Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
41 - Protokół nr XLI z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-02 11:06:14, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł   Nr XLI
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu
30 września 2005r.

 

Na 21 osobowy  skład Rady Miejskiej w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/ Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Naczelnicy Wydziałów, Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2 i 3/


P k t . 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XLI sesji, powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczą wszyscy radni.

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały druk nr 453 ‘b” w spr: uchylenia uchwały i druk nr 453 „c”  zmieniającą uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka. 

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 453 „b” w spr: uchylenia uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 453 „c” głosowało 8 radnych „przeciw” głosowało 11 radnych , „wstrzymujących się” nie było.
Rada nie wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak poinformował,że radni otrzymali zmiany do uchwał druk nr 440 i 441 , które zostaną przedstawione przez Skarbnika Gminy.   

„za” przyjęciem protokołu z XL sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

                                                Porządek obrad
                                  XLI  s e s j i  Rady Miejskiej

1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XL sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XL sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Rozpatrzenie wniosku dot: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6.Informacja nt. projektów Gminy Prudnik współfinansowanych z udziałem środków 
   zewnętrznych w okresie 2003 – 2005
7.Gospodarka finansowa – podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.
- zmian w budżecie – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zmiany uchwały w spr: zaciągnięcie przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.
8.Gospodarowanie mieniem komunalnych – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia części nieruchomości,
- zmiany uchwały w spr: planu zagospodarowania wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
- uchylenia uchwały.
9.Stanowisko Rady Miejskiej w spr: prywatyzacji PPU „Torkonstal” Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.
10.Podjęcie uchwał w spr:
- zaopiniowania projektu,
- zmiany uchwały w spr: wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości,
- zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych,
- zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych,
- zmiany uchwały w spr: GPPiRPA na rok 2005.
11.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.
 

P k t . 2

Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr 4
Poinformował także ,że odbył spotkanie z przedstawicielami kupców z targowiska . Celem było zajęcie stanowiska w spr: modernizacji placu targowego, określenie charakteru zabudowy , lokalizacji jak i kosztów ,które będą ponosić kupcy. Odrzucona została propozycja zabudowy , przyjęto jedynie zadaszenie tego co jest w chwili obecnej. Obecnie targowisko zlokalizowane jest na drodze publicznej. Odstąpienie od zagospodarowania targowiska oznacza jego czasowa lokalizację.    

P k t . 3

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XL sesji udzielili : Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz , Dyrektor GZOiW Edward Sąkól, Naczelnik Wydz. Geodezji Krystyna Martyna – stanowią zał. do protokołu z XL sesji.

Radny Franciszek Fejdych – poinformował,że komisje rady stoją na stanowisku ,że środki pochodzące z GPPiRPA nie powinny być przekazywane na zajęcia pozalekcyjne.

Edward Sąkól Dyrektor GZOiW – środki pochodzące z GPPIRPA skierowane do Gminnego Zarządu Oświaty  i są realizowane w Gminazjum Nr 1 i 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 z przeznaczeniem na sport. Gminny Zarząd Oświaty nie może zatrudniać instruktorów w klubach sportowych. Jeżeli natomiast klub wskaże nauczyciela , który będzie realizował zajęcia w klubie to nie ma przeszkód w zapłacie.

Radny Julian Serafin  - uważa,że Burmistrz nie respektuje przepisów prawa. Uważa,że istnieje zagrożenie życia w mieście ,przykładem są balkony w Rynku, schody na ul. Stromej. W przyszłości zwróci się z pismem do Przewodniczącego Rady o spowodowanie kontroli przez Woj. Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 
P k  t .4

Interpelacje zgłosili radni :

Radny Ryszard Kwiatkowski
- czy spółki gminy musiały podpisać ugodę z władzami powiatu dot: spłaty długów , na jakich warunkach podpisano ugody, czy jest to korzystne dla spółek.
/ pełny tekst stanowi zał. nr 5 /

