Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
44 - Protokół nr XLIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-02-15 07:55:19, dokument aktualny]


                                                    P r o t o k ó ł  Nr XLIV
                           z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2005r.

Nr 21 osobowy skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyło 20 radnych.
/Lista obecności stanowi zał. nr. 1/

Radny nieobecny nieusprawiedliwiony:
Leszek Piasecki

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Sekretarz Gminy Marek Radom, Naczelnicy Wydziałów, Stanisław Wedler Prezes ZPB Frotex,  Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2 /

P k t . 1

Przewodniczący Rady Jacek Szczepański otworzył obrady XLIV sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczy 20 radnych.

Burmistrz Zenon Kowalczyk wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały druk nr 488 a w spr: inkasa i projektu uchwały druk nr 495a w spr: przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika oraz wycofania z porządku obrad projektu uchwały druk nr 492 „e” w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 488 a zmieniającą uchwałę w spr: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Radny J.Roszkowski – czy należy ponownie przegłosować projekt uchwały w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

Grażyna Begej – Husak Radca prawny – jeżeli projekt uchwały zostanie przegłosowany to będzie prawidłowość.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

„za” wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ( druk nr 492 e) glosowało 15 radnych ,głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska wycofała z porządku obrad projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


                                                 Porządek obrad XLIV sesji

1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLIII sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.
- zmiany uchwały w spr: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- zmiany uchwały w spr: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
6.Uchwalenie budżetu Gminy Prudnik na 2006r.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii składu orzekającego RIO o projekcie uchwały,
- odczytanie opinii i wniosków komisji,
- dyskusja,
- głosowanie.
7.Gospodarowanie mieniem – podjęcie uchwał w spr:
- nabycia nieruchomości,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetrgowej,
- zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i narkomanii na rok 2006,
- zmiany uchwały w spr; uchwalenia Statutu Gminy Prudnik,
- zaopiniowania projektu planu aglomeracji,
- przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
9.udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLIII sesji.
10.Komunikaty,zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

„za” przyjęciem protokołu z XLIII sesji głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

/ w tym momencie na obrady przybyło trzech radnych/

P k t . 2

Informację o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk  - stanowi zał. nr. 3
P k t . 3

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLIII udzielili : Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Dyrektor GZOi W Edward Sąkól, Jacek Szczepański Przewodniczący Rady.

Radny R. Kwiatkowski  - odnosząc się do interpelacji w spr:  składek  ZUS odprowadzanych od dodatków mieszkaniowych uważa, że gmina nie powinna ich wnosić.

Edward Sąkól Dyrektor GZOiW – wyjaśnił, 20 grudnia br. kontrola prowadzona przez ZUS stwierdział, że składki od dodatków mieszkaniowych powinny być odprowadzane.

 P k t . 4

Interpelacje zgłosili radni :

Radny E. Mazur

dot: pisemnej odpowiedzi w postaci pełnego wydruku komputerowego dotyczącego wszystkich umorzeń w podatkach i wszystkich umorzeń w podatkach i wszystkich transakcji zbycia nieruchomości.

/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 4/

Radny R. Kwiatkowski
- czy w terenie naszej gminy w szkołach lub przedszkolach podjęto akcję picia mleka,
- czy do współpracy ze Spółdzielnią  Mleczarska może się włączyć GZOiW,
- czy na dzień dzisiejszy uległy zmianie i jakie obowiązują warunki dopłat do spożycia mleka w placówkach oświatowych .
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 5/

Radny I.Madera
- w jaki sposób i na jakie cele mogą być wydatkowane  odpisy sołeckie.  
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 6/

Radny S. Hawron
- dlaczego i w jakim celu od chwili uruchomienia oświetlenia ul. Akacjowej świecą  się 4 lampy w terenie nie zabudowanym i nie zamieszkałym . Wnosi o wyłącznie lamp do chwili wprowadzenia się mieszkańców.  
/ interpelacja stanowi zał. nr. 7/

Radny J. Serafin
- czy przed ewentualnym przejęciem przez Gminę Prudnik hali dzierżawionej obecnie przez firmę „Coroplast „ od ZPB „Frotex” w zamian za zobowiązania podatkowe ZPB”Frotex, został wystawiony tytuł wykonawczy.
- jeżeli nie, proszę o prawne umotywowanie tego zaniechania.

