Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
489 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/489/2005 - zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-07 14:49:50, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLI/489/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 30 września 2005r.


zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

       Na podstawie art.4  ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r.Nr 147,poz.1231 , Nr 167 poz.1372 z 2003r. Nr 80 poz.719 i Nr 122 poz.1143, z 2004r. Nr 29 poz.257, Nr 99 poz.1001 Nr 152 poz.1597, Nr 273 poz.2703, z 2005r. Nr 23 poz.186, Nr 132 poz.1110) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/318/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, zmienionej uchwałami Nr XXXII/345/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. i Nr XXXIV/375/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w części C Zadania programu i sposób ich realizacji wprowadza się następujące zmiany :
1) w pkt. IV dodaje się ppkt.4 w brzmieniu :
„4 System bezpieczeństwa monitoring miasta”
2) Preliminarz wydatków otrzymuje brzmienie:

1.

Badania biegłego lekarza – orzeczenia w przedmiocie uzależnienia.

 

   14 000,00 zł

2.

Pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne

dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

  144 899,00 zł

3.

Kolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i wsi.

   23 571,00 zł

4.

Działalność profilaktyczna w placówkach oświatowych.

   41 500,00 zł

5.

Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych.

     7 000,00 zł

6.

Działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

(współpraca z mediami)

 

   10 065,00 zł

7.

Wynagrodzenia członków komisji.

   10 500,00 zł

8.

działalność profilaktyczna OSiR oraz innych klubów sportowych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywna forma spędzenia wolnego czasu poprzez organizację zajęć treningowych , turniejów, zawodów konkursów.

 

   65 000,00 zł

9.

prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi oraz współpraca z poradnią odwykową.

   16 465,00 zł

10

System bezpieczeństwa monitoring miasta.

   10 000,00 zł

 

R a z e m

 343 000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 415
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40