Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
34 - Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-04-27 11:20:04, dokument aktualny]


P r o t o k ó ł Nr XXXIV
z sesji Rady Miejskiej w Prudniku
odbytej w dniu 28 lutego 2005r.

Na 21 osobowy skład rady w sesji uczestniczyli wszyscy radni.
/ Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu/

Ponadto w sesji uczestniczyli : Burmistrz Zenon Kowalczyk , Z-ca Burmistrza Zdzisław Pikuła, Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz , Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy jednostek podległych , Sołtysi.
/Lista obecności stanowi zał. nr 2 i 3/

P k t . 1
Przewodniczący Rady Henryk Sobczak otworzył obrady XXXIV sesji, powitał radnych , zaproszonych gości , stwierdził prawomocność obrad – na 21 osobowy skład rady w sesji wg. listy obecności uczestniczą wszyscy radni.

Radny Stanisław Hawron – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr: przystąpienia  do opracowania  koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.
„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr: upoważnienia Burmistrza Prudnika.
„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji głosowało 18 radnych głosów „przeciw „ i „wstrzymujących się” nie było.
Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Radny Jan Roszkowski – uważa ,że w porządku obrad brak jest uchwały druk nr 360 dot: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – poinformował, ze uchwała w spr: skargi na działalnośc Burmistrza jest ujęta w pkt. 8 porządku obrad. Radni stosowny projekt otrzymali po posiedzeniu komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( druk nr 360)

                                                               Porządek obrad XXXIV sesji

1. Sprawy organizacyjne :
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
3. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXXIII sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Gospodarka finansowa – podjecie uchwał w spr:
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005r.
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.
6. Informacja z działalności rzeczowej i finansowej :
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Gminnego Zarządu Oświaty,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Prudnickiego Ośrodka Kultury,
- MiG Biblioteki,
- Muzeum Ziemi Prudnickiej,
7. Gospodarowanie mieniem – podjęcie
- upoważnienia Burmistrza,
-  tras ścieżek rowerowych,
- zmiany uchwały w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich nejemcom,
- zamiany nieruchomości nie zabudowanych,
- zbycia nieruchomości zabudowanej,
- propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.
8. Podjęcie uchwał w spr:
- określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych,
- wniosku Rady Sołeckiej wsi Niemysłowice,
- wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka,
- wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizacje projektu,
- wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu,
- zmiany uchwały w spr: uchwalenia programu rewitalizacji Miasta Prudnika,
- nadania statutu MiG Bibliotece  Publicznej,
- zamiaru likwidacji filii MiG Biblioteki Publicznej,
- zmiany uchwały w spr: GPPiRPA,
- rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance,
- likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej,
- zmiany uchwały w spr: liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – inicjatywa podjęcia uchwały wniesiona przez grupę radnych zgodnie z § 20 statutu,
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
9. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

„za” przyjęciem protokołu z XXXIII sesji głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2

Burmistrz Zenon Kowalczyk przedstawił informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami – stanowi zał. nr. 4

P k t . 3
   
Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na XXXIII  udzielili : Skarbnik Gminy Bogusława Stankiewicz, Edward Sąkól Dyrektor GZOiW, Józefa Ćwierz Naczelnik Wydz.Ik, Krystyna Martna Naczelnik Wydz. Geodezji – stanowią załącznik do protokołu z XXXIII sesji.

Radny Franciszek Fejdych – udzielona odpowiedż przez Dyrektora GZOiW jest nie zadawalająca. Uważa, że powinny zostać opracowane procedury dot:  prowadzenia przedszkoli i szkół przez Stowarzyszenia. Ponowił wniosek zgłoszony na XXXIII sesji.  

Edward Sąkól Dyrektor GZOi W wyjaśnił, ustawa określa w jaki sposób mogą być prowadzone szkoły i przedszkola przez Stowarzyszenia. Niema konieczności opracowania zasad.

.
P k t . 4
Interpelacje i wnioski zgłosili radni:

Radny Ryszard Kwiatkowski
- dot: oczyszczalni ścieków
czy rozważano możliwość oszczędności na oczyszczalni poprzez przeróbkę osadów na biogaz,
czy jest możliwy odbiór i oczyszczanie ścieków ze Spółdzielni Mleczarskiej,
czy ścieki przemysłowe z ZPB Frotex może przerobić nasza oczyszczalnia,
Następnie radny przedstawił propozycje działań oszczędnościowych na oczyszczalni ścieków poprzez:
- zainstalowanie na Koziej Górze elektrowni wiatrowej,
- budowę małej turbiny wodnej przy wpływie wody z oczyszczalni do rzeki,

