrudnieni wszyscy, którzy złożyli podania i spełnili wymogi.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

Przewodniczący zaproponował o przystąpienie do realizacji pkt.5 porządku obrad z uwagi na przybycie zaproszonych osób.

P k t.5

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował, wartość zadania „budowa kanalizacji sanitarnej Łąka Prudnicka, Moszczanka, Prudnik „ wynosi 3 354 678  euro z tego dofinansowanie z funduszu unijnego PHARE 2 194 924 euro , wkład własny   wynosi 1 169 754 euro. 17 maja 2005r. została zawarta umowa z wykonawcą – termin realizacji zadania 13 październik 2006r. Do wykonania jest 28 tyś km kanalizacji – na dzień dzisiejszy zostało wykonane ok. ¼ tj ok. 6 km . W ciągu 10 miesięcy należy wykonać 22 km kanalizacji wybudować przepompownie oraz odbudować drogi. Jest to bardzo krótki termin. Warunki atmosferyczne w grudniu i styczniu uniemożliwiają prowadzenie robót. W jaki sposób wykonawca zamierza prowadzić roboty aby dotrzymać terminu. Zasadna wydaje się koncentracja na zadaniu całego potencjału firmy. Gminie zależy na czasie przy realizacji zadania. Zwrócił się z prośbą do inżyniera kontraktu o stałe monitorowanie zadania. Zakończenie inwestycji zbiega się z zakończeniem kadencji . Nie może się on stać dla następców „kukułczym jajem” . Gmina jest sprowadzona do roli płatnika, zadanie realizuje wykonawca, inżynier kontraktu prowadzi nadzór. Prowadzone rozmowy na radzie budowy odbiegają od działań na placu budowy np. miało nastąpić podwyższenie włazów do studni .

Z-ca Burmistrz Zdzisław Pikuła - przedstawił okres półrocznej współpracy pomiędzy wykonawcą tj. firmą „Ekomel”, Inżynierem Projektu i Urzędem Miejskim  przy realizacji zadania „Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku” – budowa kanalizacji sanitarnej w Prudniku , Łące Prudnickiej i Moszczance.
Umowa na wykonawstwo pomiędzy konsorcjum a Urzędem Miejskim w Prudniku została podpisana 17.05.2005 i obejmowała :
- wykonanie sieci sanitarnej 21604,50m
- wykonanie kanalizacji tłoczonej 1651,00 m
- wykonanie przykanalików 4830,50m
- rozbudowę przepompowni w Prudniku, budowę przepompowni w Łące Prudnickiej , budowę 12 przydomowych przydomowych przepompowni w Moszczance,
- odbudowę zniszczonych dróg 35187,00 m2.
Przekazanie placu budowy nastąpiło 13.06.2005r. Ostateczne wejście wykonawcy miało miejsce 1.08.2005r.
Jako zamawiający zgłaszaliśmy krótki termin realizacji kontraktu oraz sposób jego finansowania. Uwagi zgłaszaliśmy już 18.07.2005r. na posiedzeniu rady budowy. Wykonawca oświadczył wówczas, że zamierza realizować kontrakt zgodnie z harmonogramem a roboty planowane na lipiec nadrobić w sierpniu – czego nie zrealizował.
Na radzie budowy w dniu 8.08.2005r. wykonawca deklarował zaangażowanie na placu budowy 10-14 brygad roboczych. Ostatecznie pracowały 4 brygady. Urząd deklarował pomoc w zakresie organizacji  spotkań z mieszkańcami w spr: przyłączy wchodzących na prywatne posesje. Na wniosek urzędu w dniu 3.10.2005r. została zorganizowana rada budowy gdzie zgłaszaliśmy zaniepokojenie wolnym tempem robót , braku zorganizowanego zaplecza budowy jak i niewłaściwym nadzorem prowadzonym nad robotami. W celu poprawy współpracy pomiędzy Inżynierem Projektu, Wykonawcą i urzędem został wytypowany Z-ca Dyrektora ZWiK Stanisław Waszczykowski , który jako przedstawiciel zamawiającego bierze udział we wszystkich odbiorach jak i podejmowania doraźnych decyzji technicznych.
Przedstawione stanowisko wykonawcy w sprawie opóźnień robót w stosunku do harmonogramu argumentowane jedynie brakiem nieuregulowanych płatności ze strony zamawiającego było bezpodstawne i nieuzasadnione co potwierdził również Inżynier Projektu.
Na radzie budowy w dniu 24.10.2005r. po raz kolejny zgłaszany był problem braku właściwego tempa robót jak również niewłaściwe etapowanie prac. Uwagę także zwracaliśmy na brak prób na wykonanej kanalizacji i właściwych odbiorów. W tym czasie na całym zadaniu pracowało zaledwie 5 brygad co odbiegało znacznie od   deklaracji wykonawcy.Z uwagi na znaczne opóźnienie w realizacji harmonogramu Inżynier Projektu zobowiązał wykonawcę do zmiany harmonogramu, który został przedstawiony na radzie budowy z dniu 28.11 2005r. Harmonogram zakłada nadrobienie opóźnień w 2006r, zwiększenie ilości brygad w miesiącu grudniu co nie zostało do końca wykonane.
Wykonawca na przedstawiane uwagi twierdził ,że roboty są prowadzone zgodnie z technologią i że nie widzi zagrożenia terminu zakończenia robót, z czym jako zamawiający nie zgadzamy się do końca.  Analizują stan zaawansowania prac na koniec 2005r. oraz zakres jaki jest do wykonania w 2006r. stwierdził ,że tylko pełna determinacja ze strony wykonawcy , zwiększenie ilości brygad na zadaniu jak również konsekwencja ze strony Inżyniera Projektu mogą dać gwarancję  zakończenia tego zadania w terminie. Gmina nie zakłada żadnej innej alternatywy jak rozliczyć całe zadanie finansowane z funduszu PHARE w umownym terminie. W związku z powyższym zwraca się po raz kolejny do kierownictwa konsorcjum o przedstawienie swoich rozwiązań , które pozwolą na zakończenie zadania do 12.10.2006r.    
 
