Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
374 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/374/2005 - w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 08:40:51, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIV/374/2005   

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.

 

 

        Na podstawie art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539, z 1998r.Nr 106, poz.668, z 2001r. Nr 129,poz.1440, z 2002r. Nr 113, poz.984) Rada Miejska w Prudniku uchwala Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku.

 

 

                                                          Rozdział 1

                                                 Postanowienia Ogólne

 

§ 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie :

1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85,poz.539 z póź.zm.),

2/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U, z 2001r.Nr 13,poz.123 z późn.zm.),

3/ postanowień niniejszego statutu.

§ 2.1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Prudnik.

2.Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 3.1. Siedzibą Biblioteki jest Prudnik a terenem działania obszar Gminy Prudnik.

2.Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 4. Biblioteka używa pieczęci okrągłej z napisem „Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku „

 

                                                   Rozdział 2

                                          Cele i zadania Biblioteki

 

§ 5. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 6. Do zadań Biblioteki należy w szczególności :

1/ gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych , że szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych ,

3/ prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

4/ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych chorym i niepełnosprawnym,

5/ popularyzowanie książki i czytelnictwa,

6/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy,

7/ doskonalenie form i metod pracy.

 

                                                 Rozdział 3

                                 Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 7.1. Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora , który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2.Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Prudnika.

3.Dyrektor w imieniu pracodawcy wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w bibliotece.

§ 9. W skład Biblioteki wchodzą filie biblioteczne :

1/ nr 1 w Prudniku przy ul. Wyszyńskiego 8/48

2/ nr 2 w Prudniku przy ul. Kombatantów 18/2

3/ w Rudziczce Nr 144a

4/ w Szybowicach Nr 306

5/ w Moszczance Nr 166a

6/ w Łące Prudnickiej przy ul. Nad Złotym Potokiem Nr 68

§ 10. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

 

 

                                                         Rozdział 4

                                                 Gospodarka finansowa

 

§ 11. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października  1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Prudnik, środków otrzymywanych od osób fizycznych i  prawnych   oraz innych źródeł.

§ 13. Biblioteka może prowadzić na zasadach określonych odrębnymi przepisami działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie na realizację jej zadań statutowych.

 

 

                                                       Rozdział 5

                                             Przepisy końcowe

 

§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 508
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40