/ interpelacja  stanowi zał.nr.8/

Przewodniczący Rady J. Szczepański
- do czasu budowy ul. Bora Komorowskiego należy uzupełnić uszkodzenia drogi
/ interpelacja stanowi zał. nr . 9/
- dot: prawidłowości wykonania chodników na ul. Tkackiej.
    / interpelacja stanowi zał. nr. 10/ 

Wnioski zgłosili radni :

Radny S.Hajducki
- dot: włączenie do planu inwestycyjnego na rok 2006 odcinka chodnika – 60 m długości znajdującego się pomiędzy ulicami Asnyka a ul. Tysiąclecia.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 11

- dot: wyremontowania ławek w Parku przylegającego do ZWiK przy ul. Poniatowskiego.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr.12/

Radny J. Serafin
- ile podmiotów prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Prudnik,
- ile spośród w/w regularnie uiszcza należny podatek od nieruchomości,
- ile jest podmiotów, które nie płacą należnego podatku od nieruchomości,
- ile podmiotów gospodarczych w prowadzonej działalności nie wykorzystuje swojego całego majątku ruchomego, od którego należny jest podatek od nieruchomości i taki podatek płaci.
/ wniosek stanowi zał. nr. 13/

dot: zobowiązania Pana Burmistrza Z. Kowalczyka do przeprowadzenia prognozy, określającej wpływ ewentualnego otworzenia nowego marketu, na lokalny rynek pracy i działalność innych sklepów a to w kontekście propozycji do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta zgłoszonej przez Prezesa ZPB Frotex.
Ewentualnie o przeprowadzenie, w oparciu o przepis 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym, konsultacji z mieszkańcami gminy z tym zakresie.

/ wniosek stanowi zał. nr. 14/

Radny S. Hawron
- dot; utrzymania czystości chodnika w odcinku końcowym ul. Dąbrowskiego począwszy od wejścia na kompleks działkowy co ma szczególne znaczenie w okresie zimowym.
/ wniosek stanowi zał. nr 15/

Radny E. Mazur
- dot: opracowania jednolitych zasad i warunków ekonomicznych jednoznacznie obowiązujących i preferujących wszystkich inwestorów tworzących miejsca pracy i zamierzających inwestować oraz rozwijać swoją działalność na terenie miasta i gminy Prudnik. 
/ wniosek stanowi zał. nr. 16/

Radny R. Kwiatkowski
- dot; powołania rad osiedlowych, gminnej rady rodziców, reaktywować radę młodzieży, powołać Radę Promocji i Rozwoju Gminy.
/ wniosek stanowi zał. nr. 17/

Radny H. Sobczak – odnosząc się do artykułu w NTO informującym o spotkaniu Wojewody Opolskiego z Prezesem Frotexu oraz Przewodniczącym Rady stwierdził, że takie spotkanie powinno się też odbyć z udziałem Burmistrza – jako gospodarza terenu. Pamięta taką sesję na której radni pytali w jaki sposób Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz. Wówczas też radni zobowiązali Przewodniczącego rady do składania informacji z działań podejmowanych pomiędzy sesjami. Jaką rolę spełniał na spotkaniu Wojewody z Prezesem Frotexu Przewodniczący Rady J. Szczepański. W spotkaniu tym także uczestniczył Poseł, który poinformował media ,że miejscowa władza robi wszystko aby inwestorzy się wynieśli z Prudnika. Stwierdzenie to jest nie zgodnie z prawdą , ale Poseł nie musiał o tym wiedzieć natomiast Przewodniczący Rady wiedział o udzielonej pożyczce dla  Frotexu jak też wiedział o umorzeniach podatkowych.  Niektóre wypowiedzi szkodzą a nie pomagają . Wypowiedź Posła źle świadczy o Prudniku.

