Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
19 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/19/2005 - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2005)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-02-15 09:06:48, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr  0152/19/2005
Burmistrza Prudnika
z dnia  23 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku


 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 )    nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku.

I  POSTANOWIENIA  OGÓLNE
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku zwany dalej "Regulaminem ", określa :
1) strukturę organizacyjną urzędu ,
2) zadania i kompetencje wydziałów ,
3) zakres działania poszczególnych wydziałów ,
4) podział zadań pomiędzy kierownictwo urzędu,
5) organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli,
6) zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Prudnika,
7) organizację kontroli wewnętrznej w urzędzie,
8) zasady planowania pracy i podpisywania pism i decyzji.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Prudnika,
2) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski  w Prudniku,
3) Wydziale - rozumie się przez to również wymienioną w regulaminie jednostkę organizacyjną urzędu, dla której ustalono inną nazwę ,
4) Naczelniku Wydziału- rozumie się przez to również kierownika wydziału,  dla którego ustalono inny tytuł służbowy .
§ 3. 1. Burmistrz realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.
2. Urząd realizuje zadania własne Gminy określone ustawami, Statutem
Gminy, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami  Burmistrza oraz zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy
przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień
zawartych z właściwymi organami administracji.
§ 4. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy swego Zastępcy i Sekretarza Gminy.
§ 5. 1. W Urzędzie funkcjonują Wydziały .
2. Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału, a podczas jego nieobecności, Zastępca Naczelnika lub wyznaczony pracownik.
3.  W Urzędzie mogą być tworzone referaty, którymi kierują kierownicy
referatów oraz samodzielne stanowiska pracy.
4. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne
funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu
oraz kieruje Wydziałem Organizacyjnym.
5. Skarbnik Gminy jest Głównym Księgowym budżetu i kieruje Wydziałem
Finansowo - Budżetowym.
6. Radcy prawni Urzędu,  stanowisko  d/s kadr oraz audytor wewnętrzny podlegają bezpośrednio Burmistrzowi.
7. Kierownik Referatu Straży Miejskiej zastępuje Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego podczas jego nieobecności.

II   ZADANIA, KOMPETENCJE  WYDZIAŁÓW
§ 6. 1. W skład Urzędu wchodzą Wydziały, referaty  i samodzielne stanowiska :
1) Wydział Organizacyjny,
2) Wydział Finansowo – Budżetowy,
3) Wydział Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy,
4) Wydział Inwestycji .Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
5) Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,
6) Wydział o nazwie „Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego”,
7) Urząd Stanu Cywilnego,
8) Referat ds. Integracji Europejskiej,
9) samodzielne stanowisko „audytor wewnętrzny”.
2. W Wydziałach działają referaty :
1) w Wydziale Organizacyjnym - Referat Administracyjno – Gospodarczy i Referat Spraw Obywatelskich,
2) w Gminnym Centrum Reagowania i Porządku Publicznego -   Referat Straży Miejskiej.
3. Strukturę organizacyjną Urzędu z uwzględnieniem schematu organizacyjnego, określa załącznik  do Regulaminu.
§ 7. 1. Wydziały Urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i
kompetencji  Burmistrza.
2. Naczelnicy Wydziałów ponoszą odpowiedzialność za sprawne,  zgodne
z   prawem wykonywanie zadań przypisanych Wydziałom.
3. Do zadań Naczelników Wydziałów należy w szczególności:
1) terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym załatwianie spraw i przygotowywanie materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej, Burmistrza,
2) zapewnienie sprawnego przyjmowania stron w Wydziale,
3) wydawanie z upoważnienia Burmistrza decyzji indywidualnych z
zakresu  administracji publicznej,
4) udział w sesjach Rady Miejskiej i na zaproszenie w posiedzeniach
Komisji Rady,
5) planowanie i organizacja pracy Wydziału,
6) dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności
między pracowników Wydziału,  dokonywanie okresowych przeglądów podziałów czynności pracowników i ich aktualizacja, a w przypadku zmian organizacyjnych obowiązkowe dostosowanie zakresów do wprowadzonych zmian,
7) zapewnienie dyscypliny pracy w Wydziale,
8) wnioskowanie w sprawach przyjmowania , zwalniania , awansowania
i wyróżniania pracowników,
9) wnioskowanie w sprawie udzielania pracownikom kary porządkowej
w formie upomnienia,
10) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatkowania środków
w    ramach realizowanego planu finansowego oraz postanowień ustawy o
     finansach publicznych.