Radny Stanisław Hawron
- dlaczego nie zabezpieczono ul. Dąbrowskiego przed spływem wód opadowych z ul. Akacjowej.
/ pełny tekst stanowi zał. nr. 6/

- jak jest realizowana uchwała RM Nr XXXII/272/97 r. z dnia 27 lutego 1997r. a szczególnie § 41 pkt. 1 uchwały zobowiązujący właściciela nieruchomości do usuwania odpadów komunalnych z pojemników .
/ pełny tekst stanowi zał. nr 7/

- jakie są zamierzenia i plany Burmistrza   w stosunku do dalszego funkcjonowania ZUK
/ interpelacja stanowi zał. nr. 8/

- dlaczego nie zabezpieczono gminnych uroczystości dożynkowych w Łące Prudnickiej w obsługę kamerzysty.
/ interpelacja stanowi zał. nr.9/

Radny Jacek Sczepański
- czy jest możliwe oświetlenie boisk przy Szkole Podst. Nr 3 i 4
/ pełny tekst stanowi zał. nr. 10/

Radny Leszek Piasecki
- jak wygląda realizacja zaplanowanych  programów przedwyborczych.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 11/

- kiedy nastąpi zakup instalacji i urządzeń nagłośniających hejnał Prudnika na Ratuszu.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 12/


Radna Jadwiga Harasymowicz
- dlaczego podczas przeprowadzanej modernizacji boisk szkolnych przy Szkole Podst. nr 3 i 4 nie wymieniono urządzeń sportowych.
Ze środków , które pozostały po realizacji projektu powinny być zakupione kosze odpowiadające obecnym standardom bezpieczeństwa na boisku SZP Nr 4 w Prudniku.
/ interpelacja stanowi zał.nr 13/

Radny Jan Roszkowski
- mieszkańcy ul. Młyńskiej pytają kiedy planowany jest remont budynków prz tej ulicy, która dotychczas jest pomijana w procesach remontowych .
/ pełny tekst  stanowi zał. nr 14/

Radny Radosław Roszkowski
- czy możliwe jest uruchomienie w Prudniku bądź przekazanie w użytkowanie osobom niepełnosprawnym lokalu w  centrum miasta z przeznaczeniem na świetlicę – klub. Jest to wniosek dużej grupy niepełnosprawnych z Prudnika.

/ interpelacja stanowi zał. nr. 15/

Wnioski zgłosili radni :

Radny Franciszek Fejdych
- w imieniu klubu Radnych Porozumienie Samorządowe” zgłosił wniosek dot: anulowania uchwały Nr XLVIII/415/98 z dnia 18 czerwca 1998r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych .
„za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych „przeciw” głosów nie było „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
/ wniosek stanowi zał. nr. 16/

- dot: przesunięcia w roku 2006 środków w GPPiRPA związanych z finansowaniem opieki nad sportowymi zajęciami dzieci i młodzieży z GZO do OSiR.
„ za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek przyjęła.
/ wniosek stanowi zał. nr 17/

Radny Jacek Szczepański – w imieniu grupy radnych wnioskował o zwiększenie w przyszłym roku wydatków na lkuby sportowe o 50% tj. z 100 000,00 zł do 150 000,00 zł. Z uwzględnieniem następującego podziału :
1. MKS Pogoń ( piłka nożna)  - 40 000, 00 zł
2. MKS Smyk (piłka koszykowa) – 17 000,00 zł
3. Sekcja Kolarska Góral – 8 000,00 zł
4. LZS Zarzewie – 10 000,00 zł
5. Klub Sportowy Obuwnik – 10 000,00 zl
6. MKS Sparta – 12 000,00 zł
7. Zarzewie LZS (Kluby wiejskie) – 53 000,00 zł
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 17/

Radny Julian Serafin – na jaki cel zostanie przekazany budynek „Białego Domu” Prosił o poinformowanie każdego pomieszczenia w budynku.

