Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
408 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/408/2005 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-06-15 08:03:37, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXXVII/408/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 30  maja  2005r


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806 z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co nastepuje:

§1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 9 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2014/159 i 2016/160 o łącznej powierzchni 0,1345 ha.

§2. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 2015/160 i 727/160 służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela sąsiedniej nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9 obręb Prudnik numerami pomiarowymi 2014/159 i 2016/160 o łącznej powierzchni 0,1345 ha celem umożliwienia właścicielowi tej nieruchomości przejazdu i przechodu od ulicy Piastowskiej.

§3. Traci moc uchwała Nr XVI/229/2000 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 492
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40