§ 8. Do wspólnych zadań Wydziałów Urzędu należy:
1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających właściwą i terminową realizację zadań wynikających z budżetu gminy,
2) organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Miejskiej i  zarządzeniach Burmistrza,
3) rozpatrywanie wniosków Radnych, Komisji Rady , przygotowywanie
propozycji ich załatwienia,
4) prowadzenie w zakresie ustalonym przez  Burmistrza kontroli jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacja kontroli wewnętrznej w  Urzędzie , oraz stwarzanie możliwości zgłaszania Burmistrzowi sugestii mających na celu poprawę skuteczności kontroli finansowej, 
5) usprawnianie organizacji metod i form pracy Wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia załatwiania indywidualnych  spraw obywateli,
6) prowadzenie spraw dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony mienia w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
7) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej ,
8) rozpatrywanie skarg skierowanych do Burmistrza i wydziału, badanie
ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie
działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg,
9) wykonywanie określonych przez Burmistrza zadań związanych z wyborami
Prezydenta, wyborami do Senatu, Sejmu, Samorządu i organizacją
referendum,
10) stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,
11) stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych,
12) stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
III  ZAKRES  DZIAŁANIA  POSZCZEGÓLNYCH  WYDZIAŁÓW
§ 9.  WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:
1) organizowanie kontaktów Burmistrza z organizacjami, stowarzyszeniami
związkami zawodowymi oraz mieszkańcami,
2) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, kontroli
jego funkcjonowania oraz przedstawianie wniosków usprawniających
działalność Urzędu,
3) usprawnianie pracy Urzędu poprzez wprowadzanie nowych metod i
technik  zarządzania,
4) prowadzenie ewidencji  aktów prawa miejscowego, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
5) prowadzenie ewidencji  zarządzeń Burmistrza, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających ,
6) sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków Radnych i wniosków Komisji przekazanych Burmistrzowi do realizacji,
7) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i koordynowanie kontroli zewnętrznej prowadzonej przez pracowników Urzędu w jednostkach organizacyjnych gminy,
8) realizacja zadań wynikających z kontroli,
9) prowadzenie obsługi sekretariatu ,
10) gospodarowanie etatami i funduszem płac,
11) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
12) prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
13) organizacja prac związanych z dokonywaniem ocen pracowników,
14) obsługa rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej I i II instancji,
15) zapewnienie sprawnej organizacji pracy w Urzędzie,
16) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych,
17) obsługa prawna Rady Miejskiej ,.Urzędu, jak również prowadzenie spraw przed sądami,
18) ogólny nadzór nad stosowaniem prawa, a w szczególności przepisów
Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
19) opiniowanie projektów umów i porozumień, zawarcia ugody w  sprawach
majątkowych , umorzenia wierzytelności,
20) przekazywanie informacji środkom masowego przekazu,
21) zarząd budynkami administracyjnymi .gospodarka lokalami biurowymi
Urzędu,
22) gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
23) zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynków,
24) zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele biurowe,
25) zaopatrzenie w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie ,
26) wdrażanie postępu technicznego w zakresie modernizacji prac biurowych
27) prowadzenie małej poligrafii, łączności,
28) organizacja transportu,
29) prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników ,
30) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
31) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i   higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
32) prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu,
33) organizacja i prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu,
34) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
35) koordynacja spraw dot. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
36) wykonywanie zadań związanych z wyborami:  do Sejmu i Senatu,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami oraz  ławników  do sądów powszechnych  i sądów pracy,
37) wykonywanie zadań związanych z wyborami do organów samorządów
mieszkańców oraz obsługa ich działania,
38) wykonywanie wyznaczonych przez Radę Miejską zadań przy organizacji referendum i konsultacji społecznych,
39) kancelaryjno-biurowa, a w zakresie zleconym przez Przewodniczącego
Rady, merytoryczna obsługa sesji Rady, komisji stałych i doraźnych oraz   zespołów kontrolnych,
40) wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach,
41) obsługa spotkań radnych z wyborcami,
42) wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady i jej
 organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi,
43) obsługa dyżurów radnych ,
44) organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej , Burmistrza,
45) prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień regionalnych,
46) koordynacja organizacji świąt państwowych,
47) współpraca ze służbą zdrowia i prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, 
46) prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o
zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania administracji,
47) koordynacja i przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych
osobowych,
48) Realizowanie postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej.