/ Pełny tekst wystąpienia zawierającego interpelacje i wnioski stanowi zał. nr 5/

- czy gmina przygotowuje sie do udziału w programie budowy lokali socjalnych i kiedy to może nastąpić?
- z jakich środków gmina będzie pokrywać dla Spółdzielni Mieszkaniowej , ZPB,TBS-u różnicę między wysokością naliczonego czynszu a realizowanymi wpłatami osób czy rodzin przewidzianych wyrokami sądowymi do eksmisji w przypadku gdy nie możemy zapewnić im mieszkań socjalnych.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 6/

Radny Stanisław  Hawron
- zgodnie z otrzymana odpowiedzią na interpelacje złożoną na sesji w dniu 31.03.2004 miał być przeprowadzony w IV kw. 2004r. sondaż wśród mieszkańców gminy w poruszonych kwestiach. Jaki jest wynik tego sondażu.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 7/

- jakiej wielkości nakłady finansowe z własnych środków w 2004r. poniosły ZBK oraz spółki Gminy Prudnik na wykonanie wszelkich spraw remontowych i porządkowych będących w gestii Starostwa Powiatowego w Prudniku , a dotyczących terenu Miasta i Gminy Prudnik.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 8/

- dlaczego w budżecie  gminy nie uwzględniono pełnego ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych  - dlaczego ubezpieczenie obejmuje nie wszystkich. 

Radna Jadwiga Harasymowicz
- czy bierze się pod uwagę możliwość wykorzystania części nadwyżki budżetowej w celu remontu i modernizacji boisk szkolnych PSP Nr 4 i PSP Nr 3 jeśli złożone projekty przez gminę nie zostaną zaakceptowane. Obecny stan oboiektów zagraża bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.
/ interpelacja stanowi zał. nr. 9.

- czy Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku ma zamiar złożyć projekt w spr: pozyskania środków finansowych na modernizację PSP Nr 4 w Prudniku do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

/ interpelacja stanowi zał. nr. 10/

Radny Radosław Roszkowski
- w MSWiA funkcjonuje program wspierający edukację mniejszości romskiej. Czy gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków , dzięki którym można będzie wesprzeć szkolnictwo tej grupy narodowościowej ? Złagodzi to skutki konfliktu powstałego przy próbie likwidacji SP Nr 2.
/ interpelacja stanowi zał. nr 11/

- czy jest prawdą ,że wynajęty został obiekt kina „Wyzwolenie”. Jeśli tak to na jaką działalność.
/ interpelacja stanowi zał. nr 12/

Radny Franciszek Fejdych
- mając wiedzę odnośnie osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Prudnik oraz potrzeby w zakresie ich rehabilitacji zwracam się o wyjaśnienie, dlaczego służby podległe Panu Staroście nie wystąpiły dotychczas z projektami do PFRON o dofinansowanie tego typu warsztatów i nie zadbały o ich tworzenie na naszym terenie ? Jesteśmy jedynym takim powiatem na Opolszczyźnie.

/ interpelacja stanowi zał. nr 13/

Radny Julian serafin – zwrócił uwagę ,że ustawa o użytkowaniu wieczystym budzi wiele wątpliwości , jest ona niedoskonała. Uważa, że powinny być zmienione umowy na użytkowanie wieczyste wcześniej także powinna być dokonana wycena przez rzeczoznawcę.
Miał także zapewnienie Wojewody Opolskiego  ,że Urząd Celny w Prudniku pozostanie natomiast w chwili obecnej jest likwidowany. Ponadto czy są związki gminne.
Dlaczego Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego nie zaprosiła na swoje posiedzenie Syndyka Prudnickich Zakładów Obuwia celem poinformowania radnych w zakresie prowadzonej upadłości. Czy Syndyk PZO wpłaca do budżetu gminy podatki .

Radny Franciszek Fejdych – przebiegiem upadłości w PZO jest zainteresowany lecz uważa ,że Syndyk powinien być zaproszony na sesję.
Zwrócił uwagę także ,że Starostwo Powiatowe w Prudniku nie złożyło stosownego projektu w celu pozyskania środków na warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

Radny Jacek Szczepański – dlaczego na sesję nie zostali zaproszenie przedstawiciele Stowarzyszenia powstałego w Łące Prudnickiej w celu prowadzenia szkoły.

Radny Julian Serafin – uważa,że na kolejną sesję powinien zostać zaproszony Prezes ZPB „Frotex” celem rozwiązania konfliktu powstałego na styku ZBP „Frotex” a „Coroplastem”. Konflikt powstał w związku z planowaną podwyżką czynszu dla „Coroplastu” za wynajmowane hale produkcyjne do „Frotexu”.

