Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
40 - Protokół nr XL z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-11-02 11:03:14, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XL
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
31 sierpnia 2005r.

Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Ryszard Kwiatkowski
2. Jacek Szczepański
/Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Marek Radom Sekretarz Gminy, Naczelnicy Wydz, Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2 i 3/

P k t . 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XL sesji, powitał radnych , zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczy 19 radnych.
Następnie  poinformował, że radni otrzymali zmieniony druk projektu uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy na 2005r. Ponadto Burmistrz wnioskuje o ujęcie w porządku obrad projektów uchwał w spr:
-wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków na dofinansowanie  zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej „ ( druk nr 417b),
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków na zadanie pn. „Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach”( druk nr 417c),
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik
      ( druk nr 439)
Ponadto wpłynął od radnych wniosek dot: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”  Miejskiemu Klubowi Sportowemu Pogoń Prudnik – sekcja piłki nożnej – stanowi zał. nr 4

Wnioskodawcy wycofali się z zapisu „sekcji piłki nożnej” – radni otrzymali  stosowny projekt  ( druk nr 438)    

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 417 b – głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada projekt uchwały wprowadziła do porządku obrad.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 417 c – głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały druk nr 439 głosowało 18 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.
„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu  uchwały druk nr 439 głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Rada minutą ciszy uczciła pamięć Pani Franciszki Dydy radnej I kadencji oraz Pana Zbigniewa Szafrana radnego II kadencji . 

        

 

                                                    Porządek obrad XL sesji

1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVIII i XXXIX sesji.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Gospodarka finansowa :
- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półr. 2005r.
Podjęcie uchwał  w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik,
- zmian w budżecie – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zmian w budżecie – w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW ,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Woj.Opolskie,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków na dofinansowanie zadania „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podst. Nr 3,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika dla pieszych – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej na 40 w miejscowości Łąka Prudnicka.,
- stanowiska RM w spr: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PTBS.
7.Gospodarowanie mieniem komunalnym – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia części nieruchomości,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia części nieruchomości,
- zbycia nieruchomości nie zabudowanej,
- obciążenia nieruchomości gruntowej,
- zamiany nieruchomości nie zabudowanej,
- zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

8.Podjęcie uchwał w spr:
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik,
- propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych,
- propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych,
- zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej,
- zarządzenia wyborów sołtysa,
- nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
- nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
- nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”,
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia statutów sołectw.

9.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.  

Radny Franciszek Fejdych – odczytał oświadczenie RM z okazji rocznicy 25 - lecia „Solidarności” – stanowi zał. nr.5
„za” przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.     
„za” przyjęciem protokołu z XXXIX sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2

Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał.nr. 5
Ponadto poinformował, że  procedura przetargowa odnośnie zbiornika retencyjnego w Ścinawie  się przeciąga, grunty pod jego budowę głównie będzie sprzedawała Spółdzielnia Produkcyjna w Piorunkowicach.  Inwestorem jest WZIR a nie Burmistrz Korfantowa. Utworzenie płatnych parkingów w mieście jest słuszne .
W związku z artykułem w NTO  pt. Propozycja mało kusząca” prosił o ustosunkowanie się Dyrektora ZWiK i Dyrektora ZEC.

Radny Franciszek Fejdych – uważa,że Burmistrz robi sobie największą kampanię.

Radny Julian Serafin – nie walczy z Burmistrzem ale o coś min. grunty przy ul. Wiejskiej.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – uważa,że jest to wyraźna kampania wyborcza Pana J. Serafina