REFERAT  SPRAW  OBYWATELSKICH
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji ewidencji adresowo - dowodowej mieszkańców   oraz kartotek ewidencyjnych ,
2) prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
3) wydawanie poświadczeń zamieszkania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
4) sporządzanie spisów wyborców oraz innych wykazów wymaganych
ustawami,
5) współdziałanie z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum
Informacyjnym - PESEL , Urzędem Stanu Cywilnego , urzędami gmin ,
organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej , a także w związku z wystawianiem dokumentów tożsamości,
6) nanoszenie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej
i dowodowej,
7) wydawanie decyzji o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego,
8) przyjmowanie wniosków, wystawianie i wydawanie dokumentów
tożsamości oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wymianą, zwrotem i utratą dokumentów stwierdzających tożsamość,
9) prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej ,
10) załatwianie spraw konsularnych w zakresie spraw ewidencyjnych,
adresowych i różnych spraw obywatelskich,
11) prowadzenie spraw paszportowych w zakresie określonym w
porozumieniu zawartym między Wojewodą Opolskim, a Burmistrzem Prudnika,
12) prowadzenie spraw dotyczących wydawania przepustek w małym
ruchu granicznym w zakresie określonym w porozumieniu zawartym między
Wojewodą Opolskim, a Burmistrzem  Prudnika,
13) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
 § 10  WYDZIAŁ FINANSOWO- BUDŻETOWY
Do zakresu działania Wydziału Finansowo - Budżetowego należy w szczególności;
1) przestrzeganie i stosowanie postanowień ustawy o finansach publicznych,
2) przygotowanie materiałów do projektu budżetu gminy,
3) opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza
dotyczących budżetu i podatków,
4) nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych jednostek
i zakładów budżetowych,
5) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu gminy / kwartalnych,
półrocznych, rocznych /,               .       .
6) wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego
7) opracowywanie decyzji dotyczących umorzeń , zaniechania poboru , czy
też rozłożenia na raty opłat stanowiących dochody własne gminy,
8) prowadzenie księgowości podatkowej, analiza wpłat i ich windykacja
/jednostki gospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne/,
9) prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, pozabudżetowej,
zobowiązań pieniężnych i funduszy celowych. Rozliczanie zakładów
budżetowych z nadwyżki budżetowej , środków obrotowych oraz
przekazywanie dotacji,
10) obsługa finansowo - księgowa Urzędu ,
11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i nietrwałych,
12) sporządzanie sprawozdawczości finansowej miesięcznej, kwartalnej ,
półrocznej i rocznej w zakresie funkcjonowania Urzędu,
13) prowadzenie obsługi kasowej,
14) prowadzenie spraw kasowych funduszu socjalnego dla pracowników
Urzędu,
15) prowadzenie rejestrów wymiarowych,
16) rozliczanie mandatów karnych i ewidencja druków ścisłego
zarachowania,
17) rozliczanie rachunków gotówkowych , bezgotówkowych, sporządzanie
list  płac .wszelkiego rodzaju zasiłków , rozliczanie delegacji, wystawianie
zaświadczeń o zarobkach,
18) prowadzenie i rozliczanie podatku VAT ,
19) prowadzenie ewidencji funduszu płac pracowników,
20) dokonywanie okresowych i rocznych analiz budżetu,
21) nadzór i kontrola nad zachowaniem równowagi budżetowej ,
22) nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek i zakładów
budżetowych podległych gminie,
23) przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach
publicznych w zakresie rozliczeń,
24) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11. WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, PROMOCJI  I  ROZWOJU GMINY
Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy należy w szczególności:
1) przygotowywanie realizacji celów strategii rozwoju gminy
2) wypracowanie projektów planów społeczno - gospodarczych rozwoju gminy
3) ocena potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych oraz
określanie  źródeł i sposobu ich finansowania,
4) opracowywanie programów, prognoz, analiz i ocen oraz sprawozdań w
określonych zakresach działalności gminy,
5) inicjowanie i podejmowanie działań związanych z włączeniem jednostek gospodarczych niepodporządkowanych samorządowi w rozwiązywanie problemów gminy,
6) planowanie oraz opracowanie koncepcji w zakresie remontów i inwestycji  komunalnych
7)  analizowanie potrzeb inwestycyjnych w gminie,
8)  analizy ekonomiczne przedsięwzięć inwestycyjnych
9)  budowanie finansowania inwestycji,
10)  koordynacja zadań inwestycyjnych i remontowych dot. urządzeń i
obiektów komunalnych realizowanych przez jednostki organizacyjne
gminy pod kątem ich zgodności z zamierzeniami gminy,
11)  inicjowanie i koordynacja inwestycji wspólnych oraz określanie źródeł i
sposobu ich finansowania,
12)  promocja gminy i jej przedsięwzięć, w tym sportu i kultury,
13) promocja w zakresie pozyskiwania inwestorów
14)  promocja atrakcyjności inwestycyjnej gminy zgodnie z planem
przestrzennego zagospodarowania oraz wnioskowanie zmian w tym zakresie
15)  działalność wydawnicza w ramach promocji,
16)  współpraca z zagranicą
17) prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego i ochrony
zabytków,
18) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych i rolniczych
na   cele nierolne i nieleśne,
19)  dbałość o zabytki i podejmowanie działań ochronnych w stosunku do
dóbr  kultury chronionych w ramach planu zagospodarowania   przestrzennego,
20) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych
wypadkach oraz niezwłoczne powiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
21) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru
zabytków,
22) wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków do wojewódzkiego
konserwatora zabytków,
23) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie
użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad
zabytkami,
24) współdziałanie z Muzeum Ziemi Prudnickiej w sprawach : ujawnienia
przedmiotu posiadającego cechy zabytku, przyjmowania zgłoszeń od
znalazcy przedmiotu archeologicznego , zawiadamiania wojewódzkiego
konserwatora zabytkowe znalezieniu lub odkryciu przedmiotu
archeologicznego,
25)  wnioskowanie o przejęcie zabytku nieruchomego w zarząd przy
tymczasowym zajęciu,
26)  planowanie poprawy estetyki miasta , współpraca z Zarządem
Budynków Komunalnych,
27) opracowywanie wycinkowych ocen, analiz , informacji oraz
materiałów prognostycznych dotyczących całokształtu gospodarki gminy lub wybranych dziedzin,
28) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.),
29) koordynacja czasu pracy placówek handlu detalicznego,
gastronomicznych i usługowych,
30) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
31) ewidencja działalności gospodarczej,
32) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
33) przygotowywanie rocznego programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
34) prowadzenie analiz problemów związanych z patologią społeczną i przedstawianie sposobów ich rozwiązywania,
35) opracowanie i przedkładanie wspólnie z Gminną Komisją projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomani, planowanie preliminarza wydatków związanych z programem i jego realizacja,
36) prowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie patologii społecznej,
37) koordynowanie lokalnych inicjatyw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
38) współpraca z instytucjami upowszechniania kultury i sportu,
39) przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach
publicznych,
40) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 12 WYDZIAŁ INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska należy w szczególności:
1) realizacja zadań rzeczowych i inwestycyjnych przyjętych do realizacji w
roku budżetowym,
2) nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań rzeczowych,
3) wnioskowanie i przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w
planach zadań rzeczowych,
4) opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z
realizacji zadań rzeczowych,
5) realizacja inwestycji wspólnych w ramach zawartych porozumień,
6) prawidłowe realizowanie procesów inwestycyjnych i remontów
w ramach budżetu gminy,
7) przygotowanie programów realizacji remontów i inwestycji,
8) sprawowanie funkcji zarządcy drogami gminnymi,
9) kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz
oznakowania poziomego i pionowego,
10) realizacja zadań w zakresie remontów kapitalnych i inwestycji drogowych
w tym dróg transportu rolnego ,
11) okresowe przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
12) opiniowanie projektów pod względem rozwiązań komunikacyjnych,
13) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
w pasie drogowym,
14) wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego,
15) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
16) organizowanie i prowadzenie " Akcji Zima " ,
17) realizacja uzbrojenia terenu w sieci , koordynacja działań w tym zakresie,
18) nadzór nad funkcjonowaniem systemu odprowadzania wód opadowych,
19) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego i rozliczanie
kosztów związanych z oświetleniem ulic,
20) przeprowadzanie stałych, komisyjnych przeglądów stanu oświetlenia
ulicznego,
21) merytoryczny nadzór związany z funkcjonowaniem Zarządu Budynków
Komunalnych w zakresie remontów,
22) nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej ,
23) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń  melioracyjnych,
24) zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią ,
25) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,
26) zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach  obwiązujących przepisów prawnych.
27) nadzór nad funkcjonowaniem systemu usuwania odpadów stałych
i płynnych oraz ich utylizacji,
28) wdrażanie systemu segregacji odpadów komunalnych,
29) nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie,
30) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i kształtowaniem
terenów zielonych,
31) prowadzenie postępowania w sprawach dot. ochrony środowiska w
ramach przyznanych ustawami uprawnień,
32) prowadzenie działań związanych z problemem bezpańskich zwierząt,
33) prowadzenie spraw związanych z Gminnym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
34) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych ,
35) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
36) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk miejskich,
37) prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o
zamówieniach publicznych w zakresie inwestycji i remontów,
38) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 13. WYDZIAŁ GEODEZJI, GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,
należy w szczególności:
1) tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej o zbyciu nieruchomości gruntowych,
3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej o nabyciu mienia na własność gminy,
4) zarządzanie gruntami nierolnymi, które nie zostały oddane w trwały zarząd gruntami zabudowanymi, budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami, a także powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie komunalnej jednostce organizacyjnej,
5) dokonywanie zamiany gruntów,
6) przygotowywanie decyzji o przekazywaniu w trwały zarząd gruntów
komunalnych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym  osobowości prawnej ,
7) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu ,
8) przyjmowanie wniosków o przejęciu zbędnych nieruchomości lub ich
części,
9) przygotowywanie projektów zasad zbywania mienia komunalnego,.
