Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
37 - Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-07-06 14:16:33, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XXXVII
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 30 maja 2005r.

Nr 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Jadwiga Harasymowicz
2. Kazimierz Lewandowski
/ Lista obecności stanowi zał. nr 1/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz , Sekretarz Gminy Marek Radom, Naczelnicy Wydziałów, Komendant Powiatowy Policji Edward Bednarski, Dyrektor ZWiK Zbigniew Zioła, Sołtysi wsi.
/lista obecności stanowi zał nr 2 i 3/

P k  t. 1

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXXVII sesji , powitał radnych , zaproszonych gości, stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczy 19 radnych.
Z uwagi na 15 rocznicę pierwszych wyborów do samorządów gminnych. Gmina Prudnik przez minione 15 lat rozwiązała wiele problemów społecznych i infrastrukturalnych. Podziękował wszystkim , którzy poświęcili się dla dobra wspólnoty samorządowej. Wspomniał także o tych , którzy od nas odeszli .- tekst wystąpienia stanowi zał. nr 4

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr:
zbycia części nieruchomości.
„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 16 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Radni otrzymali zmieniony projekt uchwały w spr: zmian w budżecie z uwagi na zabezpieczenie środków na modernizacje boiska sportowego szkoły Podstawowej nr 3 .
Projekt zostanie omówiony przez Skarbnika Gminy.

Radny Julian  Serafin – czy na sesję został zaproszony syndyk PZO.
Przewodniczacy Rady wyjaśnił, że Syndyk został zaproszony na dzisiejszą sesje na godz. 12.oo.
„za” przyjęciem porządku głosowało  16 radnych , głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.

                                                            Porządek obrad XXXVII sesji

1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
2.Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3.odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXVI sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacja Komendy Powiatowej Policji nt. funkcjonowania systemu monitoringu,
Informacja o działalności Straży Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w spr:
- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7.Podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.
- zmian w budżecie – w inwestycjach wieloletnich ,
- zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach ZP0RR,
- zatwierdzenia projektu.
8.Podjęcie uchwał w spr:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dębowiec I”
- zmiany miejscowego planu zgosp. przestrzennego miasta P-ka dot: części terenów po byłej jednostce wojskowej,
- zmiany uchwały w spr: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zag. przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
9.Gospodarowanie mieniem komunalnym – podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości,
- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zbycia nieruchomości lokalowej,
- zamiany części nieruchomości nie zabudowanej,
- zmiany uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej,
- pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jeje z użytkowania,
- wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości.
- zbycia części nieruchomości.

10.Podjęcie uchwał w spr:
- wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance,
- wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły Podstawowej Nr 3,
- zmiany uchwały w spr: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Prudnik.
11.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

P k t. . 2

Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami przedstawił Burmistrz Zenon Kowalczyk – stanowi zał. nr 5

P k  t. 3

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji udzielili : Naczelnik Wydz. Ik. Józefa Ćwierz, Sekretarz Gminy Marek Radom, Naczelnik Wydz. GP Jerzy Stepień, Przewodniczący Rady Henryk Sobczak.

Radny Franciszek Fejdych –pytania nie są zadawanie przypadkowo, udzielona odpowiedź przez Przewodniczącego Rady jest nie w pełni zadawalająca. Niektóre odpowiedzi na interpelacje są udzielane w ciągu 2- ch miesięcy.

Przewodniczący Rady wyjaśnił – jeżeli opinię maja wydać komisje to udzielenie odpowiedzi w przeciągu 2-ch tyg. jest niemożliwe.
 