Radny J. Roszkowski – zgodził się z większością wypowiedzi radnego H. Sobczaka. Przedstawia się jedną stronę  tj władzy wykonawczej.
Następnie zgłosił wniosek dot:
- informacji , jaki zakres robót zrealizowano w 2005r. przy budowie kanalizacji sanitarnej w Moszczance , Łące Prudnickiej i Prudniku w odniesieniu  do obowiązującego harmonogramu.
Proszę o informację czy nadzór inwestorski pełniony przez „inżyniera kontraktu” jest realizowany zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w dokumentach przetergowych.

/ wniosek stanowi zał. nr. 18/

Przewodniczący Rady J. Szczepański – wnioskował o udostępnienie poprzez internet przebiegu całości sesji Rady Miejskiej w Prudniku.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.
/ wniosek stanowi zał.nr 19/  

Radny J. Roszkowski – roczny koszt realacji całości sesji przez internet wynosiłby około 10 tyś. zł

 

P k t . 5

- opinie komisji stanowią zał. nr. 20

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/516/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 rok

- Uchwała stanowi zał. nr 21

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/517/2005 zmieniającą uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- Uchwała stanowi zał. nr. 22

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały glosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XLIV/518/2005 zmieniającą uchwałę w spr: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.23


P k t 6.

Uchwalenie budżetu Gminy Prudnik na 2006r.

Przewodniczący Rady J. Szczepański poinformował, że zgodnie z ustawą o konsultacjach projekt budżetu Gminy Prudnik na 2006r. został przekazany do konsultacji Związkom Zawodowym działającym na terenie gminy.
Opinię wobec projektu przesłał tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawił treść opinii  radnym  - stanowi zał. nr 24          
Następnie przedstawił:
- projekt uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006r,
- opinię RIO nt: projektu budżetu Gminy Prudnik na 2006r. – stanowi zał. nr 25

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego przedstawił opinię komisji  wobec projektu budżetu  w n i o s k u j ą c o wycofanie z Działu 750 rozdz. 75075 § 4300 kwoty 15 000,00 zł na zadanie „Tele – info” .
Uważa jednak ,że mieszkańcy w dużym stopniu korzystają z telewizji kablowej , relacje w niej przekazywane nie dotyczą tylko przebiegu obrad sesji ale także kulturalnego, ciekawych wydarzeń itp. Rada przyjęła wniosek dot: przekazywania relacji z obrad rady  w internecie lecz niewielu mieszkańców ma do niego dostęp.

Radny J. Roszkowski – wniosek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest nie zakończony . W n i o s k o w a ł  aby kwotę 15 tyś. zł z zadania „Tele- info” przekazać na świetlice wiejskie.

Radna I. Madera – przedstawiła ,że Komisja d/ s Wsi nie zajęła stanowiska wobec projektu budżetu Gminy na 2006r.

Radna I. Stanisz – poinformowała, że Komisja d/s Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu.

Radny J. Mokrzycki – prosił o przerwę w obradach w celu wyjaśnienia opinii komisji d/s Wsi.
Przewodniczący.  Rady ogłosił przerwę w obradach .
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca  Komisji d/s Wsi poinformowała , ze wkradł się błąd. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Gminy Prudnik na 2006r.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował , budżet na 2006r. jest otwarty. W 2006r. zostanie  zakończone zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej Łąka Prudnicka – Moszczanka – Prudnik”. Czynione są starania ze strony gminy na dofinansowanie zadania „rewitalizacja Prudnika „ ze środków funduszy unijnych. Projekt oczekuje na rozstrzygnięcie. Został złożony projekt do funduszu norweskiego na remont Szkoły Podstawowej nr 3 i 4.
Proponuje przyjąć wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego dot: przeznaczenia 70 tyś zł dla OPS na pokrycie wydatków związanych z ponoszeniem kosztów na zasiłki i pomoc w naturze w przypadku uzyskania nadwyżki budżetowej oraz wniosek na dofinansowanie sportu w wys. 40 tyś zł.
Natomiast negatywnie rozpatrzyć wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dot: wykreślenie kwoty 15 tyś zł z zadania „Tele- info” z uwagi na zainteresowanie wyborów podejmowanymi działaniami w gminie. Kwota ta jest przeznaczona na promocję, ok. 50% mieszkańców gminy korzysta z telewizji kablowej. Wyborcy mówią wprost ,że w budżecie znajdują się środki pochodzące z ich podatków i też maja prawo wyrażać swoją  opinię.