Stanisław Waszczykowski Z-ca Dyrektora ZWiK przedstawił  opinię w spr: możliwości oczyszczania miejskich ścieków komunalnych na zakładowej oczyszczalni ścieków ZPB „Frotex” stwierdzając ,że nie ma żadnych technicznych i ekonomicznych przesłanek, które uzasadniałyby przekazanie do oczyszczanie miejskich ścieków komunalnych na zakładową oczyszczalnię ZPB „Frotex”. Możliwa natomiast do rozważenia i logiczna jest sytuacja odwrotna tzn. że ścieki zakładowe zostaną skierowane do oczyszczania na miejska oczyszczalnię ścieków, ponieważ nieopodal zakładu na ul. Ogrodowej biegnie główny kolektor kanalizacyjny . Działania kierownictwa ZPB „Frotex” powinny naszym zdaniem pójść w tym kierunku, a ich efekt będzie korzystny dla wszystkich stron – pełny teks wystąpienia stanowi zał. nr. 6

Stanisław Polasz Z-ca Dyrektora d/s Technicznych ZEC – stwierdził, że realna analiza techniczno – ekonomiczna istniejącego systemu cieplnego miasta Prudnika w oparciu o ciepłownie ZEC wskazuje na brak jakichkolwiek przesłanek na zastępowanie zmodernizowanego , pewnego i ekologicznego źródła ciepła z ZEC Prudnik przez przestarzałą uciążliwą i awaryjną elektrociepłownię ZPB Frotex SA – pełny tekst wystąpienia stanowi zał. nr 7  

Radny Julian serafin – czy dokonano w ZEC wymiany starych kotłów na kotły ekologiczne.

Stanisław Polasz – kotły są zmodernizowane i nisko emisyjne. Zawartość uciążliwych substancji w spalinach jest niska. Po dokonanej w 2003r. modernizacji 2 kotłów są zachowane normy.

Radny Jan Roszkowski – zaproponował przyjęcie informacji przedstawionej przez ZEC i ZWiK i potraktowanie tematu jako wyczerpany.

Radni uwag nie wnieśli.


    
P k t . 3

Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawił Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła – stanowi zał. nr.8

Radny Julian Serafin – czy została rozpoczęta procedura związania z przejęciem budynku „Białego Domu „ zgodnie z uchwałą rady.

Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła – jeszcze nie , ale będzie.


P k t . 4

Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XXXVIII i XXXIX sesji przedstawili : Z-ca Burmistrza  Zdzisław Pikuła, Naczelnik Wydz. IK Józefa Ćwierz, Dyrektor ZBK Anna Zakaszewska, Dyrektor GZOiW Edward Sąkól – stanowią załączniku do protokołów.

Radny Radosław Roszkowski – wnioskował o umieszczanie informacji o przetargach na zewnątrz budynku urzędu.
Poruszył także sprawę realizacji uchwały dot; wytyczenia tras rowerowych . Podjęte do chwili obecnej działania uważa za niepoważne, nie zwołano ekspertów, członkowie komisji nie widzieli koncepcji. Koncepcja przedstawiona przez urząd nie obejmuje tras za obszarem miasta.

Z-ca Burmistrza – nie należy opracowywać koncepcji, których realizacja jest niemożliwa.

Radny Franciszek Fejdych – w maju br. poruszył sprawę zatoczki w Niemysłowicach, było zapewnienie Burmistrza ,że jest to drobna sprawa. Obecnie jest sierpień – sprawa jest nadal nie załatwiona, ponadto w jednej sprawie są udzielone dwie różne odpowiedzi.

Z-ca Burmistrz Z.Pukuła – poinformował,że sprawa utknęła w Wojewódzkim Zarządzie Dróg.

Józefa Cwierz Naczelnik Wydz.IK-  długo trwało ustalenie właściciela terenu. Okazało sie ,że teren jest własnością  Nysy.

Radny Julian Serefin – złożył 4 wnioski – udzielone odpowiedzi są pustymi słowami. Nie wie,  czy Burmistrz go nie rozumie. Oczekuje właściwych odpowiedzi.

Radny Stanisław Hawron-    w styczniu br. złożył wniosek dot: uruchomienia przystanku autobusowego na ul. Powstańców, w lutym otrzymał pismo ,że sprawa została przedłożona Dyrekcji Dróg. Co dalej dzieje się z wnioskiem.

