Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
520 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/520/2005 - w sprawie nabycia nieruchomości
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-01-04 12:16:46, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XLIV/520/2005
R a d y   M i e j s k i e j  w   Prudniku
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie nabycia nieruchomości

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r, Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

                                                               §  1

1.Wyraża się zgodę na nabycie od Zakładu Przemysłu Bawełnianego „FROTEX” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 12 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1984/140 o  powierzchni 0,6718 ha i własności położonego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu
przedmiot własności.
2.Nabycie nieruchomości będzie mogło nastąpić po zwolnieniu tej nieruchomości z obciążeń hipotecznych.

§  2

1.Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie art. 66 § 1 pkt. 2 i § 2 pkt. 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r,Nr 8 poz. 60 z  późniejszymi  zmianami) w formie umowy notarialnej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego  gruntu i własności budynku w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości.
2.Nabycie nieruchomości będzie poprzedzone wyrażeniem przez Radę Miejską w Prudniku zgody w zakresie warunków jej nabycia i najmu lub dzierżawy.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański


informację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 04.01.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 516
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40