Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
405 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/405/2005 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Dębowiec I
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-06-15 11:14:43, dokument aktualny]


 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/405/2005

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU  z  dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu górniczego „Dębowiec I”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i  Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5,poz. 42, Nr 14,poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253,  Nr  113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112  ) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703  ) -  Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dębowiec I”  - zwany dalej planem.

 

§ 2

1.      Obszar planu obejmuje  teren  górniczy „Dębowiec I” - w granicach ustalonych decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  i  Leśnictwa nr Bkk 131/MM 1499/97  z dnia 21 stycznia  1997 r. dla odkrywkowej kopalni szarogłazu, eksploatującej złoże „Dębowiec”.

 

2.      Obszar planu administracyjnie zajmuje grunty:

1)      wsi:  Dębowiec i  Łąka Prudnicka w gm. Prudnik

2)      miasta Prudnik. 

 

§ 3

Ustalenia przestrzenne planu są spójne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik, przyjętym uchwałą nr XII/174/99 Rady Miejskiej z dnia 28 października 1999 r.

 

 

 

 

 

§ 4

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest integracja działań podejmowanych na terenie górniczym, zmierzających do:

1)      wykonania uprawnień określonych w koncesji na wydobywanie kopaliny ze         złoża szarogłazu „Dębowiec”

2)      zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego

3)      rekultywacji terenów poeksploatacyjnych

4)      ochrony środowiska naturalnego i kulturowego

5)      zrównoważonego zagospodarowania leśnej i rolniczej przestrzeni produkcyjnej

 

§ 5

1.      W granicach terenów oznaczonych symbolami  PEw, PEt, PO, PZ we wsi Łąka Prudnicka w gminie Prudnik - przeznacza się na cele związane z odkrywkowym wydobywaniem szarogłazów grunty rolne - pastwiska klasy IV o powierzchni 3,6530 ha, objęte zgodą Wojewody Opolskiego nr GGP.III.IS.7711.Pru/2/2001 z dn. 24.12. 2001 r.

 

2.       Grunty rolne klasy V pochodzenia  nieorganicznego, w  granicach terenów oznaczonych symbolami  PEw, PEt, PO, PZ we wsi Łąka Prudnicka, przeznaczone do zainwestowania, o łącznej powierzchni  2,9 ha  nie wymagają uzyskania zgód  na przeznaczenie na cele nierolnicze.

 

3.  Do czasu zrealizowania ustaleń planu, grunty wymienione w ustępach 1- 2  należy użytkować w dotychczasowy sposób.

 

§ 6

1.      Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej   uchwały.

 

2.      Obowiązującymi ustaleniami, określonymi na rysunku planu są linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach   zagospodarowania.

 

3.      Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach a także inne ustalenia wewnątrz granic zakładu górniczego, oznaczone na rysunku planu jako orientacyjne, mogą być korygowane zgodnie z aktualnie obowiązującym projektem zagospodarowania  złoża.

 

§ 7

Określenia i nazwy użyte w planie oznaczają:

1)       teren górniczy - przestrzeń objęta przewidywanymi, szkodliwymi wpływami robót górniczych

2)       obszar górniczy - przestrzeń w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją

3)       koncesja - zezwolenie na wydobywanie kopaliny z określonego złoża, wydane na podstawie przepisu szczególnego

4)       złoże - naturalne nagromadzenie minerałów i skał (kopaliny) o wartości gospodarczej

5)       zakład górniczy - wyodrębniona technicznie i organizacyjnie część przedsiębiorstwa zajmująca się wydobywaniem i przeróbką mechaniczną kopaliny ze złoża, w tym: wyrobiska górnicze, obiekty  budowlane oraz związane z nimi technologicznie urządzenia transportowe, energetyczne, odwodnieniowe i instalacje przeróbcze

6)       odkrywkowe wyrobisko górnicze - wyrobisko powstałe w wyniku wydobywania kopaliny   z powierzchni terenu

7)       obrzeże wyrobiska - pas terenu przylegający bezpośrednio do wyrobiska odkrywkowego,  wyznaczony dla zachowania bezpieczeństwa powszechnego i używany do celów towarzyszących wydobywaniu kopaliny