Radny Mariusz Wicherek – w imieniu grupy radnych wnioskował o ujęcie w budżecie na rok 2006 budowy hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Prudniku.
/ wniosek stanowi zał. nr 18/

Radny Stefan Hajducki
- dot: remontu dachu na budynku przy ul. Nyskiej 20.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 19/

Radny Jan Roszkowski
- dot: pojemników na odpady przy ul. Grunwaldzkiej
/ pełny tekst stanowi zał. nr 20/
- dot: podwórka przy ul. Traugutta 9 tj. ustawienia dodatkowych kontenerów na śmieci.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 21/
- dot: ustawienia pojemników do segregacji odpadów na zapleczu ul. Szkolnej 7 .
/ pełny tekst stanowi zał. nr. 22/

- dot: ujęcia w budżecie na 2006r. środków na elektroniczny monitoring wejść do szkół w związku ze sprzedażą  narkotyków uczniom szczególnie w czasie przerw.
/ wniosek stanowi zał. nr 23/

Radny Edward Mazur
- dot: zwiększenia o 2 etaty  obsady kadrowej Straży Miejskiej,
- dot; ujęcia w programie norweskim – wymiana okien w Szkole Podst. Nr 3

dot: określenia w formie uchwały RM terminu dot: kompensaty należności finansowej w celu nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki – Dom Włókniarza , za zobowiązania ZPB Frotex wobec Gminy na dzień 31 .12.2005r.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 3 radnych „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Rada wniosek przyjęła – stanowi zał. nr. 24

Burmistrz Zenon Kowalczyk – jeżeli ZPB Frotex nie spełni warunków , to sprawa nie zostanie załatwiona. Umorzeń dokonuje Burmistrz i za nie odpowiada.

Radny Jacek Szczepański – apelował o oświetlenie boisk Szkoły Podst. Nr 3 i 4

Radny Edward Mazur – na sali jest obecny Prezes ZPB Frotex i można udzielić głosu.
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – w sprawie przejęcie Domu Włókniarza znane jest stanowisko Burmistrza i Prezesa.

Radny Leszek Piasecki
- uwzględnienie w budżecie na 2006r. remont podwórka (zachodnia pierzeja Rynku ,ul. Zamkowa)
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 25/

Radny Julian Serafin – umowa to najważniejsze źródło powstania stosunku cywilno – prawnego. Co stoi na przeszkodzie przejęcia budynku Białego Domu.
Burmistrz Zenon Kowalczyk – podatki płaci się w złotówkach . Jeżeli chodzi o kompensatę jest to ostatni środek załatwienia sprawy , gminie też to musi odpowiadać.

Radny Julian Serafin – czy ustawa pozwalała  na przejęcie hali.

Radny F. Fejdych – wnioskował o zamknięcie dyskusji.

Radny Jan Mokrzycki – dlaczego członkowie Komisji Budżetu i Spraw Obywatelskich wyrazili pozytywna opinię wobec zmian w planie zag. wsi Łaka Prudn. i Moszczanka  natomiast na dzisiejszej zmienili zdanie nie wprowadzając uchwałę do porządku. 
Prosił o ujawnienie nazwisk radnych.

Radny Jan Roszkowski – na komisjach była mowa o studium uwzględniającym wnioski wszystkich mieszkańców dot: zmian.
Ponadto projekt powinien być wyjaśniony w momencie uchwalania porządku. Sołtysi wsi powinni poinformować,że ujęte są wszystkie wnioski.

Radny Stanisław Hawron
- dot: zabezpieczenia środków w budżecie na 2006r. na wykonanie oświetlenia końcowej części ul. Dąbrowskiego.
/ wniosek stanowi zał. nr. 26/

- dot: przeniesienia znaku drogowego miasta Prudnika położonego przy ul. Dąbrowskiego do granicy miasta patrząc od strony Dębowca. 
- dot; wprowadzenia ograniczenia prędkości do 40 km/h na całej długości ul. Dąbrowskiego.
/ wniosek stanowi zał. nr 27/

Radny Ryszard Kwiatkowski
- dot: rozbitego lustra z wjazdu z ul. Roboty.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 28/