- pełny tekst wystąpienia stanowi zał. nr. 5

Andrzej Thulie przedst Inżyniera Projektu – poinformował, wykonawca do końca września 2006r. ma zakończyć inwestycję i wówczas należy ją rozliczyć zgodnie z procedurami aby nastąpił  zwrot dotacji . Inżynier Projektu w stosunku do wykonawcy stosuje ponaglenie pisemne i zobowiązanie do przedstawiania programów naprawczych. Wykonawca obiecał zwiększenie mocy tj ilości pracujących brygad jak i sprzętu. Consorcjum zobowiązało się do przedstawienia harmonogramu realizacji prac. Zerwanie umowy z wykonawcą jest związane z brakiem dotacji na zadanie. Dobra wola wykonawcy i pełna mobilizacja sił i środków pozwoli na dotrzymanie terminu. Z analizy harmonogramu już wynika , że powinny być zmiany bo okres zimowy nie pozwolił na kontynuacje prac , nastąpiło zwiększenie robót. Prosił aby wykonawca przedstawił Inżynierowi Projektu jak i zamawiającemu harmonogram zakończenia robót.

Krzysztof Pietrzak Prezes Zarządu „Ekomel” – od 15 grudnia 2005r. firma dysponuje 15 ekipami . Panujące warunki pogodowe są przyczyną nie nadrobienia opóźnień w grudniu. Prosił o jak najszybsze rozwiązanie problemów w ruchu drogowym.

Radny R. Kwiatkowski – uważa,że wykonawca może nie zdążyć z zakończeniem inwestycji przed terminem. Uważa także ,że od momentu rozpoczęcia zadania nie było właściwego nadzoru.              

Radny J. Roszkowski – od 2004r. jest wiadomo ,że czasu na realizację zadania jest niewiele. Przy pracach ziemnych warunki atmosferyczne odgrywają ważną rolę. Ten rok pod względem niskich temperatur jest wyjątkowy , pisma kierowane do wykonawcy jak i częste odbywanie rad budowy nie pomogą jeżeli nie będzie dobrej woli i mobilizacji wszystkich sił ze strony wykonawcy. Na dzień dzisiejszy jest groźba utraty dotacji . Należy dołożyć wszelkich starań aby wykonawca miał jak największą ilość podwykonawców. Prace prowadzone przez firmę z Jeleniej Góry były wykonywane z lepszą jakością niż jakość robót wykonywanych w Moszczance.  Od wiosny na placu budowy powinno się znaleźć jak największą ilość podwykonawców.

Radny H.Sobczak – za bulwersujące uważa,  brak narzędzi że strony Inżyniera Kontraktu nad jakością jak i terminowością prowadzonych robót. Słyszymy o zagrożeniach terminu realizacji inwestycji. Dla gminy jest to bardzo ważna sprawa . Apelował o poważne potraktowanie zadania ze strony wykonawcy w celu dotrzymania terminu realizacji.

Radny J. Serafin – uważa, że wykonawca powinien prowadzić roboty w systemie trzy zmianowym .

Radny J. Mokrzycki – na placu budowy robót wykonano niewiele. Zapytał czy wykonawca z realizacją zadania zmieści się w terminie.

Krzysztof Pietrzak Prezes Zarządu „Ekomel” – poinformował, że gwarantuje wykonanie prac w terminie.  W momencie poprawy warunków pogodowych wystąpią do Inżyniera Projektu o zwiększenie zatrudnienia. Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie na poczet prowadzonych robót i też im zależy na dotrzymaniu terminu.

Sołtys Wsi Moszczanka – uważa, że wykonawca powinien prowadzić prace w taki sposób aby nie utrudniać ruchu na drodze we wsi.

Andrzej Thulie Przedtswiciel Inżyniera  Projektu – warunki zawartego kontraktu stanowią ,że 
na budowie nie może być więcej niż 30%  podwykonawców . Wykonawca może zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie. Zatrudnienie jest analizowane przy rozliczeniu inwestycji. Nie ma możliwości zwiększenia podwykonawców o więcej niż 30 %.

 

Radny S. Hawron – wydaje mu się ,że wykonawca nie jest świadomy o ciężarze gatunkowym tematu. Na dzisiejszą sesję powinien być zaproszony Prezes firmy prowadzącej zadanie aby jasno określił termin zakończenia zadania. . Co będzie jeżeli zadanie nie będzie wykonane w terminie.

