Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
423 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/423/2005 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowej pożyczki
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-07-07 08:14:44, dokument aktualny]


Uchwała  Nr XXXVIII/423/2005
Rady  Miejskiej  w  Prudniku
z  dnia 30 czerwca 2004 r.

w  sprawie zaciągnięcia  przez  Gminę  Prudnik długoterminowej pożyczki


         Na  podstawie  art.  18  ust. 2 pkt. 9 litera „c” i art. 58 ust. 1  ustawy  z   dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz  art. 48 ust. 1 pkt. 2 , art. 49 ust. 1  ustawy z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65  poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291), Rada  Miejska  w  Prudniku  uchwala, co  następuje:

§  1

1. Zaciąga  się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w  wysokości 5 000 000,00 zł ( słownie: pięć milionów złotych) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku obejmujących Gminę Prudnik – budowa kanalizacji sanitarnej Prudnik – Łąka Prudnicka – Moszczanka”.
2. Pożyczka będzie zaciągnięta w następujących transzach:
- w 2005 r. –     100 000,00 zł
- w 2006 r. – 4 900 000,00 zł


§  2

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi:
- weksel własny in blanco wystawiony do wysokości zadłużenia z odsetkami wraz z deklaracja wekslową
 - notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji

§  3

Spłata  zaciągniętej pożyczki  nastąpi  w  okresie 10 lat tj. od 2007 do 2016 roku .

 

§  4

Źródłem dochodów, z którego pożyczka zostanie pokryta będą wpływy środków uzyskanych  przez Gminę  z  tytułu udziału w podatku  dochodowym od osób fizycznych w latach 2007 – 2016.


§ 5

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Prudnika.

§  6

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 434
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40