Grupa radnych zgłosiła wnioski:
- dot: wprowadzenia do budżetu na 2006r. zadania „remont schodów przy ul. Stromej w 
      Prudniku”
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr. 29/
- dot: wprowadzenia do budżetu Gminy na 2006r. zadania „remont hali sportowej w Łące Prudnickiej”
/ wniosek stanowi zał. nr 30/
- dot: przejęcia drogi Powiatowej na rzecz Gminy dot: ul. Zwycięstwa na osiedlu słonecznym,
- dot: ujęcia w budżecie na 2006r. wykonania chodników na ul. Sowińskiego .
/ wniosek stanowi zał. nr 31/

 
 
        

 

P k t . 5

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady  . Dalsze prowadzenia sesji powierzył Wiceprzewodniczącemu Rady Edwardowi Mazurowi.
Ogłoszono przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady E. Mazur  odczytał pisemną rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady – stanowi zał. nr.32

Radny Jan Roszkowski – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt. dotyczącego przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad pkt. dot: przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przew. Rady głosowało 17 radnych , „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” od głosu nie było. 

Wiceprzewodniczący Rady E. Mazur odczytał projekt uchwały w spr: przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady przez radnego Henryka Sobczaka.

„za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ,  „przeciw” głosowało 7 radnych „wstrzymujących się” nie było.        

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/467/2005 w spr: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady.

- Uchwała stanowi zał. nr.33

Radny Jan Roszkowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt. – wybór Przewodniczącego Rady.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych „przeciw” głosowało 7 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
Rada wniosek przyjęła.

Wiceprzewodniczący Rady E.Mazur – zaproponował powołanie komisji Skrutacyjnej w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady.
 
Do składu komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury radnych:
Radosława Roszkowskiego
Mariusza Półchłopka
Mariusza Wicherka
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji Skrutacyjnej.
„za” powołaniem komisji Skrutacyjnej w w/w składzie głosowało 14 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” 4 radnych.

Radny F.Fejdych zgłosił kandydaturę radnego Jacka Szczepańskiego na Przewodniczącego Rady .
Radny Jacek Szczepański wyraził zgodę.

Radny K. Lewandowski zgłosił kandydaturę radnego J. Serafina.
Radny J. Serafin ni wyraził zgody.

Radna Janiana Stanisz zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Romaniuka.
Radny J. Romaniuk nie wyraził zgody.

Wiceprzewodniczący Rady E. Mazur przestawił § 19 ustawy o samorządzie gminnym dot: wyboru Przewodniczącego Rady.

Ogłoszono przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przew. Komisji Skrutacyjnej Mariusz Wicherek przedstawił zasady głosowania. Radny dokonując wyboru dokonuje odpowiedniego skreślenia w kratce.  Nie dokonanie skreślenia powoduje nieważność głosu.
Następnie odczytywał kolejno nazwiska radnych – radni dokonali głosowania.
Ogłoszono przerwę.
Po wznowieniu obrad przew. Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z wyboru Przewodniczącego Rady stwierdzający , że w głosowaniu tajnym na funkcję Przewodniczącego Rady  wybrano radnego Jacka Szczepańskiego.

Wiceprzewodniczący Rady E. Mazur odczytał Uchwałę Nr XLI/468/2005 stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

- Uchwała wraz z protokołem komisji Skrutacyjnej stanowi zał. nr.34

Przewodniczący Rady Jacek Sczepański – podziękował za udzielone zaufanie. Poinformował, że w swojej pracy nie będzie się kierował podziałami politycznymi. Będzie czynił starania aby prace rady przebiegały w sposób spokojny i wywarzony.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – w imieniu własnym podziękował radnemu Henrykowi Sobczakowi za wieloletnie pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady w sposób  fachowy , godzenie spraw trudnych Przewodniczącego – społecznika z zadaniami ciążącymi na administracji. Uważa  że , „kowal zawinił cygana powiesili”. Kowalem jest Burmistrz.


