Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
388 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/388/2005 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym...
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-04-27 11:35:37, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXXV/388/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku
z dnia 31 marca 2005r

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik.

      Na podstawie art.42 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003r. Nr 118 poz.1112,Nr 137 poz.1304,Nr 203 poz.1966,Nr 213 poz.2081,Nr 228 poz.2258,z 2004r. Nr 96 poz.959,Nr 179 poz.1845) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :


§ 1. 1Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych ustalając pensum według poniższej tabeli.
2.Pedagogom, psychologom, logopedom , doradcom zawodowym ustala się tygodniowe pensum według poniższej tabeli.

 

Lp.

                                           Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin (pensum

1.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego 2 oddziały

     18 godzin

2.

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie liczącego :

-         2 oddziały

-         3 oddziały

-         4 i więcej oddziałów

 

14 godzin

12 godzin

10 godzin

3.

Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum liczących :

-         do 7 oddziałów

-         8 – 12 oddziałów

-         13 – 16 oddziałów

-         17 i więcej oddziałów

 

9 godzin

7 godzin

5 godzin

3 godziny

4.

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego liczącego :

-         8 oddziałów

-         9 – 15 oddziałów

 

7 godzin

5 godzin

5.

Wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum liczących :

-         12 – 16 oddziałów

-         17 i więcej oddziałów

 

9 godzin

7 godzin

6.

Kierownik świetlicy z dożywianiem

-          od 60 – 120 uczniów

-          powyżej 120 uczniów

 

16 godzin

12 godzin

 

7.

Pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy

24 godziny

8.

Logopeda

22 godziny

§ 2.1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu dla których przewidywana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Łączny wymiar tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust.1 ustala się jako stosunek liczby przydzielonych tygodniowo godzin do sumy ilorazów faktycznie wykonywanych zajęć do tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru dla poszczególnych zajęć.
3. Uzyskany zgodnie z ust.2 wynik ilości godzin tygodniowego wymiaru zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób,że czas zajęć mniej niż 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Różnica pomiędzy tygodniowym wymiarem godzin przydzielonym a ustalonym tygodniowym, obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.
5.Godziny ponadwymiarowe rozlicza się od ustalonego tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2005r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 576
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40