Sekretarz Gminy poinformował,że Pan Anrzej Pietrzak jest Prezesem Consorcjum -  wykonawcą  zadania.
Radny S. Hawron – przeprosił Prezesa za nieporozumienie.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – jeżeli zadnie nie zostałoby wykonane w terminie to konsekwencje dla gminy by były nie pomyślne. Gmina może nie uzyskać dotacji z funduszy unijnych oraz budżetu państwa. W 2005r.zmarnowano czas letni na roboty kanalizacyjne. Trudno jest mu uwierzyć w zapewnienia wykonawcy ,że roboty zostaną wykonane w terminie. Wcześniej też były zapewnienia ze strony wykonawcy o zwiększeniu zatrudnienia lecz spełzły na niczym. Źle by było aby powtórzyła się sprawa rozliczenia budowy oczyszczalni ścieków. Wówczas NFOŚ nie umorzył zaciągniętego kredytu. Są zastrzeżenia do jakości i wydajności prowadzonych robót, brak też jest objazdów. Reprezentując zamawiającego  prosił o przyśpieszenie prac aby uniknąć przykrych konsekwencji wobec gminy.   

Krzysztof Pietrzak Prezes firmy „Ekomel” – gwarancje  wynoszą 10% wartości projektu, roboty ubezpieczono na 115% wartości robót. Czas krytyczny inwestycji wyznaczają roboty liniowe . W marcu planowane jest 3 – krotne zwiększenie robót. Uważa , że termin zakończenia zadania nie jest zagrożony.

Danuta Rybka asystentka  Inżyniera Projektu – do zakończenia zadania pozostało 7 miesięcy. Dzisiaj wykonawca ma rozeznany teren , pozałatwiane sprawy administracyjne. Nie ma znaczących powodów , które by miały wpływ na nie dotrzymanie terminu realizacji zadania. Obracamy się w poważnych zabezpieczeniach. Uważa, że mobilizację wykonawcy będzie można ocenić w maju . Przesłanki wskazują na zakończenie zadania w terminie. W chwili obecnej trwa nabranie rozpędu przez wykonawcę. Uważa, że po zakończeniu zimy realne jest zakończenie zadania w ciągu 7  miesięcy. Kontrakt nie jest zawiły technicznie . Wykonawcy zależy na zakończeniu inwestycji w terminie i z zyskiem dla firmy i gminy.

Przewodniczący rady J. Szczepański – w maju br. rada na sesji ponownie powinna się zająć realizacją inwestycji .

Radny J. Roszkowski – czy na bieżąco są dokonywane odbiory robót zamykających.

Danuta Rybka asystentka Inżyniera Projektu -  odbiory są dokonywane zgodnie z zapisami zawartego kontraktu.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

 
  

 
 

Pkt.3.

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLV udzielili : Skarbnik Gminy B. Stankiewicz, Sekretarz Gminy M. Radom, Naczelnik Wydz. IK. J. Ćwierz , Dyrektor GZOiW E. Sakól – stanowią załącznik do protokołu z XLV sesji.

Radny J.Serafin – uważa,że pisemne odpowiedzi powinny być dostarczone radnym przed sesją.Cytując art. 61 Konstytucji zapytał , czy Urząd Miejski wystawiał tytuły wykonawcze dla dłużników z tytułu braku wpłaty podatków natomiast i czy pomijany był ZPB Frotex.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – dla ZPB Frotex nie został wystawiony tytuł wykonawczy natomiast dla innych firm w zależności od ich kondycji były wystawiane. ZPB Frotex od decyzji odwoływał się do Kolegium Odwoławczego. W momencie toczącego się postępowania tzn. odwołania nie może być wystawiony tytuł. Ponadto duży wpływ na wstrzymanie się miały zasady współżycia społecznego.

Radny J. Serafin – uważa,że korzysta się z kruczków prawnych aby odpowiedź nie była jasna.

Radny E. Mazur – przedstawił oświadczenie Forum Samorządowego dot: wypowiedzi Pana R. Kaszy w jednej z ostatnich emisji TV kablowej sugerujące ,że Forum Samorządowe Powiatu Prudnickiego od momentu swojego powstania w 1997r. nigdy nie było i nadal nie jest członkiem żadnej koalicji czy klubu radnych na szczeblu Gminy Prudnik.
    W radzie powiatu od początku aktualnej kadencji naszych pięciu radnych współdziała przykładnie z radnymi PiS będąc w konstruktywnej opozycji. Jesteśmy z założenia ugrupowaniem otwartym i niezależnym , co sobie bardzo cenimy.
Aktualnie posiadamy swoje struktury we wszystkich gminach powiatu prudnickiego. ugrupowanie nasze liczy 213 członków, w tym 10 – ciu radnych ( pięciu w Radzie Powiatu, trzech w Gminie Prudnik oraz dwóch w Gminie Lubrza).
     Ze względu na niekonwencjonalną , niezależną i otwartą formułę naszej działalności, skutecznie organizujemy adekwatne struktury Forum Samorządowego w powiatach głubczyckich, krapkowickim i nyskim. Forum Samorządowe w najbliższych wyborach będzie otwarte na konstruktywną koalicję wyborczą. 