 
P k t . 6


Informacja nt .projektów Gminy Prudnik współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych w okresie 2003 – 2005 – stanowi zał. nr.35
Radni uwag nie wnieśli.
Opinie komisji stanowią zał. nr.36
„za” przyjęciem informacji głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.


P k t. 7

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005 r.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz – informując m.in :
dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 § 2700 oraz wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 w kwocie 70.000,00 zł z tytułu środków z Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu na zadanie pn. Remont – wymiana nawierzchni boisk przy Szkole Podst. Nr 4 w Prudniku.
Zwiększa się także wydatki w dziale 600 rozdz. 60016 na „remont mostku drogowego w miejscowości Rudziczka „ o kwotę 45.000,00 zł z powodu nagłego zawalenia się nawierzchni i konstrukcji stalowo – betonowych .
Zmniejsza się w dziale 754 rozdz. 75412 wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł w zadaniu pn. „ zakup motopompy dla OSP Rudziczka”
Zwiększa się w dziale 900 rozdz. 90095 wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kręgów i płyt na wzmocnienie rowów w Rudziczce.

- Opinie komisji stanowią zał. nr.36
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI?469/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r. – uchwała stanowi zał. nr.37


Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Skarbnik Gminy B.Stankiewicz – zgodnie z wnioskiem radnych środki na „Modernizację z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach „ pozostają nadal w uchwale..

Opinie komisji stanowią zał. nr.36
Radny F. Fejdych – jakie są źródła finansowania nowo wprowadzanych zadań remontowych i inwestycyjnych. Koszt nowych zadań jest większy niż 110 tyś zł . Dlaczego w chwili obecnej jest tak dużo wprowadzanych nowych zadań do budżetu.

Radny Edward Mazur – poinformował, że Komisja Spraw Obywatelskich wnioskuje o pozostawienie kwoty 68 tyś zł. na Centum w Niemysłowicach.

Skarbnik Gminy B. Stankiewiczy – wyjaśniła,że na Centrum w Niemysłowicach pozostaje kwota 671 800, 00 zł w roku bieżącym natomiast w roku przyszłym 770 000,00 zł.

Burmistrz Zenon Kowalczyk –  do inwestycji wprowadzono tylko ul. Bora Komorowskiego pozostałe zadania były planowane. Budżet Gminy ma się dobrze , będzie nadwyżka budżetowa. Gmina ma dobrą kondycję finansową.

Radny Franciszek Fejdych – środki powinny być kumulowane na realizacje zadań w przyszłości. Realizowane są zadania , które wprowadzono bez jakichkolwiek zasad.

Radny St. Hawron – komisji Gospodarki Komunalnej wnioskuje o budowę nawierzchni na ul. Lompy i M. Cassino . Zadanie to powinno być umieszczone w inwestycjach wieloletnich.

Radny H. Sobczak – wniosek dot; budowy nawierzchni na ul. Lompy i M. Cassino dotyczy budżetu na przyszły rok. Jeżeli dzisiaj byśmy wprowadzili to zadanie do inwestycji wieloletnich to muszą się także znaleźć środki.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/470/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr .38
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.

Radny Jan Roszkowski – jakie będą obciążenia budżetu gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczki w poszczególnych latach spłaty.

Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz – poinformowała ,że na kolejną sesje przygotuje symulacje spłat w poszczególnych latach.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/471/2005 zmieniającą  uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki.

- Uchwała stanowi zał. nr.39

P k t . 8

Opinie komisji stanowią zał. nr.36

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XLI/472/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.40

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/473/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.41

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/474/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.42  

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI?475/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.43

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/476/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.44

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/477/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał . nr.45

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/478/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.46

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/479/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.47

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/480/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.48

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/481/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.49

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/482/2005 w spr: zbycia części nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.50

Projekt uchwały w spr: zmiany zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

Radny Stanisław Hawron – poinformował, Komisja Budownictwa wnioskuje o przesunięcie projektu uchwały na następna sesję.

