Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
399 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/399/2005 - uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-05-17 13:43:19, dokument aktualny]


Uchwała  Nr XXXVI/399/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 21 kwietnia 2005r

uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

        Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r,Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003r, Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz.1143, z 2004r, Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273,poz. 2703) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIV/378/2005r.
   z dnia 28 lutego 2005r.zmieniającą uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 548
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40