P k t . 4

Interpelacje zgłosili  radni :

Radny Jacek Szczepański
- dot: wyjaśnienia prawidłowości wypłacania godzin płatnych zastępstw.
/ interpelacja stanowi zał. nr 6/

- w jakim terminie nauczyciele studiujący mogą spodziewać się częściowej refundacji poniesionych kosztów.
/ interpelacja stanowi zał. nr 7/

Radny Jan Roszkowski
- jaka częśc (%) mieszkańców Moszczanki i Łąki Prudnickiej zadeklarowała podłączenie się do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

/ interpelacja stanowi zał. nr 8/

Radny Mariusz Wicherek
- dot: naprawy drogi Niemysłowice – Szybowice oraz przez całe Szybowice.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 9 /
- dot: wyznaczenia miejsca do sprzedaży produktów rolnych dla wszystkich rolników z terenów wiejskich.
/  interpelacja stanowi zał. nr 9a /

Radny Julian Serafin

- dot: uporządkowania terenu w kwadracie ulic A.Krajowej, Traugutta w szczególności praw własności.
/ pełny tekst interpelacji stanowi zał. nr 10/

- uzyskania gruntów przy ul. Wiejskiej i Skowrońskiego pod cmentarz komunalny od ARWSP. Zaplanować w budżecie środki na zakup gruntów przy ul. Wiejskiej na cele inwestycyjne 2005 – 2006
/ interpelacja stanowi zał. nr 11/


Radny Stanisław Hawron
- jak Pan Burmistrz zamierza rozwiązać problem wzajemnego zadłużenia Jednoosobowych Spółek Gminy Prudnik względem siebie.

/ interpelacja stanowi zał. nr 12/

- w jakim procencie wykorzystywana jest obecnie zdolność technologiczna oczyszczalni w stosunku do:
a/ m3 przyjmowanych ścieków,
b/stężenia przyjmowanych ścieków,
c/rodzaju występujących zanieczyszczeń.
/ interpelacja stanowi zał. nr 13 /

- czy w przypadku dodatkowego zrzutu ścieków nadmiernie stężonych ( duża oszczędność wody przez odbiorców0 z rejonów planowanej inwestycji wodno – kanalizacyjnej nie należy przewidzieć modernizacji naszej oczyszczalni. Jeżeli tak, to kiedy i na jaką  przybliżoną wartość)
/ interpelacja stanowi zał. nr 14/

- dlaczego przed rozpatrzeniem informacji z działalności za 2004r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik na sesji marcowej 2005r. nie przedstawiono pisma z dnia 24.02.2005r. dot: stwierdzonych przez Pana Burmistrza nieprawidłowości w funkcjonowaniu w/w spółki.

/ interpelacja stanowi zał. nr 15/

 
Radosław Roszkowski
- czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamierza udzielić mi pisemnej odpowiedzi w 
      sprawie zaproszenia Posła J.Czerwińskiego na sesje RM
/ interpelacja stanowi zał nr 15a/
 
- czy TBS posiada uchwały wszystkich zainteresowanych wspólnot mieszkaniowych z ul. Klasztornej , gdzie planowany jest remont elewacji.

/ interpelacja stanowi zał. nr 16/
- jak przebiega sprawa realizacji tras rowerowych.

Radny Jan Mokrzycki – zgodnie z prawem budowlanym na terenach skanalizowanych nie można budować szamb. odnośnie ścieżek rowerowych proponuje wgląd do planu zagospodarowania w którym są określone ulice na których przewidywane są ścieżki rowerowe.

Radny Franciszek Fejdych
- dot: jednoznacznego określenia sytuacji prawnej Radnego Pana Piaseckiego? Celem pytania jest zamknięcie tematu na sesjach.