8)       pas ochronny - część obrzeża wyrobiska, o normowanej szerokości, wyznaczona dla ochrony terenu lub obiektu sąsiadującego z wyrobiskiem

9)       nieużyteczne masy ziemne i skalne - masy ziemne i skalne przemieszczane w związku z eksploatacją złoża kopaliny i jej przerabianiem, w postaci nadkładu, skał płonnych i nieużytecznych składników kopaliny; zagospodarowane według ustaleń planu - nie podlegają przepisom regulującym postępowanie z odpadami

10)   zwałowisko wewnętrzne - zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane wewnątrz wyrobiska odkrywkowego

11)   zwałowisko zewnętrzne - zwałowisko nieużytecznych mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane na powierzchni terenu, poza wyrobiskiem odkrywkowym

12)   projekt zagospodarowania złoża - projekt sporządzony zgodnie z wymaganiami przepisu szczególnego

13)   roboty strzałowe - odspajanie i rozdrabnianie kopaliny przy pomocy materiałów wybuchowych

14)   udarowa fala powietrzna - podmuch wywołany detonacją materiałów wybuchowych

15)   drgania parasejsmiczne - drgania powierzchni ziemi, wywołane robotami strzałowymi, szkodliwe dla budynków

16)   odwadnianie kopalni - czynności zapobiegające zatopieniu wyrobisk górniczych  przez  wody podziemne i opadowe

17)   rekultywacja - przywrócenie terenom przekształconym  postaci użytecznej  przyrodniczo i gospodarczo, w miarę możliwości zgodnej ze stanem poprzednim

18)   przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz Polskie        Normy.

 

 

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 

Rozdział 1

Górnictwo odkrywkowe i rekultywacja

 

§ 8

Na obszarze występowania złoża szarogłazu „Dębowiec”, w okresie jego eksploatacji, ustala się następujące tereny funkcjonalne oraz zasady kształtowania i zagospo-darowania przestrzeni:

 

1.      PE, PEw, PEt - tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki mechanicznej kopalin w istniejących i projektowanych wyrobiskach górniczych, oraz obiektów i urządzeń towarzyszących - transportu technologicznego,  energetycznych, odwadniających administracyjnych i socjalnych :

1)           sposób i kolejność eksploatacji złoża dostosować do wymagań koncesji i ustaleń projektu zagospodarowania złoża

2)           wydobywanie kopaliny poza granicami obecnie udokumentowanego złoża i obszaru górniczego warunkuje się rozpoznaniem zasobów perspektywicznych i odpowiednią zmianą koncesji według wymagań przepisu szczególnego

3)           z uwagi na dużą zwięzłość kopaliny dopuszcza się stosowanie robót strzałowych do jej wydobywania ze złoża

4)           odwadnianie złoża i odprowadzanie lub wykorzystanie wód pochodzących z odwadniania kopalni - na warunkach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym, wydanym przez właściwy organ

5)           nieużyteczne masy ziemne i skalne składować na zwałowiskach wewnętrznych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami PE i PEt; dopuszcza się tworzenie tymczasowych zwałowisk zewnętrznych o wysokości nie przekraczającej 6 m nad powierzchnię terenu

6)           glebę z gruntów rolnych przejmowanych dla potrzeb kopalni zwałować na odrębnych zwałowiskach tymczasowych lub wykorzystywać ją do bieżących prac rekultywacyjnych

7)           wysokość wierzchowiny zwałowisk wewnętrznych - co najmniej 1,0 m powyżej prognozowanego lustra wody w planowanym zbiorniku na terenie PEw, o którym mowa w § 10 pkt 3 lit. c

8)           nachylenie skarp końcowych wyrobisk górniczych i zwałowisk powinno zapewniać ich trwałą stabilność z pozostawieniem półek międzypiętrowych, wynikających z technologii robót górniczych

9)           nowe i przebudowywane obiekty budowlane kopalni i instalacje zakładu przeróbki mechanicznej szarogłazu nie powinny być wyższe niż  6 m, chyba że wymagają tego uzasadnione potrzeby technologiczne

10)       zaleca się przeniesienie agresywnych krajobrazowo instalacji, służących do przeróbki mechanicznej szarogłazu, do wyrobisk górniczych w których zakończono wydobywanie kopaliny

11)       w konstrukcji budynków i instalacji przemysłowych stosować rozwiązania zapewniające odpowiednią odporność na skutki górniczych robót strzałowych,  o których mowa w § 9

12)       zakazuje się realizacji budynków i obiektów infrastrukturalnych nie związanych z działalnością zakładu górniczego "Dębowiec".

