Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
526 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/526/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-01-04 11:43:52, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLIV/526/2005
R a d y  Mi e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetagowej.


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80,poz.717 Nr 162,poz.1568 z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441) oraz art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004r. Nr 261,poz.2603, Nr 281 poz.2782 z 2005r. Nr 130 poz.1087 ,Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
                                                                   

§ 1.

1.Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej na mapie nr 6 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1907/172 o powierzchni 0,0023 ha.
2. Zbycie nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 6 - obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1408/172 – przyległej do nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański

informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 04.01.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 467
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40