Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
384 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/384/2005 - w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-04-27 11:46:24, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXXV/384/2005
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u
z dnia 31 marca 2005r

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1 Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej na mapie nr 11 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 646/76 służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela sąsiedniej nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 1136/183, 1137/183, 1138/183, 1139/183, 1140/73, 1141/73, 1142/73 i 645/183, celem umożliwienia właścicielowi tej nieruchomości prawidłowego korzystania z działek nr 1136/183, 1137/183, 1138/183, 1139/183, 1140/73, 1141/73, 1142/73 i 645/183.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 463
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40