P k  t. 5

Interpelacje zgłosili radni.

Radny Jan Roszkowski
- dotyczy kanalizacji sanitarnej Łąka Prudnicka – Moszczanka
1. czy było okazanie projektu technicznego w terenie i jakie były uwagi co do projektowanej trasy rurociągów.
2. czy jest właściwie zagęszczane podłoże pod układane rury kanalizacyjne.
3. czy są robione próby szczelności.
4. czy są robione powykonawcze pomiary geodezyjne.
5. kto kontroluje roboty i jak często są pobyty inspektora nadzoru na budowie.
6. czy prowadzone są na bieżąco zapisy w dzienniku budowy o kontrolach.
7. czy prowadzone są protokoły z odbioru robót  zanikających.

/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr.9/

- dlaczego dotychczas Pan Burmistrz nie rozwiązał umowy o pracę z panem Józefem Kordeckim, który ukończył 66 lat i już dawno powinien pójść na emeryturę. Czy posiada on jakieś wysokie kwalifikacje niezbędne dla naszej gminy czy też chodzi tu o jego działalność polityczną i zbliżające się wybory samorządowe. Jak długo podatnicy będą utrzymywali zbędnych pracowników w tut. Urzędzie Miejskim.
/ interpelacja stanowi zał. nr.10/

interpelacja kierowana do Przewodniczącego Rady
- Jako pracodawca powinien Pan dopilnować aby Pan Burmistrz mógł odpocząć wykorzystując należny urlop wypoczynkowy. Dlaczego nie udziela Pan urlopu Panu Burmistrzowi  pomimo tego że, należy mu się obecnie 50 dni urlopu.Czyżby chodziło o wypłatę ekwiwalentu za urlop na koniec kadencji jak to miało miejsce w 2002r.
Pan Burmistrz może śmiało korzystać z urlopu gdyż ma kompetentnego zastępcę.
/ interpelacja stanowi zał. nr.11/

Radny Edward Mazur
- jak zostały rozliczone koszty wjazdu i wyjazdu dla właścicieli garaży znajdujących się na wykonanym podwórzy przejazdowym z tyłu il. Dąbrowskiego wykonanym przez ZUK P-k. Ilu właścicieli garaży do chwili obecnej nie zapłaciło należnych zobowiązań.  
/ interpelacja stanowi zał. nr.12 /

Radny Stanisław Hawron

- kiedy zostanie ostatecznie zrealizowana odpowiedź Pana Burmistrza na interpelację związaną z montażem poręczy przy schodach ul. Kr. Jadwigi. Wykonanie w/w poręczy miało nastąpić do końca I półr./ 2005r.

/ interpelacja stanowi zał. nr. 13  /

Radny Radosław Roszkowski
- w ciągu ostatnich lata usunięto kilka słupów ogłoszeniowych w mieście. Obecnie jest kampania wyborcza, gdzie zatem komitety wyborcze maja przyklejać swoje afisze. Konieczne jest też zarządzenie zabraniające wieszania więcej niż np. 2 plakatów na 1 słupie.
Czy planowane jest ustawienie słupów ogłoszeniowych np. na ul. Kościuszki (obok Urzędu Skarbowego) czy przy ul. Nyskiej.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 14/

- czy w gospodarowaniu gminnym zasobem lokalów użytkowych stosowana jest praktyka przetargów na wysokość stawki czynszu. Jest to o tyle istotne, że najemcy korzystają następnie z prawa pierwokupu zajmowanych lokali bez konieczności przeprowadzania przetargów, co dla gminy jest niekorzystne.