-  oświadczenie stanowi zał. nr. 6
Następnie odniósł się do odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 29.12.2005r. w spr: umorzeń w podatkach i zbyciu nieruchomości za rok 2004 i 2005 . Należy jednoznacznie stwierdzić ,że powtarzają się te same nazwiska osób z roku na rok, które korzystają z umorzeń i te umorzenia  otrzymują ze strony Pana Burmistrza Zenona Kowalczyka a na pewno nie są to osoby, które wymagają konieczności pomocy i tak samo jest w przypadku firm i zakładów . Natomiast bardzo negatywnym zjawiskiem jest fakt, że po umorzenia występują i te umorzenia też otrzymują osoby zaufania społecznego jakim są radni , którzy za swoją pracę i działalność otrzymują dietę. Jest to zachowanie bardzo negatywne i niegodziwe oraz nie etyczne wobec mieszkańców naszego miasta i swoich wyborców.
Dlatego pragnę zwrócić się do Pana Burmistrza z zapytaniem. Czy gdyby Pan Burmistrz umarzał podatki z własnych pieniędzy to czy lista osób, instytucji, firm i zakładów byłaby taka długa ? na pewno nie! a ,że są to pieniądze nie Pana tylko społeczne to można bez specjalnego zahamowania je rozdzielać i darować. Takie zjawisko nie dotyczy tylko Prudnika ale ma miejsce w całej Polsce gdzie nie ma szacunku dla społecznych pieniędzy. Panie Burmistrzu dziękuję za otrzymaną odpowiedź na moją interpelację wprawdzie jak zwykle udzieloną po ustawowym terminie co jest częstą i stałą regułą. Jednocześnie zwracam się do Pana czy może Pan publicznie oświadczyć, że udzielona mi odpowiedź na moją interpelację jest jednoznacznie wyczerpująca.

- tekst wystąpienia stanowi zał. nr. 7

Burmistrz Zenon Kowalczyk – odpowiedź udzieloną Panu E. Mazurowi dot: umorzeń i sprzedaży mienia w okresie 2-ch lat  przedłożymy każdemu radnemu. Nie zgadza się z oceną umorzeń dokonaną przez radnego E. Mazura.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – każdy radny ,który będzie chciał mieć w posiadaniu odpowiedź dot: umorzeń jest ona w Biurze Rady i zostanie udostępniona.    
     

Pkt.4

Interpelacje zgłosili radni :

Radny S. Hajducki
- czy jest możliwe zainstalowanie 3 lamp na ul. Poniatowskiego obok ogródków działkowych na odcinku od ZWiK do budynków  SK Lipy ok. 1 km.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 8/

- kiedy na ul. Chrobrego nastąpi remont niektórych mieszkań, budynków , niektóre z nich wymagają już natychmiastowego remontu.

/ interpelacja stanowi zał. nr. 9/

Radny R.Kwiatkowski
- czy Urząd i OPS są przygotowani i mają rozpoznane przypadki dot: braku opału u biednych mieszkańców naszej gminy,
- czy zwrócono się z apelem do ludności w trudnej sytuacji życiowej o zgłaszanie swoich potrzeb opałowych, czy była taka potrzeba ?
- ilu rodzinom udzielono takiej pomocy w zakupie i przywiezieniu opału, jakie działania zamierza się podjąć?
- czy podjęto współpracę  z nadleśnictwem w Prudniku w celu pozyskania darmowego drewna,
- co zrobiła Straż Miejska , Policja i Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego w czasie mroźnych dni?
/ interpelacja stanowi zał. nr 10/

Radny J.Serafin
- jakie działania podjął Pan Burmistrz w celu pełnego uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne,
- ile na terenie miasta Prudnika , jest działek spełniających powyższe warunki i tym samym przeznaczonych do sprzedaży,
- ile powierzchniowo – na terenie Gminy Prudnik jest gruntów klasy V i VI , czy Gmina podjęła starania o ich odrolnienie, celem przeznaczenia pod budownictwo jednorodzinne lub inne usługi,
- jaką kwotę z funduszy europejskich pozyskał Urząd Miejski w Prudniku w latach 2003 – 2005.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 11/

Radny R.Roszkowski
- czy możliwa  jest zmiana godzin otwarcia Dworca Kolejowego w Prudniku. Na podstawie interwencji studentów, którzy dojeżdźają do szkół wiem, że jest on zamykany o godz. 17.oo podczas gdy np. pociąg pośpieszny z Krakowa odjeżdźa o godz. 18.20 .
/ interpelacja stanowi zał. nr.12./

Radny S.Hawron – zapytał w jaki sposób realizowana jest uchwała w spr: zasad utrzymywania czystości. Nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje zadane na wcześniejszej sesji.
Radny nie złożył interpelacji na piśmie.
Złożył także wniosek dot: odśnieżania chodnika przy ul. Dąbrowskiego ,został on przesłany do Powiatu – i nic się nie dzieje , dzieci nadal chodzą po śniegu. Nie oczekuje odpowiedzi.

Radny H.Sobczak – na zakończenie roku życzył m.in wszystkim aby się traktowali jak koledzy. Natomiast spotyka się z nieprawdziwymi opiniami wobec jego osoby. W dniu 30 września 2005r. radni przyjęli  złożoną przez niego rezygnacje z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 7 stycznia br. na forum internetowym jeden radny rozpoczyna dyskusję, nie poruszał by tej sprawy gdyby nie forma wypowiedzi przez radnego. Nazywanie go „trąbą” Burmistrza poruszanie sprawy  wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop Burmistrza  jest nieobiektywne. Nie był także rzecznikiem odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Czesława Dumkiewicza. Natomiast był „za” odwołaniem z funkcji Przewodniczącego Rady Ryszarda Kwiatkowskiego. Styl uprawiania polityki radnego na forum internetowym jest nie elegancki. Prosił o powstrzymanie się od komentarzy.

