Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
178 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/178/96 - W sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1994-1998)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-04-05 07:48:09, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XX/178/96

Rady Miejskiej w Prudniku

Z dnia 25 stycznia 1996r.

 

W sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16 poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518; z 1991r. Nr 4, poz. 18, Nr 110, poz. 437; z 1992r. Nr 85, poz. 428, Nr 100, poz. 499; z 1993r. Nr 17, poz. 78; z 1994r. Nr 122, poz. 593, z 1995r. Nr 74, poz. 368, Nr 124, poz. 601/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/43/94 z dnia 22 grudnia 1994r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku, zmienionym uchwałą Nr XIV/122/95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 1995 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 6:

    a/  ust. 2 utrzymuje brzmienie:

         „W Wydziale Działalności Gospodarczej i Komunikacji tworzy się Referat                    Komunikacji”

    b/  dotychczasowy ust. „2” otrzymuje oznaczenie: „3”

2/  w § 12 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

     „Prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie inwestycji i remontów”.

3/  w § 13 dodaje się pkt 43 w brzmieniu:

     „Prowadzenie spraw oraz przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie funkcjonowania administracji”.

4/  w § 14

     a/  dotychczasowy pkt 8 otrzymuje brzmienie:

          „realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego”.

     b/  skreśla się pkt 27,

     c/  dotychczasowy pkt  „28” otrzymuje oznaczenie „27”.

5/  w § 16

     a/ skreśla się pkt 24

     b/ dotychczasowe pkt „25, 26, 27, 28, 29” otrzymują odpowiednio oznaczenie „24, 25, 26, 27, 28”.

6/  § 21 otrzymuje brzmienie:

     „Wydział Oświaty,  Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji”.

     Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji należy w szczególności:

     1/  opracowanie wniosków w sprawie tworzenia, likwidacji, lokalizacji i przekształcenia szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków

     2/ organizacja konkursów na dyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków

     3/ opiniowanie projektów  organizacyjnych szkół i przedszkoli

     4/ prowadzenie spraw kadrowych przedszkoli jednooddziałowych

     5/ sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań organu prowadzącego szkoły wynikających z ustawy Karta Nauczyciela.

     6/ realizacja i opiniowanie spraw organu prowadzącego szkoły wynikających z ustawy o systemie oświaty z wyłączeniem zadań przypisanych Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

     7/ współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie:

         a/ inicjowania zajęć pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków finansowych,

         b/ wprowadzanie innowacji programowych w szkołach i przedszkolach,

         c/ rozwoju bazy środków dydaktycznych i pomocy naukowych.

     8/ współdziałanie ze związkami zawodowymi nauczycieli

     9/ współdziałanie z radami nadzorczymi żłobków

   10/ współdziałanie ze służbą zdrowia w sprawie ochrony zdrowia dzieci

   11/ opracowanie wniosków dotyczących tworzenia i likwidacji instytucji upowszechniania kultury

   12/ przygotowywanie projektów statutów instytucjom upowszechniania kultury i sportu

   13/ upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji

   14/ koordynacja rozwoju bazy materialnej obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

   15/ określanie realnych potrzeb materialnych dla upowszechniania kultury i sztuki

   16/ prowadzenie spraw związanych z muzealnictwem

   17/ prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia

   18/ koordynacja działań w zakresie profilaktyki dotyczącej zjawisk patologii społecznej

   19/ koordynacja działań w zakresie opieki społecznej

   20/ koordynacja działań w zakresie sportu, rekreacji, oświaty i kultury

   21/ współpraca z zagranicą w zakresie oświaty, kultury i sportu.

 

7/ Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku stanowiący strukturę organizacyjną otrzymuje brzmienie:

    1/ Schemat organizacyjny

    2/ Wykaz ilościowy planowych etatów

    3/ Wykaz stanowisk pracy

WYKAZ

Ilości planowanych etatów w Urzędzie miasta i Gminy

W Prudniku

 

 

Nazwa Wydziału

Ilość etatów

Zadania własne gminy

Zadania zlecone i powierzone

Razem

Kierownictwo UMiG

4,0

-

4,0

Wydział Organizacyjny

8,5

-

8,5

Wydział Finansowo-Budżetowy

14,0

-

14,0

Wydział Spraw Obywatelskich           i Administracji

 

 

W tym:

pracodawcy d/s obywatelskich

pracownicy administracyjni

pracownicy d/s OSP

pracownicy

 

9,85

 

 

 

13,95

 

 

1,9

3,0

1,75

3,2

 

 

4,1

-

-

-

 

 

6,0

3,0

1,75

3,2

Wydział Działalności Gospodarczej    i Komunikacji

 

3,0

 

3,4

 

6,4

Wydział Spraw Lokalowych

4,0

-

4,0

Wydział Inżynierii Komunalnej          i Budownictwa

 

7,0

 

1,0

 

8,0

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

5,5

 

-

 

5,5

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 

6,0

 

-

 

6,0

Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji

 

2,5

 

-

 

2,5

Urząd Stanu Cywilnego

-

3,0

3,0

Inspektorat Obrony Cywilnej

-

4,0

4,0

Straż Miejska

7,0

-

7,0

Razem:

71,35

15,5

86,85

 

 

WKAZ STANOWISK

W Urzędzie Miasta i Gminy Prudnik

 

Lp.