 

2.      PZ, PO - obrzeża istniejących i planowanych odkrywkowych wyrobisk górniczych:

1)         szerokość obrzeży nie powinna być mniejsza niż minimalna szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, określona w przepisie szczególnym:

a.      od wszelkich terenów nienależących do zakładu górniczego - 6 m

b.      od użytków leśnych - równa docelowej wysokości  drzew

c.      od obiektów budownictwa powszechnego i  publicznych dróg kołowych - 10 m

d.      od napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych - równa wysokości słupów,  nie mniejsza niż 10 m

e.      od linii kablowych, rurociągów i kanałów podziemnych - równa podwójnej głębokości posadowienia plus 6 m

2)           dopuszcza się :

a.      zdejmowanie i  zwałowanie nadkładu na zwałowiskach tymczasowych o wysokości nie większej niż 6 m

b.      lokalizację dróg transportu technologicznego oraz  niezbędnych urządzeń związanych z działalnością zakładu górniczego "Dębowiec"

c.      wtórną eksploatację, przemieszczanie i likwidację istniejących zwałowisk zewnętrznych nieużytecznych mas ziemnych i skalnych

3)           zakazuje się tworzenia nowych zwałowisk zewnętrznych z wyjątkiem tymczasowych

4)           ustalenia § 8 ust. 1, 6, 8 i 12 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

Ustala się zasady zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w związku  z zagrożeniami, powodowanymi przez górnicze roboty strzałowe,  na terenach ogólnie dostępnych, poza granicami zakładu górniczego :

 

1.      Roboty strzałowe należy prowadzić w taki sposób, aby zasięgi stref zagrożenia:

-         rozrzutu odłamków skalnych

-         udarowej fali powietrznej

-         drgań parasejsmicznych  szkodliwych dla budynków

uwzględniały istniejące i planowane zagospodarowanie oraz nie przekraczały       granic terenu górniczego.

 

2.      Odstrzały  ograniczyć do maksymalnie  3  stałych pór  w ciągu dnia.

 

3.      Czas odpalania ładunków materiałów wybuchowych  oraz objaśnienie sygnałów ostrzegawczych należy podać do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicach informacyjnych, umieszczonych przy drogach  i  innych  dojściach do obszaru zagrożenia.

 

4.      Odcinki dróg publicznych, przebiegających w obszarze zagrożenia należy wyłączać z ruchu na czas przeprowadzania robót strzałowych.

 

5.      Zasady bezpiecznego prowadzenia robót górniczych, w tym strzałowych, w granicach zakładu górniczego określają przepisy szczególne.

 

§ 10

Ustala się kierunki i zasady rekultywacji terenów przekształconych działalnością górniczą i przemysłową w obszarze planu:

1)         na terenie oznaczonym symbolem PE (wierzchowina planowanego zwałowiska wewnętrznego):

a)      kierunek rekultywacji - leśny

b)      orientacyjna wysokość bezwzględna + 345 m npm

c)      odsłonięcia skalne o wartości poznawczej na końcowych skarpach wyrobisk – pozostawić do ukształtowania rzeźby i rozwoju  okrywy roślinnej w drodze procesów naturalnych

d)      docelowy skład gatunkowy zalesień dostosować do warunków siedliskowych i roślinności naturalnej obszaru planu

2)         na terenie oznaczonym symbolem PEt (wierzchowina planowanego zwałowiska wewnętrznego):

a)     kierunek rekultywacji i zagospodarowania - turystyczny, jako element obsługi ruchu turystycznego w strefie granicznej Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" (parking z biwakiem, camping, pole namiotowe i.t.p.)