Przewodniczący Rady J.Szczepański – internet nie jest wyrocznią , każdy ma prawo wypowiedzi.

Radny J. Serafin – poinformował, że chce złożyć oświadczenie do TV kablowej. Odszedł z Klubu Radnych SLD, nigdy się nie skarżył na określanie jego osoby jako „ inżyniera kołchoźnika” . Poinformował, że skończył poważną uczelnię.

Wnioski zgłosili radni :

Radny S. Hajducki
dot: zatrudnienia poprzez PUP 2 osoby spośród bezrobotnych w celu pełnienia roli przewodników szkolnych na przejściach dla pieszych.

/ wniosek stanowi zał. nr. 13/

Radny R.Kwiatkowski
- dot: wydzielenia z Biblioteki Miejskiej specjalnego zbioru czy działu o nazwie „Biblioteka Christiana im. Jana Pawła II”
/ wniosek stanowi zał. nr. 14/
               

 

Pkt.6

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/532/2006 zmieniającą uchwałę w spr: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr.15

Projekt uchwały w spr: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Radny J. Roszkowski – wnioskował o wprowadzenie następujących zmian:
 w § 5 ust.2 wyraz „powinno” zastąpić wyrazem „może”
w § 5 ust.3 wyrazy „winna odpowiadać” zastąpić wyrazem „odpowiada”
w § 5 dodać ust.5 o treści „ 5. Zakład jest obowiązany do niezwłocznego likwidowania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich skutków”

Sekretarz Gminy Marek Radom – zaproponował wykreślenie z § 1 ust. 2 i 3,
pkt. 3 otrzyma wówczas numerację 2  . W § 1 pkt. 2 pdp. 2 otrzymuje brzmienie” Odbiorca „ należy przez to rozumieć odbiorcę usług w rozumieniu art.2 pkt.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” 

Przewodniczący rady J. Szczepański poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami przedstawionymi przez radnego J. Roszkowskiego i Sekretarza Gminy M.Radoma.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/533/2006 w spr: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

- Uchwała stanowi zał. nr 16

Projekt uchwały uchylający uchwałę w spr: zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Gminy „Torkonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/534/2006 w spr: uchylenia uchwały w spr: zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Gminy „Torkonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr 17

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/535/2006 zmieniającą uchwałę w spr: określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych.

- Uchwała stanowi zał. nr. 18

  
P k t . 7

Projekt uchwały w spr: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości I pkt. w Przedszkolu Nr 1

Radna J. Harasymowicz – czy należy rozumieć ,że zgodnie z zapisami tabeli np. w kategorii V pracownik otrzyma 1060 zł

E.Sąkól Dyrektor GZOiW– zgodnie z rozporządzeniem wysokość miesięcznych płac może być obniżona o 10% w stosunku do tabeli.

Radna J. Harasymowicz – czy pracownikom zostanie zabrana 3% premia.
Pracownicy nie będący nauczycielami mają najczęściej najniższe grupy zaszeregowania. Regulacje płac było dokonane ostatnio w 2001r.

E.Sąkól   Dyrektor GZOiW – w 2006r. jest planowana 3% podwyżka płac i każdy pracownik ja otrzyma. W roku 2004r. były podwyżki płac. Płace są określone w rozporządzeniu.

Radna J. Harasymowicz – dlaczego stawki w tabelach będą obniżane o 10% np. w kategorii V stawka wynosi od 1060 do 1200 wobec tego dlaczego będzie obniżana płaca o 10% od kwoty 1060 a nie np. od kwoty 1200.

E. Sąkol Dyrektor GZOiW – jest wykonawcą uchwał podjętych przez radę.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w budżecie na 2006r. planowany jest wzrost płac o 3% na każde zwiększenie wydatków należy wskazać źródło ich pozyskania.

Radny R. Kwiatkowski – uważa, że stawki wynagrodzeń powinny być wypośrodkowane.

Radny S. Hawron – uważa ,że dyskusja na tematy wysokości wynagrodzeń powinna się odbyć przed uchwaleniem budżetu.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – można się było zastanawiać o podwyżkach tylko należało posiadać środki.

Radny S. Hawron – pracownicy obsługi i administracji skierowali pisma do Przewodniczącego Rady z prośbą o uwzględnienie podwyżek. uważa, że podwyżki należy dokonać. W ubiegłym roku 3% podwyżka płac nie została wykonana.

Przewodniczący Rady J. Szczepański przedstawił pisma pracowników Szkoły Podst. Nr 2,3,4 oraz Gimnazjum Nr 1 dot: podwyżek płac.
Ponadto poinformował, że wcześniej były dokonywane regulacje a nie podwyżki wynagrodzeń. Płace nie należy obniżać o 10% w dół w stosunku do tabel.
Edward Sąkól Dyrektor GZOiW – w roku 2000 było duże zróżnicowanie w płacach. w roku 2001 wyrównano płace dla obsługi. W roku 2004 była podwyżka płac dla pracowników administracyjnych i obsługi. Na rok 2006 zaplanowano 3% podwyżki wynagrodzeń. Czy ma rozumieć ,że przedłożone projekty uchwał na dzisiejszą sesję należy wycofać.

