Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
504 - Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/504/2005 - w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-09 09:31:51, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XLII/504/ 2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

     Na podstawie art.8 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441) Rada Miejska w Prudniku uchwala , co następuje :

§ 1.Przyjmuje się do realizacji zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przyszłości Polski i regionów w Unii Europejskiej w powiecie prudnickim”.

§ 2.Szczegółowy zakres przyjmowania zadania oraz zasady i terminy przekazania środków na realizację zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Opolskim a Burmistrzem Prudnika.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 407
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40