analiza jego opłacalności,
10) opracowywanie projektów uchwał o opłatach rocznych za grunt,
11) dzierżawa nierolnych gruntów komunalnych,
12) regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
13) przekazywanie mienia komunalnego w użytkowanie,
14) przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów będących w użytkowaniu jednostek spółdzielczych,                 -
15) prowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych,
domów jednorodzinnych i lokali użytkowych,
16) oddawanie garaży na własność oraz przekazywanie gruntu pod garażami w wieczyste użytkowanie ,
17) przygotowywanie oświadczenia Burmistrza  o wykonaniu prawa pierwokupu,
18) prowadzenie postępowania w sprawie zbywania bądź oddawania
w wieczyste użytkowanie działek budowlanych , handlowo-usługowych
i rzemieślniczych,
19) prowadzenie spraw pracowniczych ogrodów działkowych oraz zapewnienie
gruntów na potrzeby tych ogrodów,
20) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej
nieruchomości na terenie miasta i gminy Prudnik,
21) wymiar opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu
i dzierżawy,
22) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i sprzedażą gruntów
komunalnych ,
23) prowadzenie spraw rekultywacji gruntów ,
24) sporządzanie umów dzierżaw gospodarstw rolnych pomiędzy rolnikami
do celów emerytalne - rentowych ,
25) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków mienia komunalnego,
26) prowadzenie komunalizacji mienia gminy,
27) sprzedaż gruntów cudzoziemcom ,
28) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów
nieruchomości,
29) przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
30)wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, koordynacja czynności związanych ze znakowaniem zwierząt,
31) koordynacja obrotu materiału hodowlanego zwierząt i zapewnienie
właściwej organizacji kontrolowanego rozrodu,
32) koordynacja gospodarki nasiennej, a w szczególności właściwej rejonizacji odmian i roślin uprawnych,
33) współdziałanie z organami samorządowymi działającymi na wsi,
34) współdziałanie w zakresie spisów rolnych i prowadzenie szacunków
plonów,
35) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie
stosowania środków ochrony roślin,
36) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych ,
37) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
38) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
39) przygotowywanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
40) przygotowanie decyzji w sprawie kar pieniężnych a samowolne usuwanie drzew i krzewów,
41) składanie propozycji co do uznania za park wiejski terenu, na którym znajduje się starodrzew,
42) ustanowienie parku wiejskiego, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony,
43) prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o
zamówieniach publicznych,
44) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
§  14 GMINNE CENTRUM REAGOWANIA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO
Do zakresu działania Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną, lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
2) analizowanie i ocenianie zagrożeń oraz koordynowanie działań ratowniczych,
3) wykonywanie działań planistycznych dot. sposobu reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej, oraz mających na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,
4) Opracowywanie rocznych planów pracy, planów reagowania kryzysowego, planów ćwiczeń, oraz innej koniecznej dokumentacji,
5) Prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Reagowania w tym grup:
a) planowania cywilnego,
b) monitorowania, prognoz i analiz,
c) operacji i organizacji działań,
d) zabezpieczenia logistycznego,
e) opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
6) W przypadku wystąpienia zagrożenia:
a) udzielanie pomocy poszkodowanym,
b) podejmowanie działań w celu zahamowania rozwoju występujących zagrożeń,
c) podejmowanie działań mających na celu ograniczenie strat i zniszczeń.
6) przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
7) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
8) wydawanie decyzji w sprawach o uznanie żołnierzy i poborowych za
jedynych żywicieli rodzin, opiekunów lub prowadzących gospodarstwo
rolne,
9) prowadzenie kancelarii tajnej,
10) koordynowanie w zakresie spraw dotyczących organizacji ochrony
tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie,
11) realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych,
12) prowadzenie spraw dot. zbiórek publicznych organizowanych na terenie gminy,
 13) podejmowanie działań związanych z oczyszczaniem terenu z
niewypałów i przedmiotów niebezpiecznych,
14) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń, środków
transportu, alarmowania i łączności, wyposażenia , odzieży specjalnej
i umundurowania, rozliczanie kart drogowych pojazdów oraz kart pracy  sprzętu silnikowego ,
15) konserwacja sprzętu przeciw pożarowego i pojazdów samochodowych
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych,
16) koordynowanie spraw związanych z zabezpieczeniem na terenie gminy
dostępu do zasobów wody do gaszenia pożarów,
17) koordynowanie akcji kurierskiej , świadczeń osobistych i rzeczowych,
18) prowadzenie spraw związanych z odtwarzaniem ewidencji wojskowej
w czasie wojny,
19) opracowywanie , nadzorowanie , inspirowanie i aktualizowanie planów
i innych dokumentów dotyczących przygotowywania i działania -
obronnego i Obrony Cywilnej,
20) planowanie i nadzorowanie organizacji ćwiczeń i szkoleń z kadrą
kierowniczą Urzędu , przedsiębiorstw , zakładów oraz formacji Obrony
Cywilnej i ludności,
21) koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją, przygotowywaniem, szkoleniem w zakresie prowadzenia akcji   ratunkowej i udzielaniu  pomocy poszkodowanym,
22) organizacja, koordynacja i nadzór w tworzeniu i przygotowywaniu.
