Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
365 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/365/2005 - w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 09:04:33, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXXIV/365/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia 28 lutego 2005r

 

w sprawie zamiany nieruchomości nie zabudowanych

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) Rada Miejska w Prudniku  u ch w a l a, co następuje:

 

§  1 Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej na mapie nr 4 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 899/9 o powierzchni 0,0047 ha stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomości nie zabudowane oznaczone na mapie nr 4 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 866/3 o powierzchni 0,0039 ha, 869/3 o powierzchni 0,0054 ha, 875/3 o powierzchni 0,0150 ha stanowiące własność Gminy Prudnik.

 

§  2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 507
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40