b)     powierzchnia zieleni towarzyszącej powinna stanowić nie mniej niż 30% terenu

c)     ustalenia punktu 1 lit b i c stosuje się odpowiednio 

3)         na terenach oznaczonych symbolem PEw (wyrobiska odkrywkowe nie przeznaczone do wewnętrznego zwałowania) :

a)     kierunek rekultywacji - wodny

b)     planowana funkcja zbiornika wodnego - retencyjna, krajobrazowa, przyrodnicza (zwiększenie bioróżnorodności), przeciwpożarowa (punkt czerpania wody), hodowlana (w zakresie ograniczonym do zarybień dla odłowów wędkarskich)

c)     orientacyjny poziom lustra wody w planowanym zbiorniku - + 344 m npm, odpowiadający wysokości przelewu do istniejącego rurociągu grawitacyjnego, odprowadzającego wody kopalniane

d)     skarpy podwodne przyszłego zbiornika od strony zwałowisk wewnętrznych na terenach PE i PEt kształtować z minimalnym spadkiem dla umożliwienia rozwoju roślinności przybrzeżnej i powstania tarlisk ryb

e)     wokół przyszłego zbiornika wodnego, na wysokości ok. 1 m powyżej linii wodnej ukształtować półkę skalną o szerokości nie mniejszej niż 2 m, zapewniającą spełnienie warunków bezpieczeństwa i dostępności akwenu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych i poznawczych

4)         na terenach oznaczonych symbolem PZ (obrzeża wyrobisk górniczych - pasy ochronne i istniejące zwałowiska mas ziemnych i skalnych): kierunek rekultywacji – leśny, skład gatunkowy zalesień dostosować do warunków siedliskowych i roślinności naturalnej obszaru planu

5)         na terenach oznaczonych symbolem PO (obrzeża wyrobisk górniczych - pasy ochronne):  kierunek rekultywacji – zieleń niska i krzewiasta.

 

 

 

Rozdział 2 

  Komunikacja i infrastruktura techniczna

 

§ 11

1.      Obsługę komunikacyjną obszaru planu zapewniają drogi kołowe :

 

1)         KZ - droga publiczna, powiatowa nr 1616 O, relacji Prudnik - Pokrzywna, klasy Z (zbiorcza),

2)         KD - drogi publiczne, gminne, klasy D (dojazdowe)

3)         KW - drogi wewnętrzne (niepubliczne - leśne, zakładowe, rolnicze)  

 

2.      W zakresie  komunikacji drogowej plan ustala następujące zmiany stanu istniejącego:

 

1)         remonty i modernizacje drogi powiatowej KZ, zmierzające do uzyskania parametrów ustalonej klasy, normowanych przepisem  szczególnym

2)         budowę i remonty nawierzchni twardej w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych KD do kopalni szarogłazu "Dębowiec"

3)         wyznaczenie nowej drogi wewnętrznej KW o szerokości w istniejących  liniach rozgraniczających - 10 m, niezbędnej dla utrzymania dostępności gruntów rolnych, odciętych przez planowane powiększenie terenów eksploatacji odkrywkowej kopalin PEw.

 

3.      Plan wyznacza kierunki dostępności komunikacyjnej terenów planowanej rekultywacji leśnej i zagospodarowania turystycznego PE i PEt, ograniczonych skarpami wyrobisk poeksploatacyjnych.

 

§ 12

1.      Ustala się zasady obsługi obszaru zakładu górniczego "Dębowiec" w zakresie infrastruktury technicznej:

 

2.      Zaopatrzenie w wodę:

1)         pitną oraz dla celów socjalnych - z zakładowego zbiornika, uzupełnianego wodą dowożoną ze stacji wodociągowej w Prudniku; docelowo przewiduje się włączenie zakładu "Dębowiec" do planowanego wodociągu Prudnik - Dębowiec - Wieszczyna

2)         do celów technologicznych i ochrony przeciwpożarowej - z istniejącego systemu odwadniania kopalni  "Dębowiec".

3.      Odprowadzenie ścieków i wód kopalnianych :

1)          ścieków bytowo-gospodarczych - do zakładowego, bezodpływowego zbiornika,  z okresowym odwozem do oczyszczalni w Prudniku

2)         wód deszczowych i pochodzących z pompowni odwadniającej kopalnię szarogłazu „Dębowiec” - grawitacyjnym kolektorem podziemnym, oznaczonym symbolem Kd 500 do Potoku Dębowieckiego, płynącego poza obszarem planu.