Radny J. Roszkowski – w listopadzie br. na spotkaniu w Szkole Podst. na J.W Burmistrz prezentował makietę obiektu sportowego , w projekcie budżetu w dziale Gimnazjum przeznaczone jest na ten cel 60 tyś. zł – czy to jest kwota na budowę  hali sportowej dla Gimnazjum.  Co będzie z halą na osiedlu J.W. W uchwale budżetowej 500 tyś. zł przewidziane jest na udzielanie pożyczek z budżetu gminy – czego to ma dotyczyć.
Zwrócił uwagę ,że największą pozycję w dochodach stanowi podatek od nieruchomości.
W imieniu Klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” w n i o s k o w a ł o dodanie w § 9 pkt. 1 projektu uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006r. wyrazów „ z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń” 

Radny J.Serafin – prosił o jasną wypowiedź w spr: Parku Miejskiego.

Radny R.Roszkowski – 24 tyś zł. przeznaczone jest na Album o Prudniku – prosił o wyjaśnienie. Jeżeli udzielone wyjaśnienie nie będzie zadawalające to będzie wnioskował o wycofanie kwoty z projektu budżetu.

Radny E. Mazur – rada przyjęła wniosek dot: budowy hali sportowej na osiedlu J.W . W chwili obecnej w projekcie budżetu wskazane jest inne miejsce. Należy wyjaśnić czy na J.W będzie budowana hala sportowa. Jeżeli budowa hali ma nastąpić w innym miejscu zwróci się do  RM o odstąpienie od uchwalenia budżetu.

Radny S. Hajducki – za niepokojące uznaje planowaną podwyżkę czynszów o 10%

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w ciągu 60 lat w Prudniku wybudowano tylko 2 hale sportowe. Ubolewa ,że tylko tyle zrobiono. Była rozważana możliwość budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 lecz musi nastąpić poszerzenie terenu. Gmina wystąpiła do Kurii  o sprzedaż części terenu należącego do kościoła – odpowiedź jest negatywna. W związku z tym budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 nie wchodzi w grę.  Na osiedlu J.W powinna być hala sportowa jaki i kompleks boisk , prowadzone są rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową nt. terenów. Musi być zgoda na przekazanie gminie 1,20 ha celem stworzenia właściwych warunków dla szkoły i mieszkańców. Grunt powinien być przekazany gminie nieodpłatnie. Jeżeli gmina pozyska grunt to kwota przeznaczona w budżecie zostanie wydatkowana na opracowanie dokumentacji.
Odnośnie Parku Miejskiego to projekt zostanie złożony do funduszu norweskiego.
Na Album o Prudniku jest przeznaczona  kwota 24 tyś. zł. Nie słyszał uwag do wydania sprzed 2-ch lat. Będzie to album o Prudniku a nie o Kowalczyku.

Radny H. Sobczak – powinien być wniosek dot: przeniesienia kwoty 60 tyś zł z Gimnazjum na Szkołę Podstawową na J.W.

Radny J. Serafin – dopóki nie ma zgody Spółdzielni Mieszkaniowej na przekazanie gruntu gminie to nie należy planować budowy hali na J.W.       
 
Z-ca Burmistrza Z. Pikuła – poinformował, że prowadzi rozmowy nt. przekazania gminie gruntu.

Radny E. Mazur – uważa,że sprawa hali sportowej na J.W powinna być załatwiona pozytywnie.

Burmistrz Z. Kowalczyk – prosił aby radny J. Serafin nie zachowywał się napastliwie. Gmina na grunty przy ul. Wiejskiej nie poniosła kosztów.

Radny R. Roskzowski – w n i o s k o w a ł  o przeniesienie z działu 750 kwot:  24 tyś zł przeznaczonej na Album o Prudniku i 600 zł na składki na Euroregion do działu 801 rozdz. 4210  na remont przedszkoli.