Radny S. Hawron – nie doszłoby do dzisiejszej dyskusji , gdyby sprawę podwyżek płac załatwiono przed uchwaleniem budżetu.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – subwencja zabezpiecza 60% potrzeb oświaty, 40% przekazywane jest na oświatę z budżetu gminy , jest to bardzo duże obciążenie. Co należy odpowiadać tym , którym niedawno przekazywaliśmy po 500 kg węgla. Zobaczymy jak radni zadbają o dopływ środków do budżetu np. czy wyrażą zgodę na zbycie mienia.

Radny F. Fejdych – należy się pochylić nad prawnikami oświaty , których pominięto przy podwyżkach wynagrodzeń. Zbycie mienia komunalnego nie ma związku z wynagrodzeniem pracowników. Dlaczego dla małej grupy pracowników nie można dokonać podwyżek płac. Pan Burmistrz powinien poszukać środków na podwyżki.

Edward Sąkól Dyrektor GZOiW – pracowników administracji i obsługi jest w naszej gminie 120.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – regulacja płac była dokonana w roku 2001 i 2004 . Nie wie, gdzie w chwili obecnej należy dokonać  zmian w budżecie.

Radny F. Fejdych – czy pracownicy w pismach informujących o braku podwyżek płac kłamią.

Radny R.Kwiatkowski – pracownicy urzędu otrzymali w ubiegłym roku po 350 zł podwyżki, w spółkach tez podwyżki płac następują niemal co chwilę. Proponuje przyjąć w I kategorii zaszeregowania 1060 zł i nie obniżać stawki o 10% w dół.   

Radny J. Serafin – gdzie jest program oszczędnościowy. Nie ma programów są demagodzy.

Radny J. Romaniuk – wnioskuje o rozpatrzenie projektów uchwał w marcu z uwzględnieniem 6% podwyżek płac w przypadku pozyskania dodatkowych środków.

Przewodniący Rady J. Szczepański -  na posiedzeniu Komisji Oświaty Dyrektor GZOiW E. Sąkól informował, że jeżeli  subwencja oświatowa nie zostanie zmniejszona to może nastąpić 6% podwyżki płac.

Radny E. Mazur – w umorzeniach można poszukać środków.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – jest to druga sesja , która powoduje dodatkowe obciążenie dla budżetu gminy. Jest to dopiero styczeń , jeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce nadal to będzie potrzeba budowy nowego budżetu. Pracownicy urzędu od kilku lat nie otrzymywali podwyżek płac.

Radny F. Fejdych – w ubiegłym roku były dokonywane umorzenia, wprowadzano realizację nowych zadań i budżet się zamknął. Obecnie też można środki wygenerować.

Przewodniczący Rady J. Szczepański – Burmistrz jest odpowiedzialny za realizację zadań budżetowych . Współpraca pomiędzy Radą a Burmistrzem powinna być partnerska.          
     
Radny S. Hawron – wnioskował o nie obniżanie stawek w tabeli o 10% w dół.

E.Sąkól Dyrektor GZOiW – wniosek komisji Oświaty dot:  o 6% podwyżek   w tym też jest zwarte 3%   . Jeżeli dokonane zostaną podwyżki 6% to stanowić to będzie kwotę 300 tyś.zł.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – prosił o 10 min. przerwę  w obradach.

Po wznowieniu obrad Radny R. Kwiatkowski – powrócił do wcześniejszej wypowiedzi odnośnie podwyżek płac w urzędzie informując, że na myśli miał tylko kilku pracowników , którzy otrzymali podwyżki , natomiast pozostali nie otrzymali nawet 3 % waloryzacji.

Radny J.Romaniuk – wnioskował o przesunięcie rozpatrzenia projektów uchwał od druku nr 504 do do 522 na sesję w miesiącu marcu br. Wówczas będzie znana wysokość subwencji oświatowej i będzie można dokonać podwyżek płac o 6% , które będą naliczone od stycznia br.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.

     
P k t. 8

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.( druk nr 523)

Radny S. Hawron – zaznaczył  ,że jego stanowisko pozbawione jest podtekstów politycznych i jest jedynie próbą wyjaśnienia mieszkańcom Prudnika , dlaczego jest „przeciw” proponowanej formie sprzedaży nieruchomości – lokali użytkowych. Prosił nie donosić sprzeciwu wysprzedaży nieruchomości lokalowych z zasobów gminy w stosunku do obecnych użytkowników  tych lokali , ani też do grupy osób prowadzących działalność gospodarczą w Prudniku , lecz do sposobu jej prowadzenia w przyszłości i niestety dzisiaj.
Na dzisiejszą sesję przedłożono 12 uchwał dot: zbycia nieruchomości lokalowych – lokali użytkowych w drodze bezprzetargowym. Zwrócił się z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytanie , które pozwolą mu podjęcie właściwej decyzji.
1.W jakim celu Burmistrz Prudnika chce sprzedać 12 nieruchomości i jaki konkretny efekt gospodarczy ma to przynieść dla mieszkańcom  w przyszłości ?
2. Dlaczego Burmistrz Prudnika zaproponował sprzedaż 12 nieruchomości w formie bezprzetargowej, co jest niekorzystne dla możliwości uzyskania wyższej ceny sprzedaży w stosunku do formy przetargu nieograniczonego tj. wg. rynkowych wartości i procedur sprzedaży , mając możliwość wypowiedzenia zawartych wcześniej umów najmu lokali w formie bezprzetargowej. 
3.Dlaczego jednakowo traktowani są najemcy co do przyjętej zasady bezprzetagowej sprzedaży lokali, jeżeli jedni korzystali z niższych stawek opłaty czynszu od momentu otrzymania lokalu w użytkowanie (lokal SLD), a drudzy nie oraz jedni aby uzyskać prawo do najmu lokali musieli w poprzednich latach wpłacić tzw. cenę wywoławczą „za klucz” . a inni nie?
4.Dlaczegow ostatnich latach prowadzono niekorzystną politykę gospodarczą wyprzedaży wspólnego majątku mieszkańców Prudnika, jakimi niewątpliwie są m.in. lokale użytkowe i czy nadal zamierza się tą politykę realizować, ograniczając przez to stałe dochody do budżetu 
z wpływów za czynsz z tych lokali ?
Mając na uwadze potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych ZBK w Prudniku , nie potrzeba chyba nikogo w Prudniku przekonywać , jak ważne są stałe, w miarę przewidywalne wpływy z czynszów z lokali użytkowych zasilających ten budżet.
5.Z jakich źródeł będzie uzupełniany brak stałych dopływów finansowych w przyszłości w ZBK w Prudniku.