/ interpelacja stanowi zał. nr 17/

Wnioski zgłosili radni :

Radny Julian Serafin
- dot: powołania zgodnie z art. 201 prawa upadłościowego Rady Wierzycieli Spółki PZO Primus i PZO
/ wniosek stanowi zał. nr 18/

Radny Jan Roszkowski
- proszę o przekazanie zainteresowanym radnym kopii mapy poglądowej proponowanej kanalizacji sanitarnej w Moszczance i Łące Prudnickiej z tranzytem do Prudnika z zaznaczeniem lokalizacji przepompowni oraz przejść pod rzeką Złoty Potok.
/ wniosek stanowi zał. nr 19/

- w związku z przesunięciem w czasie budowy kanalizacji sanitarnej Prudnik – Niemysłowice  wnioskuje  wykonania kanalizacji na ul. Nyskiej w Prudniku z przjeściem pod terenem kolejowym zgodnie z posiadaną dokumentacją , co umożliwi odprowadzenie ścieków z budynków położonych za wiaduktem kolejowym.
/ wniosek stanowi zał. nr 19a/

Radny Franciszek Fejdych
- dot; rozwiązania problemu potrzeb fizjologicznych turystów, którzy odwiedzają nasze miasto. Proszę o rozpatrzenie możliwości ustawienia stosownych obiektów i oznakowania ich.
Radny uważa,że wieża Woka powinna być oznakowana tablica informacyjną.
 
/ wniosek stanowi zał. nr 20/

Radny Ryszard Kwiatkowski
- dot: folderu „Stop – Prudnik zaprasza” Na mapie i w opisach nie ujęto trzech terenów, które są położone przy ul. Słowiczej tj.
1/ teren pomiędzy rzeką Prudnik a ul. Słowiczą,
2/ teren przy zakręcie ul. Słowiczej,
3/ teren wielohektarowy z bocznica kolejową po byłym Przeds. Produkcji Podkładów Kolejowych .
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 21

- dot: dróg i oświetlenia kompleksu garaży przy ul. Soboty
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 22/

Radny Edward Mazur
- dot; oświetlenia ul. Soboty
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr  23/

Radny Stefan Hajducki
- dot: czyszczenia rowu  ogrodu działkowego przy ul. Dąbrowskiego i Poniatowskiego.
/ pełny tekst wniosku stanowi zał. nr 24/
Radny uważa, że Straż Miejska powinna otrzymać dodatkowy etat.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – uważa, że w pierwszej kolejności należy realizować zadania ujęte w budżecie na zadania nowe w chwili obecnej jest brak środków. W mieście jest kilka nowych ulic po których mieszkańcy chodzą po błocie. np. ul. Bora Komorowskiego czy nowo powstające osiedle. Grunty przy ul. Wiejskiej są własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i można je nabyć w drodze przetargu, inną sprawą są tereny pod cmentarz.

Radny Julian Serafin – uważa,że agencja może sprzedaż grunty do wartości 700 tyś zł..


P k t. 5

Informacja Komendy Powiatowej Policji nt. funkcjonowania systemu monitoringu stanowi zał. nr 25
Informacja o działalności Straży Miejskiej stanowi zał. nr 26

Radny Franciszek Fejdych – czy ustawione fotoradary są własnością Prudnickiej Policji.

Radny Ryszard Kwiatkowski – uważa,że na ul. K. Miarki i Skowrońskiego jest przekraczana prędkość poruszających się pojazdów.

Radny Stanisław Hawron – czy jest prawdą ,że zdjęcia wykonane przez monitoring można sprawdzić  tylko  dobę wstecz. Dlaczego na Rynku jest brak koszy na odchody od psów, czy Straż Miejska w 4 osobowej obsadzie jest wystarczająca  i czy praca od 7.15 do 15.15 jest prawidłowa.

Radny Stafan Hajducki – uważa, kontrola prędkości na ul. Dąbrowskiego powinna sie odbywać 2 razy w ciągu dnia.

Radny Edward Mazur – czy Policja w Prudniku da sobie radę z problemem przedstawionym  w informacji. Na monitoringu trudno jest sprawdzić zdarzenia. Przy wjeździe do miasta powinny być ustawione tablice informujace, że miasto jest monitorowane.