Skarbnik Gminy B. Stankiewicz – wycofała się z wyjaśnień udzielonych radnemu R. Roszkowskiego w kuluarach nt. Albumu o Prudniku.

Radny E. Mazur – wnioskował o przesunięcie kwoty 60 tyś zł z Gimnazjum na Rozdz. Szkoły Podstawowe.

Przewodniczący rady J. Szczepański – poddał pod głosowanie wniosek komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego dot: wykreślenia z działu 750 kwoty 15 tyś zł i przeniesienia jej na rozdz. WDK – świetlice wiejskie.

„za” przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych „przeciw” głosowało 5 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.
 
Radny H. Sobczak – zwrócił uwagę, że rada uchwala budżet od rozdziałów. Radni otrzymali materiały dodatkowe i głosowanie nie powinny się do nich odnosić.

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie następujące wnioski :
- wniosek komisji Oświaty i komisji Spraw Obywatelskich dot: przeznaczenia kwoty 70 tyś zł z uzyskanej nadwyżki budżetowej  dla OPS na pokrycie wydatków związanych z ponoszeniem kosztów za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej .
„za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.
Skarbnik Gminy wyjaśniła ,że uchwała dot: przekazania dla OPS kwoty 70 tyś zł może być podjęta w styczniu lub lutym przyszłego roku.

- wnjosek radnego E. Mazura dot: przesunięcia kwoty 60 tyś zł z Gimnazjum do rozdz. Szkoły Podstawowe.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.

- wniosek radnego R.Roszkowskiego dot: przesunięcia z działu 750 kwoty 24 tyś zł i 600 zł przeznaczonej na składki wnoszone do  Euroregionu do działu 801 § 4270 – remonty w przedszkolach .
„za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych „przeciw’ głosowało 7 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.

- wniosek Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe” zgłoszony przez radnego J. Roszkowskiego dot: wprowadzenie w § 9 pkt. 1 wyrazów „ z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń”
„za’ przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.
Rada wniosek przyjęła.

„za” podjęciem uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006r. głosowało 18 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymał się’ od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/519/2005 w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2006r.

- Uchwała stanowi zał. nr.26

P k t . 7

Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości.

Radny J. Serafin – należy zadać pytanie , dlaczego Rada Miejska ma się zająć tą sprawą. Jest konflikt . W 2003r. na mocy zawartego porozumienia gmina zobowiązała się do remontu hali ZPB Frotex  i umorzeń podatkowych. Zapisy odnośnie umorzeń na przyszłości są niezgodne z prawem. W listopadzie 2003r. Naczelnik Wydz. IK dokonał kontroli przeprowadzonego remontu hali, zakres remontu był większy. ZPB Frotex poniósł nakłady w wys. 84 tyś. zł. Prezes Frotexu czuje się pokrzywdzony i chce obecnie przekazać halę gminie. Burmistrz natomiast bojąc się postępowania sądowego hale chce przejąć. Uważa,że w chwili obecnej istnieje realna utrata miejsc pracy i przeniesienie ZPB Frotex do Zduńskiej Woli. Rozwiązaniem zadawalającym będzie przejęcie nie hali lecz Białego Domu.Rada Miejska podjęła stosowna uchwałę . Uważa także ,że należy zastanowić się nad obniżeniem stawek podatkowych.

