Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
39 - Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-09-08 10:56:27, dokument aktualny]


Protokół Nr XXXIX
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 2 sierpnia 2005r.

 

 

Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyło 19 radnych.

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni.

1.Irena Maczuga – Szkopek

2.Leszek Piasecki

/ Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1/

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Zenon Kowalczyk, Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Prezes ZPB „Frotex” Stanisław Wedler.

 

P k  t . 1

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXXIX sesji , powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczy 19 radnych.

Następnie poinformował, że sesja została zwołana na wniosek grupy radnych – wniosek stanowi zał. nr 2

Przedstawił pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot: uchylenia uchwały Nr XXXVIII/425/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca br. – stanowi zał. nr 2

 

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 

„za” wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w spr: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego głosowało 19 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.

 

 

                                                   Porządek obrad XXXIX sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały w spr: nabycia nieruchomości.
 3. Podjęcie uchwały w spr: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Komunikaty i zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

P k t . 2

 

Projekt uchwały w spr: nabycia nieruchomości.

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – wyjaśnił, odbyło się spotkanie Burmistrza z radnymi na którym zostały przedstawione racje obu stron w zakresie nabycia hali jak i budynku „Białego Domu „ od Frotexu w zamian za zaległości  podatkowe.

 

Radny Julian Serafin – cytując wycinek prasowy dot: posiadania przez Burmistrza kompetencji w zakresie samodzielnego umarzania długów , zapytał, czy Burmistrz nadal podtrzymuje swoje stanowisko.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk  - „tak” , lecz  do dzisiaj są wątpliwości prawne . Brak jest odpowiedzi na pismo skierowane do Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego . W skierowanym piśmie prosiliśmy o zajęcie stanowiska ,czy może to być w formie decyzji administracyjnej czy uchwały rady.  Uchwała jest niezbędna do sporządzenia aktu notarialnego.

 

Radny Julian Serafin – wątpliwości się rodzą na gruncie prawnym , art. 18 ustawy o samorządzie gminnym stanowi ,że wymagana jest zgoda rady. Jeżeli jest to  kompetencja Burmistrza było by to naruszenie prawa.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – przedstawiony projekt uchwały przez grupę radnych moim zdaniem należy rozpatrywać w nieco szerszym aspekcie niż zaprezentowane w uzasadnieniu uchwały. Może narazić gminę na konsekwencje , których chcieliśmy uniknąć przy projekcie dotyczącym przejęcia hali na sesji w miesiącu czerwcu. Przypomnę, że wtedy najpierw określiliśmy drogę dojścia do przejęcia nieruchomości , aby następnie krok po kroku sfinalizować jej przejęcie. Przypomnę ,że odrzuciliście Państwo moją propozycję uznając ,że najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie Domu Włókniarza od ZPB Frotex S.A w zamian za zaległości podatkowe określone we wcześniejszych wnioskach , a nie hali , która dzierżawiona jest przez Coroplast od Frotexu.

Po sesji czerwcowej wszyscy Radni otrzymali od Zarządu ZPB Frotex propozycję przejęcia nieruchomości , którą zaproponowała grupa radnych , a mianowicie Domu Włókniarza.

W tym miejscu muszę przypomnieć ,że Gmina wcześniej czyniła starania związane z nabyciem tej nieruchomości , a rozmowy były tak dalece zaawansowane ,że ustalono nawet cenę za jaka Gmina mogłaby ja nabyć od Frotexu. Wychodząc wtedy z taką propozycją do Zarządu Spółki miałem świadomość, że wartość historyczna i architektoniczna tej nieruchomości jest bardzo ważna dla naszego miasta, a przede wszystkim dla jego historii. Już wtedy miałem świadomość ,że obiekt ten wymaga remontu i to remontu  znaczącego. W planie  miał zostać tam przeniesiony Dom Kultury, a zwolnione obiekty przy ul. Mickiewicza miała zająć Biblioteka Miejska. Należy zauważyć ,że w sytuacji planowanych zmian funkcjonalnych również ten budynek musiałby przejść remont dostosowujący go do nowych funkcji. Całe przedsięwzięcie miała spiąć sprzedaż zabytkowych kamieniczek przy Placu Zamkowym, czyli dotychczasowego obiektu biblioteki. Poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej chcieliśmy rozeznać, czy są osoby zainteresowane nabyciem tej nieruchomości , niestety nikt nie odpowiedział na naszą propozycję.