Edward Bednarski Komendant Powiatowy Policji – fotoradary zostały zakupione przez Komendę Powiatową Policji i są udostępniane dla Prudnika. Zostaną wzmożone patrole Policyjne ul. K. Miarki i Skowrońskiego.Środki wydatkowane na monitoring nie są zmarnotrawione, monitoring się sprawdza powoduje ,że Powiat Prudnickie należy do najbezpieczniejszych na Opolszczyźnie. Urządzenia na czas zakupu były nowoczesne, aby obraz był bardziej czytelny należy zakupić nową kamerę . Prosił o wsparcie finansowe. Sytuacje trwające od 1- 2 min. mogą ujść uwadze. Zanieczyszczanie terenów przez psy powinna rozwiązać Straż Miejska. Jest także podpisane porozumienie ze Straża Miejska w zakresie współpracy. Ulica Dąbrowskiego jest objęta szczególnym patrolem policji, lecz nie można zapewnić patrolu 2 – krotnie w ciągu dnia.
Ponownie zwrócił się z prośbą o udzielenie że strony gminy pomocy finansowej z zakupie nowego sprzętu  nagrywajacego.

Przew. Rady Henryk Sobczak – jaki jest los budowy nowej siedziby Komendy Policji.

E. Bednarski Komendant Policji – wyjaśnił, nastąpiły zmiany w projekcie , budynek będzie tańszy i funkcjonalny. Realizacja będzie trwała 4 lata zamiast garaży będzie strzelnica.

L. Trentkiewicz Komendant Straży Miejskiej – działamy w 4 osobowym składzie największe problemy stanową utrzymanie porządku obok posesji, duże problemy występuja także na placach zabaw  , piaskownicach . Będą podejmować kroki zmierzające do karania właścicieli posesji za nie utrzymywanie należytego porządku obok posesji.

Radny Julian Serafin – uważa,że nie należy karać osób prywatnych.

 


P k t. 6

Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodniczący rady przedstawił pismo z dnia 23 maja br. skierowane do ZWiK.

Radny Ryszard Kwiatkowski – jeżeli rada podejmie uchwałę o 5% podwyżce cen wody czy nie będzie dopłat z budżetu gminy. ZWiK złożył wniosek o 10 % podwyżkę cen.

Burmistrz Zenon Kowlaczyk – poinformował,że nie jest zakładana dopłata do cen wody.

Sekretarz Gminy Marek Radom – wyjaśnił ,że zgodnie z ustawą o dofinansowaniu decyduje rada.

Radny Stanisław Hawron – rok wstecz była propozycja podwyżki cen wody o 10% rada wówczas dokonała podwyżki cen o 1% z uwagi  na brak wyliczenia kosztów. Jaka powinna być właściwa podwyżka aby dać możliwość prawidłowego funkcjonowania spółki jednocześnie uwzględniać aspekty społeczne. Temat powraca po roku i sytuacja jest taka sama. Obecnie dowiaduje się ,że od lutego br. prowadzona jest korespondencja w spr: kosztów funkcjonowania pomiędzy Burmistrzem a ZWiK. Dlaczego o tym fakcie radni dowiadują się w maju. Jak właściwie wygląda sytuacja w ZWiK , jaka powinna być podwyżka cen wody. ZWiK generuje amortyzację. Prosił o przedstawienie informacji przez Dyrektora ZWiK.

Sekretarz  Gminy Marek Radom –  pismo z lutego zostało sporządzone na podstawie informacji przedłożonej radnym w lutym br. jako materiał sesyjny. Koszty analizuje Burmistrz. Rada przyjmuje bądź nie cenę wody. Analizy kosztów dokonał audytor.

Radny Stanisław Hawron – w jakiej kondycji jest ZWiK , jaka powinna być podwyżka cen wody.                  

Radny Stefan Hejducki – czy ZWiK proponując 10 % podwyżkę cen wody zadał sobie pytanie o skutki społeczne , czy wzięto pod uwagę 20 % bezrobocie. Czy w ZWiK jest planowana podwyżka płac dla pracowników, czy ZWiK korzysta z środków unijnych na inwestycje.