- pełny tekst wystąpienia stanowi zał. nr.19

Burmistrz Zenon Kowalczyk – na pewno środki pochodzące ze sprzedaży mienia nie zostaną rozdysponowane na nagrody lub  wynagrodzenia dla pracowników. Gmina posiada duże możliwości w pozyskaniu środków np. ze sprzedaży ZEC , można pozyskać ok. 20 mln. zł. Środki te można zdeponować na lokatach i sięgnąć po środki unijne w wys. ok. 120 mln. zł.

Radny S. Hawron – dlaczego w porządku obrad jest 12 uchwał  dot: sprzedaży lokali użytkowych w formie bezprzetargowej a nie w formie przetargu otwartego gdzie można uzyskać wyższą cenę.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – zgodnie z prawem lokale są sprzedawane najemcom . Najemcy ponieśli nakłady, które podlegają odliczeniu . Sprzedaż lokali  najemcom następuje zgodnie z uchwałami rady.

Radny S.Hawron – dlaczego przy sprzedaży bezprzetargowej wszyscy najemcy są traktowani jednakowo mimo ,że niektórzy z nich korzystali z niższych stawek czynszu , lub jedni wpłacali cenę za klucz a inni nie.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w NTO ukazał się artykuł nt. lokalu SLD w którym stwierdzono ,że lokatorzy zostali wysiedleni z tytułu zaległości czynszowych , stwierdzenie to jest nieprawdą. Lokatorzy zostali wyprowadzeni z zupełnie innej przyczyny, lokal ten zamieszkiwała rodzina niepełnosprawna, która domagała się zmiany mieszkania. Rodzinę tę przekwaterowane ze względu na trudne warunki do nowo wyremontowanego mieszkania przystosowanego do wjazdu wózków inwalidzkich na ul. A. Krajowej. Natomiast druga rodzina – samotna osoba otrzymała z korzyścią dla siebie mieszkanie w Rynku. Pomiędzy sprzedażą lokalu przy Placu Wolności a innymi lokalami nie widzi różnicy. W przypadku  lokalu przy Placu Wolności najemcy także ponieśli nakłady.       

Radny S. Hawron –  prosił o równe traktowanie wszystkich najemców . Duża grupa zapłaciła pieniądze za prawo do klucza – inni tego nie zrobili . natomiast w chwili obecnej wszyscy najemcy traktowani są jednakowo.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – ponownie poinformował ,że zgodnie z przepisami prawa najemca ma prawo pierwokupu lokalu bez przetargu. Czy ma rozumieć ,że radnemu chodzi o wyrównanie stawek czynszu w lokalach użytkowych.

Radny S. Hawron – dlaczego w ostatnich latach prowadzono niekorzystną sprzedaż majątku gminy uszczuplając dochody do budżetu.
W roku 2000 uzyskano 9323330,77 dochodów z czynszów , w 2002 743687,11 zł natomiast w 2004 565583,56 zł i w 2005r już tylko 466037.71 zł. Skąd będziemy pozyskiwać środki na remont substancji mieszkaniowej . Apelował o nie sprzedawanie wszystkich lokali.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – nie podziela zdania radnego S.Hawrona , wygląda na to ,że radny niczego nigdy nie sprzedawał. W 1998r. gmina miała kilkumilionowy dług . Jedne nieruchomości sprzedaje się z dużym zyskiem inne natomiast z mniejszym. Najważniejszą sprawą jest , czy sprzedaż prowadzona jest zgodnie z prawem. Aby miasto się rozwijało powinna być prowadzona sprzedaż. Powinno także starać się o pozyskiwanie środków unijnych.

Radny J.Serafin – powinny być jasne zasady sprzedaży mienia. Stan mieszkań w zasobach komunalnych jest tragiczny . W chwili obecnej w wielu mieszkaniach są pozamarzane rury.

