Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
400 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/400/2005 - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-06-15 08:20:23, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXXVII/400/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia  30  maja 2005 r

 

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

        Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747, z 2002r, Nr 113, poz. 984, z 2004r, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

 

§1.Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Prudnik na okres od dnia 1 lipca 2005 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

 

                                                       Załącznik do Uchwały

                                                       Nr XXXVII/ 400/2005 Rady Miejskiej

                                                       w Prudniku z dnia 30 maja 2005r.

 

1.Taryfy za 1m³ dostarczonej wody z urządzeń wodociągowych w Gminie Prudnik

                Grupa    odbiorców

 Cena za 1m³ dostarczonej

   wody w złotych netto

I.gospodarstwa domowe, placówki światowe,służba

  zdrowia, instytucje

               1,49

II. Przemysł spożywczy

               2,36

III. pozostały przemysł

               2,36

IV.woda pobrana z publicznych studni i hydrantów

do celów p.poż. do zasilania publicznych fontann

               1,49

 

2. Taryfy za 1m³ odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

     w Gminie Prudnik

 

    

                Grupa  odbiorców

Cena za 1m³ odprowadzo-

nych ścieków w złotych

             netto

Grupa I. – Bytowe,gospodarstwa domowe

                3,04

Grupa II.- Ścieki komunalne, szpitale, szkoły, instytucje

                3,04

Grupa III- Przemysł, zakłady przemysłowe

                4,63

Grupa IV- Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane

do kanalizacji ogólnospławnej

                1,05

Grupa V- Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane

do kanalizacji deszczowej

                0,73

 

3. Stawka stałej opłaty abonentowej.

 

         

  Przekrój wodomierza

 Wysokość opłaty miesięcznej w     

              złotych netto

             Ø  15

                       2,62

             Ø  20

                       2,62

             Ø  25

                     29,40

             Ø  30

                     30,60

             Ø  40

                     32,34

             Ø  50

                     38,64

             Ø  80

                     41,26

             Ø100

                     42,84

 

Opłata stała za dodatkowy wodomierz – 1,05 złotych netto/miesiąc

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 453
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40