Dziś po kilku latach wracając do tego tematu powinniśmy najpierw przeanalizować , czy nadal występuje potrzeba przejęcia tej nieruchomości – choć używam cały czas pojęcia przejęcia nieruchomości to myślę, że mają Państwo świadomość , że tak de facto w jakiej formie by to nie było Gmina kupuje tą nieruchomości od Frotexu – należy zastanowić się , czy poprzez jej nabyciem Gmina nie pozyska ciężaru, który będzie zmuszona utrzymywać i remontować. zauważmy, że lada dzień do zagospodarowania będzie obiekt szkoły Nr 2, który w centrum miasta nie może pozostać bez gospodarza, jak np. feralny obiekt hotelu w Rynku. Również Urząd nie będzie pączkował w nieskończoność , gdyż już na dzień dzisiejszy moglibyśmy śmiało opuścić Ratusz – pracuje tam 3 pracowników USC , a w pięciu pokojach w urzędzie przy ul. Kościuszki pracuje kilkunastu pracowników Urzędu Statystycznego, a to oznacza ,że miejsca dla samej administracji gminnej mamy wystarczającą ilość w tym budynku. Właściwie można przewidzieć ,że powinniśmy zawęzić bazę lokalową zmniejszając koszty, a nasze działanie jest zupełnie inne.

Zanim podejmą Państwo tą decyzję proponuję , aby najpierw zastanowić się jaką działalność będziemy prowadzić w przejętej nieruchomości. Następnie należy zauważyć koszty, jakie towarzyszyć będą tej decyzji . a przede wszystkim te które związane są z koniecznym remontem. Osobiście uważam, że ta inwestycja z przeznaczeniem dla Prudnickiego Ośrodka Kultury będzie miała negatywny wpływ na działalność innych jednostek gminnych.

Nie mylę się chyba ,że w dniu wczorajszym otrzymaliście Państwo pismo Zarządu ZPB Frotex  dot: proponowanego przejęcia nieruchomości. Znacie Państwo już dokładnie intencje wnioskodawcy, a ja mówiąc szczerze nie wiem jakie rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące dla dla Spółki.

Proszę przy podjęciu decyzji mieć świadomość, że ZPB Frotex odwołał się od mojej decyzji odmawiającej umorzenia podatku, Samorządowe Kolegium odwoławcze przesłało akta sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi podatkowemu, czyli Burmistrzowi Prudnika.

Jeśli nie jest to Państwu obojętne proszę o wzięcie pod uwagę również mojej opinii, którą wyrażałem już z tego miejsca wielokrotnie. Powtórzę jeszcze raz, że najrozsądniejszym wyjściem na obecną chwilę jest przejęcie w ramach ordynacji podatkowej, czyli na wniosek podatnika hal dzierżawionych od ZPB Frotex przez Spółkę Coroplast.

Proponuję rzeczywistą dyskusję z przedstawicielami Coroplastu i poznanie ich stanowiska w tej sprawie.

Proponuję , aby w dniu dzisiejszym nie głosować projektu uchwały grupy radnych , a decyzję tą odłożyć ostatecznie do końca września , a w tym czasie:

1.Doprowadzić do spotkania radnych z Zarządem Spółki Coroplast w celu poznania strategii Spółki dotyczącej działalności w Prudniku oraz ewentualnych postanowień przyszłej umowy dzierżawy nieruchomości od Gminy.

2.Zlecić zewnętrzną opinię prawną dotyczącą zgodności planowanej transakcji z zadaniami własnymi gminy.

W przypadku negatywnych wyników dot: pkt. 1 i 2 :

1.Opracować plan ewentualnego zagospodarowania i wykorzystania Domu Włókniarza

2.Ustalić szacunkowy koszt remontu nieruchomości w tym dostosowania jej do planowanej funkcji,

3.Ustalić sposób zagospodarowania zwolnionych obiektów w tym budynku po bibliotece i po szkole Nr 2.

Jak zauważyliście Państwo przedstawiam pewną alternatywę , która wychodzi naprzeciw obu projektom. Proponuję bardzo rozważne przemyślenie przyjętego rozwiązania , gdyż moim zadaniem pochopna decyzja może przynieść więcej szkody niż pożytku. – tekst wystąpienia stanowi zał. nr. 3

 

Stanisław Wedler Prezez Frotexu – pomimo ,że na dzisiejszą sesję nie został zaproszony poprosił o udzielenie głosu.

 

Przew. Rady Henryk Sobczak – zaproponował aby Prezes Frotexu zabrał głos po wypowiedziach radnych, lub wówczas gdy uzna zabranie głosu za zasadne.

 

Radny Julian Serafin – porozumienie zostało zawarte z naruszeniem prawa przez Burmistrza, który w chwili obecnej robi wszystko aby sprawa przeminęła.