 

4.      Zaopatrzenie w energię elektryczną - odczepem z istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV relacji GPZ Prudnik - Dębowiec, oznaczonej symbolem EE 15 kV, za pośrednictwem kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV (ET), znajdującej się na terenie zakładu górniczego "Dębowiec".

 

4.      Zaopatrzenie w energię cieplną - z kotłowni zakładowej, zaleca się stosowanie wysokosprawnych, niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami gazowymi  i olejowymi.

 

§ 13

1.      Przewody podziemne sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych  oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich napięć i telekomunikacyjne - należy prowadzić w  pasach  rozgraniczenia  dróg - na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

 

2.      Dopuszcza się przeprowadzenie przewodów wymienionych w ust. 1, przez nieruchomości gruntowe sąsiadujące z drogami, jeżeli wymagają tego lokalne warunki; dotyczy to także urządzeń i przewodów służących odwadnianiu złoża szarogłazu „Dębowiec”  oraz  monitorowaniu stanu wód podziemnych.

 

§ 14

1.      W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się:

1)       magazynowanie odpadów komunalnych w kontenerach i pojemnikach dostarczanych przez  służby komunalne

2)       wywóz odpadów komunalnych na składowisko lub do spalarni odpadów - wyznaczonych w  gminnym planie gospodarki odpadami

 

2. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne (z wyjątkiem komunalnych) -  według decyzji właściwych organów.

 

 

Rozdział 3

 Rolnicza i leśna  przestrzeń produkcyjna

 

 

§ 15

1.      Plan ustala obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej :   R – użytki rolne

 

2.      Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)         należy zachować podstawową funkcję terenów z możliwością zmiany rodzaju i charakteru upraw

2)         dopuszcza się budowę pojedyńczych obiektów służących produkcji rolnej, z wyłączeniem gruntów rolnych klas I - IV oraz z uwzględnieniem ograniczeń i zagrożeń powodowanych przez górnicze roboty strzałowe o których mowa w § 9

3)         dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz urządzeń im towarzyszących, w tym urządzeń i przewodów służących odwadnianiu złoża wapieni „Dębowiec”  i monitorowaniu stanu wód podziemnych

4)         dopuszcza  się wprowadzanie pojedyńczych i szpalerowych zadrzewień i zakrzewień  śródpolnych - nie zmieniających podstawowej funkcji terenu.

 

§ 16

1.      Plan ustala obszary leśnej przestrzeni produkcyjnej:

1)         LS  -  lasy o funkcji gospodarczej

2)         LZ  - tereny zalesień  gruntów rolnych; dopuszcza się zalesianie także innych gruntów rolnych klasy V i VI bez potrzeby zmiany ustaleń planu.

 

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

1)         skład gatunkowy planowanych zalesień dostosować do warunków siedliskowych i roślinności potencjalnej  obszaru planu

2)         użytkowanie terenów LS i LZ powinno być zgodne z zasadami hodowli lasu i realizowane według planów urządzenia lasu

3)         dopuszcza się budowę urządzeń i obiektów służących gospodarce leśnej z uwzględnieniem ograniczeń i zagrożeń powodowanych przez górnicze roboty strzałowe o których mowa w § 9.

 

 

Rozdział 4

Ochrona środowiska naturalnego i kulturowego

 

 

§ 17

1.      Na całym obszarze planu zakazuje się:

1)         lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko dla których zawsze wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko

2)         rolniczego wykorzystania osadów ściekowych oraz ścieków, zakaz nie dotyczy gnojówki,  stosowanej okresowo, bez użycia deszczowni ścieków

3)         wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych

4)         składowania odpadów;  zgodnie z przepisem szczególnym nie zalicza się do odpadów nieużytecznych mas ziemnych i skalnych oraz tymczasowo zwałowanej gleby, o których mowa w § 7 pkt 9 i w § 8. 

 

2.      Powierzchnie  zagrożone zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do gruntu i wód podziemnych należy uszczelnić i zabezpieczyć przed spływem zanieczyszczeń na tereny przyległe.