Radny Franciszek Fejdych – Komisja Budżetu opiniuje negatywnie projekt uchwały i wnioskuje  o oddalenie projektu.

Komisja Spraw Obywatelskich – wnioskuje o przesunięcie rozpatrywania projektu uchwały na październik.
Komisja d/s Wsi zaopiniowała negatywnie projekt uchwały.
Komisja Oświaty wnioskuje o przesunięcie projektu uchwały na następna sesje..

„za” oddaleniem projektu uchwały głosowało 11 radnych , „wstrzymał się” od głosu 1 radny „przeciw” głosowało 8 radnych.

Radny Janusz Romaniuk -  każda komisja wyraża swoja opinię. Wnioskował o reasumpcję głosowania. i poddanie pod głosowanie przesunięcia rozpatrywania projektu na sesji w październiku.

„za” reasumpcja poprzedniego głosowania głosowało 18 radnych , „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

„za” przesunięciem rozpatrzenia projektu uchwały na sesję w październiku br. głosowało 8 radnych „przeciw ” głosowało 10 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.

Rada przystępuje do rozpatrzenia projektu uchwały. 
„za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada oddaliła projekt uchwały.


 
Radny Franciszek Fejdych wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.

Radny Stanisław Hawron – jest „przeciw” z uwagi na brak zapisów dot: Studium. Prosił o ogłoszenie przerwy w obradach.

Radny Jan Mokrzycki – zwrócił uwagę, że była mowa o zmianie planu zagospodarowania.

Radny St. Hawron – ponownie zabierając głos stwierdził, że zmiana miała dotyczyć studium.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu zaopiniowania projektu uchwały.

Po wznowieniu obrad Przew. Komisji Budownictwa St. Hawron poinformował,  że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.
 

Radni dalszych  uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/483/2005 zmieniającą uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka  Prudnicka i Moszczanka.

- Uchwała stanowi zał. nr.51

Projekt uchwały w spr: uchylenia uchwały.

Krystyna Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji poinformowała ,że projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały RM w spr: zbycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Batorego 38 w Prudniku. Zasadnym byłby podział tego lokalu na dwa odrębne lokale użytkowe, których jeden o pow. 60m2 znajdowałby się na parterze cześci mieszkalnej budynku przy ul. Batorego 38 , a drugi o pow. ok. 315,06 m2 stanowiłby odrębny budynek. Sprzedaż lokalu w wykonaniu obowiązującej uchwały RM spowoduje powstanie wspólnoty mieszkaniowej . Po wyodrębnieniu dwóch lokali użytkowych, lokal pozostający w budynku mieszkalnym będzie wynajmowany natomiast drugi ( odrębna nieruchomość) zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu za zgodą RM

Radny Stanisław Hawron – poinformował, że komisja Budownictwa popiera powyższe.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwalę Nr XLI/484/2005 w spr: uchylenia uchwały.

- Uchwała stanowi zał. nr.52
 
P k t. 9

Stanowisko dot: toku prywatyzacji PPU „Torkonstal” Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o. o.

Radny Julian Serafin – jakie zyski osiąga spółka, jakie są podpisane kontrakty, jacy są inwestorzy zainteresowani kupnem spółki.

Radny Henryk Sobczak – dzisiaj radni powinni zając stanowisko tzn. akceptują czy też nie podjęcie działań określonych w pkt. 1 – 3 przedstawionych materiałów. Na szczegóły przyjdzie czas w późniejszym terminie.

Radny Janusz Romaniuk – uważa,że należy przeanalizować wnioski Burmistrza

Radny Mirosław Kamiński – uważa,że słowa podziękowania należą się Dyrektorowi „Torkonstalu” ,że potrafił wyciągnąć firmę z zapaści finansowej.

Radny Franciszek Fejdych – w maju br. była koncepcja sprzedaży firmy w kawałkach. Dzisiaj sytuacja jest inna. Firma zaczęła się rozwijać. Rada powinna zaakceptować tok prywatyzacji. Gmina nie powinna zajmować się działalnością gospodarczą. Uważą,że firma powinna być sprzedana.     