Burmistrz na remont hali wydał ok. 80 tyś zł. Przez 3 lata  chciał przejąć budynek „ Domu Włókniarza ” Jako radny nie chce wydawać środków podatników na halę , która w chwili obecnej spełnia swoją rolę.

 

Radny Franciszek Fejdych – na spotkani  radnych z Burmistrzem zostały przedstawione argumentu , lecz dzisiejsza wypowiedź Burmistrza zmusza go do zabrania głosu. W marcu br. Burmistrz otrzymał czas na prowadzenie rozmów z Frotexem i Coroplastem, dzisiaj  wiemy ,że oddalenie uchwały nic nie  zmieni. Pośpiech z przejęciem hali następował ze strony Burmistrza. Posądzanie radnych o pośpiech jest nieporozumieniem . Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o stanie technicznym hali , która także będzie musiała być remontowana. Ponadto należy zdać sobie pytanie ,czy nie będziemy remontować hali prywatnej firmie. Pomysł radnych jest kompromisowy , pozwala Frotexowi prosperować natomiast Gmina przejęty Budynek „Domu Włókniarza” może wykorzystać na zadania własne. Ma nadzieje ,że radni z podjęcia tej decyzji się nie wycofają. Na remont budynku można pozyskać środki z funduszy unijnych.

 

Radny Edward Mazur – spotkał się z informacjami ,że w Prudniku popełnia się dużo błędów, bo rada jest słaba i decyzje musi podejmować Burmistrz. Radni muszą podjąć odważną decyzję. Dom Włókniarza jest perełką  tego miasta. Na remont obiektów zabytkowych można pozyskać  środki z funduszy unijnych.

 

Radny Jan Mokrzycki – hala została wyremontowana  za ok. 85 tyś.zł. Budynek „ Domu Włókniarza” wymaga remontu. Frotex nie prowadził bieżącej konserwacji budynku. Zapytał kiedy Frotex przystąpi do bieżącej konserwacji obiektu.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – prosił aby radny J. Serafin nikogo nie oskarżał , kto inny o tym zadecyduje czym się kierował przy podpisywaniu porozumienia . W chwili obecnej w Coroplaście pracuje ok. 400 osób , jak się będziemy tłumaczyć gdy nie będzie firmy. Kilka miesięcy wstecz radny F.Fejdych nie chciał słyszeć o udzieleniu pomocy Frotexowi, nawet straszył doniesieniem do Prokuratury. Dzisiaj radny zmienił swoje stanowisko. Czy macie dokumenty dot: przejęcia budynku , czy jest wycena , czy jest określony stan techniczny .      

Na dzień dzisiejszy za remont hali odpowiada Frotex. Prosił o podjęcie rozważnej decyzji. Nie ta rada i ten Burmistrz będą zabezpieczać środki na remont. Musi być stosowna dokumentacja. Trudno też zaplanować ,czy gmina będzie posiadała 1  lub 2 mln.zł. na remont Domu Włókniarza.

 

Radny Franciszek Fejdych – straszenie  Prokuratorem dot: przyszłych decyzji a nie zaszłych. Pewne warunki miały być spełnione , a nie są. Dla niego miejsca pracę są też bardzo ważne, ale nie powinny być one tematem spektaklu.

 

Radny Julian Serafin – Radca Prawny UM wydał opinię, stwierdzając ,że zostało naruszone prawo. Opinia radcy jest z 6 czerwca , natomiast porozumienie zostało podpisane 5 czerwca.

 

Stanisław Wedler Prezes ZPB Frotex – rozmawiamy o dużych kosztach , gmina może ponieść duże konsekwencje. Burmistrz nie poinformował, że Sąd Okręgowy w Opolu uchylił postanowienie Sądu z Prudnika nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd Okręgowy stwierdził, że jest to umowa cywilno – prawna i powinna być  rozpatrywana na drodze cywilnej. Wyrok ten otwiera drogę dochodzenia roszczenia na drodze cywilnej. Należy także rozpatrzyć tryb wydania decyzji administracyjnej.