/ interpelacja stanowi zał. nr.15/

Radny Mariusz Półchłopek

- w jakiej wysokości za rok 2004 wpłynęły do budżetu naszej gminy środki finansowe z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholi i od wartości obrotów przedsiębiorców . Chodzi o sumę środków tj, tych , które zasiliły fundusz antyalkoholowy w 2004r. oraz tych, które przeszły w nadwyżkę budżetową i w efekcie zostały rozdysponowane na inne zadania, co jest moim zdaniem nieprawidłowością i w przyszłości nie powinno nieć miejsca.
Jakie są wpływy do budżetu z pozwoleń na sprzedaż alkoholi i od wartości jej obrotów za I półr. 2005r. i czy nie należy zwiększyć już na dzień dzisiejszy wydatków na działalność antyalkoholową , ponieważ prawdopodobnie brakuje już na podstawowe zadania z tego zakresu.
/ interpelacja stanowi zał. nr.16/

-co Gmina Prudnik do tej pory uczyniła w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Nyska na terenie wsi Ścinawa Nyska i Piorunkowice, który mógłby w przyszłości również pełnić funkcje rekreacyjną i turystyczną dla mieszkańców Gminy Prudnik i Korfantów. Przypomnę, że prudnicka rada Miejska w kwietniu 1993r. wystąpiła po raz pierwszy, z tą zresztą bardzo słuszną z wiadomych względów inicjatywą.  Drugi raz temat powrócił po obrady Rady Miejskiej w styczniu bieżącego  roku , kiedy wystąpiono z wnioskiem do Województwa Opolskiego o przystąpienie przez Województwo do budowy tego zbiornika, jako inwestycji wojewódzkiej realizowanej przez Gminę Korfantów i Prudnik.
Otrzymałem poważne sygnały, że oprócz wymienionych wyżej działań z naszej strony zrobiono niewiele.Aby skonkrestyzować to zadanie należy przede wszystkim opracować nowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice, czego jek mi wiadomo jeszcze nie zrobiono.W jakim zatem terminie           zostanie opracowny plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich, uwzględniajacy oczywiście powyższą inwestycję.
Dodam, że partycypacja naszej gminy w kosztach budowy zbiornika najprawdopodobniej ograniczałby się jedynie do kosztu wykonania dokumentacji technicznej i to tylko jej części.

/ interpelacja stanowi zał. nr.17/

Radny Franciszek Fejdych

- dot: wykorzystania przez GZOiW środków przeznaczonych z Funduszu Antyalkoholowego na prowadzenie działalności trenerskiej przez nauczycieli w klubach  prowadzących drużyny dziecięce i młodzieżowe. Ile środków wykorzystano i jakie działania zrealizowano.

/ interpelacja stanowi zał. nr.18/

Radny Mariusz Wicherek

dot; patrolowania w ramach mozliwości przez Straż Miejską drogi transportu rolnego Łąka Prudnicka – Szybowice. Wymieniona droga zamienia się  w dzikie wysypisko.

/ interpelacja stanowi zał. nr.19/

Radny Leszek Piasecki

- na kiedy planuje się remont ul. Stromej a jeżeli nie to dlaczego.

/ interpelacja stanowi zał nr .20/

- jakie są zamierzenia gminy z dziedzinie edukacji do roku 2010.


/ interpelacja stanowi zał. nr.21/

- kiedy zostanie opracowany raport o stanie kultury oraz strategia jej rozwoju do 2010r.

/ interpelacja stanowi zał nr.22 /

- kiedy zostanie opracowany Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i co zrobiono w naszej gminie dla niepełnosprawnych w latach 2001 – 2005 by osoby te mogły korzystać z równych szans.

/ interpelacja stanowi zał. nr.23/

 

 

Wnioski zgłosili radni :


Edward Mazur
- dot: przystąpienia Gminy Prudnik do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania wsi Piorunkowice
/ wniosek stanowi zał. nr.24/

Radny Franciszek Fejdych
- dot: przedstawienia Radzie Miejskiej planu działań na rok 2005/06  zmierzającego do zapobiegania powstania dzikich wysypisk śmieci i likwidacji już istniejących.
/ wniosek stanowi zał. nr.25/

Radny Radosław Roszkowski

- dot: likwidacji dziur przy ul. Szkolnej w Łące Prudnickiej. Zwracają się o to z prośbą mieszkańcy wsi.
/ wniosek stanowi zał. nr.26/

Radny Jan Mokrzycki
- dot: ustalenia strefy płatnego parkowania w okolicy Parku a także Rynku pozwoli to na bardziej elastyczne wykorzystanie miejsc parkowania.
/ wniosek stanowi zał. nr.27/

- dot: poszerzenia dróg w Łące Prudnickiej tj. ul. Topolowej w części oraz drogi łączącej ul. Sportową z ul. Topolową.