Radny F. Fejdych – swoim wystąpieniu poinformował, że rozpoczęcie sprawy nastąpiło od niego. Nie chciał umorzeń podatku dla ZPB Frotex. Nigdy nie domówił pomocy Burmistrzowi . Padła propozycja kupna budynku „Białego Domu”, uchwała nie została zrealizowana do dzisiaj. ZPB Frotex wypowiedział umowę dzierżawy Coroplastowi i zapowiada przeniesienie swojej działalności do Zduńskiej Woli. Grupa radnych spotkała się z Burmistrzem w celu zapoznania się z umową przedwstępną na dzierżawę hali Coroplastowi w przypadku gdy gmina ją nabędzie od ZPB Frotex. Obecnie wszystkie warunki związane z przejęciem hali są spełnione. Ostatnia relacja w TV kablowej przekazywała zmianę stanowiska radnych niczym nie podyktowaną. W momencie gdy wiosną na sesji przedstawiał stanowisko klubu radnych „Porozumienia Samorządowe” dot: przejęcia Białego Domu w miejsce hali deklarował także przyczynę  zmiany. Pan Kasza wiedział o przyczynach powodujących zmianę., znał uwarunkowania, dlaczego społeczeństwo zostało okłamane. Dlaczego Pan Kasza twierdzi ,że dla radnych „szkoda powietrza na tej sali”. Stwierdzenia tego typu są poniżej poziomu jakie  powinne reprezentować media.

Radny J. Roszkowski – w czerwcu głosował „przeciw” uchwale w spr: przejęcia hali bo nie został spełniony warunek , brak było umowy przedwstępnej. Brak było zapewnienia ,że Coroplast będzie użytkował  halę. Planowana była także sesja na lipiec pod warunkiem ,że będzie zawarta umowa przedwstępna. Taka umowa nie została wówczas zawarta dlatego radni podjęli uchwałę o przejęciu Białego Domu. Jest zła współpraca pomiędzy   Burmistrzem a zarządem ZPB Frotex , widoczne to też było przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania  przestrzennego. radni skupieniu w klubie „Porozumienie Samorządowe” będą głosować  „za” podjęciem uchwały.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – nie należy wracać do historii , ważne jest to co będzie. Podjęcie uchwały o przejęciu hali nie kończy sprawy. Ważne jest to aby nastąpiło podpisanie aktu notarialnego. W sposób szczególny zależy mu na tworzeniu nowych miejsc pracy. Niepowodzeniem skończyło się powołanie spółki PZO ale było to działanie pionierskie. Za tę decyzję ponosi odpowiedzialności, lecz zakład był źle zarządzany , gmina była udziałowcem. Kontakty z ZPB Frotex powinny być poprawne nie tylko wówczas gdy gmina umarza podatki lub pożycza pieniądze ale także powinno być wsparcie gminy ze strony ZPB Frotexu. . Od początku stał na stanowisku  przejęcia hali przez gminę w celu stabilności dla Coroplastu.

Stanisław Wedler Prezes ZPB Frotex – uważa,że wszystkie działania zmierzają do zażegnania konfliktu. Zarząd ZPB Frotex miał żal ,że gmina nie wywiązuje się z zawartej umowy. Podziękował m.in Przewodniczącemu Związków Zawodowych za podejmowane działania zmierzające do zakończenia konfliktu. Wyraził zadowolenie z weryfikacji poglądów przez Burmistrza. Poinformował ,że ZPB Frotex  wycofał wniosek  z Sądu Cywilnego. Jeżeli były umorzenia podatków dla zakładu to była to forma wywiązania się z zawartego porozumienia inne umorzenia były tytułem pomocy publicznej. Prawdą jest też ,że gmina udzielała pożyczek Frotexowi.  Podziękował wszystkim , którzy chcieli pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Podał rękę Panu Burmistrzowi.

Radny R. Kwiatkowski – prosił o udzielenie głosu Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pani Walerii Dąbrowskiej.

Pani Waleria Dąbrowska Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” – były zagrożone miejsca pracy . NSZZ „Solidarność” jest zadowolony ,że radni chcą rozwiązać sprawę pomyślnie. Dokonała się wielka sprawa , ludzie będą mieli pracę.

Radny H. Sobczak – sukces jest wspólny. Błędy zostały popełnione , duży pozytywny udział w sprawie miał Burmistrz, który zawsze dążył do stworzenia jak największej ilości miejsc pracy dla mieszkańców gminy.
 
Radny J. Serafin – wnioskował o przejęcie Białego Domu bo będzie służył wszystkim mieszkańcom  natomiast hala może być jeszcze potrzebna Frotexowi.

Przewodniczący Rady. J Szczepański poddał pod głosowanie projekt uchwały.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/520.2005 w spr: nabycia nieruchmości.