Radny Jan Roszkowski – odbyły się posiedzenia komisji i tam była analiza kosztów. ZWiK przedstawił propozycje podwyżki cen wody o 10%, Burmistrz natomiast w projekcie  uchwały wnioskuje o 5% podwyżkę. W roku ubiegłym sytuacja była inna Burmistrz w projekcie uchwały przedstawił wyższą stawkę natomiast radni podjęli uchwałę podwyższając cenę o 1%. Należy zastanowić się nad funkcjonowaniem ZWiK na pewno należy wprowadzić
program oszczędnościowy. Uważa ,że należy podjąć uchwałę w wersji przedłożonej przez Burmistrza.      
    
Radny Franciszek Fejdych – w roku ubiegłym jak i obecnie brak jest rzetelnej analizy kalkulacji cen wody i ścieków.  Można  domniemywać, że ZWiK nie potrafi udokumentować 10% podwyżki .  Radni powinni się kierować zaufaniem. Dołączone dokumenty są wynikiem pracy . 5% podwyżka jest kompromisem.
Radny Jacek Szczepański uważa,że pracownicy ZWiK są bardzo dobrze wynagradzani, dlaczego koszty przenosi się na mieszkańców. ZWiK powinien ponosić odpowiedzialność , brać pod uwagę względy społeczne. Akceptuje projekt uchwały dot: pdwyżki cen wody i ścieków o 5%.

Radny Radosław Roszkowski – popiera zdanie radnego Stefana Hajduckiego , wskazał także na znaczącą podwyżkę czynszów.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – jest różnica pomiędzy cena wody a stawkami czynszów.Gmina tworzy dogodne warunki kupna mieszkań, obecnie za 5 % wartość. Uzasadnienie 5% podwyżki jest wskazaniem drogi dla ZWiK. Powinna nastąpić weryfikacja kosztów działalności zakładu, powinno nastąpić wypowiedzenie nielogicznego porozumienia płacowego , które w obecnych czasach jest anachronizmem. Firma generuje straty , natomiast płace są z klucza. Nie powinien nastąpić zakup samochodu za 45 tyś zł bez określenia zwrotu kosztów jego zakupu. Zarząd ZWiK powinien zweryfikować działalność. Ustalona taryfa będzie obowiązywała tylko rok.

Radny Julian Serafin – czy 5 % podwyżka cen wody i ścieków będzie miała wpływ na płynność finansową  zakładu.

Zbigniew Zioła Dyrektor ZWiK – zarząd spółki musi prowadzić działalność zgodnie ze statutem. Majątek jest zagospodarowany prawidłowo, występują koszty niezależne od spółki. Skutki społeczne nie są także obce. Rada ustala cenę wody i ścieków. Przy zwiększeniu dostawy  ścieków oczyszczalnia może pracować bez zakłóceń. Nie przewiduje się zmian płacowych polegających na podwyżce płac. Zarząd ZWiK  realizuje zadania właścicieli. Spółka ma płynność finansową i powinna ja mieć. Mamy także specjalistów od kalkulacji.  

Radny Franciszek Fejdych – uważa,że nie powiedział ,że spółka nie ma pracowników od analiz.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.

„za” podjęciem uchwały głosowało    14 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 400/2005 w spr: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Uchwała stanowi zał. nr 27

P k t. 7

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.

- opinie komisji stanowią zał nr 28

Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy B. Stankiewicz.
Radny Jan Roszkowski – skoro zlikwidowano etat w Obronie Cywilnej to w chwili obecnej w UM powinno być 83,08 etatu, czy to jest prawda.

Sekretarz Gminy M. Radom - chyba tak.
Radni dalszych uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/401/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.

- Uchwała stanowi zał. nr 29

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r- wydatkach na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za”podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/402/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

- Uchwała stanowi zał. nr 30 

Projekt uchwały w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 5 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/403/2005 w spr: zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego.

- Uchwała stanowi zał. nr 31

Projekt uchwały w spr: zatwierdzenia projektu
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/404/2005 w spr: zatwierdzenia projektu.