/ wniosek stanowi zał. nr.28/

Radny Stanisław Hawron
- w imienu Komisji Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Budownictwa wnioskuje: w pierwszej kolejności powinne być realizowane te zadania , które zostały ujęte w budżecie , a w przypadku wprowadzenia zadań dodatkowych realizować je według przyjętej kolejności bez wprowadzania następnych.

/ wniosek stanowi zał. nr.29/

Radny Julian Serafin

- dot: dokonania przeglądu obiektów budowlanych np. Młyńska, Batorego zgodnie z art.64 Prawa Budowlanego.
/ wniosek stanowi zał. nr.30/

- dot: wymiany bramki na placu rekreacyjnym w Parku.
/ wniosek stanowi zał. nr.31/

- czy istnieje mozliwość ...( treść wniosku jest niezrozumiała) – stanowi zał. nr...
 


P k t . 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półr. 2005r.

Radny Stanisław Hawron – dot: remontu zaplecza podwórka przy ul. Dąbrowskiego . Z czego powstała różnica ok. 24-25 tyś zł.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – zakres zadania się zmienił , część środków na zadanie przeszło z ul. Szkolnej.

Radny Jan Roszkowski – wykonana nawierzchnia przy siedzibie „Tygodnika Prudnickiego” jest pochyła i podtapia budynek.

Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła – wyjaśnił, przy siedzibie „Tygodnika Prudnickiego” została wykonana nawierzchnia w sposób umożliwiający odprowadzenie wody.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 16 radnych  „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półr. 2005r. – stanowi zał. nr.32

Projekt uchwały w spr; zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.

Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz – przedstawiła projekt zmian w budżecie informując:
Zwiększa się budżet po stronie dochodów w dziale 600 w § 6298 – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 128 411,87 zł. i w § 6299 – środki budżetu państwa o kwotę 17 121,58 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 145 533,45 zł na zadanie pn. „rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap I ulice : Tkacka, Sobieskiego, Batorego. Zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem aneksu nr 1 do umowy z dnia 9 maja 2005r.   o dofinansowanie projektu na w/w zadanie.
Zwiększa się dochody w dziale 756 w § 0310 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 321 000,00 zł oraz w § 0330 z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 343,00 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 6 900,00 zł na wykonanie oznakowania poziomego ulic Piastowska, Zamkowa oraz placu parkingu przy ul. Kościuszki.
Zwiększa się budżet po stronie wydatków w dziale 700 rozdz. 70001 o kwotę 214.591,00 zł w związku z dotacją dla ZBK na :
- remont elewacji wraz z balkonami budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Klasztornej 8 – 104 088,00 zł,
- remont elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Klasztornej 10 –
       46 262,00 zł
- remont elewacji i budynku dachu budynku komunalnego przy ul. Klasztornej 14 –
 23 109,00 zł,
- remont nawierzchni podwórka : Parkowa nr 8, D   Dąbrowskiego – Kościuszki nr 17 – 17 132,00 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej nr 1,2 , 3 pomiędzy Legionów, a ul. Włoską 24.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące a dziale 750 rozdz. 75095 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na X Targi Przedsiębiorczości i rzemiosła INTER- REGION. Zwiększa się dochody w dziale 801 w § 6330 o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji z Kontraktu Wojewódzkiego i jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie pn. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku  o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne.
Zmniejsza się w dziale 801 rozdz 80101 wydatki bieżące o kwotę 108 047,00 zł w budżecie Publicznej Szkoły Podst. w Moszczance z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Szkoły Stowarzyszeniowej w Łące Prudnickiej.