do działania formacji Obrony Cywilnej podporządkowania lokalnego
i wojewódzkiego z udzielaniem pomocy w tym zakresie,
23) współuczestnictwo w zwalczaniu klęsk żywiołowych , awarii, likwidacji toksycznych środków przemysłowych poprzez realizację przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków Obrony Cywilnej w akcjach ratunkowych,
24) planowanie i koordynacja przyjęcia ludności z rozśrodkowania
i ewakuacji z rejonów zagrożonych na teren miasta i gminy,
25) organizacja, nadzór i koordynacja w zakresie wykorzystania bazy
magazynowej , modernizacji obiektów, zabezpieczeniu urządzeń,
26) realizacja zadań gospodarki materiałowo-finansowej i zaopatrzeniowo-
sprzętowej Obrony Cywilnej ,
27) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem
stanowiska kierowania i agregatorowni,
28) organizacja i zapewnienie działalności jednostek organizacyjnych
systemu wykrywania skażeń własnych i podlegających,
29) planowanie i koordynacja przedsięwzięć dotyczących obrony przed
skażeniami ludności, gospodarki rolno-hodowlanej i wód,
30) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
31) prowadzenie działalności organizacyjno-normatywnej w zakresie
realizacji zadań obronnych Obrony Cywilnej.
32) prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania wydziału,
33) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
34) realizowanie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
REFERAT  STRAŻY  MIEJSKIEJ
Do zadań Referatu Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) ochrona porządku w miejscach publicznych , ochrona  urządzeń użyteczności publicznej , instytucji i zakładów pracy / z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże/ oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,
2) kontrola prawidłowości oznakowania ulic,
3) kontrola oświetlenia ulic , prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania
punktów oświetleniowych,
4) kontrola estetyki napisów i reklam, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
5) kontrola wykonania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,
6) oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne
funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności
ich działania,
7) informowanie o zauważonych awariach i zagrożeniach oraz zabezpieczanie
miejsc zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb,
8) współdziałanie z Policją oraz innymi służbami porządkowymi w zakresie
realizacji zadań,
9) nakładanie grzywien w drodze mandatów w sprawach należących do właściwości Straży Miejskiej ,
10) prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o
zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania Referatu,
11) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 15. URZĄD  STANU  CYWILNEGO
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów
zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego,
2) wydawanie decyzji i postanowień przewidzianych w prawie o aktach
stanu cywilnego dotyczących :
a) ustalenia, odtwarzania i wpisywania akt stanu cywilnego,
b) prostowania i uzupełniania akt stanu cywilnego,
c) zezwolenia na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego wyczekiawnia,
3) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do
zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
4) Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności do zawarcia
małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
5) przyjmowanie przewidzianych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym
oświadczeń o :   
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) wyborze nazwiska małżonków i dzieci,
d) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed
zawarciem małżeństwa,
e) uznaniu dziecka,
f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
6) współdziałanie z sądami, organami ewidencji ludności i innymi
Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie dokumentowania zmian mających wpływ na  zasadniczą treść aktów stanu cywilnego,
7) organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa  , nadania imienia dziecku oraz jubileuszu małżeństwa,
8) wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk ( Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z póź. zm. ),
9) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 16.   REFERAT  DO  SPRAW   INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Do zakresu działania Referatu  d/s Integracji Europejskiej należy
w szczególności:
1)  wskazywanie źródeł finansowania oraz sporządzanie wniosków do fundacji i funduszy dla pozyskania środków na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych,
2)  sporządzanie wniosków dot. finansowania inwestycji w ramach środków Unii Europejskiej.
§ 17. SAMODZIELNE  STANOWISKO „AUDYTOR  WEWNĘTRZNY”
Do zakresu działania samodzielnego stanowiska „audytor wewnętrzny” należy
w szczególności:
1) badanie i ocena adekwatności, efektywności  i skuteczności systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej, w tym procedur kontroli finansowej w zakresie:
a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w urzędzie procedurami wewnętrznymi,
b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
c) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
2) wykrywanie i określanie potencjalnego ryzyka, mogącego się pojawić w ramach działalności gminy oraz ocenianie prawidłowości i efektywności wdrożonych systemów kontroli, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka,
3) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, których celem jest usprawnienie funkcjonowania jednostki.
IV  PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KIEROWNICTWO URZĘDU
§ 18. 1. Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym  oraz w innych przepisach określających status Burmistrza.