- Uchwała stanowi zał. nr. 27

Radny E. Mazur – podkreślił duży udział wielu osób w pozytywnym rozwiązaniu konfliktu
m.in Prezesa Forum Samorządowego P. F.Sokołowskiego oraz wskazał na duży udział swojej osoby.
   
 Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/521/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 28

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za’ podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/522/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 29

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/523/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr 30

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw’ i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/524/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 31

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/525/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 32

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/526/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr. 33

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/527/2005 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 34

P k t . 8 

Projekt uchwały w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006.

- opinie komisji stanowią zał. nr.20

Komisja Gospodarki Komunalnej i Budownictwa wnioskuje o nie zmniejszanie ilości godzin w świetlicach wiejskich.

Radny M.Półchłopek – na funduszu nie ma za wiele środków. Można zmniejszyć ilość godzin aby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich placówek.

Radny M. Wicherek – 1 godz. kosztuje ok. 12 zł. Komisja uważa,że należy zweryfikować prace świetlic . Obecnie brak jest środków na podstawową   działalność komisji.

Radny F. Fejdych – proponuje negocjować umowy z instruktorami natomiast ilości godzin w świetlicach nie zmniejszać. Wszystkie świetlice powinny nadal funkcjonować. Wcześniej podejmowaliśmy uchwałę o zwiększeniu ilości świetlic to dlaczego dzisiaj chcemy je ograniczyć.

Radna I Madera – na terenie wsi już została zlikwidowana jedna świetlica terapeutyczna.

Radny M. Wicherak – do pracy w świetlicy terapeutycznej należy posiadać stosowne uprawnienia.

Przewodniczący Rady J.Szczepański – uważa,że świetlice powinny być we wszystkich wioskach.

Radny F. Fejdych – jest zaskoczony wnioskiem komisji Oświaty. Wnioskował o przesunięcie kwoty 5.500 preliminarza z zadania „Media” i przenieść do zadania „Działalność  profilaktyczna  w placówkach”
„za” przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska wniosek przyjęła.

Radny J. Romaniuk – komisja powołana przez Burmistrza powinna sprawować nadzór . jeżeli świetlice będą dobrze funkcjonować to dodać środki.

M.Radom Sekretarz – można uchwalić program w przedstawionej wersji a wrócić do zmian w przyszłym miesiącu.

Radna J. Harasymowicz – jeżeli gmina ogłosi przetarg to ma możliwość negocjacji.

E.Sąkól Dyrektor GZOiW – w październiku 2005r. było 7 świetlic – środków na ich prowadzenie ok. 67 tyś.zł. Obecnie jest ich 11 natomiast środków mniej 62 tyś. zł. Następuje wzrost zadań a nie następuje wzrost środków.

Radny H.Sobczak zaproponował przegłosowanie uchwały i powrócenie do niej w styczniu.

Radny M.Wicherek – jeżeli program nie będzie uchwalony to świetlice nie będą mogły działać.

Radny F. Fejdych – można przegłosować przedłożony program. W styczniu powrócić do zmian.

Burmistrz Z.Kowalczyk – można się spodziewać zwiększenia środków np.zezwolenie na handel alkoholem wykupi Kaufland.

Radny I. Madera – w Łące Prudnickiej działa świetlica terapeutyczna.

Radny M.Półchłopek – światlice sa potrzebne. Jest opinia komisji oświaty- powinna być przyjęta przez radę.
M.Radom Sekretarz Gminy – w pkt. 7, 8 i 9  są ujęte świetlice.

Przewodniczący Rady J.Szczepański – zaproponował aby Dyr. GZOiW ustalił ile godzi będą funkcjonować poszczególne świetlice. Zaproponował przegłosowanie opinii komisji oświaty.

Radny J.Roszkowski - świetlice działają w ramach 5 godz. tygodniowo. Co tu ciąć.

Radny F. Fejdych – opinia komisji oświaty jest nie porozumieniem , jakie koszty wyliczyła komisja.

Radny M.Półchłopek – jeżeli będą wyższe wpływy to wydatki możemy zmienić.