 

3.      W technologii robót górniczych i mechanicznej przeróbki kopalin należy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające zanieczyszczenia powietrza i wód, emisję hałasu i niekorzystny wpływ na krajobraz.

 

4.      Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których właściwy organ może stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, pod  warunkiem :

1)       zgodności charakteru przedsięwzięcia  z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu

2)       pozytywnego wyniku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami przepisu szczególnego.

 

§ 18

Zobowiązuje się podmiot posiadający koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża szarogłazu "Dębowiec" do prowadzenia okresowego monitoringu zmian fizycznych i chemicznych wód podziemnych, zachodzących pod wpływem eksploatacji i odwadniania złoża; badania należy przeprowadzać w istniejącej sieci piezometrów obserwacyjnych, w zakresie i z częstotliwością ustalonymi w decyzji właściwego organu, wydanej na podstawie przepisu szczególnego.

 

§ 19

Po zakończeniu eksploatacji złoża "Dębowiec" zaleca się poddanie prawnej ochronie - jako stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej - odsłonięć  zdeformowanych tektonicznie szarogłazów i łupków dolnego karbonu (kulmu) o których mowa w § 10 pkt 1 lit c, stanowiących fragment t.zw. formacji skalnej hornobeneszowskiej, występującej w Polsce tylko w części Gór Opawskich.

 

§ 20

1.      Na terenach wydobywania i przeróbki mechanicznej szarogłazu, oznaczonych symbolami PE, PEw, PEt, PO, PZ obowiązują ograniczenia w zakresie dopuszczalnego natężenia hałasu, przewidziane w przepisie szczególnym dla środowiska pracy.

 

2.      Na obszarze planu nie wyznacza się terenów na których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, z zastrzeżeniem że hałas emitowany z terenów wymienionych w ust. 1 nie może przekraczać poziomów dopuszczalnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, sąsiadujących z obszarem planu.

 

§ 21

1.      Plan wskazuje obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej na mocy przepisu szczególnego, znajdujące się w granicach administracyjnych m. Prudnika w oddziale leśnym nr 140 :

1)         stanowisko archeologiczne B (grodzisko średniowieczne), wpisane do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod nr A-1104/99

2)         stanowisko archeologiczne C (grodzisko średniowieczne), wpisane do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod nr A-1105/99.

 

2.      Ze względu na położenie złoża „Dębowiec” w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wymienionych w ust. 1, należy z wyprzedzeniem powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminach i zakresie przewidywanych robót ziemnych,  związanych ze zdejmowaniem nadkładu.

 

3.      W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych w trakcie prac górniczych i robót ziemnych należy powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i urząd gminy oraz podporządkować się ich zaleceniom.

 

§ 22

1.      Wschodnia część obszaru planu leży w granicach Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie", wskazanych na rysunku planu, pozostała część należy do otuliny Parku Krajobrazowego.

 

2.      W zakresie problemów ochrony środowiska, nie objętych ustaleniami planu, obowiązują na jego obszarze zasady i ograniczenia generalne, zawarte w przepisach szczególnych oraz w planie ochrony Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie".

 

 

DZIAŁ III

PRZEPISY  KOŃCOWE

 

§ 23

1.      Prawne i finansowe skutki realizacji ustaleń planu dotyczących górnictwa odkrywkowego oraz przeróbki mechanicznej kopaliny, w szczególności skutki szkód górniczych spowodowanych:

a.        górniczymi robotami strzałowymi

b.        odwadnianiem złoża 

 ponosi podmiot posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża szarogłazu „Dębowiec”.

 

2.      Ustalenia ust. 1 nie dotyczą turystycznego zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem PEt.

 

§ 24

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości:

1)         dla terenów oznaczonych symbolami: PE, PEw, PEt, PZ, PO - w  wysokości  30 %; 

2)         dla pozostałych terenów - w wysokości  10 %.

 

§ 25

W granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą traci moc zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik, zatwierdzona uchwałą Nr XL/577/2001 Rady Miejskiej  w Prudniku z dnia 28 grudnia 2001 r., ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Opolskiego z  2002 r. nr 12 poz. 224.

 

§ 26

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Prudnika.

 

§ 27

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 

§ 28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1195
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40