W związku z prowadzeniem od dnia 18.07. 2005r. dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku zwiększa się w dziale 852 rozdz. 85219 wydatki bieżące o kwotę 7 243,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 757,00 zł na zadania pn. Zakup oprogramowania”
Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 23 000,00 zł na zadania „Budowa Centrum Targowego w Prudniku”
Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 51 852,00 zł na zadanie pn. „Roboty remontowe w WDK w Łące Prudnickiej” w kwocie 44 074,00 zł oraz w związku z dotacją dla POK na dofinansowanie wymiany zagranicznej i obchodów 15 – lecia partnerstwa Prudnik – Northeim w kwocie 2 598,00 zł na remonty instalacji odgromowej i elektrycznej w placówkach wiejskich w kwocie 5 180,00 zł
Zwiększa się budżet w dziale 852 po stronie dochodów z tytułu dotacji z UW i jednocześnie po stronie wydatków w rozdz. 85212 o kwotę 3 605,00 zł na zakup kserokopiarki.

Radny Stanisław Hawron – wnioskował o wykreślenie z projektu uchwały kwoty 23 tyś.zł przeznaczonej na urządzenie Centrum Targowego.
Ponadto  zapytał, kiedy będzie wykonana nawierzchnia na ul. Sowińskiego.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – z przedstawicielami Targowiska były prowadzone rozmowy, została przedstawiona koncepcja,  wątpliwości budziła tylko wysokość odpłatności za wynajęcie boksu. Urządzeniem targowiska zajęła by się gmina, jest to zadanie gminy. Ostatnio centra handlowe powstały w Nysie i Kędzierzynie – Koźlu i Nysie. O wysokości kosztów będziemy rozmawiać wówczas gdy będzie opracowana dokumentacja i kosztorys. Planowane jest utworzenie 60 stanowisk handlowych , planowany koszt ok. 1.200 000,00 zł Koszt rzeczywisty zostanie ustalony w drodze przetargu.

Radny Julian Serefin – poinformował,że został upoważniony przez kupców z targowiska o przeniesienia sprawy targowiska na sesje wrześniową i ponowne zorganizowanie spotkanie z Burmistrzem.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – dlaczego kupcy bezpośrednio nie skierowali sprawy do Burmistrza.

Radny Franciszek Fejdych – nie do przyjęcia jest tryb wprowadzenie na sesje sprawy urządzenia Centrum Targowego. Ma wiele wątpliwości dot: zagospodarowania terenu. Jest to centrum miasta i może być kilka koncepcji zagospodarowania. Uważa, że sprawę należy przenieść na kolejną sesję.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – bałagan na targowisku należy uporządkować. W urzędzie były prowadzone rozmowy z przedstawicielami targowiska.

Radny Franciszek Fejdych -  nikt nie robi prywatnych wycieczek , jest to sesja Rady Miejskiej . Protestuje przeciwko trybowi wprowadzenia sprawy na sesję. Radni są ludźmi poważnymi i dzisiaj maja decydować o zadaniach inwestycyjnych wykonywanych przez gminę.

Radny Jan Roszkowski – komisja Budżetu wstępnie zaakceptowała pomysł, ale niema właściwej koncepcji np. gdzie będą parkowały samochody dostawcze. Rada powinna znać szczegółowe rozwiązania .

Radny Julian Serafi – reprezentuje wyborców i przekazuje od nich informacje na sesjach. Ponadto w ich imieniu prosił o przesunięcie sprawy targowiska na sesję wrześniową.

Radny Stanisław Hawron – uważa, że w Prudniku powoli wykańcza się ludzi. Projekt dot: targowiska był właściwy w sytuacji gdy nie było Lidla. Dzisiaj na targowisku jest wegetacja. Zmieniły się warunki ekonomiczne , dlaczego mamy zbudować w obrębie Rynku „cudaka” za wiele pieniędzy. Za trzy lata tego typu handel może nie funkcjonować. Komisja Budownictwa nie miała przedstawionej żadnej informacji nt. budowy Centrum Targowego. 
 