Przewodniczacy Rady Henryk Sobczak – uważa,że rada nie jest od rozwiązywania konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi.     

Burmistrz Zenon Kowalczyk – poinformował, że sytuacja finansowa ZPB „Frotex” się polepsza i nie należy w dalszym ciągu stosować umorzeń podatku wobec zakładu. ZPB „Frotex” ustala czynsz za wynajem pomieszczeń dla „Coroplastu” . Obiekty te także mogą być zbyte. Na dzień dzisiejszy w „Coroplaście” zatrudnionych jest ok. 300 osób, budynki są w pełni wykorzystane. Rozmowa taka powinna się odbyć w Dylakach  bądź ZPB „Frotex”.Jest zdziwiony ,że radni nie włączają się w nurt codziennej pracy urzędu, dlaczego sprawy poruszane przez radnych w interpelacjach  nie są załatwiane na posiedzeniach komisji. Budżet jest uchwalony , środki finansowe zostały rozdysponowane na poszczególne zadania . Wykorzystywana jest także każda sytuacja do pozyskiwania środków pomocowych. Budynek Szkoły Podst. Nr 4 zostanie wyremontowany kompleksowo. Zostanie także opracowany regulamin przyznawania stypendiów socjalnych jak i naukowych. na dzień dzisiejszy środków na ten cel niema natomiast wnioski są przyjmowane.             
       
     
P k t . 5

Projekt uchwały  zmieniający  uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005r.
- opinie komisji stanowią zał. nr 14
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały  głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIV/ zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2005r.

- Uchwała stanowi zał. nr .15

Projekt uchwały w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.
Przewodniczący Rady Henry Sobczak poinformował, że zmiana uchwały wynika z włączenia do projektu uchwały środków przekazanych z Northeim.

Radny Jan Roszkowski – uważa,że budynek siedziby urzędu należy remontować, należy  także sprawdzić czy konieczne będzie jego odwilgocenie.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/361/2005 w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2005r.

- Uchwała stanowi zał. nr.16

 


P k t . 6

Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2004r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku stanowi zał. nr.17
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 21 radnych.
Rada informacje przyjęła jednogłośnie.

Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2004r. Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania stanowi zał nr.18

Radny Jan Roszkowski – uważa,że na remonty w szkołach i przedszkolach jest mało przeznaczanych środków z budżetu gminy. Na drobne remonty powinny być zapewnione środki.

Radny Jacek Szczepański – czy w kwocie przeznaczonej z budżetu gminy na utrzymanie przedszkoli znajdują się środki pochodzące od rodziców.

Edward Sąkól – wpłaty rodziców są wpływami budżetu gminy.
Radni dalszych pytań nie zadawali.
„za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada przyjęła informację.

Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2004r. Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowi zał. nr.19
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 21 radnych . Rada informację przyjęła jednogłośnie.

Informacja z działalności rzeczowej i finansowej  za 2004r. Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi zał. nr.20
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 21 radnych.
 Rada informację  przyjęła jednogłośnie.

Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2004r. Prudnickiego Ośrodka Kultury stanowi zał. nr.21
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 21 radnych. Rada informację przyjęła jednogłośnie.

Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2004r. MiG Biblioteki w Prudniku stanowi zał. nr.22

Radny Jan Roszkowski – zwrócił uwagę ,że średnia  płaca w MiG Bibliotece wynosi ok. 1.400 zł  mimo ,że są tam zatrudnieni pracownicy z długoletnim stażem.
Uważa ,że należy rozważyć możliwość podwyżek płac dla pracowników zatrudnionych w bibliotece.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – pracownicy powinni być zadowoleni ,że maja pracę.

Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji głosowało 21 radnych. Rada informację przyjęła jednogłośnie.

Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2004r. Muzeum Ziemi Prudnickiej stanowi zał. nr.23
Radni uwag nie wnieśli.
„za” przyjęciem informacji glosowało 21 radnych. Rada informację przyjęła jednogłośnie.

 


P k t. 7

W trakcie ogłoszonej przerwy w obradach odbyły się posiedzenia stałych komisji rady w celu zaopiniowania projektów uchwał w spr: upoważnienia Burmistrza Prudnika oraz przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.

Projekt uchwały w spr: upoważnienia Burmistrza Prudnika.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 4 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/362/2005 w spr: upoważnienia Burmistrza Prudnika.

- Uchwała stanowi zał. nr.24

Projekt uchwały w spr: przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 3 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/363/2005 w spr: przystąpienia do opracowania koncepcji tras rowerowych na terenie Gminy Prudnik.