Radny J.Roszkowski – mienie komunalne w naszej gminie stanowi ograniczoną wartość. Lokal użytkowy  powinien  być sprzedawany jako ostatni w  budynku w którym sprzedano lokale mieszkalne. Wówczas jego utrzymanie nie będzie stanowiło obowiązku gminy . W porządku dzisiejszej  sesji znajduje się 7 lokali użytkowych , które można zbyć bo stanowią ostanie  lokale w budynku gdzie sprzedano już wszystkie mieszkania. W III i IV kadencji do budżetu gminy wpłynęło ok. 28 mln. zł z tytułu sprzedaży mienia. Na koniec II kadencji gmina miała ok. 10 mln. zł  długu obecnie ma 8 mln. zł tylko z tą różnicą ,że w poprzednich kadencjach było co sprzedać  a teraz już nie. Zaproponował sporządzenie przez Wydział Geodezji wykaz lokali użytkowych, które mogą być zbyte ale w tych budynkach w których sprzedano już wszystkie mieszkania.

Radny H. Sobczak – projekty uchwał zostały przedłożone na wniosek Burmistrza. Najemcy mieli zawarte umowy najmu , inwestowali w lokale i mają prawo ich pierwokupu bez przetargu. Radny S.Hawron proponuje wypowiadanie  umów najmu – czy tak należy postępować. Pomysł radnego jest kosmiczny.

Radny J.Romaniuk – na posiedzeniach komisji był podany czas amortyzacji lokalu w postaci czynszu , wielokrotnie jest to 15 – 30 lat.

Radny F. Fejdych – uważa, że w pierwszej kolejności w danym budynku powinne  być sprzedane mieszkania natomiast na końcu powinien być sprzedany lokal użytkowy. Wówczas budynek zostanie wykreślony z ewidencji gminy,

Radny S. Hawron – sytuacja jest nie do końca rynkowa. Dlaczego nie stosuje się do końca prostych zasad gry rynkowej.

„za” podjęciem uchwały głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada uchwały nie podjęła.


Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.( druk nr 524)
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/536/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 20

Projekt uchwał w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 525)
„za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych  „przeciw” głosowało 10 radnych „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska nie podjęła uchwały.

Projekt uchwały w spr:zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 526)
„za” podjęciem uchwały głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących  się” od głosu nie było.
Rada Miejska nie podjęła uchwały.

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 527)
„za” podjęciem uchwały głosowało 6  radnych „przeciw’ głosowało 11 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska nie podjęła uchwały.

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 528)
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/537/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 21
 
Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 529)
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/538/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi załącznik nr. 22   


Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 530)

Radny J. Serafin – jaki jest interes sprzedawać  lokal w centrum miasta za małe pieniądze. Dlaczego Burmistrz nie sprzedał lokalu do października 2005r.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – to rada decyduje o sprzedaży lokali.

Radny H. Sobczak – w czasie gdy o sprzedaży decydował Burmistrz nie było wniosku SLD o kupno. Ponadto wówczas SLD nie posiadało środków.

Radny J. Serafin – w ciągu ulicy gdzie znajduje się siedziba SLD znajduje się 8 budynków mieszkalnych i 3 lokale użytkowe. Sprzedaż lokali w tym miejscu powinna być traktowana jednakowo.

„za” podjęciem uchwały głosowało 6 radnych „przeciw” głosowało 12 radnych „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska nie podjęła Uchwały.

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.( druk nr 531)
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/ 539/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej        

- Uchwała stanowi zał. nr 23

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 532)
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/540/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 24

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej ( druk nr 533)
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XLV/541/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 25

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/ 542/2006 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 26

     
P k t .9

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na uznanie osoby jako niezbędnej dla Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XLV/543/2006 w spr: wyrażenia zgody na uznanie osoby jako niezbędnej dla Gminy Prudnik.

- Uchwała  stanowi zał. nr. 27

Projekt uchwały w spr: uchwalenia planu pracy rady Miejskiej.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/544/2006 w spr: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 28

Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady Miejskiej.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLV/545/2006 w spr: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

- Uchwała stanowi zał. nr.29


P k t . 10

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował o sprzedaży terenu naprzeciw Sądu za kwotę ok. 200 tyś. zł. Na temat budowy kompleksu sportowego na Osiedlu J. W prowadzone są rozmowy z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie  przekazania  gruntu gminie. Do dnia dzisiejszego nie było sygnałów nt. nadzoru przejść drogowych w obrębie dróg do szkół. Strażnicy Miejscy nadzorują przejścia dla pieszych w celu bezpiecznego dojścia i powrotu  dzieci ze szkół . Prowadzone są uzgodnienia nt. wsparcia finansowego projektu zagospodarowania 6 budynków na terenie byłych koszar wojskowych na cele mieszkaniowe oraz II projektu w zakresie zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum nr 1 , Placu Kościelnego i Targowiska . Odśnieżanie ulic przy dużych opadach śniegu stanowi problem  największe trudności występują na drogach powiatowych.

  
P k t. 11          

Przewodniczący Rady J.Szczepański przedstawił pismo Wojewody Opolskiego w zakresie stanowienia uchwał dot: komunikacji miejskiej. Poinformował także o propozycji zorganizowania odpłatnego wyjazdu radnych na Ukrainę.
      Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XLV . Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 16.15. Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi Prudnika . Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi zał. do protokołu. 

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załaczniki do protokołu Nr 45_2006.part1.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 11:05:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załaczniki do protokołu Nr 45_2006.part2.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 11:05:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załaczniki do protokołu Nr 45_2006.part3.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 11:05:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załaczniki do protokołu Nr 45_2006.part4.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 11:05:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załaczniki do protokołu Nr 45_2006.part5.rar (rozmiar 1 061,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-03-15 11:05:11, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1459
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40