„za”  wykreśleniem kwoty 23 tyś zł przeznaczonych w projekcie uchwały na zadanie „Budowa Centrum Targowego w Prudniku „ głosowało 11 radnych „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada wycofała 23 tyś zł z zadania „Budowa Centrum Targowego w Prudniku”

Radny Stanisław Hawron – czy będzie wykonana nawierzchni ul. Sowińskiego .

Burmistrz Zenon Kowalczyk – nawierzchnie na drogach wewnętrznych będą wykonywane, będzie także wykonana nawierzchnia na ul. Sowińskiego.

Radny Franciszek Fejdych – zwrócił uwagę ,że nie jest przestrzegana  procedura, w pierwszej kolejności wykonywane jest zadanie a następnie rada podejmuje decyzje przykładem jest nawierzchnia drogi ul. Włoskiej.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – jeżeli będziecie mi przeszkadzać to nic nie będą robił.

Radny Franciszek Fejdych prosił o prowadzenie sesji tak , aby radnych nie obrażać.

Radny Jan Roszkowski – chodzi o uliczki łączące się z ulicą Włoską. Nawierzchnię na ul. Żołnierskiej należy dokończyć.
Opinie komisji stanowią zał. nr.33
Radni dalszych uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/439/2005 w spr; zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.

- Uchwała stanowi zał. nr.34

Projekt uchwały w spr : zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/440/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r. – wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr.35

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

Radny Franciszek Fejdych – czy decyzja na dobudowę Parku Miejskiego już zapadła.
Skąd będą pochodziły środki. Czy jest to zadanie inwestycyjne. Czy jest opracowany harmonogram realizacji zadania.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – aby opracować harmonogram należy mieć dokumentację, kosztorys. Gmina w chwili obecnej środków nie posiada.  Dokumentacja ma być w listopadzie br. Środki w 75% można pozyskać z dotacji. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana.

Radny Jan Roszkowski – środki na wykonanie dokumentacji w wys. 80 tyś zł. można zabezpieczyć w GFOŚ. Jeżeli zadanie zostanie przeniesione do inwestycji to należy rozpocząć jego wykonanie. Dokumentacja ma być wykonana i na to są środki.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – zadanie do inwestycji wieloletnich zostanie wprowadzone wówczas gdy będzie projekt i środki finansowe.

Radny Julian Serafin – nie będzie można pozyskać środków gdy nie będzie dokumentacji . Prosił o zaakceptowanie projektu uchwały.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/441/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r. – w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr.36

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach celem zaopiniowania przez komisje rady projektów uchwał druk nr 417 b , 417 c, 438 i 439

Po wznowieniu obrad rada przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku „
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/442/2005 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Unowocześnienie bazy Dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku „

- Uchwała stanowi zał. nr.37
 

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie  wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania p. „Budowa chodnika dla pieszych – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka”

„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/443/2005 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „In blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych – ścieżki turystycznej przy drodze krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka”
 
- Uchwała stanowi zał. nr.38

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach „

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/444/2005 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja z rozbudową Centrum 
 Sportowego w Niemysłowicach „

- Uchwała stanowi zał. nr. 39


Stanowisko Rady Miejskiej w spr: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” przyjęciem stanowiska głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
nie było.

Rada Miejska podjęła  stanowisko w spr: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – stanowi zał. nr.40

 
P k t . 7.

- Opinie komisji stanowią zał. nr.33

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/445/2005 w spr: zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.41

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/446/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.42

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości.

Radny Jan Roszkowski – uważa, że przetarg na grunt powinien być ograniczony tylko do mieszkańców . Wnioskował o wprowadzenie stosownego zapisu w § 1 projektu uchwały.