- Uchwała stanowi zał. nr.25

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/364/2005 zmieniającą  uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

- Uchwała stanowi zał. nr.26

 


Projekt uchwały w spr: zamiany nieruchomości nie zabudowanej.

Radny Jan Roszkowski – uważa, że w uchwale należy dokonać zmiany poprzez dopisaniem działki nr 902/9 .

Krystyna Martyna Naczelnik Wydz. Geodezji – poinformowała , działka nr 902/9 stanowi prywatną własność jeżeli właściciel działki 873 będzie ją potrzebował to może odkupić od właściciela.
 Radni dalszych uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych . Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/365/2005 w spr: zmiany nieruchomości nie zabudowanych.

- Uchwała stanowi zał. nr.27

Projekt uchwały w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się „ nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/366/2005 w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej.

- Uchwała stanowi zał. nr.28

Projekt uchwały w spr: propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych . Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XXXIV/367/2005 w spr: propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania.

- Uchwała stanowi zał. nr.29

 

P k t . 8

Projekt uchwały w spr: określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych.
- opinie komisji stanowią zał. nr.14
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIV/368/2005 w spr: określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych.
- Uchwała stanowi zał. nr.30

Projekt uchwały w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Niemysłowice.
Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/369/2005 w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Niemysłowice.

- Uchwała stanowi zał. nr. 31

Projekt uchwały w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka.
Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych . Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/370/2005 w spr: wniosku Rady Sołeckiej wsi Łąka Prudnicka.

- Uchwała stanowi zał. nr.32

Projekt uchwały  w spr: wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.
Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych . Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr - XXXIV/371/2005 w spr: wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.

- Uchwała stanowi zał. nr.33

Projekt uchwały w spr: wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/372/2005 w spr: wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację projektu.

- Uchwała stanowi zał.nr.34

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: uchwalenia Programu rewitalizacji Miasta Prudnika.
Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/373/2005 zmieniającą uchwałę w spr: uchwalenia Programu rewitalizacji Miasta Prudnika.
- uchwała stanowi zał. nr.35

Projekt uchwały w spr: nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXI/374/2005 w spr: nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.

- Uchwała stanowi zał. nr.36

Projekt uchwały w spr; zamiaru likwidacji filii MiG Biblioteki Publicznej.

Radny Stanisław Hawron – poinformował, że przedstawiona argumentacja w spr: zamiaru likwidacji filii Nr 1 MiG Biblioteki Publicznej w Prudniku położonej przy ul. Wyszyńskiego bierze tylko pod uwagę względy ekonomiczne korzystne dla wyliczeń związanych bezpośrednio z ratowaniem budżetu miasta Prudnika. i szukaniem kolejnych oszczędności bez względu na miejsce ich pochodzenia. Nie ważne jakie w tym temacie są odczucia ludzi, oraz fakt ,że dla niektórych ze względu na wiek bliskość tego punktu bibliotecznego umożliwia czytanie książek. W 2004r. w / w filia liczyła 256 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem
4794 książki w tym na miejscu 321 pozycji. Ilość 256 osób w przeliczeniu na argument koszt ów utrzymania filii jest bez znaczenia dla tych co wysunęli propozycję omawianej uchwały , ale czy słusznie ? – na to pytanie niech decydujący udzielą sobie sami odpowiedzi.
W imieniu członków zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku stanowiących nie tylko liczbowo znaczną część z ogólnej liczby mieszkańców Prudnika , ale również przez fakt wnoszenia znaczącego udziału finansowego przez  Spółdzielnię do budżetu miasta Prudnika w formie wszelkich podatków i opłat kategorycznie przeciwstawia się planowanemu zamiarowi likwidacji filii Nr 1 MiG Biblioteki w Prudniku położonej przy ul. Wyszyńskiego.
 
Radni głosu w dyskusji nie zabrali.

„za” podjęciem uchwały głosowało 5 radnych „przeciw” głosowało 9 radnych „wstrzymało się” od głosu 7 radnych.
Rada Miejska oddaliła projekt  uchwały.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Radna Irena Madera Przew. Komisji d/s Wsi Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska przedstawiła opinię komisji wnioskując o dopisanie w § 1 pkt.2 po wyrazie Niemysłowice „świetlica Caritas, Szybowice i Mieszkowice”

- Opinie komisji stanowią zał. nr.14

Burmistrz Zenon Kowalczyk – przed uchwaleniem zmian należy się zastanowić czy są środki na uruchomienie nowych świetlic środowiskowych.