Burmistrz jest służbowym przełożonym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .
Burmistrz nadzoruje następujące wydziały i samodzielne stanowiska:
1) Wydział Organizacyjny
2) Wydział Finansowo Budżetowy
               3) Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4) Wydział Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju Gminy
5) Urząd Stanu Cywilnego,
6) Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
7) samodzielne stanowisko „audytor wewnętrzny”
2. Zastępca Burmistrza zajmuje się problemami w zakresie  gospodarki
mieszkaniowej,  spraw obywatelskich, geodezji, integracji europejskiej, kultury, sportu i rekreacji.
Zastępca Burmistrza nadzoruje następujące wydziały i referaty
1) Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,
2) Referat ds. Integracji Europejskiej .
3. Sekretarz Gminy zajmuje się problemami organizacji Urzędu, planowania pracy oraz obsługi interesantów.
4. Skarbnik Gminy zajmuje się problemami gospodarki finansowej , planowania i realizacji budżetu.

V ZAŁATWIANIE INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI
§ 19. 1. Indywidualne sprawy Obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i przepisach szczególnych.
2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw Obywateli kierując się przepisami prawa.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie  indywidualnych spraw Obywateli ponoszą Naczelnicy Wydziałów oraz  pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.
4. Kontrolę i koordynację działań Wydziałów w zakresie załatwiania
indywidualnych spraw Obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i
 interwencji sprawuje  Sekretarz Gminy .
5. Wydział Organizacyjny zobowiązany jest do dokonywania okresowych
ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli i  przedkładania
ich Sekretarzowi Gminy.
§ 20. 1. Zasady postępowania w sprawach wniesionych przez Obywateli określa
Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz
przepisy szczególnie dotyczące organizacji, przyjmowania  i  rozpatrywania
skarg  i  wniosków Obywateli.
2. Sprawy wniesione przez Obywateli w Urzędzie są ewidencjonowane
w spisach i rejestrach spraw, a skargi w centralnym rejestrze skarg
i wniosków prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.
§ 21. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do :
1) udzielania informacji przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści
obowiązujących przepisów,
2) rozstrzygnięcia sprawy niezwłocznie , a w pozostałych przypadkach do
określenia terminu jej załatwienia ,
3) informowania zainteresowanych o stopniu zaawansowania w załatwianiu
ich sprawy,
4) powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
5) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach
zaskarżenia do wydanych rozstrzygnięć.
§ 22. l. Sekretarz Gminy , Naczelnicy Wydziałów , pracownicy przyjmują
interesantów w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałki od  800 - 1600
-w pozostałych dniach tygodnia od   715 – 1515.
2. Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie
skarg i wniosków w każdy poniedziałek od  1230 do godz. 1600.
3. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są
protokoły.
4. Senatorów , Posłów na Sejm , Radnych i przedstawicieli samorządu
mieszkańców należy przyjmować w pierwszej kolejności.
5. Pracownicy Urzędu mają obowiązek załatwiać interesantów bez zbędnej
zwłoki, uprzejmie i szybko , udzielać im wyczerpujących wyjaśnień i
załatwiać sprawy w sposób wnikliwy i bezstronny.
§ 23. Celem właściwego przekazu informacji oraz informowania obywateli o
zasadach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu znajduje się :
1) tablica informacyjna o godzinach pracy Urzędu i dniach przyjęć interesantów przez Burmistrza i jego Zastępcę,
2) tablice informacyjne o rozmieszczeniu stanowisk pracy w Urzędzie
oraz tabliczki przy drzwiach lokali biurowych wyszczególniające
nazwisko , imię pracownika , stanowisko służbowe , skrócony zakres
działania,
3) tablica ogłoszeń urzędowych,
4) tablica ogłoszeń " Przetargi"
VI  ZASADY OPRACOWYWANIA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA
§ 24. 1. Projekty uchwał opracowują Wydziały, do których zakresu działania
należy przedmiot uchwały.
2. Jeżeli przedmiot uchwały należy do zakresu działania kilku Wydziałów
projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych Wydziałów, a funkcję
koordynatora pełni Wydział wyznaczony przez Burmistrza.
3. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie projektu uchwały i za jej
treść merytoryczną jest Naczelnik Wydziału , który parafuje sporządzony
projekt.
4. Redagowanie projektów uchwał winno odbywać się przy zastosowaniu
ogólnie przyjętych zasad techniki legislacyjnej i czynić zadość wymogom  stylu,  języka i kolejności przepisów prawnych.
5.  Projekt uchwały winien zawierać :
1) nazwę aktu , datę wydania , określenie organu wydającego w pełnym
brzmieniu,
2) po części nagłówkowej należy umieścić podstawę prawną przez
powołanie w pełnym brzmieniu odpowiedniego aktu wraz ze wszystkimi
zmianami,
3) kolejność przepisów uchwały powinna być następująca:
przepisy ogólne , szczegółowe , przejściowe , uchylające i o wejściu w życie,
4) uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały.