Krystyna Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – potwierdziła ,że przetarg będzie ograniczony do mieszkańców, jeżeli wolą rady będzie wprowadzenie takiego zapisu w projekcie uchwały to przeszkód niema.

Radny Stanisław Hawron – jak wygląda sprawa kanalizacji.

Krystyna Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – poinformowała , kanalizacja powinna być wybudowana na koszt ZWiK , gmina powinna także utworzyć drogę dojazdową.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
Przewodniczący rady poinformował,że w § 1projektu uchwały  winne   być dodane wyrazy „ustny ograniczony” 
„za” przyjęciem uchwały wraz z zgłoszonym wnioskiem dot: zapisu § 1 projektu uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/447/2005 w spr; zbycia części nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.43

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/448/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.44

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości.
Radny Jan Roszkowski – wnioskował o wprowadzenie w § 1 projektu uchwały wyrazów „ustny ograniczony”

„za” podjęciem uchwały wraz z zgłoszonym wnioskiem głosowało 17 radnych , głosów „przeciw ‘ i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/449/2005 w spr: zbycia części nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr.45

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XL/450/2005 w spr: zbycia nieruchomości nie zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.46

Projekt uchwały w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/451/2005 w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.47

Projekt uchwały w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/452/2005 w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanych.

- Uchwała stanowi zał. nr.48

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
Radni uwag nie wnieśli.
 „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/453/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.49

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych. 
 Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/454/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

- Uchwała stanowi zał. nr .50

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się”nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/455/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.
 
- Uchwała stanowi zał. nr.51

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/456/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych.

- Uchwała stanowi zał. nr.52

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się”
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/457/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej i obciążenia nieruchomości gruntowej.

- Uchwała stanowi zał. nr.53
 


 
P k t . 8

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik.

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było .
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/458/2005 zmieniającą  uchwałę w spr: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik.  

- Uchwała stanowi zał. nr.54

Projekt uchwały w spr: propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/ 459/2005 w spr: propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.

- Uchwała stanowi zał. nr.55

Projekt uchwały w spr: propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych. 
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/460/2005 w spr: propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.

- Uchwała stanowi  zał. nr.56

Projekt uchwały w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/461/2005 w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

- Uchwała stanowi zał. nr.57

Projekt uchwały w spr: zarządzenia wyborów sołtysa.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/462/2005 w spr: zarządzenia wyborów sołtysa.

- Uchwała stanowi zał. nr.58

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XL/463/2005 w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

- Uchwała stanowi zał. nr. 59

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/464/2005 w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”
- Uchwała stanowi zał. nr.60

Projekt uchwały w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

Przewodniczący Rady poinformował, że o przyznanie odznaki wnioskuje grupa radnych , wniosek dot: przyznania odznaki dla Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” jest zgodny z treścią projektu uchwały.

 

Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/465/2005 w spr: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”

- Uchwała stanowi zał. nr.61

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XL/466/2005 zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr.62
     

P k t . 9

Przewodniczący Rady przedstawił następujące pisma skierowane do Rady Miejskiej :
- Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy ZEC w Prudniku dot: odwołania Dyrektora Zarządu Spółki – zał. nr.63
- pismo właścicieli garaży przy ul. Żołnierskiej dot: remontu dróg – zał. nr.64

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XL  sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporządzono w 2-ch egz. oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.
Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.oo i zakończyło o godz. 14.oo

Protokołowała                                                                         Jolanta Wróblewska                                                                                  

Przewodniczący
Rady  Miejskiej  w  Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part16.rar (rozmiar 485,17 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 14:02:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part15.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 14:00:41, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part14.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:58:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part13.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:55:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part12.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:53:20, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part11.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:51:34, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part10.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:49:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part09.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:47:52, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part08.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:46:13, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part07.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:44:18, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part06.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:35:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part05.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:33:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part04.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:31:53, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part03.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:30:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part02.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:28:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu nr XL_2005.part01.exe (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-11-17 13:27:14, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1273
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40