- Uchwała stanowi zał. nr 32 

P k t . 8

Opinie komisji stanowią zał. nr 28

Projekt uchwały w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dębowiec I”
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/405/2005 w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dębowiec I”

- Uchwała stanowi zał. nr 33

Projekt uchwały w spr: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, dotyczącego części terenów po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/406/2005 w spr: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika dotyczącego części terenów po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr 34

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.

Radny Jan Mokrzycki – czy w chwili obecnej istnieje możliwość rozszerzenia planu.

Jerzy Stępień Naczelnik Wydz. GP – projekt uchwały był opracowany przez biuro „Arplan’ . Zmiany będą dotyczyły terenów ujętych w studium, przepisy nie pozwalają dokonywania wykroczeń poza studium. Inne tereny nie mogą być objęte zmianami . Na zgłoszone wnioski do planu miejscowego zagospodarowania zostanie udzielona odpowiedź każdej zainteresowanej osobie po  rozpatrzeniu.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/407/2005 zmieniającą uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.   

- Uchwała stanowi zał. nr 35

P k t. 9

Opinie komisji stanowią zał. nr 28

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/408/2005 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr 36

 


Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych „przeciw”  głosowało 2 radnych „wstrzymujących się” od głosu nie było.
  
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/409/2005 w spr: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 37

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/410/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 38

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/411/2005 w spr: zbycia nieruchomości lokalowej.

- Uchwała stanowi zał. nr 39

Projekt uchwały w spr: zamiany części nieruchomości nie zabudowanych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/412/2005 w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanych.

- Uchwała stanowi zał. nr 40
 
Projekt zmieniający uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych ,  głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/413/2005 zmieniającą uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr 41

Projekt uchwały w spr:pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z  użytkowania.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 głosów „przeciw” i ‘wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XXXVII/414/2005 w spr: pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania. 

- Uchwała stanowi zał. nr 42

Projekt uchwały w spr: wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/415/2005 w spr: wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr 43

Projekt uchwały w spr: zbycia części nieruchomości.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XXXVII/416/2005 w spr: zbycia części nieruchomości.

- Uchwała stanowi zał. nr 44

P k t. 10

Projekt uchwały w spr: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.

Radny Janusz Romaniuk Przew. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił opinię komisji wnioskując o dokonanie zmian w składzie komisji konkursowej poprzez  zastąpienie Pani Wiesławy Włodowskiego radnym Radosławem Roszkowskim
„za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.
„za” podjęciem uchwały wraz z przyjętym wnioskiem głosowało 18 radnych  , głosów „przeciw’ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/417/2005 w spr: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.

- Uchwała stanowi zał. nr 45

Projekt uchwały w spr: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku.

Radny Janusz Romaniuk przew. Komisji Oświaty,Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił opinię komisji wnioskując o dokonanie zmian w składzie komisji konkursowej poprzez zastąpienie Pani Wiesław Włodowskiej radnym Radosławem Roszkowskim.
„za” przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymujących się” nie było.
Rada wniosek przyjęła.
„za” przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/418/2005 w spr: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Prudnik do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr 46

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad przyznawania  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik.

Radny F.Fejdych Przew. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w imieniu komisji wnioskuje o oddalenie  projektu uchwały i zmianę jeje formy poprzez podwyższenie % stawek inkasa podatków.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – sołtysi wykonują coraz więcej obowiązków , dieta ta jest rekompensatą . Inkaso od zebranych podatków nie zawsze odzwierciedla wkładu pracy sołtysów.

Radna Janina Stanisz  - sołtysi wykonując swoją funkcje poświęcają wiele swego prywatnego czasu.    

Radny Franciszek Fejdych – wyjaśnił,że przedstawił wniosek komisji.

„za” przyjęciem wniosku komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 10 radnych „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada wniosek oddaliła.