6. W fazie opracowywania projekt powinien być uzgodniony z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, których działalności dotyczy oraz ze Skarbnikiem Gminy jeżeli powoduje skutki finansowe
7. Uzgodnienia i opinie powinny być odnotowane w formie pisemnej na
oddzielnej karcie dołączonej do projektu.
8. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opinią radcy prawnego,
właściwy Wydział przedkłada Burmistrzowi .
9. Przyjęte przez Burmistrza  projekty uchwał Sekretarz Gminy wraz
z uzasadnieniem projektów kieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Naczelnicy Wydziałów są zobowiązani uczestniczyć w pracach
Komisji Rady Miejskiej nad projektem uchwały. Uwagi i wnioski Komisji
należy przeanalizować i w razie potrzeby zaproponować Burmistrzowi wniesienie autopoprawek.
11. Po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady, wnioskami uczestniczących w pracach Komisji Naczelników Wydziałów, Burmistrz  przygotowuje swoje stanowisko do w/w opinii i wniosków.
12) Do opracowywania projektów  zarządzeń Burmistrza  stosuje się
odpowiednio postanowienia mniejszego paragrafu od pkt l do 7.
VII  ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE
§ 25. 1. Celem kontroli wewnętrznej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy jest badanie prawidłowości realizacji zadań i efektywności działania
w szczególności do zadań kontroli należy :
l) badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi
przepisami prawa,
2) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości,
3) wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości.
2. System kontroli wewnętrznej w Urzędzie obejmuje kontrolę funkcjonalną, którą prowadzą wszystkie stanowiska pracy.
3. Kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez Urząd podlegają wszystkie
jednostki organizacyjne gminy.
4. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w zakresie
powierzonych zadań wykonują z urzędu:
 l) Sekretarz Gminy ,
2) Skarbnik Gminy,
3) Naczelnicy Wydziałów.
5. Ustala się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej :
1) wstępną - obejmującą badanie zamierzonych dyspozycji i czynności
przed ich dokonaniem oraz projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
2) bieżącą - obejmującą czynności i operacje w toku wykonywania oraz
prawidłowość zabezpieczenia mienia,
3) następną - obejmującą badanie stanu faktycznego i dokumentów
odzwierciedlających czynności już dokonane.
6. Organizację oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa odrębny regulamin..
7. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o plany kontroli bądź na zlecenie w sposób wyrywkowy.
8. Koordynatorem działalności kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz
jednostkach organizacyjnych jest Sekretarz Gminy .
VIII  ZASADY PLANOWANIA PRACY I PODPISYWANIA PISM
I DECYZJI
§ 26. l. Wydziały Urzędu wykonują powierzone im zadania w oparciu o
roczne plany pracy, opracowane na podstawie uchwalonego budżetu  gminy na dany rok.
2. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy - służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne komórki organizacyjne oraz wytyczeniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.
3. Podstawę planowania pracy Wydziałów Urzędu stanowią zadania nie
mające charakteru czynności rutynowych i powtarzających się, dające się określić w czasie, a wynikające w szczególności z:
1) zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ,
2) uchwał Rady Miejskiej ,
3) zarządzeń  Burmistrza,
4) postulatów zgłoszonych przez wyborców, rozpatrzonych przez właściwe organy i przyjętych przez nie do realizacji.
4. Burmistrz,  jego zastępca i Sekretarz Gminy na bieżąco kontroluje
Naczelników Wydziałów w zakresie przypisanych im zadań.
5. Naczelnicy Wydziałów odpowiadają za realizację zadań Wydziału oraz
zobowiązani są do dokonywania bieżących ocen realizacji tych zadań
przez podległych pracowników.
6. Burmistrz podpisuje osobiście :
1) zarządzenia , decyzje , okólniki, wytyczne , instrukcje ,
2) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej ,
3) pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych oraz burmistrzów,
4) odpowiedzi na zapytania Radnych i wnioski posłów,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych kierowników
i Naczelników Wydziałów.
7. Dokumenty przedstawione do podpisu członkom kierownictwa Urzędu
powinny być uprzednio parafowane przez Naczelnika Wydziału.
8. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy podpisują pisma
i decyzje w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27. 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja
kancelaryjna dla organów gmin.
2. W Urzędzie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na
jednolitym rzeczowym wykazie akt opracowanym dla organów gmin.
3. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów
księgowych.
4. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określa zarządzenie w sprawie
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
5. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy Urzędu określa
" Regulamin Pracy Urzędu ".
6. Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie określa Burmistrz  w drodze
zarządzenia .
§ 28.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczykinformację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 15.02.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 800
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40