Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
518 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/518/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego,leśnego i od nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2006-01-04 12:05:48, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLIV/518/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 29 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego,leśnego i od nieruchomości.

        
       Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.1993r.Nr 94,poz.431,1994r. Nr 1,poz.3, 1996r.Nr 91,poz.409,1997r. Nr 43,poz.272,Nr 137,poz.926,1998r.Nr 108,poz.681,2001r. Nr 81,poz.875,2002r.Nr 200,poz.1680, z 2003r.Nr 110,poz.1039,Nr 162,poz.1568,2005r. Nr 143,poz.1199,Nr 164 poz.1365,Nr 169 poz.1419), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym(Dz.U.Nr 200 poz.1682, Nr 216 poz.1826,2005r.Nr 143 poz.1199, Nr 164 poz.1365) oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. 2002r. Nr 9,poz.84,Nr 200,poz.1683, z 2003r. Nr 96,poz.874, Nr 110,poz.1039, Nr 188,poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203,poz.1966,2004r. Nr 92,poz.880 i 884,Nr 96,poz.959, Nr 123,poz.1291, z 2005r. Nr 130,poz.1087, Nr 164,poz.1365, Nr 167,poz.1399, Nr 169,poz.1419) Rada Miejska w  Prudniku uchwala, co następuje :

§1.W uchwale Nr IX/73/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XIX/189/2004 z dnia 29 stycznia 2004r. w § 2 wprowadza się następujące zmiany :
1/ w pkt 3 skreśla się wyraz „Dębowiec”,
2/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu :
„5) w sołectwie Dębowiec – Pan Stanisław Cieluch zam.Dębowiec 30”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepańskiinformację wytworzył(a): Barbara Muszyńska
za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
data wytworzenia: 04.01.2006


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 572
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40