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wcześniej rozmawialiśmy o sprzedaży firmy w częściach. Sytuacja w Torkonstalu zmieniła się na dobre, firma  niema długów. Mamy dwie ofert kupna . Jedna z nich jest korzystna. Firmę należy sprzedać. Jest dobra koniunktura. Aby działania podjęć rada powinna zaakceptować przedstawione zamierzenia.

Radny Henryk Sobczak – zaproponował „ Rada akceptuje tok prywatyzacji spółki Torkonstal”

Andzej Gerczycki Dyrektor „Torkonstalu” – firma na dzień dzisiejszy  przynosi zyski.W ubiegłym roku załoga wypracowała ok. 130 tyś zł zysku. W roku bieżącym w sierpniu zysk wynosił ok. 180 tyś zł. Firma produkuje drobne elementy. Musi nastąpić produkcja elementów bardziej złożonych bo wówczas tylko firma może się rozwijać . Sprzedaż całości firmy jest dobra drogą. Na dzień dzisiejszy firma jest nie dofinansowana. Na rynku szybko zmieniają się trendy produkcyjne, firma została wyprowadzona z długów i powinna zostać sprzedana.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

„za” przyjęciem toku prywatyzacji PPU „Torkonstal” określonego w pkt. 1-3 wniosku głosowało 15 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.

Stanowisko Rady Miejskiej dot: toku prywatyzacji PPU „Torkonstal” stanowi zał. nr.53


P k t . 10

Projekt uchwały w spr: zaopiniowania projektu.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/485/2005 w spr: zaopiniowania projektu.

- Uchwała stanowi zał. nr.54

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości. 
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/486/2005 zmieniającą uchwałę w spr: wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości.      

- Uchwała stanowi zał. nr.55

Projekt uchwały w spr: zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/487/2005 w spr: zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.

- Uchwała stanowi zał. nr.56

Projekt uchwały w spr: zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały glosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/488/2005 w spr: zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych .

- Uchwała stanowi zał. nr.57

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
 
Radny St. Hawron – Komendant Policji sugerował , aby przy monitoringu byli na stale zatrudnieni pracownicy .

Radny Henryk Sobczak – sprawę tę powinni załatwić Komendant Policji i Starosta.

Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła – 10 tyś zł przekazane na system bezpieczeństwa powinno dać efekt końcowy.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XLI/489/2005 zmieniającą uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

- Uchwała stanowi zał. nr.58


P k t . 11
 
Radny Jan Roszkowski – wnioskował o uchylenie uchwały Nr XLVIII/355/98 w spr: pierwszeństwa w nabywaniu lokali..

Radny Janusz Romaniuk – uważa,że przy zmianie zasad sprzedaży lokali użytkowych należy się zastanowić , czy to jest właściwe działanie.

„za” przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego J. Roszkowskiego głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było, „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.
Radny Jan Roszkowski – czy będzie remontowany budynek na ul. Klasztornej w którym mieści się cukiernia.

Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła – z właścicielem budynku przy ul. Klasztornej były prowadzone rozmowy dot: remont budynku lecz nie przyniosły efektu.

Radna Janina Stanisz – uważa, że należy utwardzić plac parkingowy na przeciw Sądu.

    Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XLI sesji. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 15.oo. protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi Prudnika. Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi zał. do protokołu.

Protokołowała 
Jolanta Wróblewska 

                                                                       
Przewodniczący
R a d y  M i e j s k i e j w Prudniku
Jacek Szczepański     


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu Nr XLI_2005.part7.rar (rozmiar 978,53 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-14 08:46:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XLI_2005.part6.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-14 08:44:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XLI_2005.part5.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-14 08:39:57, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XLI_2005.part4.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-14 08:37:56, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XLI_2005.part3.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-10 13:02:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XLI_2005.part2.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-10 12:58:42, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XLI_2005.part1.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-10 12:55:11, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1186
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40