Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
450 - Uchwała Rady Miejskiej nr XL/450/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-09-08 13:09:58, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr  XL/450/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 31 sierpnia 2005r

w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§  1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości nie
zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 9 – obręb Prudnik – numerami
pomiarowymi 2021/143 i 1094/143 o łącznej powierzchni 0,1084 ha.

§  2

Traci moc uchwała Nr XXXVII/416/2005 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 maja 2005r w sprawie zbycia części nieruchomości.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 488
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40