Wydział

Stanowisko

Symbol

1

2

3

4

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy

 

 

 

 

Wydział Organizacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Burmistrz
 2. 2. Zastępca Burmistrza
 3. Sekretarz Gminy -                                                -Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 4. Skarbnik Gminy -                                                 - Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego

 

 1. Zastępca Naczelnika Wydziału
 2. Stanowisko do spraw kadr
 3. Stanowisko do spraw obsługi prawnej
 4. Stanowisko do spraw obsługi prawnej
 5. Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu
 6. Stanowisko do spraw planowania i kontroli
 7. Stanowisko do spraw obsługi sesji Rady Miejskiej
 8. Stanowisko do spraw obsługi komisji Rady Miejskiej
 9. Stanowisko do spraw obsługi samorządów wiejskich, komisji do spraw wsi i komisji rewizyjnej

 

 1. Zastępca Skarbnika i Naczelnika Wydziału
 2. Stanowisko do spraw wymiaru podatku rolnego
 3. Stanowisko do spraw wymiaru podatku od nieruchomości z terenów miejskich
 4. Stanowisko do spraw wymiaru podatku od jednostek gospodarki uspołecznionej
 5. Stanowisko do spraw obsługi kasy
 6. Stanowisko do spraw księgowości podatkowej i windykacji należności
 7. Stanowisko do spraw księgowości podatkowej i windykacji należności
 8. Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
 9. Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
 10. Stanowisko do spraw księgowości budżetowej organu finansowego, środków specjalnych i funduszy
 11. Stanowisko do spraw płac
 12. Stanowisko do spraw księgowości podatku od środków transportowych osób fizycznych
 13. Stanowisko do spraw rozliczeń Finansowo-budżetowych
 14. Stanowisko do spraw inwestycji, środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

 

 

 

 

 

 

 

Or II

Or III

Or IV

Or V

Or VI

Or VII

Or VIII

 

Or IX

 

Or X

 

 

 

F II

F III

F IV

 

F V

 

F V

F V

 

F V

 

F V

F V

F V

 

 

F V

F V

 

F V

 

 

F V

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Działalności Gospodarczej i Komunikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Spraw Lokalnych

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko do spraw dowodów osobistych
 3. Stanowisko do spraw ewidencji ludności
 4. Stanowisko do spraw ewidencji ludności
 5. Stanowisko do spraw paszportów
 6. Stanowisko do spraw wojskowych i ochrony przeciwpożarowej
 7. Stanowisko do spraw administracyjnych
 8. Stanowisko do spraw administracyjnych
 9. Stanowisko do spraw przeciwdziałania bezrobociu, zamówień i robót publicznych
 10. Stanowisko do spraw obsługi:

-         dozorca konserwator

-         obsługa centrali telefonicznej

-         portier

-         portier

 1. Stanowiska do spraw ochotniczych straży             pożarnych

-         komendant

-         konserwator sprzętu

-         konserwator sprzętu

-         konserwator sprzętu

-         konserwator sprzętu

-         konserwator sprzętu

 

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej
 3. Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

 

REFERAT KOMUNIKACJI

 

 1. Kierownik referatu

-         stanowisko do spraw praw jazdy

 1. Stanowisko do spraw rejestracji pojazdów
 2. Stanowisko do spraw rejestracji pojazdów
 3. Stanowisko do spraw świadectw kwalifikacji

 

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych
 3. Stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych
 4. Stanowisko do spraw lokalnych

 

SO I

SO II

SO III

SO III

SO IV

 

SO V

SO VI

SO VII

 

SO VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGK I

 

DGK II

 

DGK II

 

 

 

DGK III

 

DGK IV

DGK IV

DGK V

 

LOK I

 

LOK II

 

LOK II

LOK III

 


 

 

1

2

3

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

Wydział Inżynierii Komunalnej i Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia Sportu i Rekreacji

 

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko do spraw zamówień publicznych w zakresie inwestycji i remontów
 3. Stanowisko do spraw przygotowania i realizacji inwestycji i remontów
 4. Stanowisko do spraw przygotowania i realizacji inwestycji i remontów
 5. Stanowisko do spraw nadzorowania i rozliczenia inwestycji i remontów budowlanych
 6. Stanowisko do spraw dróg i organizacji ruchu
 7. Stanowisko do spraw planowania przestrzennego
 8. Stanowisko do spraw planowania
 9. Stanowisko do spraw budownictwa

 

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko do spraw geodezji
 3. Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
 4. Stanowisko do spraw kształtowania terenów zielonych i leśnictwa
 5. Stanowisko do spraw ochrony środowiska
 6. Stanowisko do spraw gospodarki wodnej i melioracji

 

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko do spraw geodezji
 3. Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
 4. Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
 5. Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
 6. Stanowisko do spraw dzierżaw i ewidencji gruntów

 

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko do spraw kultury, sportu i rekreacji
 3. Stanowisko do spraw oświaty, zdrowia i opieki społecznej

 

 

 

 1. Kierownik-

Stanowisko do spraw małżeństw

 1. Zastępca Kierownika-

Stanowisko do spraw urodzeń

 1. Stanowisko do spraw zgonów

 

IK I

 

IK II

 

IK III

 

IK III

 

IK III

IK IV

 

IK V

IK VI

IK VII

 

RO I

RO II

RO III

 

RO IV

RO V

 

RO VI

 

G I

G II

 

G III

 

G IV

 

G V

 

G VI

 

OK. I

OK. II

 

OK. III

 

 

 

 

USC I

 

USC II

USC III

 

1

2

3

4

13

 

 

 

 

14

 

Inspektorat Obrony Cywilnej

 

 

 

Straż Miejska

 1. Kierownik
 2. Stanowisko do spraw obrony cywilnej
 3. Stanowisko do spraw obrony cywilnej
 4. Stanowisko magazynier-konserwator

 

 1. Komendant
 2. Strażnik
 3. Strażnik
 4. Strażnik
 5. Strażnik
 6. Strażnik
 7. Strażnik

OC I

OC II

OC II

OC III

 

SM I

SM II

SM II

SM II

SM II

SM II

SM II

 

 

 § 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Czesław Dumkiewicz  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 801
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40