„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/419/2005 zmieniającą uchwałę w spr: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr 47

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak  poinformował, że Skarbnik Gminy dostarczyła przed chwilą projekt uchwały w spr; wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadań p.n. „Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia   Prudnika – etap I ulice : Tkacka,Sobieskiego, Batorego”.

Bogusława Stankiewicz  Skarbnik Gminy – na remont ulic Tkacka, Sobieskiego , Batorego została podpisana umowa na dofinansowanie . Musimy się dostosować do wymagań  funduszu . W dniu dzisiejszym okazało się ,że jest niezbędna uchwała rady w spr: zgody na zabezpieczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Dlatego też w chwili obecnej został przedstawiony radnym stosowny projekt uchwały.

Radny Franciszek Fejdych – zwrócił uwagę, że powinna być zachowana procedura zgodna ze statutem Gminy.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak ogłosił przerwę w obradach w celu zaopiniowania projektu uchwały przez poszczególne komisje rady.

Po wznowieniu obrad sesji Przew Rady zgłosił wniosek dot: wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap I ulice :Tkacka,Sobieskiego , Batorego „
„za” wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

Bogusława Stankiewicz Skarbnik Gminy – wyjaśniła, zobowiązanie finansowe Gminy wynikające z wypełnienia weksla, o którym mowa w projekcie uchwały pokryte zostanie wpływami budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Radni dyskusji nie podjęli, z uwagi na odbycie posiedzeń komisji w trakcie sesji.
„za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXVII/420/2005 w spr: wyrażenia zgody na zabezpieczenia  oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz wekslem „in blanco” prawidłowego wydatkowania środków przyznanych przez Województwo Opolskie na dofinansowanie zadania p.n. „Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego „
   
- Uchwała stanowi zał. nr 48


P k t. 11

Przewodniczący Rady  przedstawił pismo Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Prudniku dot: ogłoszenia roku 2005 – rokiem sportu prudnickiego. Pismo zostało skierowane na Komisję Oświaty, Kultury , Zdrowia i Sportu lecz komisja nie zajęła stanowiska. Uważa, za niewłaściwe ustanowienie  w połowie roku kalendarzowego – rokiem sportu. Zaproponował odbycie spotkania Przewodniczący komisji  w celu rozważenia możliwości przyznania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy”       

Radny Franciszek Fejdych pismo zostało złożone w marcu . W maju nie można ustalić roku sportu. Uważa,że przyznanie odznaki zostanie dobrze przyjęte.

Radna Janina Stanisz – wraz z Alicją Zawiślak reprezentowała sołtysów gminy Prudnik na spotkaniu w Parlamencie nt. problemów społecznych. Sołtysi naszej gminy powinni byc dumni z dobrze układającej się współpracy z Burmistrzem i Radą Miejską. Podziękowała także Burmistrzowi za przyznani4e odpisów podatkowych na każdą wieś.
Alicja Zwiślak Sołtys wsi Czyżowice – Wojew. Opolskie reprezentowane było na spotkaniu przez 20 sołtysów . Sprawy wsi w naszej gminie są załatwienie pozytywnie. Senator Kępka stwierdziła, że  władze gminy Prudnik są mądre. Podziękowała w imieniu wszystkich sołtysów.  

Radny Franciszek Fejdych – w trakcie sesji też można wprowadzić do porządku dodatkowo projekt uchwały.

       Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.
Protokół sporządzono w 2-ch egz., oryginał pozostaje w aktach Wydz. Organizacyjnego, drugi egz. przekazany został Burmistrzowi.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska


                                                                          Przewodniczący
Rady  Miejskiej  w  Prudniku
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part09.rar (rozmiar 325,14 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:46:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part08.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:45:11, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part07.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:41:15, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part06.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:36:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part05.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:25:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part04.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:23:01, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part03.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:21:17, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part02.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:19:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXVII_2005.part01.exe (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-07-12 10:17:51, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1530
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40