Radny F.Fejdych – można głosować opinie  komisji oświaty  bez obniżania godzin.

Radny E.Mazur – zaproponował głosowanie nad przedłożonym materiałem natomiast w styczniu powrócenie do sprawy.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy wpłyną dodatkowe środki a jeżeli wpłyną to ile.

E.Sąkól Dyr.GZOiW – zaproponował przyjęcie programu w przedłożonej wersji. Do sprawy można zawsze powrócić.

Przewodniczący Rady J.Szczepański – poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.                  

„za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/528/2005 w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii na rok 2006.


- Uchwała stanowi zał. nr. 35 


Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/529/2005 zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr.36

Projekt uchwały w spr: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/530/2005 w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr. 37

Projekt uchwały w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

Przewodniczący Rady Miejskiej J. Szczepański – należy przeprowadzić ponowne głosowanie z uwagi na wątpliwości dot: procedury głosowania. Przedłożony projekt uchwały jest identyczny jak uchwała podjęta na poprzedniej sesji.

Radny F. Fejdych – prosił aby radca prawny wyjaśnił wątpliwości.

Radca Prawny Grażyna Begej- Husak – Statut Gminy jest przepisem prawa miejscowego. Wszystkie podjęte uchwały muszą być zgodne z zapisami statutu. Jeżeli uchwała jest niezgodna z statutem to może być uchylona. Rada zawsze może dokonać samokontroli. Jeżeli uchwała zostanie ponownie podjęta to wątpliwości zostaną rozwiane.

Radny J.Roszkowski – czy w projekcie uchwały jest zawarte wszystko co zostało przyjęta przez rade na poprzedniej sesji.

J.Stępień Naczelnik Wydz. GP – przedłożony projekt jest identyczny z uchwałą podjęta na poprzedniej sesji.

M.Radom Sekretarz Gminy – z przedłożonego projektu został usunięty ust.2.
 
Radny F. Fejdych – czy z projektu uchwały jest wyłączona ul. Ratuszowa. Sekretarz Gminy M.Radom potwierdził, że ul. Ratuszowa jest wyłączona.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały glosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLIV/531/2005 w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
 
- Uchwała stanowi zał. nr 38

P k t . 9

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował, że w opracowaniu jest projekt uchwały dot: udzielania pomocy inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy. Naprawę chodników na ul.Asnyka i Tysiąclecia rozważymy  wówczas gdy będą dodatkowe środki. Jeżeli będzie  możliwość skorzystania z robót publicznych to zadanie zostanie wykonane. uważa, że w parku przy ul. Poniatowskiego na wiosnę można wyremontować ławki. Zmniejszenie stawek podatków od nieczynnych obiektów może spowodować zmniejszenie wpływów podatków do budżetu. Może także być przyczyną zmniejszenia  dbałości właścicieli lub dzierżawców o zagospodarowanie obiektów. Przed zmianą uchwał o wysokości podatków musi być dokonana wszechstronna analiza. Na świecące się światła przy ul. Akacjowej zwróci uwagę. 14 lutego 2006r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie nawierzchni drogi przy ul. B.Komorowskiego. Realizację ul. Tkackiej zakończono 3 mieś. wcześniej.

Radny R. Kwiatkowski  - prosił o naprawę drogi polnej pomiędzy ul. Skowrońskiego a
ul. K. Miarki.   
 
Radna J.Stanisz – prosiła o założenie luster na skrzyżowaniu w Rudziczce.

P k t . 10

     Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XLIV sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.10.oo i zakończyło o godz. 15.15. Protokół sporządzona w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi Prudnika. Płyta  CC z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi zał. do protokołu.

Protokołowała                                                                     
Jolanta Wróblewska  

Przewodniczący
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
Jacek Szczepański informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 15.02.2006

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu Nr 44_2005.part1.exe (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-02-15 07:55:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 44_2005.part2.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-02-15 07:55:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 44_2005.part3.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-02-15 07:55:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 44_2005.part4.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-02-15 07:55:19, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr 44_2005.part5.rar (rozmiar 1 044,24 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2006-02-15 07:55:19, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1028
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40