Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
531 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/531/2005 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-01-04 11:55:16, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLIV/531/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.


        Na podstawie art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,poz.717, z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141,poz.1492 z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

§1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika uchwalonego uchwałą Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lipca 2004r. na następujących obszarach funkcjonalnych:
w granicy stref ochrony konserwatorskiej „A” i „B”, gminnej ewidencji zabytków, oraz na terenach A 14 UZ,U; A 17 U; A 25 ZP; A 42 ZI; A 41 P; A 44 P; A 95 KP; A94 UP,P; A 96 MW,U; A 112 MN,U; A 143 UK; A 163 UH; A 176 UI; A 186 U,MM; A 2203 U; B 3 SB; B 14 MN; B 23 US; B 37 EE; B 79 U; B 92 MW,KP; B 93 MW,U; B 109 ZCp; B 130 UP,S,KP;
B 119 UP; 0 2 KDg; 177 ZCc; C 39 MN; C 40 MN z wyłączeniem terenów A 77 MW,U; A 87 ZP w granicach określonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/512/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 04.01.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 442
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40