Budynek „Domu Włókniarza” jest użytkowany na bieżąco, odbywają się tam przyjęcia weselne , koło Łowieckie organizuje spotkania. Na bieżąco są także prowadzone remonty. Niema zagrożenia co do funkcjonowania Coroplastu. Pan Burmistrz delegował Naczelnika Wydz. do koordynacji remontu hali . Operat wyceny budynku „Domu Włókniarza” wynosi 1mln.700 tyś.zł . Dlaczego Pan Burmistrz nie zlecił wyceny budynku. Hala od „Domu Włókniarza” bardzo się różni , na remont budynku można pozyskać środki unijne. Przedstawiając halę wypełniał wolę Burmistrza. Chciałby rozwiązać problem , czy Burmistrz spotkał się z przedstawicielami Coroplastu. We Frotexie jest zatrudnionych 650 osób, regularnie od 3 lata starają się wypełniać zobowiązania podatkowe. Corplast przynosi ok. 300 tyś podatku natomiast Frotex ok. 2 mln. zł. Ilekroć rozpoczynaliśmy rozmowy nie dochodziły one do końca. Rozmawialiśmy o przekazaniu Domu Włókniarza, zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Panie Burmistrzu mężczyznę poznaje się po tym jak kończy a nie jak zaczyna.

 

Radny Edward Mazur – prosił aby na tej sali nie były przekazywane nieprawdziwe informacje dot: zagrożeń w Coroplaście. Zagrożenie może być ale ze strony tego co o nim mówi. 

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – Prezes Wedler tworzy fikcje ,że jest sojusznikiem miasta , chce odzyskać zwrot kosztów i sprzedać halę Coroplastowi.Frotex nie płaci podatków od momentu podpisania porozumienia. Sąd Okręgowy ponownie kieruje rozpatrzenie sprawy do I instancji. Hala została wyremontowana w zakresie prawa budowlanego  tj. instalacji , pokrycia dachowego. Roboty zlecił Frotex bo są to jego obiekty, sąd na pewno weźmie to pod uwagę.

 

Radny Julian Serafin – wnioskował o odczytanie przez Przewodniczącego Rady Projektu uchwały w spr: nabycia nieruchomości wniesionego przez grupę radnych.

 

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – odczytał projekt uchwały, radni uwag nie wnieśli.

 

„za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , „przeciw” głosowało 5 radnych , głosów „wstrzymujących się” nie było.

 

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIX/437/2005 nabycia nieruchomości.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr.4

 

 

 

 

P k t. 3

 

Projekt uchwały w spr: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 

Radni uwag nie wnieśli.

„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIX/438/2005 w spr: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 

-         Uchwała stanowi zał. nr. 5

 

 

 

 

P k t . 4

 

Interpelacje zgłosili radni:

 

Radny Radosław Roszkowski

-         jak wygląda realizacja uchwały RM w spr: opracowania przez Gminę koncepcji tras rowerowych – stanowi zał. nr 6

-         czy w planowanym wkrótce remoncie ul. Sobieskiego wzięto pod uwagę pas ruchu dla rowerów – stanowi zał. nr 7

 

Radny Stefan Hajducki

-         co władze Gminy Prudnik zamierzają zrobić z budynkiem Szkoły Ekonomicznej przy ul. Prążyńskiej -  pełny tekst stanowi zał. nr. 8

 

 

Radny Jan Roszkowski

-         jak przebiega realizacja zadania inwestycyjnego „ kanalizacja sanitarna w Łące Prudnickiej i Moszczance „ Kiedy przekazano plac budowy, kiedy wykonawca rozpoczął roboty budowlane. – pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr. 9

-         jak realizowana jest wymiana instalacji gazowej w komunalnych budynkach mieszkalnych. – pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 10

 

Radny Ryszard Kwiatkowski

-         na ul. K. Miarki wykonano „pozorowane chodniki”  zabierając na ich lokalizację tereny od mieszkańców. Od wieli mieszkańców uzyskał informację ,że nadal płacą podatki za grunty przekazane pod chodnik.- pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 11

 

 

Radny Stefan Hajducki – zgłosił wniosek dot:

ustawienia na Placu Wolności tabliczkę o treści” nie wyprowadzać psów, które zanieczyszczają trawę i psują estetykę tego placu” – stanowi zał. nr. 12

 

Radna Janina Stanisz – poruszyła problem wycinki drzew.

 

Burmistrz Zenon Kowalczyk – trasy rowerowe nie są najważniejsze w mieście. Odnośnie kanalizacji poinformował, że wykonawca rozpoczął prace na ul. B.Komorowskiego . Po przeprowadzonych rozmowach z wykonawcą nie zachodzi obawa niedotrzymania 16 miesięcznego cyklu inwestycji.

 

 

 

P k t. 5

 

   Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zakomunikował zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Prudniku. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.oo i zakończyło o godz. 15.oo

Protokół sporządzono w 2 egz. , oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego , drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.

Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi zał. do protokołu.

 

Protokołowała                                                                         

Jolanta Wróblewska      

                                                   

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu XXXIX_2005.part2.rar (rozmiar 1 415,40 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-09-09 08:28:46, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu XXXIX_2005.part1.exe (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-09-09 08:18:31, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1244
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40