Henryk Isalski Naczelnik Wydz. SO – wyjaśnił, na dzień dzisiejszy środki GPPi RPA wynoszą 320 tyś zł i zostały rozdysponowane na zadania przewidziane do realizacji w br. Nowe świetlice środowiskowe można utworzyć w momencie pozyskanie dodatkowych środków.

Radny Franciszek Fejdych – jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększonych środków  GPIRPA aniżeli planowane.

Burmistrz Zenon Kowalczyk ponownie zabierając głos zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy brak jest środków na uruchomienie nowych świetlic terapeutycznych.

Radny Mariusz Wicherek – uważa,że w Mieszkowicach jak i Szybowicach występuje patologia w zakresie nadużywania alkoholu dlatego w tych wsiach powinny funkcjonować świetlice .

Burmistrz Zenon Kowalczyk – uruchomienie dodatkowych świetlic można wprowadzić w momencie gdy będą na ten cel środki lub wypadnie jakieś zadanie.

Radny Julian Serafin – uważa, że należy poddać pod głosowanie odrębnie propozycję powstanie  świetlicy  w Mieszkowicach , Szybowicach i Caritasie.

Radny Franciszek Fejdych – jeżeli środki zostaną zwiększone to brak jest przeszkód aby powstała świetlica w Mieszkowicach, Szybowicach i Caritasie. Co roku środki są zwiększane. Jeżeli nie będzie funduszy to świetlice nie zostaną uruchomione lecz niema przeszkód aby uchwalę uzupełnić o zapis i realizować w momencie pozyskania dodatkowych środków.

Burmistrz Zenon Kowalczyk – radni chcą  tworzyć nowe świetlice , ale brak jest na ten cel środków.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak – jeżeli w trakcie bieżącego roku zwiększą się środki GPPiRPA to świetlica w Mieszkowicach , Szybowicach i Caritasie zostanie otworzona.
Następnie poddał pod głosowanie każdą propozycję utworzenia nowej świetlicy odrębnie.

„za” utworzeniem świetlicy środowiskowej w Szybowicach głosowało 18 radnych  „przeciw” głosowało 2 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.
 
„za” utworzeniem świetlicy środowiskowej w Mieszkowicach głosowało 16 radnych „przeciw „ głosowało 2 radnych „wstrzymało się” od głosu 2 radnych.
Rada wniosek przyjęła.

„za” powstaniem świetlicy środowiskowej w Caritasie głosowało 16 radnych „przeciw” głosowało 3 radnych „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada wniosek przyjęła.

„za’ podjęciem uchwały wraz z przyjętymi wnioskami głosowało 18 radnych „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymało się” od głosu 2 radnych .
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/375/2005 zmieniającą uchwałę w spr: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
            
- Uchwała stanowi zał. nr.37

Projekt uchwały w spr: rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.

Przewodniczący Rady Henryk Sobczak przedstawił opinię Kuratora – stanowi zał. nr. 38

Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych  „przeciw” głosował 1 radny „wstrzymujących się” nie było.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/376/2005 w spr: rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.
- Uchwała stanowi zał. nr.39

Projekt uchwały w spr: likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/377/2005 w spr: likwidacji szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.

- Uchwała stanowi zał. nr. 40

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w spr: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Radni uwag nie wnieśli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych „przeciw” glosował 1 radny „wstrzymało się” od głosu 2 radnych .
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/378/2005 zmieniającą uchwałę w spr: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

- Uchwała stanowi zał. nr.41

Projekt uchwały w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.
Radni uwag nie wnieśli, dyskusji nie podjęli.
„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosu 1 radny.
 Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XXXIV/379/2005 w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika.

- Uchwała stanowi zał. nr.42

 
P k t. 9

Radny Franciszek Fejdych podziękował za udział w delegacji do Northeim w ramach współpracy partnerskiej.

Radny Julian Serafin apelował aby nie wyrzucano śmieci do rzeki.

     Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Sobczak zakomunikował zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Prudniku. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i zakończyło o godz. 12.30. Protokół sporządzono w 2-ch egz, oryginał pozostaje w katach Wydz. Organizacyjnego, drugi przekazany został Burmistrzowi.
Płyta CD z nagraniem przebiegu obrad sesji stanowi załącznik do protokołu.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part08.rar (rozmiar 1 054,76 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:53:09, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part07.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:51:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part06.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:49:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part05.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:47:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part04.rar (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:44:05, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part03.rar (rozmiar 1 423,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:34:08, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part02.rar (rozmiar 1 423,49 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:32:31, dokument aktualny]   więcej >>
 • Załączniki do protokołu Nr XXXIV_2005.part01.exe (rozmiar 1 423,47 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2005-05-09 09:31:01, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1093
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40